Thờ
Download
1 / 43

- PowerPoint PPT Presentation


  • 161 Views
  • Uploaded on

Thờ Phượng Chúa. Đề tài Đi Theo Chúa Câu gốc : 18 Dân Y- sơ - ra-ên ra đi theo mạng Đức Giê-hô-va , và hạ trại theo mạng Đức Giê-hô-va . Trọn trong lúc trụ mây ngự trên đền tạm , thì dân Y- sơ - ra-ên cứ đóng trại . Dân-số Ký 9:18. Thi- thiên 67.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - gary-lynch


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Th ph ng ch a

ThờPhượngChúa

ĐềtàiĐi Theo Chúa

Câugốc: 18 Dân Y-sơ-ra-ênrađitheomạngĐứcGiê-hô-va, vàhạtrạitheomạngĐứcGiê-hô-va. Trọntronglúctrụmâyngựtrênđềntạm, thìdân Y-sơ-ra-êncứđóngtrại.

Dân-sốKý9:18


Th ph ng ch a

Thi-thiên67


Th ph ng ch a

1 NguyệnĐứcChúaTrờithươngxótchúngtôi, và ban phướcchochúngtôi, SoisángmặtNgàitrênchúngtôi. 2 ĐểđườnglốiChúađượcbiếttrênđất, VàsựcứurỗicủaChúađượcbiếtgiữacácnước. 3 HỡiĐứcChúaTrời, nguyệncácdânngợikhenChúa! NguyệnmuôndâncatụngChúa!


Th ph ng ch a

4 Cácnướckhávuivẻvàhátmừngrỡ; VìChúasẽdùngsựngaythẳngmàđoánxétcácdân, Vàcaitrịcácnướctrênđất. 5 HỡiĐứcChúaTrời, nguyệncácdânngợikhenChúa! NguyệnmuôndâncatụngNgài! 6 Đấtđãsanhhoalợinó, ĐứcChúaTrờilàĐứcChúaTrờichúngtôi, sẽ ban phướcchochúngtôi.


Th ph ng ch a

7 ĐứcChúaTrờisẽ ban phướcchochúngtôi, VàcácđầucùngđấtđềusẽkínhsợNgài.


Th ph ng ch a

ThờPhượngChúa

TônVinh

TC 254 ChúaYêuThươngTôi(1,2,3)

TC 255 Tin CậyVânLời(1,2,3,4)

TC 256 TôiBiếtĐấngTôiĐan Tin(1,2,3,4)


Ch a y u th ng t i

TC254

1. Jê-sus Ðấng hằng yêu thương tôi,

Tôi mong đến nghiêng trên ngực Ngài,

Lúc sóng bổ ầm bên chân tôi,

Trong khi bão tố đang vang dội.

Xin che tôi, xin giấu kín luôn,

Cho qua cơn mưa ác, gió ôn;

Thẳng đến bến bình yên thiên môn,

Mong ơn Chúa tiếp rước linh hồn.

Chúa Yêu Thương Tôi


Ch a y u th ng t i1

TC254

2.  Cónhữngchốnnào an ninhhơn, TrongtayChúaquyếtkhôngnaosờn; Chúachớbỏmìnhtôicôđơn,

Xin an ủi, bổdưỡngtâmhồn.

TôitrôngmongmơiChúanhấttâm, Jê-sus ban ơnsứcgiúpthêm;

Chỗhiểmyếudầutôi nan kham,

Xinthươnglấycánhphủchegiùm.

(Nghĩngheđàndạo)

Chúa Yêu Thương Tôi


Ch a y u th ng t i2

TC254

3. Ơn cao sâu từ Jê-sus tôi,

Ơn bôi xoá khỏa lấp muôn tội;

Suối cứu rỗi nguyền xin tuôn sôi,

Cho tôi sống thánh khiết trọn đời.

Jê-sus duy sông nước sống tôi,

Ban nhưng không, tôi uống thỏa thôi; Khiến ở đáy lòng tôi phun sôi,

Tuôn lai láng lưu thông muôn đời.

Chúa Yêu Thương Tôi


Th ph ng ch a

ThờPhượngChúa

TônVinh

TC 255 Tin CậyVânLời(1,2,3,4)

TC 256 TôiBiếtĐấngTôiĐan Tin(1,2,3,4)


Th ph ng ch a

Tin Cậy Vâng Lời

TC255

1. Cùng đi với Chúa mỗi ngày,

Lời Kinh Thánh sáng soi đây,

Ðược sự vinh hiển huy hoàng Chúa muôn đời; Vì vâng ý Chúa trên trời, Ngài vui dẫn dắt ta hoài,

Và cùng mọi kẻ hay tin cậy vâng lời.

Tin cậy vâng lời, Nào nhờ cách gì trong đời, Muốn hưởng phước thiên thượng,

ai ơi! Hằng duy tin cậy vâng lời.


Th ph ng ch a

Tin Cậy Vâng Lời

TC255

2.  Tuyệtnhiênchẳngchútmâymù,

Nàykhôngbóngtốiâm u,

Nụcười Cha đánh tan mọilớpsươngđời; Cònđâuthổnthứcbơthờ,

Cònđâukhóclócnghingờ,

Hồimà ta quyếttâm tin cậyvânglời.

Tin cậyvânglời, Nàonhờcáchgìtrongđời, Muốnhưởngphướcthiênthượng,

aiơi! Hằngduy tin cậyvânglời.

(Nghĩngheđàndạo)


Th ph ng ch a

Tin Cậy Vâng Lời

TC255

3. Phàm nhân chẳng thể suy lường,

Niềm vui của Ðấng yêu thương,

Thực nghiệm cho kẻ vui lòng hiến trọn đời; Nhờ ân điển Chúa tuôn tràn,

Niềm vui lớn Chúa luôn ban,

Thuộc mọi kẻ quyết tâm tin cậy vâng lời.

Tin cậy vâng lời, Nào nhờ cách gì trong đời, Muốn hưởng phước thiên thượng,

ai ơi! Hằng duy tin cậy vâng lời.


Th ph ng ch a

Tin Cậy Vâng Lời

TC255

4. Thần Linh ấn chứng trong lòng,

Cùng Vua chí ái giao thông,

Ðược Ngài vui ở bên mình mãi không rời; Ngài sai khiến, quyết vâng hoài,

Dạ! con đây đang trông Ngài,

Nào hề sợ, cứ luôn tin cậy vâng lời.

Tin cậy vâng lời, Nào nhờ cách gì trong đời, Muốn hưởng phước thiên thượng,

ai ơi! Hằng duy tin cậy vâng lời.


Th ph ng ch a

ThờPhượngChúa

TônVinh

TC 256 TôiBiếtĐấngTôiĐan Tin(1,2,3,4)


T i bi t ng t i tin

TC256

1. Vì sao tôi hưởng ân điển hôm nay,

Thật không phương thế phô bày,

Bởi đâu tôi vốn tội lỗi hoang mê,

Mà Christ đem huyết mua về.

Dầu vậy bởi biết chính Ðấng tôi đang tin Nên quyết không e thẹn,

nguyền dâng thân, linh này,

Kìa, Ðấng ấy vẫn đủ linh năng gìn

Trọn đời sống tôi đến ngày ấy.

Tôi Biết Ðấng Tôi Tin


T i bi t ng t i tin1

TC256

2. VìsaoChânChúa ban đức tin đây, Màtôiđượccứuthểnày,

Lúc tin KinhThánhlòngthấy an khương

Thậttôikhôngthể am tường.

DầuvậybởibiếtchínhÐấngtôiđang tin Nênquyếtkhông e thẹn,

nguyềndângthân, linhnày,

Kìa, Ðấngấyvẫnđủlinhnănggìn

Trọnđờisốngtôiđếnngàyấy.

(Nghĩngheđàndạo)

Tôi Biết Ðấng Tôi Tin


T i bi t ng t i tin2

TC256

3. Thật tôi không hiểu họa phước ra sao,

Rồi đây xảy đến thể nào,

Bước tôi trên quãng mờ tối gian nan,

Hoặc trong quang cảnh ngày vàng.

Dầu vậy bởi biết chính Ðấng tôi đang tin Nên quyết không e thẹn,

nguyền dâng thân, linh này,

Kìa, Ðấng ấy vẫn đủ linh năng gìn

Trọn đời sống tôi đến ngày ấy.

Tôi Biết Ðấng Tôi Tin


T i bi t ng t i tin3

TC256

4. Thật tôi không biết ngày Chúa quang

lâm, Hoặc khuya hay giữa ban ngày,

Biết đâu tôi sẽ phải ngủ nay mai,

Hoặc lên không trung gặp Ngài.

Dầu vậy bởi biết chính Ðấng tôi đang tin Nên quyết không e thẹn,

nguyền dâng thân, linh này,

Kìa, Ðấng ấy vẫn đủ linh năng gìn

Trọn đời sống tôi đến ngày ấy.

Tôi Biết Ðấng Tôi Tin


Th ph ng ch a

BàiTínĐiềuCácSứĐồ


Th ph ng ch a

Tôi tin ĐứcChúaTrờitoàn nănglà Cha,

làĐấngdựngnêntrờiđất.

Tôi tin Jêsus Christ là Con độc sinhcủaĐứcChúaTrời, vàChúachúng ta.

Ngàiđược thaidựngbởiThánhLinh,

sinhbởinữđồngtrinh Ma-ri,

chịuthươngkhó dướitayBôn-xơ Phi-lát,


Th ph ng ch a

bịđóngđinhtrênthậptựgiá,

chịuchếtvàchôn,

Ngàixuốngâmphủ, đến ngàythứba,

Ngàitừkẻchếtsốnglại,

Ngàithăngthiên, ngồibênhữuĐứcChúaTrờitoàn nănglà Cha,

từđóNgàisẽtrởlạiđểđoánxét

kẻsốngvàkẻchết.


Th ph ng ch a

Tôi tin ĐứcThánhLinh.

Tôi tin HộiThánhphổthông,

vàsựcảmthôngcủathánhđồ,

sựthatội, sựsốnglạicủathânthể,

vàsựsốngđờiđời.

A-men.

*****


Th ph ng ch a

ThờPhượngChúa

ĐềtàiĐi Theo Chúa

Câugốc : 18 Dân Y-sơ-ra-ênrađitheomạngĐứcGiê-hô-va, vàhạtrạitheomạngĐứcGiê-hô-va. Trọntronglúctrụmâyngựtrênđềntạm, thìdân Y-sơ-ra-êncứđóngtrại.

Dân-sốKý9:18


Th ph ng ch a

KinhThánhĐốiĐáp# 61

ThiThiên25


Th ph ng ch a

HỡiÐứcGiê-hô-va, linhhồntôihướngvềNgài.

ÐứcChúaTrờitôiôi! tôiđểlòng tin cậynơiNgài; nguyệntôichớbịhổthẹn, Chớđểkẻthùnghịchtôithắnghơntôi.


Th ph ng ch a

Thật, chẳngaitrôngcậyNgàimàlạibịhổthẹn; Cònnhữngkẻlàmgiantrávôcớ, chúngnósẽbịhổthẹn.

HỡiÐứcGiê-hô-va, xinchotôibiếtcácđườnglốiNgài, VàdạydỗtôicácnẻođàngNgài.


Th ph ng ch a

XinhãydẫntôitronglẽthậtcủaNgài, vàdạydỗtôi, VìNgàilàÐứcChúaTrờivềsựcứurỗitôi; HằngngàytôitrôngđợiNgài.

HỡiÐứcGiê-hô-va, xinhãynhớlạisựthươngxótvàsựnhântừcủaNgài; Vìhaiđiềuấyhằngcótừxưa.


Th ph ng ch a

Xinchớnhớcáctộilỗicủabuổiđangthìtôi, hoặccácsự vi phạmtôi; HỡiÐứcGiê-hô-va, xinhãynhớđếntôitùytheosựthươngxótvàlòngnhântừcủaNgài.

ÐứcGiê-hô-valàthiệnvàngaythẳng, BởicớấyNgàisẽchỉdạy con đườngchokẻcótội.


Th ph ng ch a

Ngàisẽdẫnkẻhiềntừcáchchánhtrực, Chỉdạy con đườngNgàichongườinhumì.

CácđườnglốiÐứcGiê-hô-vađềulànhântừvàchơnthật. Cho kẻnàogiữgìngiaoướcvàchứngcớcủaNgài.


Th ph ng ch a

ÐứcGiê-hô-vaôi! NhândanhNgài, Xinhãythatộiáctôi, vìnótrọng.

Ai làngườikínhsợÐứcGiê-hô-va? Ngàisẽchỉdạychongườiấy con đườngmìnhphảichọn.


Th ph ng ch a

Linhhồnngườisẽđượcởnơibình an. Và con cháungườisẽđượcđấtlàmsảnnghiệp.

ÐứcGiê-hô-vakếtbạnthiếtcùngngườikínhsợNgài, TỏchongườiấybiếtgiaoướccủaNgài.


Th ph ng ch a

Nguyệnsựthanhliêmvàsựngaythẳngbảohộtôi, VìtôitrôngđợiChúa.

ÐứcChúaTrờiôi! Xincứuchuộc Y-sơ-ra-ênKhỏihếtthảysựgiantruânngười.Th ph ng ch a

ÐK:TC 331

Ðời con đây- xinChúasaidùng-

trongcôngviệc Ngài_5

Ðời con đây- xinChúacaitrị-

luôntrongmọi đường_5

CầuxinChúa- soidẫn con luôn_

trongcôngviệc Chúa._5


Th ph ng ch a

1.TC 331

Ngàibaophủ- ở với con hoài-

tấtcảmọi nơi._5

Ðược an- bìnhtrongcánhtayNgài-

đưa dắt_5

Thểhiện_ tìnhyêuChúa- chođời con.._5


Th ph ng ch a

ÐK:TC 331

Ðời con đây- xinChúasaidùng-

trongcôngviệc Ngài_5

Ðời con đây- xinChúacaitrị-

luôntrongmọi đường_5

CầuxinChúa- soidẫn con luôn_

trongcôngviệc Chúa._5

Ðượcvuisướng- trongcánhtayNgài-chính Cha Toàn Năng._5

*****


Th ph ng ch a

Kinhthánh: DânSốKý 9:15-23


Th ph ng ch a

15 Vả, ngàyngười ta dựngđềntạm, thìtrụmâybaophủđềntạmvàTrạichứngcớ; ban chiềudườngcómộtvầnglửaởtrênđềntạmchođếnsángmai. 16 Hằngcónhưvậy; ban ngàytrụmâybaophủđềntạm, và ban đêmgiốngnhưcólửa. 17 MỗikhitrụmâycấtlênkhỏiTrại, thìdân Y-sơ-ra-ênrađi; trongnơinàotrụmâydừnglại, thìdân Y-sơ-ra-ênhạtrạiởđó.


Th ph ng ch a

18 Dân Y-sơ-ra-ênrađitheomạngĐứcGiê-hô-va, vàhạtrạitheomạngĐứcGiê-hô-va. Trọntronglúctrụmâyngựtrênđềntạm, thìdân Y-sơ-ra-êncứđóngtrại. 19 Khinàotrụmâyngựlâutrênđềntạm, thìdân Y-sơ-ra-ênvângtheomạngĐứcGiê-hô-va, chẳnghềrađi. 20 Nhưngkhinàotrụmâyngựítngàytrênđềntạm, thìdân Y-sơ-ra-êncứvângtheomạngĐứcGiê-hô-vamàhạtrạivàrađi.


Th ph ng ch a

21 Khitrụmâyngựtạiđótừbuổichiềuđếnsángmai, vàkhiđếnsángmaitrụmâycấtlên, thìrađi; khôngcứngày hay đêmtrụmâycấtlên, thìhọrađi. 22 Trụmâyngựtrênđềntạmhoặchaingày, hoặcmộttháng, hoặclâuhơnnữa, thìdân Y-sơ-ra-êncứđóngtrại, khônghềrađi; nhưngkhitrụmâycấtlên, thìhọrađi.


Th ph ng ch a

. 23 Dân Y-sơ-ra-ênhạtrạivàrađitùytheomạngĐứcGiê-hô-va; họtheochươngtrìnhcủaĐứcGiê-hô-va, tùymạngNgàiđãcậyMôi-se màtruyềncho.


Th ph ng ch a

ThờPhượngChúa

ĐềtàiĐi Theo Chúa

Câugốc : 18 Dân Y-sơ-ra-ênrađitheomạngĐứcGiê-hô-va, vàhạtrạitheomạngĐứcGiê-hô-va. Trọntronglúctrụmâyngựtrênđềntạm, thìdân Y-sơ-ra-êncứđóngtrại.

Dân-sốKý9:18


ad