a polg rmester n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A polgármester PowerPoint Presentation
Download Presentation
A polgármester

play fullscreen
1 / 19
Download Presentation

A polgármester - PowerPoint PPT Presentation

gauri
49 Views
Download Presentation

A polgármester

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. A polgármester

 2. A polgármester jogállása1. megválasztásával a tv. erejénél fogva a Kt. tagjává válik(A polgármester a képviselő-testület elnöke és tagja, a képviselő-testület határozatképessége, döntéshozatala, működése szempontjából települési képviselőnek tekintendő.)2. foglalkoztatási jogviszony/társadalmi megbízatás3. összeférhetetlenségi szabályok4. felelősség5. eskü/fogadalom tételi kötelezettség6. vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség7.díjazás8. megbízatás megszűnésének esetei

 3. A helyi önkormányzat és a polgármesteri hivatal képviselete A polgármester az önkormányzat törvényes képviselője (polgári jogi és közjogi képviselet)Külön meghatalmazás nélkül is eljárhat, ez azonban nem jelentheti a Kt. hatásköreinek gyakorlását; e jog nem korlátozza, nem zárja ki az önkormányzati képviselő képviseleti jogát (amely viszont kifejezetten megbízáshoz kötött, ilyen megbízást a Kt.-től és a polgármestertől is kaphat)A polgármesteri hivatal képviseletére annak vezetője,a jegyző jogosult.

 4. A polgármesteri összeférhetetlenség anyagi jogi szabályai Főállású és társadalmi megbízatású polgármesterre is vonatkozó szabályok • A hatalmi ágak elválasztásából adódó összeférhetetlenségi okok(Ötv. 33/A. § (1) bek. a)-k), sz) pontja) • Gazdasági összeférhetetlenség (Ötv. 33/A. § (1) bek. l)-s) pontja) • Ki kell mondani az összeférhetetlenségét annak a polgármesternek, a) akit – képviselői megbízatásának ideje alatt – bűntett miatt jogerősen szabadságvesztésre ítéltek, kivéve ha a közügyek gyakorlásától eltiltották, b) akinek az állammal szemben – a lehetséges jogorvoslati eljárások kimerítését követően – köztartozása áll fenn, és azt az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított hatvan napon belül – részletfizetés vagy fizetési halasztás esetén az ezt engedélyező határozat rendelkezéseinek megfelelően – nem rendezi. További összeférhetetlenségi okok a főállású polgármester esetében (Ötv. 33/A. § (2) bek. a) és b) pontja) • Egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesíthet, kivéve:a) tud., okt., szerk., lekt., műv. és jogi oltalom alá eső szellemi tevékenységb) országgyűlési képviselői megbízatás Főállású polgármester a KT hozzájárulás nélkül nem lehet: • vállalat vezérigazgatója, vezérigazgató-helyettese, igazgatója, igazgatóhelyettese, igazgatótanácsának, vezető testületének, felügyelő bizottságának tagja • gazdasági társaság vezető tisztségviselője, igazgatótanácsának, igazgatóságának, vezető testületének, felügyelő bizottságnak tagja, valamint a társasággal munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló más jogviszonyban álló vezetője (vezérigazgatója) • szövetkezet tisztségviselője • alapítvány kezelő szervezetének tagja, tisztségviselője

 5. A polgármesteri összeférhetetlenség eljárásjogi szabályai • Kiindulópont: megszüntetési kötelezettség a megválasztásától vagy az összeférhetetlenségi ok keletkezésétől számított 30 napon belül(Ha azonban az összeférhetetlenséget kiváltó helyzetet nem kívánja felszámolni, a polgármesteri tisztségtől kell megválnia pl. lemondás útján). • Amennyiben a polgármester e kötelezettségének nem tesz eleget, a KT határozatban kimondja az összeférhetetlenséget vagy dönt a hozzájárulás megadásáról (főállású polgármester esetén) a képviselők közül választott 3 tagú bizottság javaslata alapján (kivéve: 100-nál kevesebb lakosú községek). Jogorvoslat: a polgármester a KT határozat bírósági felülvizsgálatát kérheti – jogszabálysértésre hivatkozással - a fővárosi, megyei törvényszéktől (8 napon belül). További jogorvoslatnak helye nincs. • Ha a Kt. nem dönt vagy döntése jogszabálysértő a fővárosi/megyei Kormányhivatal (törvényességi felügyeleti eljárás keretében észlelheti) kezdeményezheti a polgármester összeférhetetlenségének kimondását a fővárosi, megyei törvényszék által. Az első fokú bírósági döntéssel szemben fellebbezés nyújtható be a másodfokú bírósághoz (8 napon belül). További jogorvoslatnak helye nincs.

 6. A polgármester felelőssége1. politikai2. alkotmányjogi3. erkölcsi4. fegyelmi5. kártérítési (anyagi)6. büntetőjogi7. sorozatos törvénysértő tevékenység, mulasztás miatti sajátos jogi felelősség

 7. A polgármester fegyelmi felelőssége • Kiindulópont: fegyelmi vétség elkövetéseFegyelmi vétség:tisztségéből/foglalkoztatási jogviszonyából eredő kötelezettségét vétkesen megszegi - elkövethető aktív magatartással és mulasztással is • Fegyelmi eljárás: KT rendeli el a bizottság, bármely képviselő, vagy a fővárosi/megyei kormányhivatal kezdeményezésére. • Határidők: nem lehet fegyelmi eljárást indítani, ha a kötelezettség szegés felfedezése óta 3 hónap (szubjektív határidő), illetve a fegyelmi vétség elkövetése óta 3 év (objektív határidő) eltelt! • A fegyelmi eljárás során vizsgálatot kell tartani, ennek lefolytatása a képviselők közül választott 3 tagú vizsgálóbizottság feladata (kivéve: 100-nál kevesebb lakosú községekben, ott a KT) • A vizsgálóbizottságnak tisztázni kell : • a polgármester követett-e el olyan kötelezettségszegést, amely fegyelmi vétségnek minősül; • a polgármesternek felróható-e a kötelezettségszegés vagyis vétkes volt-e; • a kötelezettségszegés körülményeit, a polgármester javára és terhére szóló körülményeket • A KT döntései (alakszerű határozatban) • Érdemi döntések: • Fegyelmi büntetést kiszabó határozat (fegyelmi büntetések: megrovás, meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása, illetmény/tiszteletdíj legfeljebb 20%-kal történő csökkentése) • Felmentő határozat • Nem érdemi határozat (pl.: eljárás megszüntetése a polgármester lemondása miatt)

 8. A fegyelmi eljárás A polgármester foglalkoztatási jogviszonya az eljárás alatt felfüggeszthető, ennek kérdésében a KT dönt, de: jogorvoslatnak helye van a közigazgatási és munkaügyi bíróságnál (8 napon belül dönt) 30 napon belül VIZSGÁLAT, POLGÁRMESTER MEGHALLGATÁSA VIZSGÁLÓBIZOTTSÁG LÉTREHOZÁSA 8 napon belül A VIZSGÁLÓBIZOTTSÁG ELNÖKE SORON KÍVÜL ÖSSZEHÍVJA A KT. ÜLÉSÉT 15 napon belül JELENTÉS KT. ÉRDEMBEN DÖNT EZEN AZ ÜLÉSEN, LEGKÉSŐBB AZ AZT KÖVETŐ 8 NAPON BELÜL (zárt ülés, titkos szavazás)

 9. A polgármester kártérítési felelőssége • A polgármester a tisztségéből/foglalkoztatási jogviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért kártérítési (anyagi) felelősséggel tartozik. • A kártérítési felelősség megállapítására a fegyelmi eljárásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni! • A felelősség mértéke attól függ, hogy a károkozás szándékos vagy gondatlan. GONDATLAN KÁROKOZÁS Főszabály: egy havi illetmény/tiszteletdíj erejéig felel Kivétel: 3 havi illetménye/tiszteletdíja erejéig felel a Ptv.-ben meghatározott 4 esetben: a) a gazdálkodásra vonatkozó szabályok súlyos megsértésével, b) az ellenőrzési kötelezettség elmulasztásával vagy hiányos teljesítésével, c) hatósági intézkedés során a jogszabályok megsértésével okozott kárt, vagy d) a kár olyan jogszabályba ütköző utasítása teljesítéséből keletkezett, amelynek következményeire az utasított előzőleg felhívta a figyelmét. SZÁNDÉKOS KÁROKOZÁS A teljes kárt meg kell téríteni

 10. A polgármester sajátos jogi felelőssége • Megszűnik a polgármester tisztsége sorozatos törvénysértő tevékenysége, mulasztása miatti jogi felelősség jogerős megállapításával, az ítélet jogerőre emelkedésének a napjával. • Az Ötv. szerint akkor is, ha vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét szándékosan elmulasztja vagy a valóságnak nem megfelelően teljesíti. • A bírósághoz ilyen esetben a KT fordulhat – minősített többséggel hozott határozattal. A KT nem szüntetheti meg a polgármester tisztségét, azt csak a közigazgatási és munkaügyi bíróság teheti meg! • A KT egyidejűleg kérheti a polgármester e tisztségből való felfüggesztését is a bíróságtól. • Bírói gyakorlat: • Megvalósul, ha a polgármester a KT döntésekkel szembehelyezkedve végzi tevékenységét, illetve nem működik együtt a KT-tel. • A polgármester tevékenysége vagy mulasztása a sorozatos törvénysértésen felül olyan következménnyel is jár, ami az önkormányzat számára komoly hátrányt jelent • Nem alapozza meg egy-egy kifogás a polgármester munkájával szemben (erre fegyelmi eljárás szolgál).

 11. A polgármesteri tisztség megszűnési esetei • az új polgármester megválasztásával, • az Országgyűlésnek a helyi önkormányzat képviselő-testülete feloszlatását kimondó határozatával, • a képviselő-testület feloszlásának kimondását követően új polgármester megválasztásával, • halálával, • a tisztségről történő lemondással (az írásbeli nyilatkozat aláírásának napjával szűnik meg) , • az összeférhetetlenség kimondásával, • sorozatosan törvénysértő tevékenysége, mulasztása miatti jogi felelősségének jogerős bírósági ítéletben történő megállapításával, az ítélet jogerőre emelkedésének a napjával, • ha a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán már nem választható.

 12. A polgármester önkormányzati feladatai • A képviselő testület működésével összefüggő feladatok • A bizottságokkal összefüggő feladatok • A polgármesteri hivatallal (jegyzővel) összefüggő feladatok • Az alpolgármesterrel összefüggő feladatok • Lakossági kapcsolattartás

 13. A képviselő testület működésével összefüggő feladatok • A képviselő-testületi ülés előkészítése körében: • A képviselő-testület ülésének összehívása: • A napirend összeállítása (a törvényben, az SZMSZ-ben, illetve a munkatervben, üléstervben kötelezően előírt témák, valamint az előterjesztések, indítványok, interpellációk alapján). • Meghívók elkészítése, elküldése (SZMSZ-ben előírt határidőben, előterjesztéseket mellékelni kell) • Lakossági tájékoztató elkészítése • Az ülés technikai feltételeinek biztosítása • A képviselő-testületi ülés megtartása körében: • Vezeti a képviselő-testület ülését • Megállapítja az ülés határozatképességét, • Javaslatot tesz a meghívóban közölt napirend elfogadására, esetleges kiegészítésére, bejelenti vagy szavazásra bocsátja a zárt ülés tartását. • Az elfogadott napirendi pontok sorrendjében levezeti a vitát, megadja, illetve szükség esetén megvonja a szót (SZMSZ jelentősége!), válaszol a hozzá intézett képviselői felvilágosítás kérésre • Gondoskodik a tanácskozás rendjének fenntartásáról, a felmerülő ügyrendi kérdésekben szavazást rendel el. • Összefoglalja a vitát, majd a döntést – határozat meghozatalát vagy önkormányzati rendelet alkotását - igénylő ügyeket szavazásra bocsátja, megállapítja a szavazás eredményét • A képviselő-testület ülését követő feladatai: • Aláírja a jegyzőkönyvet és az önkormányzati rendeletet • Amennyiben a hozzá intézett képviselői felvilágosítás kérésre nem adott a képviselő-testület ülésén érdemi választ, úgy azt az ülést követő legkésőbb tizenöt napon belül írásban köteles megadni. • Ha a polgármester a képviselő-testület döntését az önkormányzat érdekeit sértőnek tartja, ugyanazon ügyben egy alkalommal kezdeményezheti a döntés ismételt megtárgyalását, a kezdeményezés egyben az ülés összehívását is jelenti, és a döntés végrehajtására halasztó hatályú. A kezdeményezést az ülést követő három napon belül nyújthatja be, a képviselő-testület a benyújtás napjától számított tizenöt napon belül minősített többséggel dönt.

 14. A polgármestert megillető új jogosítványok az Mötv.-ben • Amennyiben a képviselő-testület – határozatképtelenség vagy határozathozatal hiánya miatt – két egymást követő alkalommal ugyanazon ügyben nem hozott döntést, a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott ügyben – ide nem értve a képviselő-testület át nem ruházható hatásköreit – döntést hozhat. A polgármester a döntésről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. • A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, – ide nem értve a képviselő-testület át nem ruházható hatásköreit – dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan – a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott – a képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben. • A polgármester önkormányzati rendeletben meghatározott értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

 15. A bizottságokkal összefüggő feladatok • A bizottság – akárcsak a polgármester - a képviselő-testület szerve, mellérendelt viszony: a feladatok előzetes egyeztetése, a végrehajtás megszervezésében együttműködés, egymás kölcsönös segítése, tájékoztatása. • A polgármester indítványára a bizottságot össze kell hívni az indítvány kézhezvételétől számított 8 napon belül. • A polgármester köteles összehívni a bizottság indítványára a képviselő-testület ülését. • A képviselő-testület a bizottság személyi összetételét, létszámát a polgármester előterjesztésére bármikor megváltoztathatja, megszüntetheti (kiv. kötelezően létrehozandó bizottság) • A polgármester nem lehet a bizottság elnöke vagy tagja. • A bizottság elnöke illetve tagjai lemondásuk esetén a nyilatkozatukat a polgármesterhez nyújtják be. • A polgármester felfüggesztheti a bizottság döntésének végrehajtását, ha az: • ellentétes a képviselő-testület határozatával, vagy • sérti az önkormányzat érdekeit. A felfüggesztett döntésről a képviselő-testület a következő ülésén határoz. • A polgármester összehangolja a bizottságok működését, a bizottságok működésének ügyviteli feladatait a polgármesteri hivatal látja el.

 16. A polgármesteri hivatallal és a jegyzővel összefüggő feladatok • A polgármester a képviselő-testület döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében irányítja, a jegyző vezeti a polgármesteri hivatalt. A polgármester irányító munkája a hivatali szakapparátus tekintetében a jegyző közreműködésével valósul meg. • A polgármesteri hivatal a képviselő-testület szerve. A polgármesteri irányítással biztosítható a képviselő-testület által hordozott választói akarat érvényesítése a polgármesteri hivatal szakmai munkájában. A jegyző pedig a munkaszervezésre és a munkavégzésre irányuló utasítási jog gyakorlásával a szakszerűséget és a szakmai szabályok betartását biztosítja. • A polgármester a jegyző javaslatainak figyelembe vételével meghatározza a hivatal feladatait az önkormányzat munkájának szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában. • A polgármester a polgármesteri hivatalban dolgozó köztisztviselők tekintetében meghatározhatja azt a foglalkoztatotti kört, amelyben a jegyző csak a polgármester egyetértésével gyakorolhatja az alábbi munkáltatói jogokat: • - kinevezés és felmentés • - vezetői kinevezés • - bérezés, jutalmazás. • A képviselő-testület dönt a jegyző javaslata alapján a polgármester által benyújtott előterjesztésről, amely a polgármesteri hivatal belső szervezeti tagozódásának, munkarendjének és ügyfélfogadási rendjének meghatározására vonatkozik. • A polgármester az önkormányzati, valamint államigazgatási feladatait, hatásköreit a polgármesteri hivatal közreműködésével látja el, a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét. • A jegyző kötelezettsége a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyek döntésre történő előkészítése. A polgármester feladata tehát a szükséges intézkedés, döntés tartalmának kialakítása, a jegyző pedig a szakszerűségről, a jogilag megfelelő formába öntésről kell, hogy gondoskodjon. • A polgármester jogosult a neki címzett hatósági hatásköröket a jegyzőre átruházni, amelynek gyakorlásához utasítást adhat, azt bármikor vissza is vonhatja. • A polgármester gyakorolja a jegyző és az aljegyző felett a munkáltatói jogokat, továbbá az alpolgármester és az önkormányzati intézményvezetők tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat. • A polgármesterrel szemben is fennáll a jegyző ún. jelzési kötelezettsége, amennyiben a polgármester döntésénél jogszabálysértést észlel.

 17. Az alpolgármesterrel összefüggő feladatok • Az alpolgármester feladata a polgármester helyettesítése és munkájának segítése. • Az alpolgármester(eke)t kizárólag a polgármester javaslatára választhatja meg a KT titkos szavazással, minősített többséggel. • Egy, vagy több is választható, legalább egyet saját tagjai közül választ meg a KT. • Több alpolgármester esetén a polgármester dönti el, hogy a helyettesítésére melyiküket jogosítja fel (csak akit a képviselők közül választottak) • A polgármester irányításával látja el a feladatait. Nem a KT, hanem a polgármester határozza meg az alpolgármester tevékenységi körét, e körben korlátlanul utasíthatja. Az alpolgármesterre hatáskör nem ruházható. • Az alpolgármester megbízatása megszűnik, ha a polgármester javaslata alapján a KT a megbízását visszavonja, továbbá új polgármester megválasztásával is. • A nem képviselők közül választott alpolgármester tanácskozási joggal vesz részt a KT ülésén, jogállására egyebekben a képviselők közül választott alpolgármesterre irányadó szabályok vonatkoznak. • Ha a következő választáson képviselőnek választják az alpolgármestert, akkor az alakuló ülésig tart a megbízatása. Ha nem választják meg, akkor megbízatása a választás napján megszűnik.

 18. Lakossági kapcsolattartás • A KT határozza meg azoknak a fórumoknak a rendjét (község-,várospolitikai fórum, városrészi tanácskozás, falugyűlés stb.), amelyek a lakosság, az egyesületek közvetlen tájékoztatását, a fontosabb döntések előkészítésébe való bevonását szolgálják. A polgármester megszervezi és vezeti a lakossági fórumokat. • A képviselő-testület évente egyszer, előre meghirdetett időpontban közmeghallgatást tart, amelyen a választópolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek. A polgármester határozza meg a közmeghallgatás helyét és időpontját (formája: képviselő-testületi ülés) az SZMSZ rendelkezései szerint

 19. Köszönöm a figyelmet!