slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Reforma systému terciárního vzdělávání PowerPoint Presentation
Download Presentation
Reforma systému terciárního vzdělávání

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Reforma systému terciárního vzdělávání - PowerPoint PPT Presentation


 • 89 Views
 • Uploaded on

Reforma systému terciárního vzdělávání. Stručné představení Individuálního projektu národního. 1. Obsah. Proč je nutná reforma? Jaké jsou cíle reformy terciárního vzdělávání? O jakou evidenci se projekt opírá? Jaké jsou vazby na další IPn projekty? Sled aktivit Principy rozpočtu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Reforma systému terciárního vzdělávání


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Reforma systému terciárního vzdělávání

Stručné představení Individuálního projektu národního

1

slide2

Obsah

 • Proč je nutná reforma?
 • Jaké jsou cíle reformy terciárního vzdělávání?
 • O jakou evidenci se projekt opírá?
 • Jaké jsou vazby na další IPn projekty?
 • Sled aktivit
 • Principy rozpočtu
 • Reakce na připomínky hodnotitelů

2

slide3

Ekonomika tažená primárními zdroji

Ekonomika tažená investicemi

Ekonomika tažená inovacemi

Důraz na lidské zdroje, rozvoj vzdělání (zejména terciárního), investice do výzkumu a vývoje s vysokým inovačním potenciálem

Import technologií, zahraniční investice, příliv zahraničního kapitálu

Půda, přírodní zdroje, nekvalifikovaná práce

Na počátku této fáze se nacházíme

Proč je nutná reforma?Kontext: typy ekonomik podle Michaela Portera

3

slide4

Proč je nutná reforma?Kontext: typy ekonomik podle Michaela Portera

Ekonomika tažená primárními zdroji

Ekonomika tažená investicemi

Ekonomika tažená inovacemi

Důraz na lidské zdroje, rozvoj vzdělání (zejména terciárního), investice do výzkumu a vývoje s vysokým inovačním potenciálem

Import technologií, zahraniční investice, příliv zahraničního kapitálu

Půda, přírodní zdroje, nekvalifikovaná práce

Přechod k této fázi vyžaduje konkurenceschopný, otevřený a dynamický systém terciárního vzdělávání s vysokým inovačním potenciálem

4

slide5

Proč je nutná reforma?

 • Systém TV je podfinancován, zdroje pro financování z veřejných zdrojů jsou a budou omezené (zadlužení veřejných rozpočtů, konkurující priority: penzijní systém, zdravotnictví, regionální školství ...)‏
 • Systém TV je stále málo efektivní, jednotliví aktéři mají tendenci maximalizovat vstupy bez dostatečné odpovědnosti za výstupy (v systému nepůsobí konkurence);
 • Systém je stále málo diverzifikován, další expanze by mohla ohrozit kvalitu.

5

slide6

Proč je nutná reforma?

 • Systém TV je stále spravován metodami, které nedopovídají nové roli terciárního vzdělávání ve společnosti a v ekonomice (slabá role managementu v institucích TV)
 • Systém terciárního vzdělávání je stále velmi selektivní přispívá k růstu mezigeneračních nerovností (ztráty na lidském kapitálu, sociální nespravedlnost).

6

slide7

Proč je nutná reforma?

 • Ve stávající podobě (struktura, řízení, financování, dynamika) není terciární vzdělávání v ČR schopno do budoucnosti naplnit požadavky společnosti:
  • stárnoucí populace,
  • udržitelný hospodářský rozvoj,
  • konkurenceschopnost ve světě znalostní společnosti,
  • sociální soudržnost,
  • mobilita.
 • Takto zněl i závěr zprávy examinátorů OECD (Country note, listopad 2006)‏

7

slide9

Podstata reformy

Diverzifikace

Financování

Výzkum a vývoj

Řízení

Studenti

Instituce

Větší otevřenost

Dynamika

Cíle reformy

Spravedlnost

Konkurenceschopnost

c lov stav
Cílový stav
 • Otevřený, přehledně strukturovaný (diverzifikovaný) systém vzájemně propojených a prostupných segmentů terciárního vzdělávání (Bc. Mgr, PhD.)‏
 • Existuje poměrně veliký segment poskytující profesně orientované bakalářské vzdělání – vazba na trh práce, spolupráce se zaměstnavateli (Instituty odborné přípravy)‏
 • Formují se typické výzkumné univerzity (fakulty): centra špičkového výzkumu se silným důrazem na výchovu doktorandů a tvorbu inovačního potenciálu
c lov stav1
Cílový stav
 • Na financování TV se v nezmenšené míře podílí stát, i veřejné zdroje jsou však výrazně více alokovány podle výsledků (kvalita vzdělávací služby, VaVaI)‏
 • Roste podíl soukromých zdrojů: průmysl, absolventi (odložené školné), finanční efekty z „třetí role“ univerzit
 • V systému působí principy konkurence, veřejné prostředky na vzdělávací činnost jdou za studentem bez ohledu na typ školy (SVŠ, VVŠ), vysoké školy jsou silně zainteresovány na uplatnitelnosti absolventů a na výsledcích výzkumu a vývoje
c lov stav2
Cílový stav
 • Existuje efektivní, přímo na studenty zacílený systém finanční pomoci studentům, sociální nerovnosti v šancích na dosažení terciárního vzdělávání klesají
slide13

IPn: Reforma terciárního vzdělávání

Hlavní cíle:

 • Inovace systému řízení institucí terciárního vzdělávání, zřetelnější vymezení role managementu a samosprávy; větší otevření VŠ vnějším vlivům;
 • Vytvoření podmínek pro větší diversifikaci: uspokojení poptávky i podpora excelenci;
 • Návrh a implementace optimálního systému financování terciárního vzdělávání a finanční pomoci studentům.

13

slide14

Hlavní cíle IPn: konkrétně

 • Předložit návrhy dvou věcných záměrů zákonů: tj. věcného záměru zákona o terciárním vzdělávání a věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům (zákona o financování studia v terciárním vzdělávání).
 • V návaznosti na schválení věcných záměrů zákonů předložit návrhy zákonů v paragrafovém znění.
 • V návaznosti na schválené znění příslušných zákonů dokončit návrh na zřízení Centra správy financování terciárního vzdělávání(různé varianty řešení).
 • Průběžně vytvářet příznivé podmínky pro přijetí reformy v cílových skupinách i v celé veřejnosti.

14

slide15

Základní charakteristika projektu: „evidence based“

 • Formulace cílů projektu vychází:
  • ze světových trendů: projekt OECD Review of Tertiary Education, expertní hodnocení systému terciárního vzdělávání v ČR: domácí: Background study, zahraniční: Country note;
  • z výzkumů již provedených na cílových skupinách: výzkumy studentů VŠ (2004, 2006, Eurostudent 2005), výzkumy potenciálních uchazečů o studium na VŠ (PISA 2003, 2006), výzkum akademických pracovníků: (2005), výzkumy veřejného mínění ke vzdělávání a jeho reformám: (2003, 2006);
  • z probíhající veřejné debaty o stavu terciárního vzdělávání potřebě jeho reformy (semináře, kulaté stoly, atd.)‏
  • z programového prohlášení vlády(a z něho vyplývajících vládních úkolů).

15

slide16

Základní charakteristika projektu: „evidence based“

 • Základní parametry v rámci reformních kroků budou nastavovány za základě: :
  • výzkumu studentů VŠ(Eurostudent 2009, opakování výzkumu z roku 2005)‏
  • výzkumu uchazečů o studium na VŠ (2009)‏
  • výzkumu absolventů VŠ(2009, naváže na výzkum REFLEX)‏
  • výzkumu akademických pracovníků(2009, naváže na výzkum akademických pracovníků z roku 2005)‏
  • výzkumu vnějších aktérů (2009)‏

Připomínka jednoho z hodnotitelů: „V projektové žádosti není specifikováno jakým způsobem byly zjištěny potřeby  cílových skupin a omezuje se pouze na obecná konstatování. Projekt by měl stavět na objektivním vědeckém zdůvodnění potřeby reformní změny ve vztahu k jednotlivým cílovým skupinám s komplexní informací o dopadech na ně (pozitivních/negativních, krátkodobých/dlouhodobých apod.).“

16

slide18

Aktivity

Koordinace reformních kroků, vytváření podmínek pro jejich přijetí a implementaci, politická ekonomie reformy (11/2008 – 10/2011).

Vyhodnocení veřejné diskuse k první verzi Bílé knihy terciárního vzdělávání, příprava verze určené k předložení vládě (11/2008 – 6/2009).

Příprava věcného záměru zákona o terciárním vzdělávání (11/2008 – 4/2009).

Příprava paragrafového znění zákona o terciárním vzdělávání (1/2009 – 10/2010)..

18

slide19

Aktivity

Příprava věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům (11/2008 – 10/2009)

Příprava paragrafového znění zákona o finanční pomoci studentům (1/2009 – 10/2010) .

Příprava návrhu na zřízení Centra správy financování terciárního vzdělávání (11/2008 – 10/2011).

Konference a semináře k reformě terciárního vzdělávání s mezinárodní účastí (11/2008 – 10/2011).

19

slide21

Časové určení

Připomínka jednoho z hodnotitelů: „Navazující klíčové aktivity se v projektu překrývají. Není vysvětleno proč  k tomuto „překryvu“ dochází. “

21

slide22

Základní principy rozpočtu

1. Lidské zdroje – osobní náklady 50.969.741 Kč

 • Hlavní expertní tým – koncepční změny, řízení legislativní práce, garanti klíčových aktivit, politická ekonomie reformy po podání zákonů, včetně případného vrácení k přepracování
 • Další expertní tým – rozpracování koncepcí dle pokynů, návrhy variant koncepčních změn
 • Zahraniční expertní tým – konfrontace navržených změn, oponentura, návrhy, doplnění, zahraniční zkušenosti
 • Manažerský a administrativní tým projektu

2. Cestovní náhrady 1.992.140 Kč

 • Cestovné je plánováno do zemí s modely financování studentů, o kterých se uvažuje jako o modelech pro naši legislativu: Maďarsko systém nízkoúročených půjček, Nizozemský model financování vysokého školství a finanční pomoci studentům, Estonsko efektivita financování vysokého školství a finanční pomoci studentům, USA intenzivní seminář k finanční pomoci studentům a financování vysokého školství.
slide23

Základní principy rozpočtu

1. Zařízení a kancelář 4.137.990 Kč

 • Základní vybavení kanceláře pro expertní týmy a administrativní tým včetně nákladů na provoz místní kanceláře

2. Nákup služeb 34.504.880 Kč

 • Tisk koncepčních materiálů, tisk vazba kopírování pracovních textů
 • Nákup odborné literatury
 • Překlady a tlumočení
 • Nákup dat ČSÚ
 • Výzkum uchazečů, studentů, akademických pracovníků a stakeholderů
 • Tvorby simulačních modelů,analýzy, studie
 • Legislativní podpora (v průběhu tvorby právních předpisů, ale také aktivní podpora v rámci projednávání návrhu zákona v Legislativní radě vlády, v PSP, v Senátu a při vrácení k přepracování v rámci politické ekonomie reformy
 • Náklady na konference, semináře, kulaté stoly, workshopy
 • Grafické zpracování, distribuce tisk informačních letáků o reformě
slide24

Základní principy rozpočtu

 • Vysoké částky rozpočtu tvoří výzkumy.
 • Základní parametry reformních kroků budou nastavovány zazákladěvýzkumu studentů VŠ (Eurostudent 2009, opakování výzkumu z roku 2005)‏, výzkumu uchazečů o studium na VŠ (2009), výzkumu absolventů VŠ (2009, naváže na výzkum REFLEX), výzkumu akademických pracovníků (2009, naváže na výzkum akademických pracovníků z roku 2005), výzkumu vnějších aktérů (2009)‏
 • Výzkumy, studie a analýzy uhrazené v rámci služeb v projektu povede ke zjišťování potřeb cílových skupin, evidence pro politickou ekonomii reformy.
 • Tato evidence poskytne dostatek důkazů o tom, že reforma je nezbytná, v zásadě uskutečnitelná a že její prosazení přinese prospěch všem, i když v delší časové perspektivě.
 • Poradní sbor pro reformy bude pravidelně seznamován s výsledky výzkumů a podpůrnou evidencí reforem. Dojde také k aktivnímu zapojení členů Poradního sboru do reformního úsilí.