a polg rmester n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A polgármester PowerPoint Presentation
Download Presentation
A polgármester

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

A polgármester - PowerPoint PPT Presentation


 • 48 Views
 • Uploaded on

A polgármester.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

A polgármester


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

A polgármester jogállása1. megválasztásával a tv. erejénél fogva a Kt. tagjává válik(A polgármester a képviselő-testület elnöke és tagja, a képviselő-testület határozatképessége, döntéshozatala, működése szempontjából települési képviselőnek tekintendő.)2. foglalkoztatási jogviszony/társadalmi megbízatás3. összeférhetetlenségi szabályok4. felelősség5. eskü/fogadalom tételi kötelezettség6. vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség7.díjazás8. megbízatás megszűnésének esetei

slide3

A helyi önkormányzat és a polgármesteri hivatal képviselete A polgármester az önkormányzat törvényes képviselője (polgári jogi és közjogi képviselet)Külön meghatalmazás nélkül is eljárhat, ez azonban nem jelentheti a Kt. hatásköreinek gyakorlását; e jog nem korlátozza, nem zárja ki az önkormányzati képviselő képviseleti jogát (amely viszont kifejezetten megbízáshoz kötött, ilyen megbízást a Kt.-től és a polgármestertől is kaphat)A polgármesteri hivatal képviseletére annak vezetője,a jegyző jogosult.

a polg rmesteri sszef rhetetlens g anyagi jogi szab lyai
A polgármesteri összeférhetetlenség anyagi jogi szabályai

Főállású és társadalmi megbízatású polgármesterre is vonatkozó szabályok

 • A hatalmi ágak elválasztásából adódó összeférhetetlenségi okok(Ötv. 33/A. § (1) bek. a)-k), sz) pontja)
 • Gazdasági összeférhetetlenség (Ötv. 33/A. § (1) bek. l)-s) pontja)
 • Ki kell mondani az összeférhetetlenségét annak a polgármesternek,

a) akit – képviselői megbízatásának ideje alatt – bűntett miatt jogerősen szabadságvesztésre ítéltek, kivéve ha a közügyek gyakorlásától eltiltották,

b) akinek az állammal szemben – a lehetséges jogorvoslati eljárások kimerítését követően – köztartozása áll fenn, és azt az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított hatvan napon belül – részletfizetés vagy fizetési halasztás esetén az ezt engedélyező határozat rendelkezéseinek megfelelően – nem rendezi.

További összeférhetetlenségi okok a főállású polgármester esetében (Ötv. 33/A. § (2) bek. a) és b) pontja)

 • Egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesíthet, kivéve:a) tud., okt., szerk., lekt., műv. és jogi oltalom alá eső szellemi tevékenységb) országgyűlési képviselői megbízatás

Főállású polgármester a KT hozzájárulás nélkül nem lehet:

 • vállalat vezérigazgatója, vezérigazgató-helyettese, igazgatója, igazgatóhelyettese, igazgatótanácsának, vezető testületének, felügyelő bizottságának tagja
 • gazdasági társaság vezető tisztségviselője, igazgatótanácsának, igazgatóságának, vezető testületének, felügyelő bizottságnak tagja, valamint a társasággal munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló más jogviszonyban álló vezetője (vezérigazgatója)
 • szövetkezet tisztségviselője
 • alapítvány kezelő szervezetének tagja, tisztségviselője
a polg rmesteri sszef rhetetlens g elj r sjogi szab lyai
A polgármesteri összeférhetetlenség eljárásjogi szabályai
 • Kiindulópont: megszüntetési kötelezettség a megválasztásától vagy az összeférhetetlenségi ok keletkezésétől számított 30 napon belül(Ha azonban az összeférhetetlenséget kiváltó helyzetet nem kívánja felszámolni, a polgármesteri tisztségtől kell megválnia pl. lemondás útján).
 • Amennyiben a polgármester e kötelezettségének nem tesz eleget, a KT határozatban kimondja az összeférhetetlenséget vagy dönt a hozzájárulás megadásáról (főállású polgármester esetén) a képviselők közül választott 3 tagú bizottság javaslata alapján (kivéve: 100-nál kevesebb lakosú községek). Jogorvoslat: a polgármester a KT határozat bírósági felülvizsgálatát kérheti – jogszabálysértésre hivatkozással - a fővárosi, megyei törvényszéktől (8 napon belül). További jogorvoslatnak helye nincs.
 • Ha a Kt. nem dönt vagy döntése jogszabálysértő a fővárosi/megyei Kormányhivatal (törvényességi felügyeleti eljárás keretében észlelheti) kezdeményezheti a polgármester összeférhetetlenségének kimondását a fővárosi, megyei törvényszék által. Az első fokú bírósági döntéssel szemben fellebbezés nyújtható be a másodfokú bírósághoz (8 napon belül). További jogorvoslatnak helye nincs.
slide6

A polgármester felelőssége1. politikai2. alkotmányjogi3. erkölcsi4. fegyelmi5. kártérítési (anyagi)6. büntetőjogi7. sorozatos törvénysértő tevékenység, mulasztás miatti sajátos jogi felelősség

a polg rmester fegyelmi felel ss ge
A polgármester fegyelmi felelőssége
 • Kiindulópont: fegyelmi vétség elkövetéseFegyelmi vétség:tisztségéből/foglalkoztatási jogviszonyából eredő kötelezettségét vétkesen megszegi - elkövethető aktív magatartással és mulasztással is
 • Fegyelmi eljárás: KT rendeli el a bizottság, bármely képviselő, vagy a fővárosi/megyei kormányhivatal kezdeményezésére.
  • Határidők: nem lehet fegyelmi eljárást indítani, ha a kötelezettség szegés felfedezése óta 3 hónap (szubjektív határidő), illetve a fegyelmi vétség elkövetése óta 3 év (objektív határidő) eltelt!
  • A fegyelmi eljárás során vizsgálatot kell tartani, ennek lefolytatása a képviselők közül választott 3 tagú vizsgálóbizottság feladata (kivéve: 100-nál kevesebb lakosú községekben, ott a KT)
  • A vizsgálóbizottságnak tisztázni kell :
   • a polgármester követett-e el olyan kötelezettségszegést, amely fegyelmi vétségnek minősül;
   • a polgármesternek felróható-e a kötelezettségszegés vagyis vétkes volt-e;
   • a kötelezettségszegés körülményeit, a polgármester javára és terhére szóló körülményeket
 • A KT döntései (alakszerű határozatban)
  • Érdemi döntések:
   • Fegyelmi büntetést kiszabó határozat (fegyelmi büntetések: megrovás, meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása, illetmény/tiszteletdíj legfeljebb 20%-kal történő csökkentése)
   • Felmentő határozat
  • Nem érdemi határozat (pl.: eljárás megszüntetése a polgármester lemondása miatt)
a fegyelmi elj r s
A fegyelmi eljárás

A polgármester foglalkoztatási jogviszonya az eljárás alatt felfüggeszthető, ennek kérdésében a KT dönt, de: jogorvoslatnak helye van a közigazgatási és munkaügyi bíróságnál (8 napon belül dönt)

30 napon belül

VIZSGÁLAT, POLGÁRMESTER MEGHALLGATÁSA

VIZSGÁLÓBIZOTTSÁG LÉTREHOZÁSA

8 napon belül

A VIZSGÁLÓBIZOTTSÁG ELNÖKE SORON KÍVÜL ÖSSZEHÍVJA A KT. ÜLÉSÉT

15 napon belül

JELENTÉS

KT. ÉRDEMBEN DÖNT EZEN AZ ÜLÉSEN, LEGKÉSŐBB AZ AZT KÖVETŐ 8 NAPON BELÜL (zárt ülés, titkos szavazás)

a polg rmester k rt r t si felel ss ge
A polgármester kártérítési felelőssége
 • A polgármester a tisztségéből/foglalkoztatási jogviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért kártérítési (anyagi) felelősséggel tartozik.
 • A kártérítési felelősség megállapítására a fegyelmi eljárásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni!
 • A felelősség mértéke attól függ, hogy a károkozás szándékos vagy gondatlan.

GONDATLAN KÁROKOZÁS

Főszabály: egy havi illetmény/tiszteletdíj erejéig felel

Kivétel: 3 havi illetménye/tiszteletdíja erejéig felel a Ptv.-ben meghatározott

4 esetben:

a) a gazdálkodásra vonatkozó szabályok súlyos megsértésével,

b) az ellenőrzési kötelezettség elmulasztásával vagy hiányos teljesítésével,

c) hatósági intézkedés során a jogszabályok megsértésével okozott kárt, vagy

d) a kár olyan jogszabályba ütköző utasítása teljesítéséből keletkezett, amelynek következményeire az utasított előzőleg felhívta a figyelmét.

SZÁNDÉKOS KÁROKOZÁS

A teljes kárt meg kell téríteni

a polg rmester saj tos jogi felel ss ge
A polgármester sajátos jogi felelőssége
 • Megszűnik a polgármester tisztsége sorozatos törvénysértő tevékenysége, mulasztása miatti jogi felelősség jogerős megállapításával, az ítélet jogerőre emelkedésének a napjával.
 • Az Ötv. szerint akkor is, ha vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét szándékosan elmulasztja vagy a valóságnak nem megfelelően teljesíti.
 • A bírósághoz ilyen esetben a KT fordulhat – minősített többséggel hozott határozattal. A KT nem szüntetheti meg a polgármester tisztségét, azt csak a közigazgatási és munkaügyi bíróság teheti meg!
 • A KT egyidejűleg kérheti a polgármester e tisztségből való felfüggesztését is a bíróságtól.
 • Bírói gyakorlat:
  • Megvalósul, ha a polgármester a KT döntésekkel szembehelyezkedve végzi tevékenységét, illetve nem működik együtt a KT-tel.
  • A polgármester tevékenysége vagy mulasztása a sorozatos törvénysértésen felül olyan következménnyel is jár, ami az önkormányzat számára komoly hátrányt jelent
  • Nem alapozza meg egy-egy kifogás a polgármester munkájával szemben (erre fegyelmi eljárás szolgál).
a polg rmesteri tiszts g megsz n si esetei
A polgármesteri tisztség megszűnési esetei
 • az új polgármester megválasztásával,
 • az Országgyűlésnek a helyi önkormányzat képviselő-testülete feloszlatását kimondó határozatával,
 • a képviselő-testület feloszlásának kimondását követően új polgármester megválasztásával,
 • halálával,
 • a tisztségről történő lemondással (az írásbeli nyilatkozat aláírásának napjával szűnik meg) ,
 • az összeférhetetlenség kimondásával,
 • sorozatosan törvénysértő tevékenysége, mulasztása miatti jogi felelősségének jogerős bírósági ítéletben történő megállapításával, az ítélet jogerőre emelkedésének a napjával,
 • ha a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán már nem választható.
a polg rmester nkorm nyzati feladatai
A polgármester önkormányzati feladatai
 • A képviselő testület működésével összefüggő feladatok
 • A bizottságokkal összefüggő feladatok
 • A polgármesteri hivatallal (jegyzővel) összefüggő feladatok
 • Az alpolgármesterrel összefüggő feladatok
 • Lakossági kapcsolattartás
a k pvisel test let m k d s vel sszef gg feladatok
A képviselő testület működésével összefüggő feladatok
 • A képviselő-testületi ülés előkészítése körében:
  • A képviselő-testület ülésének összehívása:
   • A napirend összeállítása (a törvényben, az SZMSZ-ben, illetve a munkatervben, üléstervben kötelezően előírt témák, valamint az előterjesztések, indítványok, interpellációk alapján).
   • Meghívók elkészítése, elküldése (SZMSZ-ben előírt határidőben, előterjesztéseket mellékelni kell)
   • Lakossági tájékoztató elkészítése
  • Az ülés technikai feltételeinek biztosítása
 • A képviselő-testületi ülés megtartása körében:
  • Vezeti a képviselő-testület ülését
  • Megállapítja az ülés határozatképességét,
  • Javaslatot tesz a meghívóban közölt napirend elfogadására, esetleges kiegészítésére, bejelenti vagy szavazásra bocsátja a zárt ülés tartását.
  • Az elfogadott napirendi pontok sorrendjében levezeti a vitát, megadja, illetve szükség esetén megvonja a szót (SZMSZ jelentősége!), válaszol a hozzá intézett képviselői felvilágosítás kérésre
  • Gondoskodik a tanácskozás rendjének fenntartásáról, a felmerülő ügyrendi kérdésekben szavazást rendel el.
  • Összefoglalja a vitát, majd a döntést – határozat meghozatalát vagy önkormányzati rendelet alkotását - igénylő ügyeket szavazásra bocsátja, megállapítja a szavazás eredményét
 • A képviselő-testület ülését követő feladatai:
  • Aláírja a jegyzőkönyvet és az önkormányzati rendeletet
  • Amennyiben a hozzá intézett képviselői felvilágosítás kérésre nem adott a képviselő-testület ülésén érdemi választ, úgy azt az ülést követő legkésőbb tizenöt napon belül írásban köteles megadni.
  • Ha a polgármester a képviselő-testület döntését az önkormányzat érdekeit sértőnek tartja, ugyanazon ügyben egy alkalommal kezdeményezheti a döntés ismételt megtárgyalását, a kezdeményezés egyben az ülés összehívását is jelenti, és a döntés végrehajtására halasztó hatályú. A kezdeményezést az ülést követő három napon belül nyújthatja be, a képviselő-testület a benyújtás napjától számított tizenöt napon belül minősített többséggel dönt.
a polg rmestert megillet j jogos tv nyok az m tv ben
A polgármestert megillető új jogosítványok az Mötv.-ben
 • Amennyiben a képviselő-testület – határozatképtelenség vagy határozathozatal hiánya miatt – két egymást követő alkalommal ugyanazon ügyben nem hozott döntést, a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott ügyben – ide nem értve a képviselő-testület át nem ruházható hatásköreit – döntést hozhat. A polgármester a döntésről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja.
 • A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, – ide nem értve a képviselő-testület át nem ruházható hatásköreit – dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan – a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott – a képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben.
 • A polgármester önkormányzati rendeletben meghatározott értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.
a bizotts gokkal sszef gg feladatok
A bizottságokkal összefüggő feladatok
 • A bizottság – akárcsak a polgármester - a képviselő-testület szerve, mellérendelt viszony: a feladatok előzetes egyeztetése, a végrehajtás megszervezésében együttműködés, egymás kölcsönös segítése, tájékoztatása.
 • A polgármester indítványára a bizottságot össze kell hívni az indítvány kézhezvételétől számított 8 napon belül.
 • A polgármester köteles összehívni a bizottság indítványára a képviselő-testület ülését.
 • A képviselő-testület a bizottság személyi összetételét, létszámát a polgármester előterjesztésére bármikor megváltoztathatja, megszüntetheti (kiv. kötelezően létrehozandó bizottság)
 • A polgármester nem lehet a bizottság elnöke vagy tagja.
 • A bizottság elnöke illetve tagjai lemondásuk esetén a nyilatkozatukat a polgármesterhez nyújtják be.
 • A polgármester felfüggesztheti a bizottság döntésének végrehajtását, ha az:
  • ellentétes a képviselő-testület határozatával, vagy
  • sérti az önkormányzat érdekeit.

A felfüggesztett döntésről a képviselő-testület a következő ülésén határoz.

 • A polgármester összehangolja a bizottságok működését, a bizottságok működésének ügyviteli feladatait a polgármesteri hivatal látja el.
a polg rmesteri hivatallal s a jegyz vel sszef gg feladatok
A polgármesteri hivatallal és a jegyzővel összefüggő feladatok
 • A polgármester a képviselő-testület döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében irányítja, a jegyző vezeti a polgármesteri hivatalt. A polgármester irányító munkája a hivatali szakapparátus tekintetében a jegyző közreműködésével valósul meg.
 • A polgármesteri hivatal a képviselő-testület szerve. A polgármesteri irányítással biztosítható a képviselő-testület által hordozott választói akarat érvényesítése a polgármesteri hivatal szakmai munkájában. A jegyző pedig a munkaszervezésre és a munkavégzésre irányuló utasítási jog gyakorlásával a szakszerűséget és a szakmai szabályok betartását biztosítja.
 • A polgármester a jegyző javaslatainak figyelembe vételével meghatározza a hivatal feladatait az önkormányzat munkájának szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában.
 • A polgármester a polgármesteri hivatalban dolgozó köztisztviselők tekintetében meghatározhatja azt a foglalkoztatotti kört, amelyben a jegyző csak a polgármester egyetértésével gyakorolhatja az alábbi munkáltatói jogokat:
  • - kinevezés és felmentés
  • - vezetői kinevezés
  • - bérezés, jutalmazás.
 • A képviselő-testület dönt a jegyző javaslata alapján a polgármester által benyújtott előterjesztésről, amely a polgármesteri hivatal belső szervezeti tagozódásának, munkarendjének és ügyfélfogadási rendjének meghatározására vonatkozik.
 • A polgármester az önkormányzati, valamint államigazgatási feladatait, hatásköreit a polgármesteri hivatal közreműködésével látja el, a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét.
 • A jegyző kötelezettsége a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyek döntésre történő előkészítése. A polgármester feladata tehát a szükséges intézkedés, döntés tartalmának kialakítása, a jegyző pedig a szakszerűségről, a jogilag megfelelő formába öntésről kell, hogy gondoskodjon.
 • A polgármester jogosult a neki címzett hatósági hatásköröket a jegyzőre átruházni, amelynek gyakorlásához utasítást adhat, azt bármikor vissza is vonhatja.
 • A polgármester gyakorolja a jegyző és az aljegyző felett a munkáltatói jogokat, továbbá az alpolgármester és az önkormányzati intézményvezetők tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat.
 • A polgármesterrel szemben is fennáll a jegyző ún. jelzési kötelezettsége, amennyiben a polgármester döntésénél jogszabálysértést észlel.
az alpolg rmesterrel sszef gg feladatok
Az alpolgármesterrel összefüggő feladatok
 • Az alpolgármester feladata a polgármester helyettesítése és munkájának segítése.
 • Az alpolgármester(eke)t kizárólag a polgármester javaslatára választhatja meg a KT titkos szavazással, minősített többséggel.
 • Egy, vagy több is választható, legalább egyet saját tagjai közül választ meg a KT.
 • Több alpolgármester esetén a polgármester dönti el, hogy a helyettesítésére melyiküket jogosítja fel (csak akit a képviselők közül választottak)
 • A polgármester irányításával látja el a feladatait. Nem a KT, hanem a polgármester határozza meg az alpolgármester tevékenységi körét, e körben korlátlanul utasíthatja. Az alpolgármesterre hatáskör nem ruházható.
 • Az alpolgármester megbízatása megszűnik, ha a polgármester javaslata alapján a KT a megbízását visszavonja, továbbá új polgármester megválasztásával is.
 • A nem képviselők közül választott alpolgármester tanácskozási joggal vesz részt a KT ülésén, jogállására egyebekben a képviselők közül választott alpolgármesterre irányadó szabályok vonatkoznak.
 • Ha a következő választáson képviselőnek választják az alpolgármestert, akkor az alakuló ülésig tart a megbízatása. Ha nem választják meg, akkor megbízatása a választás napján megszűnik.
lakoss gi kapcsolattart s
Lakossági kapcsolattartás
 • A KT határozza meg azoknak a fórumoknak a rendjét (község-,várospolitikai fórum, városrészi tanácskozás, falugyűlés stb.), amelyek a lakosság, az egyesületek közvetlen tájékoztatását, a fontosabb döntések előkészítésébe való bevonását szolgálják. A polgármester megszervezi és vezeti a lakossági fórumokat.
 • A képviselő-testület évente egyszer, előre meghirdetett időpontban közmeghallgatást tart, amelyen a választópolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek. A polgármester határozza meg a közmeghallgatás helyét és időpontját (formája: képviselő-testületi ülés) az SZMSZ rendelkezései szerint