1 / 23

RUCH DROGOWY

RUCH DROGOWY. PODSTAWOWE WIADOMOŚCI DLA UCZNIÓW CHCĄCYCH OTRZYMAĆ KARTĘ ROWEROWĄ. WYKONAŁ: ROMAN ROŻEK. SPIS TREŚCI:. Przepisy o ruchu pieszych Przechodzenie przez jezdnię Podstawowe manewry w ruchu drogowym: włączanie się do ruchu, omijanie, wymijanie, wyprzedzanie

gavril
Download Presentation

RUCH DROGOWY

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. RUCHDROGOWY PODSTAWOWEWIADOMOŚCI DLAUCZNIÓWCHCĄCYCHOTRZYMAĆKARTĘROWEROWĄ WYKONAŁ: ROMAN ROŻEK

 2. SPIS TREŚCI: • Przepisy o ruchu pieszych • Przechodzenie przez jezdnię • Podstawowe manewry w ruchu drogowym: włączanie się do ruchu, omijanie, wymijanie, wyprzedzanie • Zasady pierwszeństwa przejazdu • Skrzyżowania • Znaki drogowe: ostrzegawcze, zakazu, nakazu, informacyjne, inne znaki uzupełniające • Obowiązkowe wyposażenie roweru

 3. PRZEPISY ORUCHU PIESZYCH • Pieszy jest obowiązany korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku – z pobocza. Jeżeli nie ma pobocza, pieszy może iść po jezdni, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania pierwszeństwa nadjeżdżającemu pojazdowi • Pieszy, idący po poboczu lub jezdni ma obowiązek iść lewą stroną drogi • Piesi powinni iść jeden za drugim; na drogach o małym ruchu i przy dobrej widoczności dwóch pieszych może iść obok siebie • W strefach zamieszkania, pieszy może korzystać z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdami • Poza terenem zabudowanym po zmierzchu, dzieci do lat 15 powinny nosić elementy odblaskowe

 4. PRZECHODZENIE PRZEZ JEZDNIĘ • Przechodząc przez jezdnię lub torowisko pieszy jest obowiązany zachować szczególną ostrożność • Pieszy powinien korzystać przede wszystkim z przejść dla pieszych, na których ma pierwszeństwo przed pojazdami • Przechodzenie w innych miejscach jest dozwolone tylko wtedy, gdy od przejścia dzieli nas odległość większa niż 100 metrów Pieszemu zabrania się: • Wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed pojazdem, także na przejściu dla pieszych • Wychodzenia na drogę, gdy jest ograniczona widoczność (np. zza autobusu) • Przechodzenia przez jezdnię jeśli są na niej zabezpieczenia: płotki, pasy zieleni, łańcuchy, barierki, itp. • Wchodzenia na torowisko, gdy zapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie • Przebiegania przez jezdnię

 5. PODSTAWOWE MANEWRY W RUCHU DROGOWYM WŁĄCZANIE SIĘ DO RUCHU - to rozpoczęcie jazdy po zatrzymaniu się lub postoju nie wynikającym z warunków i przepisów drogowych: np. wyjeżdżanie z drogi polnej lub leśnej na drogę twardą, ruszanie z parkingu, pobocza, strefy zamieszkania lub drogi tylko dla rowerów OMIJANIE – to manewr podobny do wyprzedzania, ale wtedy omija się pojazd nie będący w ruchu lub jakąś przeszkodę na drodze. Przy omijaniu też należy zachować bezpieczny odstęp i w razie potrzeby zmniejszyć prędkość

 6. PODSTAWOWE MANEWRY W RUCHU DROGOWYM WYMIJANIE – to przejeżdżanie obok innego uczestnika ruchu jadącego w przeciwnym kierunku. Przy wymijaniu należy zachować bezpieczny odstęp od wymijanego pojazdu WYPRZEDZANIE – to przejeżdżanie obok pojazdu jadącego w tym samym kierunku. Przed wyprzedzaniem kierujący jest obowiązany upewnić się, czy ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania, bez utrudniania ruchu . Nie wolno wyprzedzać przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia, na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi, na skrzyżowaniach, z wyjątkiem skrzyżowań o ruchu okrężnym

 7. ZASADY PIERWSZEŃSTWA PRZEJAZDU • Zbliżając się do skrzyżowania, jesteś obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa przejazdu: • A) wszystkim pojazdom nadjeżdżającym z twojej prawej strony; • B) skręcając w lewo - wszystkim pojazdom nadjeżdżającym z przeciwka, jadącym na wprost lub skręcającym w prawo; • C) pojazdom szynowym, nawet gdy nadjeżdżają z twojej lewej strony.

 8. Powyższe przepisy mają zastosowanie przede wszystkim na skrzyżowaniach dróg równorzędnych, tzn. takich, gdzie żadna z dróg nie jest ani drogą z pierwszeństwem, ani drogą podporządkowaną. Skrzyżowania takie albo są oznakowane następującym znakiem • albo też nie posiadają żadnego oznakowania.

 9. Na skrzyżowaniach dróg podporządkowanych oznakowanych znakami Z drogami z pierwszeństwem oznakowanymi znakami Zawsze przynajmniej dwie drogi spotykające się na skrzyżowaniu, są równorzędne względem siebie.

 10. Jeśli znajdujesz się na drodze z pierwszeństwem przejazdu, to stosujesz się do zasady pierwszeństwa z prawej strony wobec innych pojazdów znajdujących się na tej drodze. Zwróć uwagę też na to, czy z drogi podporządkowanej nie nadjeżdża pojazd uprzywilejowany albo ktoś nie chce wymusić pierwszeństwa przejazdu. Jeśli znajdujesz się na drodze podporządkowanej, to musisz udzielić pierwszeństwa wszystkim pojazdom nadjeżdżającym drogą z pierwszeństwem (z lewej i prawej strony), a potem swoje zachowanie wobec innych pojazdów podporządkować zasadzie pierwszeństwa z prawej strony. Pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniu z ruchem okrężnym (rondo) uzależnione jest od jego oznakowania. Jeśli przed rondem znajdują się wyłącznie znaki to jest ono traktowane jak skrzyżowanie dróg równorzędnych.

 11. SKRZYŻOWANIA Zgodnie z zasadą pierwszeństwa z prawej strony kierujący pojazdem A ustępuje pierwszeństwa kierującemu pojazdem B. Zgodnie z zasadą pierwszeństwa z prawej strony kierujący pojazdem B - skręcający w lewo, ustępuje pierwszeństwa pojazdowi A nadjeżdżającemu z przeciwka, jadącemu na wprost.

 12. SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ PODPORZĄDKOWANĄ Kierujący rowerem A ustępuje pierwszeństwa rowerzyście C, ponieważ obaj znajdują się na drogach równorzędnych względem siebie (zasada pierwszeństwa z prawej strony). Pojazd szynowy B, znajdujący się na drodze podporządkowanej ustępuje pierwszeństwa obu rowerzystom. Kierujący rowerem A ustępuje pierwszeństwa rowerzyście B, przejeżdża natomiast przed rowerzystą C, który skręcając w lewo - zgodnie z zasadą pierwszeństwa z prawej strony - musi mu ustąpić pierwszeństwa

 13. SKRZYŻOWANIA Z RUCHEM OKRĘŻNYM Kierujący pojazdem A ma pierwszeństwo przed pojazdem B, ale sam ustępuje pierwszeństwa tramwajowi (pojazd C) Kierujący pojazdem A znajduje się na drodze podporządkowanej, ustępuje pierwszeństwa kierującemu pojazdem B, który już znajduje się na rondzie

 14. ZNAKI DROGOWE A-1 Niebezpieczny zakręt w prawo A-2 Niebezpieczny zakręt w lewo A-3 Dwa niebezpieczne zakręty (pierwszy w prawo) A-4 Dwa niebezpieczne zakręty (pierwszy w lewo A-5 Skrzyżowanie dróg A-6a Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach A-6b Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie A-6c Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie A-6d Wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony A-6e Wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony A-7 Ustąp pierwszeństwa przejazdu A-8 Skrzyżowanie z ruchem okrężnym A-9 Przejazd kolejowy z zaporami A-10 Przejazd kolejowy bez zapór A-11 Nierówna droga A-11a Próg zwalniający A-12a Zwężenie jezdni-dwustronne A-12b Zwężenie jezdni-prawostronne ZNAKI OSTRZEGAWCZE

 15. ZNAKI OSTRZEGAWCZE A-12c Zwężenie jezdni- lewostronne A-13 Ruchomy most A-14 Roboty na drodze A-15 Śliska jezdnia A-16 Przejście dla pieszych A-17 Dzieci A-18a Uwaga zwierzęta gospodarskie A-18b Uwaga zwierzęta leśne A-19 Boczny wiatr A-20 Odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym A-21 Tramwaj A-22 Niebezpieczny zjazd A-23 Stromy podjazd A-24 Rowerzyści A-25 Spadające odłamki skalne A-26 Lotnisko A-27 Nabrzeże lub brzeg rzeki A-28 Sypki żwir A-29 Sygnały świetlne A-30 Inne niebezpieczeństwo A-31 Nieutwardzone pobocze A-32 Oszroniona jezdnia A-33 Zator drogowy A-34 Wypadek

 16. ZNAKI ZAKAZU B-1 Zakaz ruchu w obu kierunkach B-2 Zakaz wjazdu B-3 Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych B-3a Zakaz wjazdu autobusów B-4 Zakaz wjazdu motocykli B-5 Zakaz wjazdu samochodów ciężarowych B-6 Zakaz wyprzedzania B-7 Stop B-8 Zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych B-9 Zakaz wjazdu rowerów B-10 Zakaz wjazdu motorowerów B-11 Zakaz skrętu w lewo B-12 Zakaz skrętu w prawo B-13 Zakaz zawracania B-13a Koniec zakazu zawracania B-14 Zakaz postoju B-15 Zakaz zatrzymywania się B-16 Ograniczenie prędkości B-17 Pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka B-18 Zakaz używania sygnałów dźwiękowych B-19 Koniec zakazów

 17. ZNAKI NAKAZU C-1 Nakaz jazdy w prawo ( przed znakiem) C-2 Nakaz jazdy w prawo ( za znakiem) C-3 Nakaz jazdy w lewo ( przed znakiem) C-4 Nakaz jazdy w lewo ( za znakiem) C-5 Nakaz jazdy prosto przez skrzyżowanie C-6 Nakaz jazdy prosto lub w prawo C-7 Nakaz jazdy prosto lub w lewo C-8 Nakaz jazdy w prawo lub w lewo C-9 Nakaz jazdy z prawej strony znaku lub początek drogi jednokierunkowej C-10 Nakaz jazdy z lewej strony znaku C-11 Nakaz jazdy z lewej lub prawej strony znaku C-12 Ruch okrężny C-13 Droga dla rowerów C-13a Koniec drogi dla rowerów C-14 Prędkość minimalna C-15 Koniec prędkości minimalnej C-16 Droga dla pieszych C-16a Koniec drogi dla pieszych

 18. ZNAKI INFORMACYJNE D-1 Droga z pierwszeństwem przejazdu D-2 Koniec drogi z pierwszeństwem D-3 Droga jednokierunkowa D-4 Droga bez przejazdu D-5 Pierwszeństwo na zwężonym odcinku drogi D-6 Przejście dla pieszych D-7 Droga ekspresowa D-8 Koniec drogi ekspresowej D-9 Autostrada D-10 Koniec autostrady D-11 Tunel D-12 Telefon D-13 Szpital D-14 Punkt opatrunkowy D-15 Stacja paliw D-16 Kawiarnia D-17 Restauracja D-18 Pole biwakowe D-19 Przejście podziemne dla pieszych D-20 Schody ruchome w dół D-21 Parking D-22 Strefa zamieszkania D-23 Koniec strefy zamieszkania D-24 Obszar zabudowany

 19. INNE ZNAKI UZUPEŁNIAJĄCE ZNAKI KIERUNKU I MIEJSCOWOŚCI E-1 Tablica przeddrogowskazowa E-2 Drogowskaz umieszczony obok jezdni E-3 Dzielnica (osiedle) E-4 Drogowskaz do miejscowości E-5 Drogowskaz do plaży lub miejsca kąpielowego TABLICZKI DO ZNAKÓW DROGOWYCH T-1 Tabliczka wskazująca odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego T-2 Tabliczka wskazująca długość drogi, na której występuje niebezpieczeństwo T-3 Tabliczka wskazująca liczbę zakrętów T-4 Tabliczka oznaczająca koniec odcinka, na którym występuje niebezpieczeństwo T-5 Tabliczka podająca przebieg drogi z pierwszeństwem przejazdu na skrzyżowaniu

 20. ZNAKI DROGOWE POZIOME P-1 Strzałka skierowana na wprost P-2 Strzałka kierunkowa do skręcania P-3 Linia bezwzględnego zatrzymania – stop P- 4 Linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów P-5 Trójkąt podporządkowania P-6 Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów P-7 Rower P-8 Przejazd dla rowerów DODATKOWE ZNAKI KOLEJOWE I SZLAKÓWROWEROWYCH Krzyż św. Andrzeja Krzyż św. Andrzeja Szlak rowerowy Szlak rowerowy Tablica szlaku rowerowego przed przejazdem przed przejazdem krajowy międzynarodowy kolejowym kolejowym jednotorowym wielotorowym

 21. OBOWIĄZKOWE WYPOSAŻENIE ROWERU Rower musi być wyposażony: a) z przodu – w jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej b) z tyłu - w jedno światło pozycyjne barwy czerwonej, w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt c) przynajmniej w jeden skutecznie działający hamulec d) dzwonek lub inny jednotonny sygnał ostrzegawczy

 22. ZAPAMIĘTAJ!!! • Kierując rowerem nie wolno: • Jechać po drodze przeznaczonej tylko dla pieszych, np. po chodniku • Jechać obok innego uczestnika ruchu na jezdni np. obok innego rowerzysty • Jechać po autostradzie lub drodze dla pojazdów samochodowych • Jechać bez trzymania kierownicy przynajmniej jedną ręką i trzymania nóg na pedałach • Czepiać się innych pojazdów

 23. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

More Related