Stavebn f rum sk
Download
1 / 18

- PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Uploaded on

Stavebné fórum.sk. DISKUSNÉ STRETNUTIE KATASTER NEHNUTEĽNOSTÍ (30. 05. 2007) Art Hotel William Laurinská 17 Bratislava. Téma :. Právny význam zápisu v katastri nehnuteľností z pohľadu klienta. Právny význam zápisov v katastri nehnute ľ ností.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - gaurav


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Stavebn f rum sk

Stavebné fórum.sk

DISKUSNÉ STRETNUTIE

KATASTER NEHNUTEĽNOSTÍ

(30. 05. 2007)

Art Hotel William

Laurinská 17

Bratislava


Stavebn f rum sk
Téma:

 • Právny význam zápisu v katastri nehnuteľností z pohľadu klienta


Pr vny v znam z pisov v katastri nehnute nost
Právny význam zápisov v katastri nehnuteľností

 • Klient: „Aký význam má pre mňa zápis v katastri nehnuteľností? Aké mi dáva istoty?“

 • Istota iba v negatívnom zmysle -nezapísané zmluvné vecné právo nevznikne.

 • V pozitívnom zmysle zapísané údaje sú hodnoverné a záväzné, kým sa nepreukáže opak.


Pr vna prava
Právna úprava

 • Katastrálny zákon (zákon č. 162/1995 Z. z. v platnom a účinnom znení)

 • Vykonávacia vyhláška (vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z. z. v platnom a účinnom znení)

 • Občiansky zákonník (zákon č. 40/1964 Zb. v platnom a účinnom znení)


Stavebn f rum sk

Katastrálny zákon

§ 70 ods. 2: „Údaje katastra, a to údaje o právach k nehnuteľnostiam, parcelné číslo, geometrické určenie nehnuteľnosti ... sú hodnoverné a záväzné, ak sa nepreukáže opak.“ – Materiálna publicita.

Občiansky zákonník – princíp intabulácie

§ 133 ods. 2: „Ak sa prevádza nehnuteľná vec na základe zmluvy, nadobúda sa vlastníctvo vkladom do katastra nehnuteľností podľa osobitných predpisov, ak osobitný zákon neustanovuje inak.“


Stavebn f rum sk

§ 151e ods. 2: „Záložné právo k nehnuteľnostiam, bytom a nebytovým priestorom vzniká zápisom v katastri nehnuteľností, ak osobitný zákon neustanovuje inak.“

§ 151o ods. 1: „Na nadobudnutie práva zodpovedajúceho vecným bremenám je potrebný vklad do katastra nehnuteľností.“ (Platí iba pre zmluvy, aj keď to nie je výslovne uvedené).

§ 603 ods. 2: „Predkupné právo možno dohodnúť aj ako vecné právo, ktoré pôsobí aj voči nástupcom kupujúceho. Zmluva sa musí uzavrieť písomne a predkupné právo sa nadobúda vkladom do katastra nehnuteľností.“


Stavebn f rum sk

Iné formy nadobudnutia

vecného práva k nehnuteľnosti

(princíp intabulácie neplatí)

 • zákon;

 • rozhodnutie orgánu verejnej moci (napr. rozsudok);

 • dedičstvo;

 • vydržanie.


Stavebn f rum sk

Zriadenie a vznik záložného práva

k „budúcimnehnuteľnostiam“

Občiansky zákonník:

§ 151d ods. 4: „Záložné právo možno zriadiť aj na vec, ... ktorú záložca nadobudne v budúcnosti, a to aj vtedy, ak vec, právo ... vzniknú v budúcnosti alebo ktorých vznik závisí od splnenia podmienky.“

§ 151e ods. 1: „Na vznik záložného práva sa vyžaduje jeho registrácia v Notárskom centrálnom registri záložných práv zriadenom podľa osobitného zákona, ak tento zákon alebo osobitný zákon neustanovuje inak.“


Stavebn f rum sk

§ 151f ods. 2: „Záložné právo k veci,... ktorú záložca nadobudne v budúcnosti, ktorá vznikne v budúcnosti alebo ktorej vznik závisí od splnenia podmienky, vznikne nadobudnutím vlastníckeho práva k veci, ... záložcom; to neplatí, ak záložné právo, na ktorého vznik sa vyžaduje jeho registrácia v Notárskom centrálnom registri záložných práv, nebolo registrované pred nadobudnutím vlastníckeho práva k veci, ... záložcom.“

Urobí kataster zápis záznamom?


Stavebn f rum sk

Klient: záložca nadobudne v budúcnosti, ktorá vznikne v budúcnosti alebo ktorej vznik závisí od splnenia podmienky, „Chcem aspoň nejakú istotu!“

Možnosť skúmať právne vzťahy k dotknutej nehnuteľnosti 10 rokov späť. (§ 134 ods. 1 Občianskeho zákonníka – Vydržanie: „Oprávnený držiteľ sa stáva vlastníkom veci, ak ju má nepretržite v držbe po dobu desať rokov, ak ide o nehnuteľnosť.“)


Stavebn f rum sk

Skúmanie obsahu zbierky listín – problematické záložca nadobudne v budúcnosti, ktorá vznikne v budúcnosti alebo ktorej vznik závisí od splnenia podmienky, (§ 68 ods. 5Katastrálneho zákona: „Verejnosť zbierky listín je obmedzená a umožňuje sa len vlastníkom alebo iným oprávneným osobám.“):

- čas od žiadosti po sprístupnenie;

 • rozsah sprístupnenia dokumentov(rôzne správy katastra rôzny rozsah sprístupnenia);

 • možnosť nápravy (konzultácie s katastrom).


Stavebn f rum sk

Klient: záložca nadobudne v budúcnosti, ktorá vznikne v budúcnosti alebo ktorej vznik závisí od splnenia podmienky, „Chcem úplnú istotu!“

Právnymprieskumom je takmer nemožné poskytnúť klientovi 100% istotu.

Možnosť – poistenie právneho titulu k nehnuteľnosti („Title Insurance“).


Stavebn f rum sk

Úvaha de lege ferenda záložca nadobudne v budúcnosti, ktorá vznikne v budúcnosti alebo ktorej vznik závisí od splnenia podmienky,

Môže klientovi poskytnúť istotu spísanie (kúpnej alebo záložnej) zmluvy notárom vo forme notárskej zápisnice?

Príklad z Českej republiky (Mgr. Ing. Petr Baudyš: Vznik věcných práv k nemovitostem – alternativa II, Právní Rozhledy č. 6/2007, s. 213 a nasl.).


Stavebn f rum sk

Ďakujem za pozornosť záložca nadobudne v budúcnosti, ktorá vznikne v budúcnosti alebo ktorej vznik závisí od splnenia podmienky,

Mgr. Martin Mendel

Salans, organizačná zložka

Námestie SNP 15

811 06 Bratislava

Tel.: +421 2 2066 0111

Fax: +421 2 2066 0999

E-mail: mmendel@salans.com


Stavebn f rum sk

Vaše otázky? záložca nadobudne v budúcnosti, ktorá vznikne v budúcnosti alebo ktorej vznik závisí od splnenia podmienky,