KREDITOVÉ POŽIADAVKY ZO ŠPECIALIZÁCIE KONDIČNÝ TRÉNER vypracoval Doc. Marián Vanderka, PhD. - PowerPoint PPT Presentation

garron
kreditov po iadavky zo pecializ cie kondi n tr ner vypracoval doc mari n vanderka phd n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KREDITOVÉ POŽIADAVKY ZO ŠPECIALIZÁCIE KONDIČNÝ TRÉNER vypracoval Doc. Marián Vanderka, PhD. PowerPoint Presentation
Download Presentation
KREDITOVÉ POŽIADAVKY ZO ŠPECIALIZÁCIE KONDIČNÝ TRÉNER vypracoval Doc. Marián Vanderka, PhD.

play fullscreen
1 / 15
Download Presentation
KREDITOVÉ POŽIADAVKY ZO ŠPECIALIZÁCIE KONDIČNÝ TRÉNER vypracoval Doc. Marián Vanderka, PhD.
112 Views
Download Presentation

KREDITOVÉ POŽIADAVKY ZO ŠPECIALIZÁCIE KONDIČNÝ TRÉNER vypracoval Doc. Marián Vanderka, PhD.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. KREDITOVÉ POŽIADAVKYZO ŠPECIALIZÁCIE KONDIČNÝ TRÉNERvypracoval Doc. Marián Vanderka, PhD.

 2. Aktívna účasť • Maximálne 20% neúčasť • Splnenie požiadaviek na fyzickú pripravenosť (ktorých hodnota sa bude započítavať do štátnicového hodnotenia cca 20-30%) • Písomný test 25-50% • Seminárna práca 26-50%

 3. POŽIADAVKY NA FYZICKÚ PRIPRAVENOSŤ ŠPECIALISTOV (KONDIČNÉ TESTY)

 4. Platí pre špecializácie: • Kondičných trénerov 1., 2., 3. a 5-teho ročníka • Špecialistov atlétov nezúčastňujúcich sa pravidelnej športovej prípravy a súťaží! • Platí od zimného semestra 2007/08

 5. Pre postúpenie do ďalšieho semestra je nevyhnutné splniť 5 zo 7 položiek z 3 bežeckých musia byť splnené minimálne 2 Takto študent získava z praktickej časti iba hodnotenie E (V prípade nesplnenia je nevyhnutné preukázať zlepšenie na základe individuálneho systematického tréningu!!!)

 6. * Platí len pre špecializáciu KT 5

 7. Možnosti nadobudnutia lepšieho hodnotenia • Pri splnení (z celkového počtu 7 položiek) získava nasledovné hodnotenie: • E 5/7 • D 7/7 • C 7/7 + 2 bonusy • B 7/7 + 4 bonusy • A 7/7 + 6 bonusov

 8. Za kolektív Katedry atletiky FTVŠ UK držím palce a prajem veľa chuti do tréningu!!!

 9. OTÁZKY ?

 10. Aké fyziologické mechanizmy ovplyvňujú veľkosť vyprodukovanej svalovej sily? • Čím môžeme charakterizovať vnútrosvalovú koordináciu a čím medzisvalovú? • Ako môžeme definovať intenzitu silového tréningu? • Čo je to 1RM, za akých podmienok a pri akých cvičeniach ho môžeme v kondičnej príprave bezpečne zisťovať? • Aká je bezpečnejšia náhrada zisťovania 1RM a ako k tomu metodicky pristupujeme? • Aký je odhad počítania 1RM zo 6RM (%) a aké sú možné chyby v závislosti na type športovca? • Prečo potrebujeme pri rozvoji silových schopností poznať 1RM prípadne aj 1PMax-výkonové maximum ako hodnotu vo wattoch pri hmotnosti, ktorá je približne X % z 1RM? • Do akej intenzity z PMax sa aktivizujú aj motorické jednotky zložené z prevažne rýchlych svalových vlákien? • Aké typy svalovej kontrakcie poznáte? • Aké sú základné prejavy svalovej sily? • Aké typy silových schopností rozvíjame v rámci kondičného tréningu? • Čo dostaneme súčinom sily (hmotnosti) a rýchlosti? • Aký je vzťah rýchlosti a sily a ako túto krivku nazývame? • Prečo potrebujeme poznať pri rozvoji silových schopností „výkonové“ maximum? • Aké typy silových schopností rozvíjané v kondičnom tréningu poznáte? • Aké prejavy (typy) kontrakcie sa v silovom tréningu uplatňujú? • Čo je to silový gradient a prečo je dôležitý v športe? • Aký je rozdiel medzi silovým gradientom a impulzom sily? • Aké prostriedky rozvoja silových schopností v kondičnom tréningu poznáte? • Aké metódy rozvoja silových schopností v kondičnom tréningu poznáte? • Na čom je založený „balistický“ princíp pohybu? • Z akých fáz pozostáva „balistický“ pohyb? • Ktoré cvičenia umožňujú dosahovať vysoké hodnoty výkonu a prečo?

 11. Ktoré cvičenia aktivizujú najviac svalových skupín s ich postupným slučkovým zapájaním a ako tieto cvičenia nemožno vykonávať? • Pri ktorých cvičeniach sa aktivizujú myofasciálne zreťazenia a aké to má výhody v kondičnom tréningu? • Aký je rozdiel medzi morfologickým a funkcionálnym posilňovaním? • Prečo dosiahnete vyšší výkon pri cvičeniach s protipohybom? • Čo je to SSC a aké mechanizmy sa pri ňom uplatňujú? • Ktoré mechanizmy adaptácie na silový tréningový podnet sa podieľajú na náraste sily v počiatkoch tréningu (najmä u začiatočníkov a detí)? • Aké sú výhody a nevýhody komplexných cvičení v porovnaní s izolovanými na trenažéroch (strojoch)? • Ako stanovíme výkonové maximum športovca pri určitom type cvičenia, (popis testu a zariadenia)? • Ako môžeme využiť zariadenie Fitrodyne v diagnostike silových schopností a ako v tréningu? • Od čoho závisí % zapojenia motorických jednotiek (MJ) pri cvičení? • Čo je to všeobecná a čo selektívna hypertrofia a ako ich vieme využiť v kondičnom tréningu? • Aké sú možnosti kompenzácie v zložení svalových vlákien? • Aké dva základné smery má silový tréning v rámci kondičnej prípravy? • Ako vzniká oneskorená svalová citlivosť (bolestivosť) – svalová horúčka? • Prečo sú svaly citlivé - bolestivé počas OSB? • Ako OSB ovplyvňuje svalovú silu? • Ako dlho trvá OSB? • Ako vieme určitým spôsobom objektivizovať stupeň OSB? • Čo spúšťa neogenézu svalových buniek? • Čo sú to satelitné bunky a aká je ich funkcia? • Čo (aké látky) brzdí proliferáciu satelitných buniek? • Po akom zaťažení a prečo vzniká najväčšia OSB? • Je potrebné mať OSB a je vhodné trénovať počas OSB? • Rozdiel sila - maximálna, výbušná, rýchla a pomalá vytrvalostná? • Maximálna sila – ako rýchlo ju dosiahneme v statickom a v dynamickom režime?

 12. Ako môžeme rozvíjať maximálnu, výbušnú, rýchlu a vytrvalostnú silu (príklady cvičení a dávkovania, príklady tréningových jednotiek)? • Vysvetli rozdiel medzi všeobecnou, zámernou a špeciálnou silou? • Uveď príklad cvičení používaných na rozvoj všeobecnej, zámernej a špeciálnej sily pre vybraný druh športu? • Aká je periodizácia rozvoja silových schopností pre vybraný druh športu, v akom období prípravy (na čo klásť dôraz), dávkovanie, frekvencia v mikrocykle? • Aké sú mechanizmy adaptácie pri max. silovom a aké pri ostatných typoch tréningu sily? • Aká je humorálna odozva organizmu na rôzne typy silového zaťaženia? • Prečo sú prírastky sily spočiatku tréningu veľké a potom klesajú? • Aké sú hlavné zásady pri silovom tréningu mládeže? • Môžeme hovoriť o tzv. indexových cvičeniach v rámci silového tréningu a prečo? • Aké nové netradičné prístupy v rozvoji silových schopností poznáte? • Aké mechanizmy sa aktivizujú pri tréningu použitím proprioceptívnej stimulácie napr. použitím vibrácií, balanbčných pomôcok? • Kedy možno hovoriť o SMS - senzomotorickom silovom tréningu, aká je jeho podstata a rozdiel oproti tradičným metódam? • Aké využitie ma v rozvoji kondičných schopností využívanie pružinového pohybového systému ľudského organizmu? • Kde sa uskladňuje najväčšie množstvo elastickej energie? • Z čoho pozostáva trojkomponentný model svalovej aktivity po jeho natiahnutí? • Aká je molekulárna podstata uskladňovania elastickej energie? • Za akých podmienok je možné znovu získanie uskladnenej elastickej energie? • Aké príklady využitia elastickej energie poznáte? • Aká je optimálna výška zoskoku pri plyometrických cvičeniach? • Čím je charakteristický vplyv biomechanických a antropometrických faktorov na silový výkon? • Ako môže silu, pevnosť a pružnosť svalu ovplyvňovať svalová architektonika? • Uveďte rozdiel medzi uhlom upnutia a uhlom perovitosti svalu? • Aké mechanizmy sa pri nich uplatňujú a prečo sú v kondičnom tréningu vhodné? • Popíšte rozdiel pôsobenia proprioceptívnej mechanickej stimulácie (vibrácií) na rozvoj silových schopností oproti tradične používaným metódam. • Aké fyziologické mechanizmy vplyvom vibrovania stimulujeme k činnosti, ako sa pritom mení prejav merateľných veličín Fmax, EMG a produkcia žliaz s vnútorným vylučovaním?