impozitul pe profit legea nr 571 2003 titlul ii
Download
Skip this Video
Download Presentation
IMPOZITUL PE PROFIT ( Legea nr.571/2003, titlul II)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

IMPOZITUL PE PROFIT ( Legea nr.571/2003, titlul II) - PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on

IMPOZITUL PE PROFIT ( Legea nr.571/2003, titlul II). Prof.univ.dr. Stela Toader. Contribuabili – art.13 CF. Persoanele juridice romane pentru profitul obtinut in tara si in strainatate

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'IMPOZITUL PE PROFIT ( Legea nr.571/2003, titlul II)' - gaston


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
contribuabili art 13 cf
Contribuabili – art.13 CF
 • Persoanelejuridiceromanepentruprofitulobtinut in tarasi in strainatate
 • Persoanelejuridicestrainecare desfasoarăactivitateprinintermediulunuisediu/mai multe sedii permanente in Romania, pentruprofitulobtinutprinintermediulsediului permanent/sediuluidesemnat la nivelulsediului permanent saindeplineascaobligatiilefiscale
 • Persoanelejuridicestraine care realizeazavenituri din sau in legatura cu proprietatiimobiliare situate in Romania (inchirierea/cedareafolosinteisauvanzareadrepturilor de proprietate) sau din vanzarea/cesionareatitlurilor de participaredetinute la o persoanajuridicaromanapentruprofitulimpozabilaferentacestorvenituri
 • Asocierilefarapersonalitatejuridica– asocierile in participatiunepentruprofitulimpozabil al asocierii care se atribuiefiecareipersoane conform cotei de participare in asociere
 • Societatileeuropene– persoanejuridice cu sediul in Romania infiintatepotrivitlegislatieieuropene, pentruprofitulobtinut din oricesursaatat in Romania cat si in stainatate
sunt exceptati de la plata impozitului pe profit art 15 cf
Suntexceptati de la plataimpozituluipe profit – art.15 CF
 • Trezoreriastatului
 • Institutiilepublice, pentrufondurilepublice, inclusivpentruveniturilepropriisidisponibilitatilerealizatesiutilizatepotrivitLegiifinantelorpublice (nr.500/2002) siLegiifinantelorpublice locale (nr.273/2006)
 • Persoanelejuridiceromane care platescimpozitpevenitulmicrointreprinderilor
 • Fundatiileromaneconstituite ca urmare a unuilegat
 • Cultelereligioasepentruveniturileobtinute din activitatieconomice (producereasivalorificareaobiectelor de cult, chirii etc.) dacasuntutilizatepentrusustinereaactivitatilor cu scopcaritabil, pentruintretinerea, repararea, consolidarea, functionareaunitatilor de cult, pentruinvatamant, pentru furnizarea de servicii socialesialteactiuninonprofit aleunitatilor de cult
sunt exceptati de la plata impozitului pe profit art 15 cf1
Suntexceptati de la plataimpozituluipe profit –art.15 CF
 • Institutiile de invatamant particular acreditate/autorizatepentruveniturileutilizate, in anulcurentsau in aniiurmatorii, potrivitLegiieducatieinationale nr.1/2011
 • Asociatiile de proprietariconstituite ca persoanejuridicesiasociatiile de locatarirecunoscute ca asociaţii de proprietari, pentruveniturileobtinute din activităţieconomiceşi care suntsauurmează să fie utilizatepentruîmbunatăţireautilităţilorşi a eficienţeiclădirii, pentruîntreţinereaşireparareapropietăţii comune
 • Banca Naţională a României
 • Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar, Fondul de compensare a investitorilor, Fondul de garantare a pensiilor private
sunt exceptati de la plata impozitului pe profit art 15 cf2
Suntexceptati de la plataimpozituluipe profit – art.15 CF
 • Organizatiile nonprofit, organizatiile sindicale si organizatiile patronale
cota de impozit pe profit
Cota de impozitpe profit
 • Cota de impozit pe profit este procentuala propotionala de 16%
 • Exceptie:
  • Pentru contribuabilii care desfasoara activitati de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazionurilor sau pariurilor sportive impozitul pe profit datorat nu poate fi mai mic de 5% din veniturile totale realizate
slide8
Cotelemarginale de impozitare a profitului in statelemembre ale UniuniiEuropene – 2013 (2012) (Taxation trends in the EU – 2013 – www.europa.eu)
relatii de calcul
Relatii de calcul
 • Impozitul pe profit = Profitul impozabil * Cota de impozit
 • Profitul impozabil = (Venituri totale - Cheltuieli totale) + Cheltuieli nedeductibile – Venituri neimpozabile

Profitulimpozabil se determina ca diferentaintreveniturilerealizate din oricesursasicheltuielileefectuate in scopulrealizarii de venituri, din care se scadveniturileneimpozabilesi la care se adaugacheltuielilenedeductibile. La stabilireaprofituluiimpozabil se iau in calculsialteelementesimilareveniturilorsicheltuielilor.

venituri neimpozabile art 20 20 1 cf
Veniturineimpozabile – art.20, 20^1 CF
 • Dividendele primite de la o persoană juridică română sau de la o persoană juridică străină plătitoare de impozit pe profit sau a unui impozit similar impozitului pe profit, situată într-un stat terţ cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri, dacă persoana juridică română care primeşte dividendele deţine, la persoana juridică română sau la persoana juridică străină din statul terţ, la data înregistrării acestora potrivit reglementărilor contabile, pe o perioadă neîntreruptă de 1 an, minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice care distribuie dividende;
 • Dividendele primite de o persoană juridică română, societate-mamă, de la o filială a sa situată într-un stat membru, daca persoana juridică română întruneşte cumulativ urmatoarele condiţii:
  • Plateşte impozit pe profit, fără posibilitatea unei opţiuni sau exceptări
  • Deţine minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice situate într-un alt stat membru, care distribuie dividendele
  • La data înregistrării venitului dindividende deţine participaţia minimă (de 10%) pe o perioadă neîntreruptă de cel puţin 2 ani
   • În aceleaşi condiţii sunt neimpozabile dividendele primite de sediile permanente din România ale unor persoane juridice străine din alte state membre, societăţi-mamă, care sunt distribuite de filialele acestora situate în state membre, dacă persoana juridică este rezidentă a unui stat membru şi are una din formele de organizare prevăzute de CF (art.20^1, alin. (4)).
   • Directiva 2011/96/UE privind regimul fiscal comun aplicabil societatilor-mama si filialelor acestora din diferite state membre
 • .
slide11
Veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere, veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere, veniturile din recuperarea cheltuielilor nedeductibile, veniturile din restituirea ori anularea unor dobanzi si/sau penalitati de intarziere pentru care nu s-a acordat deducere etc
cheltuieli art 21 cf
Cheltuieli – art.21 CF
 • Dpdv fiscal, cheltuielile sunt grupate in:
  • Cheltuieli deductibile
  • Cheltuieli cu deductibilitate limitata
  • Cheltuieli nedeductibile

Sunt considerate cheltuielideductibilenumaicheltuielileefectuate in scopulrealizarii de venituriimpozabile, respectivceleefectuatepentrurealizareasicomercializareabunurilor, prestareaserviciilorsauexecutaralucrarilor, inclusivcelereglementateprinacte normative in vigoare.

exemple de cheltuieli deductibile prevazute in cf si normele metodologice 1
Exemple de cheltuielideductibileprevazute in CF siNormelemetodologice (1)
 • Cheltuielile efectuate, potrivit legii, pentru protectia muncii si cheltuielile pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale
 • Cheltuielile de reclama si publicitate efectuate in scopul popularizarii firmei, produselor sau serviciilor, in baza unui contract scris, inclusiv contravaloarea bunurilor care se acorda in cadrul unor campanii publicitare ca mostre, pentru incercarea produselor si demonstratii la punctele de vanzare
 • Cheltuielile de transport si de cazare in tara si in strainatate, efectuate pentru salariati si administratori
 • Taxele de inscriere, cotizatiile si contributiile obligatorii, stabilite prin acte normative, de practicare a unor profesii cum sunt: expert contabil, contabil autorizat, arhitect, medic, auditor financiar, avocat, notar etc.
exemple de cheltuieli deductibile prevazute in cf si normele metodologice 2
Exemple de cheltuielideductibileprevazute in CF siNormelemetodologice (2)
 • Cheltuielile pentru formarea si perfectionarea profesionala a personalului angajat
 • Cheltuielile pentru marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, participarea la targuri si expozitii, la misiuni de afaceri, editarea de materiale informative proprii
 • Cheltuielile pentru protejarea mediului si conservarea resurselor
 • Taxele de inscriere, cotizatiile si contributiile datorate catre camerele de comert si industrie, organizatiile sindicale si organizatiile patronale
exemple de cheltuieli nedeductibile fiscal
Exemple de cheltuielinedeductibile fiscal
 • Cheltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit datorat, inclusiv cele reprezentand diferente din anii precedenti sau din anul curent, precum si impozitele pe profit platite in strainatate
 • Dobanzile/majorarile de intarziere, amenzile, confiscarile si penalitatile datorate catre autoritatile romane/straine, potrivit prevederilor legale
 • Cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a activelor circulante constatate lipsa sau degradate, neimputabile, pentru care nu au fost incheiate contracte de asigurare, cu exceptia celor distruse ca urmare a unor calamitati naturale sau a altor cauze de forta majora
 • Cheltuielile inregistrate in contabilitate, care nu au la baza un document justificativ, potrivit legii, prin care sa se faca dovada efectuarii operatiunii sau intrarii in gestiune
 • Cheltuielile de sponsorizare
tratamentul fiscal al cheltuielilor de sponsorizare
Tratamentul fiscal al cheltuielilor de sponsorizare
 • Sunt cheltuieli nedeductibile in calculul profitului impozabil
 • Contribuabilii care efectueaza sponsorizari beneficiaza de credit fiscal in limita a 3 la mie din cifra de afaceri dar nu mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat
 • Sumele care nu sunt scazute din impozitul e rofit se reporteaza in urmatorii 7 ani consecutivi si se recupereaza in ordinea inregistrarii acestora, in aceleasi conditii, la fiecare termen de plata a imozitului pe profit
 • Exemplu: Un contribuabil prezinta la sfarsitul exercitiului financiar urmatoarele date financiare:
  • Venituri din vanzarea marfurilor 100.000 lei
  • Venituri din prestari servicii 2.000 lei
  • Cheltuieli privind marfurile 75.000 lei
  • Cheltuieli cu personalul 3.000 lei
  • Alte cheltuieli de exploatare 2.500 lei, din care cheltuieli de sponsorizare 1.500 lei.
tratamentul fiscal al pierderilor art 26 cf
Tratamentul fiscal al pierderilor – art.26 CF
 • Pierderea fiscala anuala se recupereaza din profiturile impozabile obtinute in urmatorii 5 ani consecutivi.
 • Prin exceptie, pierderea fiscala anuala realizata incepand cu anul 2009, se recupereaza din profiturile impozabile obtinute in urmatorii 7 ani consecutivi.
 • Recuperarea pierderilor se efectueaza in ordinea inregistrarii acestora, la fiecare termen de plata a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale in vigoare din anul inregistrarii acestora
 • Contribuabilii care au fost platitori de impozit pe venit si care anterior au realizat pierdere fiscala pot recupera aceasta pierdere de la data la care au redevenit platitori de impozit pe profit.
declararea si plata impozitului pe profit
Declarareasiplataimpozituluipe profit
 • Trimestrial pana la data de 25 inclusiv a primei luni urmatoare incheierii trimestrelor I-III
 • Definitivarea si plata impozitului pe profit aferent anului fiscal se efectueaza pana la termenul de depunere a declaratiei anuale privind impozitul pe profit (25 martie anul urmator – Declaratia 101)
 • Exceptii – declararea si plata IP anual pana la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator celui pentru care se calculeaza impozitul
  • Organizatiile nonprofit
  • Contribuabilii care obtin venituri majoritare din cultura cerealelor si a plantelor tehnice, pomicultura si viticultura
optiuni privind declararea si plata ip
Optiuniprivinddeclarareasiplata IP
 • Incepand cu 1 ianuarie 2013 – contribuabilii (altii decat cei prevazuti la exceptii si societatile comerciale bancare) pot opta pentru declararea si plata impozitului pe profit anual, cu plati anticipate, efectuate trimestrial
 • Optiunea pentru sistemul anual de declarare si plata a IP se efectueaza la inceputul anului si este obligatorie pentru cel putin 2 ani fiscali consecutivi
 • Platile anticipate trimestriale se determina in suma de o patrime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, actualizat cu indicele preturilor de consum, estimat cu ocazia elaborarii bugetului initial al anului pentru care se efectueaza
ad