slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
§ 103 Záměry nevyžadující stavební povolení ani ohlášení

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

§ 103 Záměry nevyžadující stavební povolení ani ohlášení - PowerPoint PPT Presentation


  • 86 Views
  • Uploaded on

§ 103 Záměry nevyžadující stavební povolení ani ohlášení. 103 odst. 1 písm. e) bod 5 podzemní a nadzemní vedení přenosové nebo distribuční soustavy elektřiny včetně podpěrných bodů a systémů měřící, ochranné, řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky, s výjimkou budov;.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '§ 103 Záměry nevyžadující stavební povolení ani ohlášení' - gavin-mcleod


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

§ 103Záměry nevyžadující stavební povolení ani ohlášení

103 odst. 1 písm. e) bod 5

podzemní a nadzemní vedení přenosové nebo distribuční soustavy elektřiny včetně podpěrných bodů a systémů měřící, ochranné, řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky, s výjimkou budov;

103 z m ry nevy aduj c stavebn povolen ani ohl en
§ 103Záměry nevyžadující stavební povolení ani ohlášení

§ 103 odst. 1 písm. e) bod 6

vedení přepravní nebo distribuční soustavy plynu a související technologické objekty, včetně systémů řídící zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky, s výjimkou budov;

103 z m ry nevy aduj c stavebn povolen ani ohl en1
§ 103Záměry nevyžadující stavební povolení ani ohlášení

§ 103 odst. 1 písm. e) bod 7 rozvody tepelné energie a související technologické objekty, včetně systémů řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky, s výjimkou budov

103 z m ry nevy aduj c stavebn povolen ani ohl en2
§ 103Záměry nevyžadující stavební povolení ani ohlášení

§ 103 odst. 1 písm. e) bod 8

vedení sítí veřejného osvětlení, včetně stožárů a systémů řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky

§ 103 odst. 1 písm. e) bod 9

stavby pro výrobu energie s celkovým instalovaným výkonem do 20 kW, s výjimkou stavby vodního díla

103 z m ry nevy aduj c stavebn povolen ani ohl en3
§ 103Záměry nevyžadující stavební povolení ani ohlášení

§ 103 odst. 1 písm. e) bod 10

vodovodní, kanalizační a energetické přípojky

včetně připojení stavby a odběrných zařízení vedených mimo budovu nebo připojení staveb plnících doplňkovou funkci ke stavbě hlavní na rozvodné sítě a kanalizaci stavby hlavní;

tituly pro realizaci stavby uveden v 103
Tituly pro realizaci stavby uvedené v § 103

veřejnoprávní titul

- pravomocné rozhodnutí o umístění stavby

- učinná veřejnoprávní smlouva ÚR nahrazující

- vydaný regulační plán nahrazující ÚR - stanoví podmínky...pro umístění staveb veřejné technické infrastruktury (§ 61 odst. 1 SZ)‏

- územní souhlas (přípojky)‏

soukromoprávní titul – vztah k dotčenému pozemku (stavbě)‏

povinnosti stavebn ka
Povinnosti stavebníka

provádět stavbu v souladu s jejím povolením vydaným podle SZ (§ 118 odst. 1 SZ)‏

podle § 152 SZ např.

- dbát na řádnou přípravu a provádění stavby,

- mít na zřeteli zejm. ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu život. prostředí a majetku a šetrnost k sousedství,

- ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby

155 ozn men z vad poruch a hav ri staveb
§ 155oznámení závad, poruch a havárií staveb

§ 155 odst. 1mimo jiné

stavební podnikatelé, stavbyvedoucí,stavebníci,

vlastníci staveb jsou povinni bezodkladně oznamovat příslušnému stavebnímu úřadu a MMR výskyt závad, poruch nebo havárií stavby a výsledky šetření jejich příčin, došlo-li ke ztrátám na životech, k ohrožení života osob nebo zvířat nebo ke značným majetkovým škodám

156 po adavky na stavby
§ 156požadavky na stavby

Pro stavbu mohou být navrženy jen výrobky, materiály a konstrukce jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba:

při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na:

mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost,, hygienu, ochranu zraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochrnau proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla

160 prov d n staveb
§ 160Provádění staveb

§ 160 odst. 1 – provádět stavbu jako zhotovitel může jen stavební podnikatel [§ 2 o. 2 písm.b)],

je povinen zabezpečit

- odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím (§ 134 o.2),

- aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly osoby, které je mají

153 stavbyvedouc
§ 153stavbyvedoucí

stavbyvedoucí – FO, která má autorizaci podle zák. č. 360/1992 Sb. k výkonu vybrané činnostive výstavbě

– v rozsahu oboru, pro který má autorizaci, je oprávněn vést realizaci staveb,

§ 153 odst. 1 a 2 – stavbyvedoucí je povinen např.

- řídit provádění stavby v souladu s povoleními, zajistit řádné uspořádání staveniště (§ 2 odst. 3) …

- v případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby zajistit vytýčení jejich tras v místě střetu se stavbou

119 124 u v n staveb
§ 119 - 124Užívání staveb

§ 119 odst. 1 – dokončené stavby (jejich části schopné samostatného užívání)‏

uvedené v § 103 odst. 1 písm. e) body 4 – 8

lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu (§ 122)‏

119 124 u v n staveb1
§ 119 - 124Užívání staveb

§ 119 odst. 3

Dojde-li během provádění stavby ke změně ČSN nebo jiných technických předpisů, podle nichž byla zpracována dokumentace nebo projektová dokumentace, posuzuje se stavbapodle technických norem nebo jiných technických předpisů, které platily v době, kdy byla dokumentace nebo projektová dokumentace zpracována.

121 p lohy k dosti o kolauda n souhlas
§ 121přílohy k žádosti o kolaudační souhlas

§ 121 odst. 1

jde-li o stavbu technické infrastruktury stavebník předloží dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby

dochází-li výstavbou k rozdělení pozemku doloží geometrický plán

pokud obec vede technickou mapu obce a vydala vyhlášku pro účely jejího vedení doloží doklad o tom, že byly OÚ ohlášeny a doloženy změny obsahu technické mapy obce

122 kolauda n souhlas
§ 122kolaudační souhlas

§ 122 – žádá stavebník (odst. 1)‏

SÚ- do 15 dnů od podání žádosti (odst. 2) stanoví termín závěrečné kontrolní prohlídky(ZKP) – do 60 dnů od podání žádosti

ZKP – povinná – podle výsledků (certifikát AI)‏

  • vydání kolaudačního souhlasu, nebo
  • rozhodnutí o zákazu užívání

stavebník písemně oznámí odstranění závad

SÚ do 15 dnů od oznámení, po ověření, že závady byly odstraněny vydá kolaudační souhlas

123 p ed asn u v n stavby
§ 123předčasné užívání stavby

§ 123 předčasné užívání stavby před jejím úplným dokončením- časově omezené

- SÚ může povolit (rozhodnutím)

- souhlas zhotovitele dodavatelsky prováděné stavby

- SÚ žádost zamítne při nesplnění podmínek pro povolení

124 zku ebn provoz
§ 124zkušební provoz

§ 124 – ověření funkčnosti a vlastností provedené stavby podle dokumentace, projektové dokumentace

SÚ zkušební provoz – povolí na odůvodněnou žádost stavebníka

- nařídí na základě požadavku dotčeného orgánu nebo v jiném odůvodněném případě

- v rozhodnutí uvede dobu zk. prov., popř. stanoví podmínky

-vyhodnocení výsledků se připojí k žádosti o vydání KS

128 a 129 odstran n stavby
§ 128 a 129odstranění stavby

§ 128 – povolení k odstranění na základě ohlášení vlastníka stavby

§ 129 – nařízení z důvodů v odstavci 1 písm. a) až g).