s roz n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SİROZ PowerPoint Presentation
Download Presentation
SİROZ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 83

SİROZ - PowerPoint PPT Presentation


 • 398 Views
 • Uploaded on

SİROZ. Tanım. Karaciğer sirozu, değişik nedenlerle oluşan fibrozis, nodül teşekkülü, karaciğer hücre inflamasyon ve nekrozu, karaciğerdeki fibröz septumlar içerisinde vasküler anastomozlar ile karakterize, yaygın ve ilerleyici karaciğer hastalığıdır. Anatomik Sınıflama. Makronodüler

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

SİROZ


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tan m
Tanım
 • Karaciğer sirozu, değişik nedenlerle oluşan fibrozis, nodül teşekkülü, karaciğer hücre inflamasyon ve nekrozu, karaciğerdeki fibröz septumlar içerisinde vasküler anastomozlar ile karakterize, yaygın ve ilerleyici karaciğer hastalığıdır.
anatomik s n flama
Anatomik Sınıflama
 • Makronodüler
 • Mikronodüler
 • Miks
etyolojik s n flama
Virus hepatiti (B,C,D)

Alkol

Metabolik

Hemakromatozis

Wilson

Alfa-1 antitripsin eksikliği

Tip IV glikojenez

Galaktozemi

Tirozinemi

Kolestaz

Primer bilier siroz

Sekonder bilier siroz

Otoimmün hepatit

Hepatik ven akımında blok

Budd-Chiari

Kalp yetmezliği

İlaçlar ve toksinler (Metotreksat, amiodaron)

Hindistan çocukluk çağı sirozu

Kriptojenik

Nonalkolik steatohepatit ? (NASH) (DM,obesite protein malnutrisyonu,KAH’la ilişkili)

Etyolojik Sınıflama
klinik evresine g re siroz
Klinik Evresine Göre Siroz
 • Kompanze veya latent evre
 • Dekompanze evre (asit, ödem veya hepatik ensefalopatinin görülmesidir)
slide10

100 000 kişide

sirozdan ölümler

yıl

slide11

Cilt

Sarılık

Spider anjioma

Palmar eritem

Purpura

Peteşi

Kaput meduza

Nörolojik

Hepatik ensefalopati

Periferik nöropati

Flapping tremor

GIS

Anoreksi

Dispepsi

Bulantı, kusma

Bar.alış. Değ.

Karın ağrısı

Fetro hepatikus

Özefagus varisi

Hematemez

Portal gastropati

Hematolojik

Anemi

Trombositopeni

Lökopeni

Koagülasyon defektleri

Splenomegali

Üreme

Amonera

Testiküler atrofi

Erkekte jinekomasti

İmpotans

Metabolik

Potasyum eksikliği

Hiponatremi

hipoalbuminemi

Kardiyovasküler

Sıvı retansiyonu

Periferik öedm

Asit

Sirozun Klinik Bulguları

slide13

Child Sınıflamasına Göre Yaşam Süresi

Y

A

Ş

A

M

%

VARİS KANAMASI SONRASI YILLAR

slide14

Sarılık

Çomak parmak

Jinekomasti

Kaput meduza

Ciltte koyulaşma

slide15
Asit

ASİT

slide16

Striae distensea

Dupuytren kontraktürü

Beyaz tırnak

komplikasyonlar
Komplikasyonlar
 • Portal Hipertansiyon (Özefagus varis kanamaları)
 • Spontan bakteriyel peritonit
 • Hepatik ensefalopati
 • Hepatoma
 • Karaciğer yetmezliği
 • Asit
slide18
Tanı
 • Klinik
 • Biyokimyasal, hematolojik, koagülasyon ve serolojik tetkikler (karaciğer fonksiyon testleri, albumin, globulin, otoimmün ve viral belirleyiciler)
 • Endoskopi
 • Radyolojik tetkikler (ultrasonografi, tomografi)
 • Nükleer tıp (karaciğer dalak sintigrafisi)
 • Karaciğer biyopsisi
slide24

Alkol etkisinin evreleri

Yağlı KC

KC fibrozisi

Siroz

ALKOL

VE

KARACİĞER

Yağ birikimi KC’yi

büyütür

Skar oluşur

Bağ dokusu büyümesi

KC hücrelerini

harap eder

Hasar kalıcı

Alkol kesilirse

tam iyileşme

Kısmi düzelme,

skar kalır

slide25

Normal KC

Yağlı KC

Alkolik

hepatit

Fibrozis

Siroz

alkole ba l karaci er hastal klar nda risk fakt rleri
Alkole Bağlı Karaciğer Hastalıklarında Risk Faktörleri

Uzun süre içenlerin %20-30nda siroz gelişir. Alkole hassasiyet alkol

dehidrogenaz izoformaları, sitokin ekspresyonu (özellikle TNF) ve

kollajen transkripsiyonu ile ilişkilidir.

 • İçme paterni
  • Alkolik siroz için erkeklerde genel sınır 8 yıl 160 gr/gün
  • 160 gr/gün altında içenlerin %40’nda presirotik değişiklikler
  • Genelde tehlike sınırı erkeklerde 80 gr/gün, kadınlarda 20 gr/güne kadar inebilir
  • Toplam süre önemli, 5 yılın altında nadir
  • Sürekli içme aralıklı içmeden tehlikeli
  • İçki çeşidi ile hasarın ilgisi yok
 • Cinsiyet
  • Kadınlar daha duyarlı
 • Genetik
  • Doğu ırkları ve kızılderililer daha duyarlı
 • Eşlik eden viral hepatit (özellikle C)
 • Demir fazlalığı
 • Nutrisyon
  • Özellikle satüre olamayan yağları fazla ve proteini ve antioksidanları eksik alanlarda hasar daha kolay
slide29

Alkolik Sirozda Yaşam

Y

A

M

%

Alkole devam

Alkolü kesen

Tanıdan sonrası yıllar

slide30

Alkol GIS’ten emildikten sonra %90dan fazlası karaciğerde metabolize olur.KC’e oksidasyon için gelen alkol miktarı gastrik oksidasyon, mide boşalma hızı, dağılım hacm ve portal venden hepatik alımdan etkilenir. KC’de 3 major oksidasyon yolu vardır. Çoğunluğu ER’deki sitozolik alkol dehidrogenaz ve mikrozomal enzim oksitleyen (MEOS) sistem ile metabolize edilir.Kronik alkol alımında MEOS aktivitesi artar. Peroksizomlardaki katalaz yolunun minör rolü vardır. Bu yollada asetaldehit oluşur, bu da mitokondrionlarda aldehit dehidrogenaz enzimi ile aseteta dönüşür. Kronik alkol alımında bu enzimin seviyesi düşer ve asetaldehit düzeyleri artar.

asetaldehitin muhtemel hepatatoksik ekileri
Asetaldehitin Muhtemel Hepatatoksik Ekileri
 • Lipit peroksidasyonunu artırır
 • Plazma membranlarına bağlanır
 • Mitokondrial elektron transport zincirini bozar
 • Hücre çekirdeği tamirini inhibe eder
 • Mikrotubül fonksiyonlarını bozar
 • Proteinlerle birleşip toksik ürünler oluşturur
 • Komplemanı aktive eder
 • Nötrofillerden süperoksit yapımını indükler
 • Kollajen sentezini artırır
slide32

Alkol ve fibrogenez.

A. Aset aldehit ve lipid peroksidasyonundan oluşan malonildialdehit birlikte MAA ürünlerini oluşturur. Bunlarda inflamatuvar yanıtı modüle eder. Lökositlerden sitokinler salınır, bu da fibrojenik ve inflamatuvar yanıtları artırır. Ayrıca hepatositlere direkt toksik etki göstererek daha fazlaMAA ürünlerine neden olur.

B. Fibrozis ve siroza neden olan hücresel olaylar

alkolik sirozun medikal komplikasyonlar
Alkolik Sirozun Medikal Komplikasyonları
 • Hepatik
  • Sentez fonksiyonu: asit, koagülopati,hepatomegali, sarılık
  • Yapısal: portal hipertansiyon, asit, rejenerasyon nodülleri,
  • Detoksifikasyon: ensefalopati, ilaç intoksikasyonu, feminizasyon
 • Ekstrahepatik Gastrointestinal: varis, diyare, mukozal inflamasyon, hemoraji, malabsorbsiyon, peptik ülser, artan malignensi riski
 • Nörolojik: nöropati, Wernicke-Korsakoff sendromu, depresyon
 • Hematolojik: trombositopeni, lökopeni, hemolitik anemi
 • Pankreotikobilier: pankreatit, pankreas yetmezliği, kolelitiazis
 • Endokrin: jinekomasti, hipogonadizm, infertilite, libido kaybı, spider nevi, palmar eritem, dupuytren kontraktürü,
 • Kardiyovasküler: dilate kardiyomyopati, aritmi, hipertansiyon
 • Dermatolojik: spider nevi
laboratuvar
Karaciğer enzimleri

AST>ALT; AST genellikle >2 x ALT, iki değerde genellikle 300 iu/L altında

GGT’de artma

Alkalen fosfatazda artma

Tam kan sayımı

Lökositoz

Trombositopeni

Hafif anemi

MCV’de artma

Hepatik fonksiyon paneli

Albuminde azalma

Bilirubin genellikle artar

Protrombin zamanı genellikle uzar

Metabolik panel

Hipertrigliseritemi

Hipokalemi

Hipomagnezemi

Hipofosfatemi

Laboratuvar
prognoz
Prognoz

Maddrey indeks Modified Discriminant function):

4.6 (hastanın protrombin zamanı – kontrol değer)

+ Serum bilirubin (mg/dl)

Eğer > 32 ise prognoz kötüdür

tedavi
Tedavi
 • Değeri ispat edilmiş
  • Alkolü bırakma,
  • Beslenmenin düzenlenmesi
  • Transplantasyon
 • Değeri ispat edilmemiş
  • Antioksidan
  • Antifibrotik ajanlar
  • Polisature fosfatidilkolin
  • S-adenozil metionin
  • Sature yağ asitleri
transplantasyon
Transplantasyon
 • ABD’de karaciğer transplantasyonunda başta gelen neden
 • ABD’de her yıl 20.000 kişi alkolik sirozdan ölüyor
 • 4000 tane karaciğer transplante edilebiliyor
 • Alkolik sirozda transplant sonrası 1-yıllık yaşam diğer nedenlerden daha iyi olup %74-93 arasında ve 1-yıllık relaps oranı %8.2-17
primer bilier siroz
Primer Bilier Siroz
 • İntrahepatik safra yollarının progresif yıkımı ile giden bir hastalıktır
mm nolojik de i iklikler
İmmünolojik Değişiklikler
 • Deri testlerindeki reaksiyonların baskılanması
 • Granüloma oluşumu
 • Dolaşan immün kompleksler
 • Komplemen aktivasyonu
 • Regulatuvar baskılayıcı hücrelerde azalma
semptom ve bulgular
Kaşıntı

Hepatomegali

Sarılık

Splenomegali

Ksantalezma

Palmar eritem

Spider anjioma

Hiperpigmentasyon

Ksantoma

Arkus senilis

Çomak parmak

Vitiligo

Halsizlik

Semptom ve Bulgular
birlikte olabilen hastal klar
Birlikte olabilen hastalıklar
 • Sjögren sendromu
 • Skleroderma
 • Romatoid artrit
 • İnterstisiyel pnömoni
 • Renal tubuler asidoz
 • Tiroidit
 • SLE
 • CREST sendromu (kalsinozis kutis, raynaud fenomeni, özefagial dismotilite, sklerodaktili, telenjektazi)
laboratuvar1
Laboratuvar
 • Biyokimyasal ve hematolojik testler
  • Önce GGT ve AP yükselir
  • ALT ve AST normalin 2-3 katına çıkar
  • Steatore şeklinde diyareden dolayı yağda eriyen vit A,D,E,K emilimi bozulur, protrombin zamanı uzar
  • Bilirubin başlangıçta < 2mg/dl, sonra yükselir
  • Kolesterol yükselir
 • İmmünolojik testler
  • %90-100 hastada anti-mitokondrial antikor bulunur, M2 tipi spesifiktir
  • Serum IgM yükselebilir
  • Düz adale, kanaliküler, tiroid, renal tubuler antikorlar, romatoid faktör bulunabilir
patoloji
Patoloji
 • Evre 1: Florid safra lezyonu
 • Evre 2: Duktuler proliferasyon
 • Evre 3: Septal fibrozis ve köprüleşme
 • Evre 4: Siroz
tedavi1
Tedavi
 • Kaşıntı için ursodeoksikolik asit
 • Yağda eriyen A,D,E,K vitaminleri ve kalsiyum
 • Diyet değişiklikleri
 • İmmünsupresif tedavi (steroid, penisilamin, azotiopurin, metotreksat, siklosporin)
hemokkromatoz s
HEMOKKROMATOZİS
 • Otozomal resesiftir. Beyaz ırkta homozigotluk oranı %0.3, heterozigotluk oranı %8-10 dur.
 • HLA A3 ile ilgisi vardır.
 • Demir emiliminde artış vardır, vücutta birikmesine rağmen emilim engellenemez.
slide51

Emilimde alım, depolama ve transfer fazları vardır.Hemokromatoziste transferde defekt vardır. Bu nedenle duodenumdaki kript hücreleri demir yok gibi algılarlar, bu da divalant metal tranportasyonunu aşırı uyarır ve demir emilmeye devam eder.

slide52

HFE HLA ailesinden bir proteindir. Transferrinle ilişki kurarak demir emilimini regüle eder. C282Y mutasyonubeta-mikroglobulin bağlayan kolunda olur ve bundan sonra transferin reseptörü ile bağlantı kuramaz. Organizmanın ihtiyacına bakmadan demir emilmeye devam eder.

slide54

KLİNİK

En sık anormallik karaciğerdedir. HCC olasılığı tedavi olmayanlarda normal insanların 100 katıdır..

Hipofiz

Gonadotropinler

Melanosit stimüle edici hormon

Pigmentasyonda artma

Kardiyomyopati

Disritmi

Siroz

Hepatosellüler Ca

Diabet

Artropati

Kondrokalsinozis

Testiküler atrofi

İmpotans

slide55

Karaciğer demir konsantrasyonu. Normal, alkolik KC hastalığı, prefibrotik hematokromatozis ve fibrotik ve sirotik hemakromatozis grupları görülüyor.İçi boş daireler heterozigotları, kapalı olanlar homozigotları göstermektedir. Fibrozis ve siroz KC demiri kuru KC ağırlığının %2.2’sine yükselince gelişir.

slide56

Karaciğer demir konsantrasyonu. Normal, alkolik KC hastalığı, prefibrotik hematokromatozis ve fibrotik ve sirotik hemakromatozis grupları görülüyor. İçi boş daireler heterozigotları, kapalı olanlar homozigotları göstermektedir.

Hepatik demir indeksi: hepatik demir konsantrasyonu (mikromol/gr kuru ağırlık/yıllar)

slide57

Manyetik rezonans görüntüsü. Belirgin demir deposu olan hastalarda gösterir fakat KC biyopsisi ve demir ölçümünün yerine kullanılamaz.

tedavi2
Tedavi
 • 1 ünite flebotomi: 250 mg demir
 • Htc düşene kadar haftada 1-2 kez flebotomi
 • Haftada 1-2 kez flebetomi hematokrit %35’e düşene kadar yapılır. Normal demir depolarının oluşumunu kontrol etmede periodik olarak ferritin ve transferrin saturasyonu ölçümü yapılmalıdır. İdame tedavi ihtiyaca göre 2-4 ayda bir 1 ünite flebotomi şeklinde olabilir.
wilson hastal1
Wilson Hastalığı
 • Otozomal resesif geçiş gösteren bakır metabolizma hastalığıdır
 • Akut ve kronik seyirli bir hastalıktır
 • Beyinde bazal ganglionlarda değişiklikler, gözde Kayser-Fleisher halkası ile karakterizedir
 • 13. Kromozomda gen bozukluğu vardır
 • Semptomsuz heterozigot taşıyıcılık 90’da 1 ; hastalık prevelansı 30 000’da 1 dir
 • Etyolojide primer defekt safra ile bakırın atılmasındadır 8P1 tip ATPaz ATP7B membran proteini defektilidir
 • Seruloplazmin sentezi 13. Kromozomda kontrol edildiğinden düzeyi düşüktür, ancak bu primer defekt değildir
wilson hastal nda akut seyir
Wilson Hastalığında Akut Seyir
 • Hastalar genellikle 30 yaşın altındadır
 • Yüksek bilirubin düzeyleri (>20 mg/dl) ile seyreden nonimmün hemolitik anemi
 • Kayser-Fleischer halkası olmayabilir
 • Alkalen fosfataz düzeyleri düşük olabilir
 • Tipik olarak serum seruloplazmin düzeyleri düşük olur, ancak %15 hastada normal olabilir
 • Serum ürik asit düzeyi renal tubuler defektlere sekonder çok düşük düzeydedir
 • Karaciğer transplantasyonu yapılmazsa genellikle fatal seyirlidir
slide65

Wilson hastalığı. 16 yaşında 2 haftadır halsizlik, konfüzyon ve derin sarılığı olan bir hasta yatışının 5. Günü ölüyor. Yaygın hepatosit nekrozu ve safra görülüyor.

klinik
Klinik
 • Hastalığa 3 –40 yaşlarında rastlanır, çocukluk çağında karaciğer yakınmaları ön planda iken 20 yaşın üzerinde nöropsikiyatrik semptomlar önem kazanır.
 • Çocuklarda ve gençlerde ilerleyici sarılık, anemi, asit, karaciğer ve böbrek yetmezliği ile seyreden fulminant hepatit tablosu olabilir.
 • Parkinsonizmde olan tremor, rijidite görülebilir. Konuşma bozukluğu, yutkunma zorluğu, ataksi, gayri iradi hareketler, yazı bozukluğu ve davranış bozukluğu olabilir.
 • Bakırın böbrek tubullerinde birikmesi ile idrarda protein, glukoz, fosfat, ürat, kalsiyum olabilir. Distal tubuler asidoz, hiperkalsiüri, böbrek taşı ve renal osteodistrofi olabilir.
slide67

Nöropsikiyatrik

Kayser-Fleischer halkası

Kardiyomyopati

Karaciğer hastalığı

Steatoz

Kronik hepatit

Siroz

Fulminant karaciğer yetmezliği

Hemoliz

Osteopeni

Renal hastalık

Fanconi sendromu

slide68

Hepatik

Nörolojik

O

L

G

U

(%)

Wilson’da yaşa göre Nörolojik ve Hepatik hastalık

slide71
Tanı
 • Klinik bulgular
 • Olguların %95’inde seruloplazmin 20 mg/dl nin altındadır
 • Serum bakırında azalma (normal 90-150 mikrogram/dl) ve idrarla bakır atılımında artma (normal 30-50 mikrogram/gün) saptanır
 • Kurutulmuş karaciğerde gram başına bakır düzeyi Wilsonda normalin üst sınırı olan 50 mikrogramın çok üzerine olup genellikle 250 mikrogramın üzerindedir.
tedavi3
Tedavi
 • Penisilamin ilk tercihtir. 1.5 –2 gram /gün kullanılır. Yıllık karaciğer biyopsisi karaciğerdeki bakır kaybolana kadar önerilir. Daha sonra 3-5 yılda bir karaciğer biyopsisi ile takip edilir.
 • Penisilaminin yan etkileri; deri döküntüsü, lökopeni, aplastik anemi, proteinüri ve SLE benzeri sendromdur.
 • Trien (tetraetilen tetraminhidroklorid) ikinci tercih olabilir.
 • Elemental çinko bakırın barsaktan emilimini azaltır.
slide74

Konjestif kalp yetmezliğinde uzun süreli kronik pasif konjesyondan sonra sentral alanda nekroz, rejenerasyon ve fibrozis olur. Bunu siroz izleyebilir.

kalp yetmezli inde mekanizmalar
Kalp Yetmezliğinde Mekanizmalar

Kalp yetmezliği

Sağ atrial Düşük kardiak output

basınçta yükselme

Hepatik venöz KC kan akımında azalma

Basınçta artma

Zon 3’te sinüzoidlerde KC’ye gelen oksijende azalma

distansiyon ve hemoraji

Zon 3 nekrozu

Zon 3’te retikulin kollapsı ve fibroz

SİROZ

slide81

soluble liver antigen (anti-SLA)

slide82

AMA—antimitochondrial ab; ANA—antinuclear ab; anti-SLA—antibodies to soluble liver antigen; ASGPR—antibodies to asialoglycoprotein receptor; LC1—liver cytosol type 1; LKM1—liver-kidney microsome type 1; LP—liver-pancreas; LSP—liver-specific protein; SMA—smooth muscle antibodies.