jak dobrze wybra zaw d po gimnazjum n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Jak dobrze wybrać zawód po gimnazjum PowerPoint Presentation
Download Presentation
Jak dobrze wybrać zawód po gimnazjum

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 24
gavin-mcleod

Jak dobrze wybrać zawód po gimnazjum - PowerPoint PPT Presentation

143 Views
Download Presentation
Jak dobrze wybrać zawód po gimnazjum
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Jak dobrze wybrać zawód po gimnazjum Renata Twaróg Doradca zawodowy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Limanowej

 2. Rola dyrektora w ukierunkowaniu zawodowym uczniów Wprowadzona w 2009 roku reforma systemu edukacji nałożyła na dyrektorów szkół obowiązek organizacji wewnątrzszkolnego doradztwa zawodowego Po co w gimnazjum doradztwo zawodowe? • ułatwienie młodemu człowiekowi biegłe poruszanie się po rynku pracy • rozpoznanie predyspozycji i dokonanie zgodnie z nimi wyboru zawodu • określenie swojej dalszej drogi edukacyjnej: • Liceum ogólnokształcące • Technikum • Zasadnicza Szkoła Zawodowa

 3. Obowiązki dyrektora szkoływ zakresie organizacji w szkole doradztwa zawodowego OBOWIĄZEK 1 • Poznanie obowiązujących przepisów prawa dotyczących organizacji systemu doradztwa zawodowego w szkole OBOWIĄZEK 2 • Powołanie szkolnego doradcy zawodowego lub wyznaczenie nauczyciela/nauczycieli, którzy będą realizować zadania z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego. Określenie ich kompetencji OBOWIĄZEK 3 • Powołanie zespołu, którego celem będzie opracowanie wewnątrzszkolnego programu doradztwa edukacyjno – zawodowego. Określenie struktury programu OBOWIĄZEK 4 • Zapewnienie odpowiednich warunków do prowadzenia zajęć w ramach doradztwa edukacyjno - zawodowego

 4. Poznanie obowiązujących przepisów prawa dotyczących organizacji systemu doradztwa zawodowego w szkole

 5. Powołanie szkolnego doradcy zawodowego lub wyznaczenie nauczyciela/nauczycieli, którzy będą realizować zadania z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego. Określenie ich kompetencji Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kariery zawodowej prowadzą: - nauczyciele - wychowawcy - specjaliści (doradca zawodowy) W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole dyrektor ma obowiązek wyznaczenia nauczyciela planującego i realizującego zadania z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego (koordynatora) oraz określić jego kompetencje

 6. Wg rozporządzenia w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkołach , w &31 określone są szczegółowo zadania i kompetencje doradcy zawodowego w szkole: • systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów • na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu • kształcenia i kariery zawodowej • gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych • i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia • prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego • planowania kariery i podjęcia roli zawodowej • koordynowanie działalności informacyjno – doradczej prowadzonej • przez szkołę • współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu • ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno - zawodowego

 7. Powołanie zespołu, którego celem będzie opracowanie wewnątrzszkolnego programu doradztwa edukacyjno – zawodowego. Określenie struktury programu Każda placówka pracuje w oparciu o dwa programy: szkolny program wychowawczy szkolny program profilaktyki Zadaniem dyrektora jest by oprócz tych dwóch programów powstał w szkole: Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego

 8. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego tworzy zespół • w skład którego wchodzą nauczyciele uczący, przedstawiciele • samorządu uczniowskiego i rady rodziców. • Program ten MUSI być oparty na diagnozie potrzeb i oczekiwań uczniów • wobec informacji edukacyjno - zawodowej . • Można ją przygotować w oparciu o narzędzia: • kwestionariusz ankiety , skierowany do uczniów, ich rodziców, • nauczycieli • kwestionariusz wywiadu • arkusz obserwacji

 9. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowegoCELE: • Przygotowanie uczniów do umiejętnego planowania swojej kariery zawodowej • Przygotowanie uczniów do racjonalnego korzystania z oferty rynku pracy • Wykształcenie umiejętności określania przez uczniów swoich mocnych i słabych stron, zainteresowań i wykorzystania ich przy planowaniu swojej ścieżki zawodowej • wykształcenia nawyku radzenia sobie w sytuacjach trudnych, w przypadku niepowodzeń, szukania rozwiązań w sytuacjach kryzysowych

 10. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowegoEFEKTY: • swobodne korzystanie przez uczniów z oferty proponowanej na rynku pracy • świadome, adekwatne do aktualnych realiów planowanie przez uczniów ścieżki zawodowej • aktywne uczestnictwo rodziców w planowaniu przez ich dzieci kariery zawodowej • dopasowanie oczekiwań zawodowych uczniów i ich rodziców do potrzeb rynku pracy • aktywna współpraca między szkołami, instytucjami, zakładami pracy w realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego • Umiejętność perspektywistycznego przewidywania rozwoju wybranej przez ucznia ścieżki kariery zawodowej

 11. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego powinien określać: kto? kiedy? w jaki sposób? będzie realizował zadania w ramach doradztwa edukacyjno - zawodowego

 12. Formy realizacji zadań w ramach wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego • Spotkania ze specjalistami • Wycieczki do lokalnych zakładów pracy, instytucji • Targi edukacyjne • Spotkania z rodzicami reprezentującymi różne zawody • Dyskusje, warsztaty, prezentacje • Konsultacje (doradca zawodowy, przedstawiciele PUP)

 13. Doradztwo zawodowe w szkole powinno obejmować: • Uczniów • Nauczycieli ( rady pedagogiczne, szkoleniowe) • Rodziców (spotkania z rodzicami, konsultacje z doradcą zawodowym)

 14. Zapewnienie odpowiednich warunków do prowadzenia zajęć w ramach doradztwa edukacyjno - zawodowego Najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest zatrudnienie doradcy zawodowego w szkole Doradztwo zawodowe można realizować na lekcjach: Religii – czym jest praca w życiu człowieka, wychowanie przez pracę, wyznaczanie celów życiowych – kim jestem, do czego dążę Na czym polega szczęście – praca zawodowa jako źródło satysfakcji Przypowieść biblijna o talentach – wykorzystanie własnego potencjału Fizyki –zajęcia o elektryczności ( zawody z tym związane: elektronik, mechatronik, ) Biologii – genetyka, anatomia (zawody związane : biolog, mikrobiolog, lekarz, biotechnolog, genetyk, farmaceuta) J. polskiego – ( zawody humanistyczne ( psycholog, dziennikarz, aktor, reżyser )

 15. WOS – Kształtowanie osobowości człowieka (w tym osobowości zawodowej) poznawanie własnej osobowości Wychowanie do życia w rodzinie – Galeria charakterów, poznawanie własnego charakteru, temperamentu Godzina wychowawcza – Jak radzić sobie z kompleksami, moje słabe strony, Jesteśmy klasą – integracja; kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie Prawa i obowiązki ucznia – prawa pracownika Co oznacza być człowiekiem odpowiedzialnym? J. obcego - my hobby, my jobs, shopping (zawody związane ze sprzedażą, marketingiem itp.)

 16. Doradztwo zawodowe w gimnazjum Realizacja zadań i treści z podziałem na etapy: klasa I II III Klasa I Poznaję siebie: ćwiczenia integrujące grupę, rozwijające samowiedzę i świadomość własnego potencjału, kształtujące umiejętności społeczne Jaki jestem? Moje kompetencje osobowe Moje zainteresowania Moje zdolności Mój charakter Mój stan zdrowia Moje osiągnięcia w nauce

 17. Klasa II Poznaję świat zawodów: ćwiczenia pomagające w wyborze szkoły i zawodu, badające predyspozycji zawodowe, przygotowujące do poszukiwania pracy Charakterystyka zawodów( głównie z lokalnego rynku) Moje skłonności zawodowe Moja kariera zawodowa Ja wobec zmian na rynku pracy Rynek pracy Zawody przyszłości

 18. Klasa III Wybór szkoły ponadgimnazjalnej: ćwiczenia pomagające w formułowaniu celów i podejmowaniu decyzji Źródła informacji o ofercie edukacyjnej Charakterystyka poszczególnych typów szkół Analiza programów kształcenia w szkołach średnich Zasady obliczania punktów rekrutacyjnych Harmonogram rekrutacji Konfrontacja samooceny z wymaganiami szkół i zawodów Ostateczny wybór szkoły

 19. Partnerzy szkoły gimnazjalnej w realizacji doradztwa zawodowego: • Szkoły średnie • Centra Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna • Szkolne Ośrodki Kariery • Powiatowy Urząd Pracy • Ochotnicze Hufce Pracy • Mobilne Centrum Informacji Zawodowej • Pracodawcy, Związki pracodawców

 20. Podsumowanie: • Doradztwo zawodowe to wymóg współczesnych czasów - uczymy nie dla samego uczenia ale dla rynku pracy • Za realizację doradztwa zawodowego w szkole odpowiada dyrektor • Dyrektor powołuje koordynatora i zespół odpowiedzialny za realizację działań związanych z poradnictwem zawodowym i utworzenie Wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego • Poradnictwo zawodowe powinno być realizowane systemowo - od 1 – 3 klasy

 21. Poradnictwo zawodowe skierowane jest do uczniów, nauczycieli oraz rodziców • Poradnictwo zawodowe odpowiada na potrzeby uczniów (diagnoza na wstępie) • Uczeń gimnazjum ma prawo do informacji zawodowej o szkołach, zawodach na lokalnym rynku pracy • Jeżeli w szkole uczeń nie uzyska pomocy powinien otrzymać informacje gdzie może się udać • Doradca zawodowy czy osoba pełniąca jego funkcję w szkole nie podejmuje za ucznia decyzji ale, wspiera, podpowiada, jest obok

 22. Dziękuję za uwagęZapraszam do współpracy Renata Twaróg Doradca zawodowy renata.twarog@gmail.com