J zyk java
Download
1 / 52

J?zyk Java - PowerPoint PPT Presentation


 • 127 Views
 • Uploaded on

Język Java. Rysowanie GUI Określanie wyglądu komponentów. Rysowanie GUI. Rysowanie GUI w Swingu np. przy pierwszym wyświetleniu przy ponownym odsłonięciu przy zmianach stanu programu Kolejność rysowania - zgodnie z hierarchią komponentów Każdy komponent rysuje się sam.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'J?zyk Java' - gavan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
J zyk java

Język Java

Rysowanie GUI

Określanie wyglądu komponentów


Rysowanie gui
Rysowanie GUI

 • Rysowanie GUI w Swingu np.

  • przy pierwszym wyświetleniu

  • przy ponownym odsłonięciu

  • przy zmianach stanu programu

 • Kolejność rysowania - zgodnie z hierarchią komponentów

 • Każdy komponent rysuje się sam


Kolejno rysowania gui
Kolejność rysowania GUI

 • Przykład - aplikacja AplikSwing

  • JFrame - rysuje ramkę

  • panel z zawartością (content pane) - rysuje tło (szary prostokąt)

  • JLabel - rysuje tekst etykiety

  • JButton - rysuje przycisk i ewentualny napis


W asno ci komponentu
Własności komponentu

 • Komponent może być

  • przezroczysty

  • nieprzezroczysty (opaque) - z tłem

 • Na komponencie można rysować

 • Ustawianie

  • kolorów

  • wyglądu czcionki komponentu

  • obramowaniaPrzerysowywanie komponentu
Przerysowywanie komponentu

 • Przerysowanie komponentu - automatyczne

 • Wymuszenie przerysowania - metoda repaint()

 • W przypadku zmiany rozmiaru lub pozycji komponentu - wywołanie metody revalidate() przed repaint()


Grafika
Grafika

 • Podstawowe operacje graficzne np.

  • rysowanie linii

  • rysowanie figur

  • rysowanie znaków tekstu

  • wstawianie obrazów

 • Operacje - zdefiniowane jako metody klasy java.awt.Graphics

 • Obiekt klasy Graphics przechowuje aktualne ustawienia stanu graficznego


Grafika rysowanie
Grafika: rysowanie

 • Rysowanie - na dowolnym komponencie

 • Najczęściej - rysowanie na panelu (JPanel)

 • Wszystkie polecenia rysowania - w metodzie paintComponent() klasy JComponent (konieczność przesłonięcia)

 • Argument metody - obiekt klasy Graphics


Uk ad wsp rz dnych komponentu
Układ współrzędnych komponentu

jednostka układu współrzędnych - piksel

x

(0,0)

(szer-1, wys-1)

y


Ustalanie wymiar w komponentu
Ustalanie wymiarów komponentu

 • Określanie wymiarów komponentu (metody klasy JComponent)

  int getWidth()

  int getHeight()

 • Rysowanie obramowania - zmniejszenie wymiaru komponentu

 • Określenie rozmiaru obramowania - metoda getInsets(), np.

  Insets b = getInsets(); s = getWidth() - b.left - b.right;w = getHeight() - b.top - b.bottom;


Grafika dost pne kszta ty
Grafika: dostępne kształty

 • Linia (Line)

 • Figury

  • prostokąt (Rect)

  • prostokąt z efektem 3D (3DRect)

  • prostokąty o zaokrąglonych brzegach (RoundRect)

  • owal - okrąg lub elipsa (Oval)

  • łuk (Arc)

 • Wieloboki (Polygon, Polyline)


Grafika rysowanie kszta t w
Grafika: rysowanie kształtów

 • Rysowanie linii

  void drawLine(x1, y1, x2, y2)

 • Rysowanie figur

  • tylko brzegi - metoda drawXxx()

  • brzegi i wypełnienie - metoda fillXxx ()

 • Przykład - rysowanie prostokąta

  void fillRect(xlg, ylg, szer, wys)

  void drawRect(xlg, ylg, szer-1, wys-1)

 • Wymiary - liczby całkowite (int)


Grafika rysowanie kszta t w1
Grafika: rysowanie kształtów

 • Wieloboki - argument w postaci grupy par współrzędnych x i y wierzchołków

 • Owale - argumenty

  • współrzędne x i y lewego górnego rogu obszaru, w który zostanie wpisany owal

  • szerokość i wysokość owalu

 • Łuki - argumenty jak dla owalu oraz

  • kąt, od jakiego zacznie się rysowanie łuku

  • kąt określający rozpiętość łuku


Aplet rysunek
Aplet Rysunek

import javax.swing.*;

import java.awt.*;

public class Rysunek extends JApplet {

public void init() {

panelRys mojPanel = new panelRys();

getContentPane().add(mojPanel,

BorderLayout.CENTER);

}

}


J zyk java

class panelRys extends JPanel {

public void paintComponent(Graphics g) {

super.paintComponent(g); // tło

Insets w = getInsets();

int X = getWidth() - w.left - w.right;

int Y = getHeight() - w.top - w.bottom;

int x1 = X/4; int y1 = Y/4;

int szer = X/2; int wys = Y/2;

g.drawRect(x1, y1, szer, wys);

g.fillRect(szer, y1, x1, y1);

int x2 = x1/2; int y2 = y1/2;

g.drawLine(x1+x2, y2, x1+x2, y1+wys+y2)

}

}


Obrazy
Obrazy

 • Obrazy (formaty GIF i JPEG) - przechowywane jako odrębne pliki

 • Obraz - obiekt klasy java.awt.Image

 • Metody klasy Image zwracające wymiary obrazu - getWidth() i getHeight()

 • Umieszczanie obrazu na komponencie

  • kopiowanie do komponentu

  • wyświetlanie


Obrazy kopiowanie aplikacje
Obrazy: kopiowanie (aplikacje)

 • Metoda getImage() klasy java.awt.Toolkit

  • Image getImage(URL url)

  • Image getImage(String plik)

 • Przykład

  Toolkit tk;

  Image rys1, rys2;

  tk = Toolkit.getDefaultToolkit();

  rys1 = tk.getImage("obrazek.gif");

  rys2 = tk.getImage(new URL(http://www.new.pl/rys/p1.gif));


Obrazy kopiowanie aplety
Obrazy: kopiowanie (aplety)

 • Metoda getImage() klasy Applet

  • Image getImage(URL url)

  • Image getImage(URL url, String plik)

 • Metody klasy Applet zwracające obiekty klasy URL

  • getCodeBase() - adres URL katalogu z apletem

  • getDocumentBase() - adres URL katalogu z dokumentem HTML

 • Przykład

  Image rys = getImage(getDocumentBase,"plik.gif");


Obrazy wy wietlanie
Obrazy: wyświetlanie

 • Wyświetlanie - metoda drawImage() klasy Graphics

 • Sposoby wyświetlania

  • obraz w jego oryginalnych wymiarach

   void drawImage(obraz,x,y,this);

  • obraz przeskalowany

   void drawImage(obraz,x,y,

   szer, wys, this);

 • Argumenty metody x, y - współrzędne lewego górnego rogu obrazu


Aplet obraz
Aplet Obraz

import javax.swing.*; import java.awt.*;

public class Obraz extends JApplet {

public void init() {

Image obraz=getImage(getCodeBase(),

"fotki/foto.jpg");

panelObraz mojPanel = new

panelObraz(obraz);

getContentPane().add(mojPanel,

BorderLayout.CENTER);

}

}


J zyk java

class panelObraz extends JPanel {

Image obraz;

public panelObraz(Image obraz) {

this.obraz = obraz;

}

public void paintComponent(Graphics g) {

super.paintComponent(g);

int a = obraz.getWidth(this);

int b = obraz.getHeight(this);

g.drawImage(obraz, 0, 0, this);

g.drawImage(obraz, a, 0,

a+10, b/2, this);

}

}Tekst
Tekst

 • Klasy z pakietu java.awt odpowiedzialne za wygląd tekstu

  • Font - określa rodzaj, styl i wielkość czcionki

  • FontMetrics - określa szczegółowo parametry czcionki - tzw. metrykę(np. wysokość i szerokość liter)

 • Rysowanie tekstu na komponencie

  • komponenty Swingu

  • metoda drawString() klasy Graphics


Tekst wyb r rodzaju czcionki
Tekst: wybór rodzaju czcionki

 • Argumenty konstruktora klasy Font

  • nazwa czcionki, np. "TimesRoman" ("serif"), "Courier" ("monospaced"), "Helvetica" ("sanserif")

  • styl czcionki, np. Font.PLAIN, Font.BOLD, Font.ITALIC (można dodawać)

  • wielkość czcionki

 • Jeśli użyta czcionka nie jest dostępna, Java użyje czcionki domyślnej

 • Ustawienie czcionki aktualnej - setFont()


Tekst rysowanie klasa graphics
Tekst: rysowanie, klasa Graphics

 • Rysowanie tekstu o parametrach określonych aktualną czcionką

  void drawString("tekst", x, y)

 • Przykład

  Font f = new Font("TimesRoman",

  Font.PLAIN, 30);

  g.setFont(f);

  s = "Java";

  g.drawString(s, 50, 50);


Tekst wymiary czcionki
Tekst: wymiary czcionki

Xy

Ascent

Height

Descent

a

Leading


Tekst metryka czcionki
Tekst: metryka czcionki

 • Metody klasy FontMetrics

  • stringWidth(String) - zwraca szerokość łańcucha znaków (w pikselach)

  • charWidth(char) - zwraca szerokość znaku

  • getAscent()

  • getDescent()

  • getLeading()

  • getHeight()


Kolory
Kolory

 • Kolory i metody operujące na kolorach - definicje w klasie java.awt.Color

 • Abstrakcyjne wzorzec koloru - kombinacja wartości kolorów podstawowych (RGB) - liczb z zakresu 0 ÷ 255, np.

  Color k = new Color(100, 50, 150);

 • Kolor niedostępny w systemie - zastępowany podobnym


Kolory nazwy i warto ci rgb
Kolory: nazwy i wartości RGB

Color.black 0, 0, 0

Color.white 255, 255, 255

Color.red 255, 0, 0

Color.green 0, 255, 0

Color.blue 0, 0, 255

Color.gray 128, 128, 128

Color.lightGgray 192, 192, 192

Color.darkGray 64, 64, 64

Color.magenta 255, 0, 255

Color.yellow 255, 255, 0

Color.cyan 0, 255, 255

Color.pink 255, 175, 175

Color.orange 255, 200, 0


Okre lanie wygl du komponentu
Określanie wyglądu komponentu

 • Metoda klasy JComponent ustawiająca przezroczystość komponentu - setOpaque(boolean), np. przeroczysty:

  komponent.setOpaque(false);

 • Kontrola przezroczystości - getOpaque()

 • Metoda klasy JComponent ustawiająca czcionkę komponentu - setFont(Font)

 • Informacje o czcionce - getFont(), getFontMetrics()


Okre lanie wygl du komponentu1
Określanie wyglądu komponentu

 • Metody klasy JComponent ustawiające kolor

  • setBackground(Color) - tła

  • setForeground(Color) - pierwszego planu

 • Analogiczne metody zwracające ustawienia

  • getBackground(), getForeground()

 • Ustawianie koloru, np.

  komponent.setBackground(Color.red);

 • Ustawianie własnego koloru, np.

  Color c = new Color(150, 10, 150);

  komponent.setForeground(c);


Aplet kolory
Aplet Kolory

import javax.swing.*; import java.awt.*;

public class Kolory extends JApplet {

public void init() {

Font c = new Font("sanserif",

Font.ITALIC, 40);

JLabel napis = new JLabel("Java",

JLabel.CENTER);

Container kont = getContentPane();

kont.add(napis);

napis.setOpaque(true);

napis.setBackground(Color.yellow);

napis.setForeground(Color.blue);

napis.setFont(c);

}

}Okre lanie wygl du komponentu2
Określanie wyglądu komponentu

 • Metody klasy JComponent określające wymiary elementu

  • int getWidth()

  • int getHeight()

  • Dimension getSize()

  • Dimension getPreferredSize()

  • Dimension getMaximumSize()

  • Dimension getMinimumSize()

 • Inne metody np.

  • void setPreferredSize(Dimension)


Obramowanie komponentu
Obramowanie komponentu

 • Dodawanie obramowania - metoda setBorder() klasy JComponent

 • Typy obramowania (klasa javax.swing.BorderFactory)

  • Line, Etched, LoweredBevel, RaisedBevel, Empty, Matte, Titled, Compound

 • Tworzenie obramowania - createXxxBorder()

 • Przykład

  b=BorderFactory.createLineBorder(Color.black);

  komponent.setBorder(b);


Aplet kropki
Aplet Kropki

import java.awt.event.*;

import javax.swing.*;

import java.awt.*;

public class Kropki extends JApplet {

JLabel tekst = new JLabel("Kliknij

w dowolnym miejscu białego obszaru!", JLabel.LEFT);

myszPanel panel = new myszPanel();


J zyk java

public void init() {

Container kont = getContentPane();

tekst.setOpaque(true);

tekst.setBackground(Color.yellow);

panel.setOpaque(true);

panel.setBackground(Color.white);

panel.setForeground(Color.blue);

panel.setBorder(

BorderFactory.createEtchedBorder());

kont.add(panel, BorderLayout.CENTER);

kont.add(tekst, BorderLayout.SOUTH);

}

}


J zyk java

class myszPanel extends JPanel {

Point p;

public myszPanel() {

addMouseListener(new MouseAdapter() {

public void mousePressed(MouseEvent zd)

{

int x = zd.getX(); int y = zd.getY();

if (p == null)

p = new Point(x, y);

else { p.x = x; p.y = y; }

repaint();

}

});

}


J zyk java

public void paintComponent(Graphics g) {

super.paintComponent(g);

if (p != null)

g.fillOval(p.x-10, p.y-10, 20, 20);

}

}


Java 2d
Java 2D

 • Java 2D - zbiór dodatkowych klas dostarczających programom wysokiej jakości grafiki dwuwymiarowej

 • Java2D umożliwia m.in.

  • ustalenie rodzaju wypełnienia (np. gradienty)

  • ustalenie szerokości i rodzaju linii

  • przesuwanie, obracanie, skalowanie tekstu i grafiki

 • Współrzędne w Java2D – typu float


Java 2d klasa graphics2d
Java 2D: Klasa Graphics2D

 • Operacje rysowania grafiki - klasa Graphics

 • Java2D używa obiektu klasy Graphics2D (pakiet java.awt) konieczność rzutowania

 • Przykład – metoda paintComponent()

  public void paintComponent(Graphics g) {Graphics2D g2D=(Graphics2D)g;// treść metody}


Java 2d metody grafiki 2d
Java 2D: metody grafiki 2D

 • Wykonywanie wszystkich operacji grafiki 2D - na obiektach klasy Graphics2D, nawet jeśli metody 2D i nie-2D sa takie same

 • Przykład – definiowanie kolorówg2D.setColor(Color.black);

 • Dodatkowe klasy grafiki 2D - w pakiecie java.awt.geom - np. Line2D, Line2D.Float, Point2D, Rectangle2D, Rectangle2D.Float


Java 2d rodzaje wype nienia
Java 2D: rodzaje wypełnienia

 • Wypełnianie w Java2D – metoda setPaint()

 • Rodzaje wypełnień

  • kolorem

  • gradientami

  • teksturą

  • własnym wzorem

 • Interfejs Paint zawiera klasy GradientPaint, TexturePaint i Color


Java 2d wype nianie gradientami
Java 2D: wypełnianie gradientami

 • Konstruktory klasy GradientPaint

  GradientPaint(x1, y1, kolor1, x2, y2, kolor2)GradientPaint(x1, y1, kolor1, x2,

  y2, kolor2, true)

 • Rysowanie gradientu

  • początek w punkcie x1,y1 - kolor kolor1

  • koniec w punkcie x2,y2 - kolor kolor2

  • true określa, czy gradient ma być rysowany cyklicznie


Aplet gradient
Aplet Gradient

import javax.swing.*;

import java.awt.*;

import java.awt.geom.*;

public class Gradient extends JApplet {

public void init() {

panelRys mojPanel = new panelRys();

getContentPane().add(mojPanel, BorderLayout.CENTER);

}

}


J zyk java

class panelRys extends JPanel {

public void paintComponent(Graphics g){

super.paintComponent(g);

Dimension d = getSize();

int s = d.width; int w = d.height;

Graphics2D g2D = (Graphics2D)g;

GradientPaint wzor = new

GradientPaint(0, 0, Color.white,

s, w,Color.blue);

g2D.setPaint(wzor);

Rectangle2D.Float pr = new

Rectangle2D.Float(0, 0, s, w);

g2D.fill(pr);

}

}


Widok apletu gradient
Widok apletu Gradient


Java 3d
Java 3D

 • Java 3D - zbiór klas umożliwiających tworzenie rzeczywistości wirtualnej, rozszerzenie pakietu JDK

 • Najważniejsze klasy Javy 3D - w pakietach javax.media.j3d i javax.vecmath