4708 say i yap denetimi hakk nda kanun
Download
1 / 60

4708 sayıIı Yapı Denetimi Hakkında Kanun - PowerPoint PPT Presentation


 • 277 Views
 • Uploaded on

4708 sayıIı Yapı Denetimi Hakkında Kanun . Yapı Denetim Kuruluşları ve Görevleri. MADDE:2. c) Yapının, ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '4708 sayıIı Yapı Denetimi Hakkında Kanun' - gasha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
4708 say i yap denetimi hakk nda kanun

4708 sayıIı Yapı Denetimi Hakkında Kanun

Yapı Denetim Kuruluşları ve Görevleri


Madde 2
MADDE:2

 • c) Yapının, ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek.

 • g) Ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu üç iş günü içinde ilgili idareye bildirmek.


Yap denetimi uygulama y netmeli i
Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği

 • Yapı Denetim Kuruluşunun Görev ve Sorumlulukları:


Madde 5
MADDE 5:

 • b)Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar ve Mühendisler aracılığıyla, proje müelliflerince hazırlanan uygulama projelerinin ve hesaplarının, mühendislik ve mimarlık proje düzenleme esaslarına, imar planına, imar yönetmeliklerine ve diğer mevzuata, şartname ve standartlara uygunluğunu kontrol eder, proje müelliflerinin ilgili meslek odasına üyeliğinin devam ettiğine dair taahhütnamesi ile mesleki kısıtlılığının olmadığına dair taahhütnamesinin olup olmadığını kontrol eder.


 • e)Yapılan her imalatın proje eki mahal listesine uygunluğunu ve yapı sahibi ile yapı müteahhidi arasında akdedilen sözleşmede belirtilen niteliklerde yapılıp yapılmadığını denetler.

 • f) Yazılı ihtarına rağmen ruhsata ve eklerine aykırı iş yapan işçi ve ustanın durumunu tespit eder ve yapı müteahhidine bildirir. Bu durum devam ettiği takdirde, ilgili idareye yazılı olarak bildirimde bulunur.


 • l) uygunluğunu ve yapı sahibi ile yapı müteahhidi arasında akdedilen sözleşmede belirtilen niteliklerde yapılıp yapılmadığını denetler.Görevlerinin yapılması sırasında ruhsata ve eklerine aykırı imalat belirlendiğinde, yapının o anki durumunu fotoğrafla tespit eder, ilgili idareye de dağıtımı yapılan bir yazı ile yapının müteahhidini iadeli taahhütlü posta yoluyla yazılı olarak uyarır ve aykırılığın giderilmesi için süre verir. Bu süre zarfında yapı müteahhidine bildirilen eksikliklerin giderilmemesi durumunda, süre bitimini takip eden üç iş günü içinde iadeli taahhütlü posta yoluyla ilgili idareye bildirimde bulunur.


 • Denetçi Kontrol Elemanı ve Yardımcı Kontrol Elemanlarının Görev ve sorumlulukları

 • MADDE 6:

  • 1) Proje ve Uygulama Denetçisi mimar ve mühendisler tarafından, proje müelliflerince hazırlanan projelerin mevzuata proje inceleme föyünde belirtilmiş asgari kriterlere uygunluğu ve detay ve hesapların doğruluğu, kontrol edilir. Var ise, eksiklik ve hataların giderilmesi sağlanır. Eksikliği ve hatası bulunmayan projeler, ilgili denetçi mimar ve denetçi mühendis tarafından onaylanır.


 • 2-Yapı ruhsatının alınmasına müteakiben, yapı denetim kuruluşunun ilgili denetçileri, yapı sahibi, yapı müteahhidi veya yapı müteahhidi adına şantiye şefi tarafından iş yeri teslim tutanağı tanzim edilerek ilgili idarenin onayına sunulur.

 • 3-İş yeri teslimi yapıldıktan sonra, ihtisas alanlarına göre ilgili denetçiler, kontrol elemanları ve var ise yardımcı kontrol elemanları tarafından, temel bölümünün inşası sırasında gerekli denetim ve gözetimler yapılır, temel kalıp ve donatı imalatı kontrol tutanağı, temel topraklaması kontrol tutanağı ve temel beton döküm tutanağı tanzim edilerek, yapılan işlemlerin uygunluğu onaylanır.


 • 4)Yapının taşıyıcı sistem imalatı sırasında, beton kalıbı, demir teçhizatı ve gerekli diğer teçhizat kontrol edildikten sonra kalıp ve donatı kontrol tutanağı tanzim edilir. Uygulama denetçisi inşaat mühendisi veya kontrol elemanı inşaat mühendisi veya var ise yardımcı kontrol elemanı gözetiminde beton dökümüne izin verilir. Beton dökümünü müteakiben, beton döküm tutanağı tanzim edilir. Yapıda gerçekleştirilecek her bir beton döküm işi için bu tutanaklar ayrı ayrı hazırlanır.


 • (5) Yapının çatı örtüsü, dolgu duvarları, kapı ve pencere kasaları ile tesisatlara ait imalatların tamamlanıp sıvaya hazır hâle gelmesi ve iş bitimine kadar olan son bölümünde ise bodrum, zemin, asma, normal kat ve çatı katlarının dış duvarları ve iç duvarları kontrol tutanakları, elektrik tesisatı duvar boruları kontrol tutanağı, elektrik kablo çekimi ve tali pano kontrol tutanağı, çatı konstrüksiyonu, ısı yalıtımı, su yalıtımı ve çatı örtüsü kontrol tutanağı, temiz su boru tesisatı hidrolik basınç testi kontrol tutanağı, pis su boru tesisatı sızdırmazlık testi kontrol tutanağı, yapının sıvaya hazır duruma geldiğini belirten tutanak, elektrik ana pano kontrol tutanağı ve mekanik tesisat montaj tutanağı tanzim edilir.


Elektr k tes sat y netmel
ELEKTRİK İÇ TESİSAT YÖNETMELİĞİ pencere kasaları ile tesisatlara ait imalatların tamamlanıp sıvaya hazır hâle gelmesi ve iş bitimine kadar olan son bölümünde ise bodrum, zemin, asma, normal kat ve çatı katlarının dış duvarları ve iç duvarları kontrol tutanakları, elektrik tesisatı duvar boruları kontrol tutanağı, elektrik kablo çekimi ve tali pano kontrol tutanağı, çatı konstrüksiyonu, ısı yalıtımı, su yalıtımı ve çatı örtüsü kontrol tutanağı, temiz su boru tesisatı hidrolik basınç testi kontrol tutanağı, pis su boru tesisatı sızdırmazlık testi kontrol tutanağı, yapının sıvaya hazır duruma geldiğini belirten tutanak, elektrik ana pano kontrol tutanağı ve mekanik tesisat montaj tutanağı tanzim edilir

 • MADDE 11 -

 • Elektrik Tesisatçısı, işe başlamadan önce, tesis sahibi tarafından tercih edilerek belirlenmiş denetim kuruluşunun adını belirten dilekçeyi, tesisle ilgili olarak doldurduğu işe başlama bildirimini (Ornek-1) ve önceden hazırlanarak işletmeye onaylatılmış elektrik tesis projesini veya proje dosyasından alacağı tesisat planını işletmeye ve söz konusu denetim kuruluşuna verecektir. İşe başlama bildiriminde; tesisin yeri ile ilgili bilgiler (parsel, ada, pafta) elektrik tesis projesinin onay tarihi ve sayısı, tesisin ruhsat tarihi ve sayısı, tesisi yapacak elektrik tesisatçısının adı ve unvanı bulunacaktır. İş başlama bildiriminin işletmece kabul edilmesinden sonra işe başlanacaktır.


 • MADDE 12 - pencere kasaları ile tesisatlara ait imalatların tamamlanıp sıvaya hazır hâle gelmesi ve iş bitimine kadar olan son bölümünde ise bodrum, zemin, asma, normal kat ve çatı katlarının dış duvarları ve iç duvarları kontrol tutanakları, elektrik tesisatı duvar boruları kontrol tutanağı, elektrik kablo çekimi ve tali pano kontrol tutanağı, çatı konstrüksiyonu, ısı yalıtımı, su yalıtımı ve çatı örtüsü kontrol tutanağı, temiz su boru tesisatı hidrolik basınç testi kontrol tutanağı, pis su boru tesisatı sızdırmazlık testi kontrol tutanağı, yapının sıvaya hazır duruma geldiğini belirten tutanak, elektrik ana pano kontrol tutanağı ve mekanik tesisat montaj tutanağı tanzim edilir

 • Elektrik Tesisatçıları tesisin yapımına başladıkları zamanı işletmeye ve denetim kuruluşuna yazılı olarak bildireceklerdir.

 • . MADDE 13 -

 • Tesiste yapılabilecek değişiklikler, yetki sınırları içinde kalmak koşulu ile kurulu gücün %20'sini geçmeyecektir. %20'yi geçmeyecek değişikliklerle ilgili olarak mevcut proje üzerinde proje müellifi tarafından yapılacak değişiklikler, işletmece onaylanıp tesisatçı tarafından denetim kuruluşuna bildirildikten sonra bu bölümlerin yapılmasına başlanacaktır. Zorunlu nedenlerle tesiste yapılacak değişikliklerin % 20 'yi geçmesi durumunda uygulama projesi yeniden hazırlanacaktır.


 • MADDE 19 - pencere kasaları ile tesisatlara ait imalatların tamamlanıp sıvaya hazır hâle gelmesi ve iş bitimine kadar olan son bölümünde ise bodrum, zemin, asma, normal kat ve çatı katlarının dış duvarları ve iç duvarları kontrol tutanakları, elektrik tesisatı duvar boruları kontrol tutanağı, elektrik kablo çekimi ve tali pano kontrol tutanağı, çatı konstrüksiyonu, ısı yalıtımı, su yalıtımı ve çatı örtüsü kontrol tutanağı, temiz su boru tesisatı hidrolik basınç testi kontrol tutanağı, pis su boru tesisatı sızdırmazlık testi kontrol tutanağı, yapının sıvaya hazır duruma geldiğini belirten tutanak, elektrik ana pano kontrol tutanağı ve mekanik tesisat montaj tutanağı tanzim edilir

 • İç tesisat, denetim kuruluşu tarafından, tesisin yapım işinin her aşamasında denetlenecektir. Denetim. Örnek-3 de belirtilen teknik hususları da içeren ve denetim kuruluşu tarafından detaylanarak standardize edilecek bir muayene formuna göre yapılacak ve uygun bulunması halinde bir asıl iki adet suret olmak üzere belgelendirilecektir. Uygunluk belgesinin asıl tesis sahibine, bir sureti işletmeye verilmek üzere tesisatçıya verilir. Bu suret denetim kuruluşu tarafından arşivlenir.


 • MADDE 20 - pencere kasaları ile tesisatlara ait imalatların tamamlanıp sıvaya hazır hâle gelmesi ve iş bitimine kadar olan son bölümünde ise bodrum, zemin, asma, normal kat ve çatı katlarının dış duvarları ve iç duvarları kontrol tutanakları, elektrik tesisatı duvar boruları kontrol tutanağı, elektrik kablo çekimi ve tali pano kontrol tutanağı, çatı konstrüksiyonu, ısı yalıtımı, su yalıtımı ve çatı örtüsü kontrol tutanağı, temiz su boru tesisatı hidrolik basınç testi kontrol tutanağı, pis su boru tesisatı sızdırmazlık testi kontrol tutanağı, yapının sıvaya hazır duruma geldiğini belirten tutanak, elektrik ana pano kontrol tutanağı ve mekanik tesisat montaj tutanağı tanzim edilir

 • Elektrik tesisatçısı, tesisin sağlamlığından, niteliklerinden, usulsüz ve tekniğe aykırı olarak yapılmış olmasından doğacak zararlardan sorumludur. Tesisin yoklanması ve şebekeye bağlanması olayı, tesisatçıyı bu sorumluluktan kurtaramaz.


 • Alman atasözü: pencere kasaları ile tesisatlara ait imalatların tamamlanıp sıvaya hazır hâle gelmesi ve iş bitimine kadar olan son bölümünde ise bodrum, zemin, asma, normal kat ve çatı katlarının dış duvarları ve iç duvarları kontrol tutanakları, elektrik tesisatı duvar boruları kontrol tutanağı, elektrik kablo çekimi ve tali pano kontrol tutanağı, çatı konstrüksiyonu, ısı yalıtımı, su yalıtımı ve çatı örtüsü kontrol tutanağı, temiz su boru tesisatı hidrolik basınç testi kontrol tutanağı, pis su boru tesisatı sızdırmazlık testi kontrol tutanağı, yapının sıvaya hazır duruma geldiğini belirten tutanak, elektrik ana pano kontrol tutanağı ve mekanik tesisat montaj tutanağı tanzim edilir

 • ‘’En büyük vatanseverlik mesleğini en iyi şekilde yapmaktır.’’

 • Özlü söz :

 • ‘’İşimizi iyi yapmak, kazancımızın karşılığı değil, bilgi beceri ve karakterimizin yansımasıdır.’’


Elektr k proje ve uygulamasinda d kkat ed lecek bazi hususlar
ELEKTRİK PROJE VE UYGULAMASINDA DİKKAT EDİLECEK BAZI HUSUSLAR

 • PROJE AŞAMASINDA:

 • Projeler proje inceleme föyündeki asgari kriterlere göre titizlikle incelenecektir.

 • Topraklama hesaplarının ana parametresi olan toprak özgül direncinin bilinmesi açısından projesi yapılacak yapının mahallinde toprak özgül direncinin ölçülmesi veya ölçüm yapılmamış ise özgül direncin en az 220 ohm alınması uygun olacaktır.

 • Kablo bacası yapılması gereken yapılarda kablo bacası hesabının yapılması gerekmektedir.

 • İç tesisatlarda, yönetmeliğe göre dekoratif aydınlatma hariç mecbur kalmadıkça lambadan lambaya geçiş yapılmaması gerekmektedir.Çizim karmaşıklığını ortadan kaldırmak için tek hat olarak gösterimlerde bir noktadan geçmesi gereken boru çapı, boru adedi,kablo kesiti ve sayısı projede belirtilecektir.


 • İç tesisat yönetmeliğine göre prizlerin tabandan yüksekliği 0,4 m. olması gerekmektedir. Ancak kullanım amaçlarından dolayı daha yüksekte olması gereken prizlerin proje mahallinde yükseklikleri yazılmalıdır.

 • Buatların projede belirgin olarak işaretlenmesi, iç tesisat yönetmeliğine göre bir buattan en fazla 4 çıkış yapılması gerektiğinden tasarımda buna dikkat edilmesi, boru sayısı artıyorsa 2. buata geçilmeli veya kare buat seçilmelidir. Mecbur kalmadıkça kolon ve kirişlere buat,anahtar, priz konulmamalıdır.

 • Baca etrafından elektrik hattı dolaştırılmaması, baca olan bölgede tavan veya başka güzergah tercih edilip projede belirtilmelidir.

 • Prizler projede yerlerine konurken iç mimari yerleşim göz önünde bulundurulacaktır.

 • Mimari projedeki kapılar açılış yönlerinin bilinmesi açısından silinmemesi gerekmektedir.


 • Kat planında besleme kablosu kesiti yazılacaktır. yüksekliği 0,4 m. olması gerekmektedir. Ancak kullanım amaçlarından dolayı daha yüksekte olması gereken prizlerin proje mahallinde yükseklikleri yazılmalıdır.

 • Kat planlarında ana ve dağıtım panolarının isimleri yazılacaktır.

 • 3 faz ile beslenen dairelerde faz paylaşımı linye bazında yapılacak ve yükleme cetvelinde de linye bazında gösterilecektir.

 • Kuvvetli akım ve zayıf akım bir arada olan projelerde zayıf akım çizgi kalınlığı daha ince veya ince kesik çizgi yapılacaktır. Ayrıca kolon hattı çizgi kalınlığı linye çizgi kalınlığından daha kalın olacaktır. (0,2 mm zayıf akım, 0,4 mm linyeler, 0,6 mm kolon hatları)

 • Projede bulunan tüm ana ve dağıtım panolarının tek hat şemaları ayrı ayrı çizilecektir. Dağıtım panosu tek hat şemalarında linye numaraları, giriş ana sigorta nötr kesmeli olacak, nominal akımları, kısa devre açma akımları ( iç tesisat yönetmeliğine göre 3 KA ancak 6 KA tavsiye edilir),kaçak akım rölesi nominal akımı, eşik koruma akımı ile linye sigortaları nominal akımı, kısa devre açma akımı (iç tesisat yönetmeliğine göre 3 KA. Ancak 6 KA tavsiye edilir. ) ve linye güçleri yazılacaktır. Ana pano tek hat şemalarında kompakt şalter, kaçak akım rölesi nominal akımı, eşik koruma akımı kısa devre açma akımları (en az 10 KA ) yazılacak olup, ana pano ile kat panoları arası kablo kesitleri ile mesafeleri de yazılacaktır.


 • Ana kolon hatları besleme noktası belli olmadığından bina dışı mesafe en az 20 m. %1.5 gerilim düşümü hesabına dahil edilmesi uygun olacaktır.

 • Yapılarda aydınlatma dışında kullanılan sistemlerin (asansör, hidrofor, jenaratör besleme…gibi) akım taşıma kapasitesi ve gerilim düşümü hesaplarının yapılması gerekmektedir.

 • Projelerde mahallerin aydınlatma hesapları (WC, banyo, antre gibi mahaller hariç) yapılacak olup, bu hesaplar neticesinde hesaplanan ışık akısı altında ışık akısını verecek armatür sayısı kullanılmayacaktır. Yani hesaplar ile kat planları uyumlu olacak.

 • Yapılan gerilim düşümü ve akım taşıma kapasitesi hesaplarına göre kablo kesiti ve şalter, sigorta seçimi yapılırken elektrik iç tesisat yönetmeliğindeki tablolardan istifade edilecektir.

 • Borulardan geçebilecek iletken kesit ve sayısını gösteren tablo konulacaktır.

 • Kolon şemaları ile yatay planlar arasında uyumsuzluk olmayacak.


 • Kolon şemalarında kolon uzunlukları yazılacaktır. bina dışı mesafe en az 20 m. %1.5 gerilim düşümü hesabına dahil edilmesi uygun olacaktır.

 • Kolon şemaları ile yükleme cetvelleri uyumlu olacaktır.

 • TMŞ seçiminde: işletme akımı<TMŞ anma akımı<kablo akım taşıma kapasitesi kuralına uyulacaktır.

 • UYGULAMA AŞAMASINDA:

 • Yapılan tesisatlar elektrik iç tesisat yönetmeliğine ve bu konuda bulunan diğer yönetmeliklere uygun olacaktır.

 • Tesisat mevcut onaylı uygulama projesine tamamen uygun yapılacak olup, proje ile birebir örtüşecektir. Uygulama esnasında proje dışı imalat yapılırsa proje kesinlikle tadil edilecektir.

 • Enerji odaları ve kablo bacaları TEDAŞ 2005 yılı enerji odası ve kablo bacası uygulama esaslarındaki kriterlere göre yapılacaktır.

 • Buradan hareketle özet olarak:


 • Enerji odası kapısı dışarıya doğru açılacak, tehlike işareti konulacak ve kapıda havalandırma panjurları bulunacaktır. Kapı kilitli olacak. Zemin en az 1 KV izole halı ile kaplanacaktır.

 • Kablo bacaları projedeki ölçülerine göre yapılacak ve içi sıvalı, beyaz plastik boya ile boyanacak, derinliği 50 cm.yi geçen kablo bacalarında kablo merdiveni geçişi için yeterli boşluk bırakılarak tabliye devam ettirilecektir. Kablo merdiveni kablo bacasına tekniğine göre altına galvaniz montaj parçaları yerleştirilip, merdiven bunların üzerine monte edilecektir. Kablolar kat sırasına göre klipsle tutturulacak ve numaralanacaktır. Kuvvetli akım kabloları ile zayıf akım kabloları arasında mutlaka yeterli boşluk bırakılacaktır.

 • Borular döşenirken projeye uyulacak ve gerekli koruma tedbiri alınmadan tabandan boru geçirilmeyecektir.


 • Normal buatlardan kesinlikle 4 çıkıştan fazla çıkış yapılmayacaktır.

 • Kiriş ve kolonlara mecbur kalmadıkça buat, anahtar ve priz konulmayacaktır.

 • Baca etrafından boru geçirilmeyecek,

 • Duvardaki borular çapraz döşenmeyecek olup, yatay ve düşey döşenecektir.

 • Priz linyeleri ile ışık linyeleri ayrı ayrı olacak. Linyeler ayrı olsa bile aynı buatta farklı iki linye bulunmayacaktır.

 • Kablo çekimi projeye uygun yapılacaktır.

 • Kablo çekiminde borulardan geçirilecek iletken kesit ve sayısına uyulacaktır.

 • Kullanılan kablolar standartlara uygun ve kullanma yerine göre yeterli kesitte olacaktır.

 • Buat bağlantıları teknik standartlara ve kablo kesitlerine uygun klemenslerle yapılacaktır.

 • Ana panoya 300 mA eşik korumalı, kat panolarına 30 mA eşik korumalı kaçak akım röleleri mutlaka takılacaktır.


 • Ana pano ve kat panoları imalatı ve iç donanımı projesine uygun yapılacaktır. Kullanılan malzemelerin gerilim seviyesi ve nominal, kısa devre, koruma akımları projeye uygun olacaktır.

 • Bağımsız bölümlere konulan priz sayıları projesine uygun olacak, eksik veya fazla priz konulmayacaktır. Konulması gerekirse kesinlikle zamanında proje, hesapları ile birlikte tadil edilecektir.

 • Kat panolarına kaçak akım koruma şalterinden önce nötr kesmeli şalter veya otomatik, anahtarlı sigorta mutlaka takılacaktır.

 • Priz linyeleri için (3x2.5 mm2) en az 18 mm dış çapında, ışık linyeleri için (2x 2.5 mm2) 14 mm dış çapında helojenfree boru kullanılacaktır.


 • ‘’ projesine uygun yapılacaktır. Kullanılan malzemelerin gerilim seviyesi ve nominal, kısa devre, koruma akımları projeye uygun olacaktır.Madem alışkanlıklarımızın kölesiyiz, o zaman iyi alışkanlıklar seçmeliyiz.’’


Baz uygulamalardan rnekler
Bazı uygulamalardan örnekler projesine uygun yapılacaktır. Kullanılan malzemelerin gerilim seviyesi ve nominal, kısa devre, koruma akımları projeye uygun olacaktır.

Sık yapılan bir uygulama. Burada kırmızı, ışık linye fazı, siyah, priz linye fazı, mavi, nötr (ortak), sarı yeşil toprak.

Hatalı uygulama:

Borulardan geçebilecek iletken kesit ve sayısına uyulmamış.Ortak nötr kullanılmış. Farklı linyeler aynı borudan geçirilmiş. Onaylı projeye ve elektrik iç tesisat yönetmeliğine aykırılık.


Elektrik İç Tesisat projesine uygun yapılacaktır. Kullanılan malzemelerin gerilim seviyesi ve nominal, kısa devre, koruma akımları projeye uygun olacaktır.Ynemeliği: MADDE 58:

c.5 - Boru ic çapları, cizelge 14'den uygun olarak seçilmelidir.


Aşağıdaki resimde de yuvarlak buata 4x2,5 mm2 giriş 4x2,5 mm2 çıkış, 2 adet 3x2,5 mm2 priz sortisi ve 1 adet aydınlatma sortisi bulunmaktadır. Yine nötr ortak kullanılmıştır.

Borulardan geçebilecek iletken kesit ve sayısına, bir buata girmesi gereken maksimum boru sayısına, farklı linyelerin aynı boru içerisinde olmama durumuna uyulmamıştır.

Onaylı proje ve Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğine aykırılık.


 • Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği: 4x2,5 mm2 çıkış, 2 adet 3x2,5 mm2 priz sortisi ve 1 adet aydınlatma sortisi bulunmaktadır. Yine nötr ortak kullanılmıştır.

 • MADDE 58 . a7- iv

 • Ekler duvarlarda 60 mm derinlikte olmak şartıyla buatlarda, tavanlarda ise armatür veya armatüre ilişkin elemanlarla gizlenmiş kutular içinde yapılabilir. Bu ekler kesinlikle klemensler ile yapılmalıdır. Anahtar-priz bağlantı ucları ek amacıyla kullanılmamalıdır.


 • Klemenssiz 4x2,5 mm2 çıkış, 2 adet 3x2,5 mm2 priz sortisi ve 1 adet aydınlatma sortisi bulunmaktadır. Yine nötr ortak kullanılmıştır. yapılmış bir uygulama.

 • Bu eklerde wagoklemens kullanılması gerekmektedir.

 • Denetimlerde bu uygulamalara müsaade edilmemektedir.


 • Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği: 4x2,5 mm2 çıkış, 2 adet 3x2,5 mm2 priz sortisi ve 1 adet aydınlatma sortisi bulunmaktadır. Yine nötr ortak kullanılmıştır.

 • MADDE 58. a11:

 • Kuvvetli akım ve iletişim (haberleşme) hatları arasında, bunların birbirine yaklaştıkları ve birbirinin üzerinden aştıkları yerlerde en az 16 mm'lik bir açıklık bulunmalı yada bu iki hattın arasına yalıtkan bir parça konulmalıdır.
 • Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği: tamamen uygulayıcı tarafından değiştirilerek zayıf akım telefon kabloları yer yer aynı borudan, aynı buattan geçirilmiş.

 • MADDE:49. c-viii:

 • Konutlarda salonlar (20 m2 den büyük alanlı) ve mutfak için en az ikişer, odalar ve banyo icin en az birer priz tesis edilmelidir.

 • Barakalar, basit koy evleri haric olmak üzere ayrıca; çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve Müstakil linyeden beslenen üç adet ayrı linye tesis edilmelidir.

 • Müstakil linyeden beslenen bu prizlerin güçleri, söz konusu elektrikli cihazların aşağıda verilen güçlerinden az olamaz.

 • GÜCÜ (KW)

 • Çamaşır Makinesi 2.5

 • Bulaşık Makinesi 2.5

 • Elektrikli Fırın/Ocak 2. • Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği: (Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın gibi) müstakil çekilmeyip prizden prize geçiş yapılıyor.

 • MADDE 49 d-viii:

 • Kolon hatları, kısa devre kesme kapasitesi yeterli ev tipi devri kesicilerle korunacaktır. Bu kesicilerin kısa devre akımları en az 10 kA olacaktır.

 • MADDE 49 d-ix:

 • Aydınlatma sortileri için en az 1.5 mm2 ve aydınlatma linyeleriicin en az 2.5 m2 kesitli bakır iletkenleri kullanılacaktır.

 • Yine yönetmeliğe göre 16 mm2 kesite kadar toprak iletkeni de faz iletkeni kesitinde olmalıdır.


Burada da toprak iletkenleri faz iletkeni kesitinde olmamış. Faz iletkeni 2,5 mm2 iken toprak iletkeni 1,5 mm2 olmuş.


 • Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği: olmamış. Faz iletkeni 2,5 mm2 iken toprak iletkeni 1,5 mm2 olmuş.

 • MADDE 58. a4:

 • Elektrik hatları yerine göre duvarda, tavanda veya döşemede betona gömülü ve/veya sıva altı tesis edilebilir. Duvarlara tesis edilen sıva altına tesis edilirse geçiş yerlerinin kestirilmesini sağlayacak şekilde anahtar, priz, aydınlatma sortisi, buat, tablo ve benzeri hizalarında yatay veya düşey olarak tesis edilmelidir.

Görüldüğü gibi burada da prizden prize geçiş yapılmış. Ancak priz kasaları malzemesi ideal.


 • ‘’Mükemmelliğe eklenecek bir şey kalmadığında değil, çıkarılacak bir şey kalmadığında ulaşılır.’’ der Antoine de Saint

 • Unutmayalım ki ne yaparsak yapalım işimiz çok önemli.

 • Bakınız Martin LutherKing bu konuda ne demiş:

 • ‘’ Eğer sizden sokakları süpürmeniz istenirse, Michelangelo’nun resim, Beethoven’in beste veya Shakespare’ in şiir yazdığı gibi süpürün. O kadar güzel süpürün ki, herkes durup ; burada işini çok iyi yapan bir çöpçü yaşıyor desinler.’’


 • Yapılan bir usulsüz uygulama denetimden de kaçsa anormal şartlar geliştiğinde karşımıza çıkabilir.

 • Hukukta iki türlü suç vardır: icraisuçlar ve ihmali suçlar. İcrai suçlar kasıtlı olarak bir şey yapılmasıyla oluşur. Evin çatısına çıkıp yoldan geçen insanların kafasına tuğla atarsınız, bu icrai suçtur. Bir kastınız olmaksızın, yapmanız gereken bir şeyi yapmayarak zarara sebep olursanız, örneğin: Apartmanınızda tadilat yaptırırken önlem almayıp, yoldan geçen birinin üstüne tuğla düşüp yaralanmasına sebep olursanız, kastınız olmadığı halde ceza davasında yargılanırsınız. Bu ihmali suçtur.

 • İnsanlar yaptıkları kadar yapmadıklarından da sorumludur.


 • MÜDÜRLÜĞÜMÜZ YAPI DENETİM BİRİMİNCE YAPILAN DENETİMLERDE TESPİT EDİLEN EKSİKLİKLERİN GENEL DÖKÜMÜ

 • Denetimlerimiz esnasında tutulan föy, tutanak gibi dökümanlardan alıntı yapılmıştır

 • Bunu iki başlık altında toplayabiliriz:

 • 1)Denetim esnasında sık yapılan eksikler.

 • 2)Şantiyede yapılan imalatlarda ki eksik ve kusurlu uygulamalar.


Denet m esnasinda sik yapilan eks kler
DENETİM ESNASINDA SIK YAPILAN EKSİKLER DENETİMLERDE TESPİT EDİLEN EKSİKLİKLERİN GENEL DÖKÜMÜ

 • 1-Projeler incelenirken proje inceleme formundaki asgari olması gereken hususlar tek tek projede kontrol edilip, mevcut ise çek edilmiyor. Bazen mevcut olmayan veya hatalı olan sistem varsa da çek ediliyor.

 • 2-Projeler incelenirken Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği, Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Proje Hazırlama Yönetmeliği… gibi yönetmeliklere uygunluğu göz önünde bulundurulmuyor.

 • 3-Denetlenecek inşaatın elektrik tesisatçısı belli olunca, yedaş kaydı sorgulanıp işe başlama tutanağı talep edilmiyor ve bunun bir sureti işin dosyasında saklanmıyor.


 • 4-Denetlemelerde işin her safhası şantiyede projeye ve tekniğe uygun olduğu görülüp uygunsa tutanağı yapılmıyor. Bazen uygun olmayan işlere uygunmuş gibi tutanak düzenleniyor.Dolayısıyla bunlar telafisi zor sonuçlar doğuruyor.

 • 5-Özellikle borulama tesisatta görülüp tutanağa bağlanmadan sıva işlemi veya kablo çekimi başlatılıyor.

 • 6-Tesisatta kullanılan malzemelerin TSE standartlarına ve anma akımı, kısa devre akımı, yalıtım gerilimi gibi parametrelere uygunluğu kontrol edilmiyor.

 • 7-Uygulama esnasında yapılan değişikliklerden bilgi sahibi olunmuyor ve değişiklikler projeye işlenmiyor, gerekiyorsa zamanında proje tadilatının yapılması sağlanmıyor.


 • 8-Genel anlamda projeye uygunsuz yapılan elektrik tesisatlarına izin veriliyor.

 • 9-Tesisat tamamlanınca Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ve Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği 5. Maddesi 4. Fıkrası r bendi ne istinaden yapılan tesis, tesise uygunluk belgesindeki kriterlere göre muayene edilip, düzenlenen belgenin bir nüshası işin dosyasında saklanmıyor.


Elektr k tes satlarinin yapilmasi sirasinda yapilan hatali ve eks k uygulamalar
ELEKTRİK TESİSATLARININ YAPILMASI SIRASINDA YAPILAN HATALI VE EKSİK UYGULAMALAR:

 • 1-Genelde projeye uyulmuyor.

 • 2-Enerji odası yeri değiştiriliyor veya iptal ediliyor.

 • 3-Enerji odasında kapı ve diğer metal aksamların topraklaması yapılmıyor. Zemine 1 KV izole halı konulmuyor.

 • 4-Kablo bacası projedeki ölçülerine göre yapılmıyor. Kablo bacasının içine sıva ve boya yapılmıyor.

 • 5-Kablo merdiveni tekniğine göre monte edilmiyor. İptidai şekilde telle bağlamalar var. Kablo merdiveni direk zemine monte ediliyor.


Görüldüğü gibi kablo bacası içi sıvasız, boyasız ve kablo merdiveni iptidai bir şekilde tutturulmuş ve zayıf akım kabloları ile kuvvetli akım kabloları iç içe.


Sevgili dostlar yandaki kablo bacasını da sizin değerlendirmenize bırakıyorum.Su borusunu da gözden kaçırmayın lütfen. İnşaat demiri de kablo merdiveni olmuş.


 • 6-Ana panoda projede gösterilen 300mA yangın koruma kaçak akım şalteri kullanılmıyor.

 • 7-Ana panoda kullanılan tüm kesici ve sigortaların kesme akımlarının en az 10 KA olmasına dikkat edilmiyor.

 • 8-Ana panoda kullanılan termik mağnetik şalter projesindeki anma akımında ve TSE standartlarına uygun olmuyor.

 • 9-Duvar boruları yer yer çapraz döşeniyor.

 • 10-Betonarme kirişlerine zorunlu olunmasa dahi buat konuluyor.

 • 11-Bir yuvarlak buata girmesi gereken boru sayısına uyulmuyor.


 • 12-Borulardan geçebilecek iletken kesitlerine göre iletken sayısına uyulmuyor.

 • 13-Ayrı linyeler aynı boru içerisinden geçiriliyor.

 • 14-Ayrı linyeler aynı buatta toplanıyor.

 • 15-Priz ve aydınlatma linyeleri aynı buatta toplanıyor. Dolayısıyla odalara aydınlatma ve priz için tek buat konuyor.

 • 16-Özellikle mutfaklarda zemine yakın buat konuluyor.

 • 17-Zaman zaman prizden prize geçiş yapılıyor.

 • 18-Müstakil linye olarak çalışması gereken bulaşık makinesi , çamaşır makinesi ve fırın gibi prizler müstakil çekilmiyor.


 • 19-Anahtar ve priz kasaları buat gibi bağlantı için de kullanılıyor.

 • 20-İletken renk kodlarına uyulmuyor.

 • 21-Her linye için ayrı nötr iletkeni ve topraklama iletkeni dağıtım panosuna gelmesi gerekirken, ortak nötr ve topraklama iletkeni kullanılıyor.

 • 22-Hesaplarda, proje ve yönetmeliklerde belirtilen kablo kesitlerine uyulmuyor. Özellikle prizlere çekilen topraklama kabloları faz iletken kesitinde olmuyor.

 • 23-Kablo bacası penceresi kilitli yapılmıyor.

 • 24-Kat panolarında nötr kesmeli ana kesici kullanılmıyor.

 • 25- Nemli yerlerde (sığınak, banyo… gibi ) etanj malzeme kullanılmıyor.


 • 26-Linyeler projedeki kullanılıyor.linyesaysına uygun olmuyor. Eksik linye çekiliyor.

 • 27-Prizlerde, projedeki mahal ve sayısına uyulmuyor.

 • 28-Proje harici dekoratif aydınlatma yapılıyor.

 • 29-Tabandan usule uygun olmayan şekilde tesisat geçiriliyor.

 • 30- Zaman zaman zayıf akım ve kuvvetli akım aynı buat ve borudan geçiriliyor.

 • 31-Buatlardaki kablo eklerinde klemens kullanılmıyor.BİZİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN çalışma hayatı diliyorum.

TEŞEKKÜR EDERİZ.


ad