Watertoets adviesverlening en toekomstverwachtingen
Download
1 / 42

Watertoets – adviesverlening en toekomstverwachtingen - PowerPoint PPT Presentation


 • 76 Views
 • Uploaded on

Watertoets – adviesverlening en toekomstverwachtingen. Filip Raymaekers. Watertoets zie ook www.watertoets.be. Beoordeling van schadelijke effecten m.b.t. watersysteem bij vergunningen, plannen en programma’s

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Watertoets – adviesverlening en toekomstverwachtingen' - garrison-noe


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Watertoets zie ook www watertoets be
Watertoetszie ook www.watertoets.be

 • Beoordeling van schadelijke effecten m.b.t. watersysteem bij vergunningen, plannen en programma’s

 • Referentiekader: doelstellingen en beginselen van het decreet integraal waterbeleid (ruimte voor water, brongerichte aanpak,…)

 • Concreet:

  • controle toepassing bestaande (water)wetgeving

  • opleggen van specifieke bijkomende voorwaarden om significante schadelijke effecten te voorkomen, beperken, herstellen of compenseren

 • Richtlijnen voor vergunningen (BVR 20/07/06): wanneer is er schadelijk effect, wanneer advies vragen en aan wie

2Opbouw van de richtlijnen voor vergunningverleners
Opbouw van de richtlijnen voor vergunningverleners

 • De watertoets dekt alle schadelijke effecten af

 • Richtlijnen voor de watertoets verwijzen maximaal naar bestaande (wetgevend) kader

 • Voor de leemten in het bestaande kader: drempels die aangeven vanaf wanneer schade mogelijk is en dus ook een wateradvies van een waterbeheerder nodig is

 • Grootste leemten voor wat betreft impact op de kwantiteit van oppervlaktewater en grondwater:

  bouwen in overstromingsgebieden, versnellen van de waterafvoer, wijzigen van infiltratie, grondwaterstroming, grondwaterstand,...

4Vorm van de richtlijnen

Beslissingsbomen

Kaarten

Watertoets instrument www.watertoets.be

Watertoets geoloket www.agiv.be

Vorm van de richtlijnen

6


7 watertoetskaarten
7 watertoetskaarten

Grondwaterstromingsgevoelige gebieden

Overstromingsgevoelige gebieden

VHA - Waterbeheerders

Erosiegevoelige gebieden

Infiltratiegevoelige gebieden

Hellingenkaart

7

Winterbedkaart (…)


8


Resultaat van de richtlijnen wanneer schadelijk effect mogelijk en advies vragen
Resultaat van de richtlijnen: wanneer schadelijk effect mogelijk en advies vragen

 • Ingreep in overstromingsgevoelig gebied (verkaveling, gebouw, ondergrondse constructie, verhard oppervlak, opslag, reliëfwijziging, buffer/infiltratie-voorziening)

 • Verkaveling met wegenis

 • Daken/verharde oppervlakken groter dan 0,1 ha (in infiltratiegevoelig gebied of afwaterend naar kleine waterloop cat. 2, 3, niet gekl.) of groter dan 1 ha (overal)

 • Omvangrijke ondergrondse constructies: bv. dieper dan 3 m in grondwaterstromingsgevoelig gebied

 • Belangrijke wijzigingen van reliëf of vegetatie

 • Veranderingen aan de structuur van waterlopen

9


Watertoets criteria adviesverlening aandachtspunten voor ontwerpen
Watertoets – criteria adviesverlening mogelijk en advies vragen= aandachtspunten voor ontwerpen

 • Toepassing van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater (GSV) en Vlarem voorwaarden

 • Aanleg van wegen, rioleringen en grachten

 • Bouwen in overstromingsgebieden

 • Bouwen langsheen waterlopen

 • Bouwen aan de kust en in gebieden met ondiep verzilt grondwater

 • Uitgravingen en ophogingen

 • Andere

10


Toepassing gsv en vlarem
Toepassing GSV en Vlarem mogelijk en advies vragen

 • GSV = minimale voorwaarden www.watertoets.be/bronmaatregel.pdfwww.agoria.be/upload/dothepluviotest/Pluvio_test.pdf

 • Scheiding van hemelwater en afvalwater

 • Eerst hergebruiken van hemelwater Dan infiltreren

 • Dan pas bufferen (gemiddelde streefwaarde 250 m3/ha) en vertraagd afvoeren (gem. streefwaarde 20 l/s/ha)

 • Zuivering van verontreinigd hemelwater

11


Scheiding hemelwater en afvalwater minstens tot aan perceelsgrens

Geen aansluiting van hemelwater op riolering als er een haalbaar alternatief is (gracht,…)

Aansluiten afvalwater i.f.v. zoneringsplannen (evt. IBA)

Volgorde: eerst hergebruik, dan infiltratie, dan buffering en vertraagde afvoer van hemelwater

Hergebruik: alleen voor dakwater, voorfilters, putvolume i.f.v. maximaal gebruik, verbinding meerdere putten onderaan of via hevel

Infiltratie: via waterdoorlatende verhardingen of naar onverharde randzones, niet bij verontreiniging (tankstations, wasplaatsen, laadkaden, mestopslag,…)

Bij verontreiniging van hemelwater: KWS afscheider, sedimentvang,…

RWA DWA

12


Wegen rioleringen en grachten
Wegen, rioleringen en grachten perceelsgrens

 • Scheiding van hemelwater en afvalwater

 • Prioritair infiltratie van hemelwater

 • Dan buffering (gemiddelde streefwaarde 250 m3/ha) met vertraagde afvoer (gem. streefwaarde 20 l/s/ha)

 • Voorkeur open waterberging (grachten, vijvers, wadi’s,…)

 • Behoud van open grachten

13


Waterdoorlatende verhardingen op waterdoorlatende fundering (parkings, opritten,…)

Afwatering van hemelwater prioritair via grachten of onverharde randzones en infiltratiebermen

Scheiding van hemelwater en afvalwater, opletten voor foute aansluitingen

Opletten voor verontreiniging van hemelwater (tankstations, wasplaatsen, laadkaden,…): KWS afscheider met sedimentvang en coalescentiefilter

RWA DWA

14


Gemiddeld grondwaterniveau (parkings, opritten,…)

Drainagegracht

Infiltratiegracht

Buffer en infiltratiegracht met drempel en vertraagde doorvoer opening

B

I

15


Burgerlijk Wetboek Art. 640 (parkings, opritten,…)

Inbuizing gracht niet langer dan 5 m

Aansluiten lozingen in open trajecten

Inbuizing met voldoende ruime doorstroomsectie, min. diam. 400 mm, nieuw bodempeil gelijk aan bestaande peil

5 m

16


Bouwen in overstromingsgebieden
Bouwen in overstromingsgebieden (parkings, opritten,…)

 • Onaanvaardbaar voor nieuwe aansnijdingen

 • Aanvaardbaar binnen bestaande aansnijdingen mits overstromingsvrij bouwen en compensatie van verlies aan ruimte voor water

17


Oorspronkelijk maaiveld (parkings, opritten,…)

Overstromingsniveau

Overstroombare woning en kelder

Overstroombare stookolietank

18


Oorspronkelijk maaiveld (parkings, opritten,…)

Overstromingsniveau

Gevraagde ophoging

Te compenseren volume ruimte voor water

19


Oorspronkelijk maaiveld (parkings, opritten,…)

Overstromingsniveau

Gevraagde ophoging

Overstroombare kruipkelder

Restant te compenseren volume ruimte voor water

20


Overstromingsniveau (parkings, opritten,…)

Gevraagde ophoging

Overstroombare kruipkelder

Restant te compenseren volume ruimte voor water

Compensatie o.v.v. afgraving

21


Overstromingsniveau (parkings, opritten,…)

Gevraagde ophoging

Overstroombare kruipkelder

Restant te compenseren volume ruimte voor water

Compensatie o.v.v. vijver

Gemiddeld grondwaterpeil

22


Bouwen langsheen geklasseerde onbevaarbare waterlopen wet 28 12 1967
Bouwen langsheen geklasseerde onbevaarbare waterlopen (parkings, opritten,…)(wet 28/12/1967)

23


Machtiging van de waterbeheerder vereist voor werken binnen de bedding van een geklasseerde waterloop

Laagste kruin of insteek

Maximale waterhoogte binnen de bedding

Bedding van de waterloop

Werken: lozingsconstructie, brug, overwelving, kruising,…

Richtlijnen voor machtiging op aanvraag te bekomen bij de waterbeheerder (VMM, provincie, …)

24


Geen vaste constructies binnen de 5m-zone de bedding van een geklasseerde waterloop

Kruin of insteek

5m

25


Geen ophoging binnen de 5m-zone de bedding van een geklasseerde waterloop

Ophoging

Niet aanvaardbaar deel van de ophoging

5m

26


Ondergrondse constructies of terrassen in de 5m zone: overrijdbaar met materiaal tot 30T

5m

27


Afsluitingen: 0,75m-1m van de kruin van de waterloop, max hoogte 1,5m

Dwarsafsluitingen mogen de toegang tot de werkstrook niet belemmeren en moeten daarom gemakkelijk wegneembaar en terugplaatsbaar zijn

max. 1,5 m

0,75 – 1 m

28


Bomen: tussenafstand van minstens 10 meter, op minstens 0,75m van de kruin van de waterloop

Min. 10 m

29


Bouwen aan de kust en in gebieden met verzilt grondwater
Bouwen aan de kust en in gebieden met verzilt grondwater 0,75m van de kruin van de waterloop

 • Zandgronden of geulgronden?

 • Diepte grondwatertafel en diepte vanaf waar verzilting optreedt?

 • Prioritair infiltratie van hemelwater

 • Retourbemaling en waterdichte bouwputten

 • Hergebruik van hemelwater maximaliseren

30


31 0,75m van de kruin van de waterloop


Verziltingskaart
Verziltingskaart 0,75m van de kruin van de waterloop

32


duinen 0,75m van de kruin van de waterloop

poldersloot

zoet grondwater

zilt grondwater

33Bemalingen en drainages
Bemalingen en drainages infiltratie,…

 • Vlarem reglementering

  • Meldingsplicht

   • Proefpompingen

   • Bronbemalingen

   • Draineringen

   • Grondwaterwinning < 500 m3/jaar

  • Vergunningplicht

   • Bronbemaling vanaf 500 m3/dag klasse 2, vanaf 2.000 m3/dag klasse 1

   • Bronbemaling in mijnverzakkingsgebieden

   • Koude-warmtepompen

   • Grondwaterwinning > 500 m3/jaar klasse 2, > 30.000 m3/jaar of > 2.500 m3/dag of > 1.000 m3/dag in duinen/SBZ klasse 1

   • Irrigatie > 100 ha, drooglegging > 50 ha of > 15 ha in SBZ klasse 1

 • MER plicht

35


Uitgravingen en ophogingen
Uitgravingen en ophogingen infiltratie,…

 • Verandering van grondwaterstand

 • Verandering van infiltratiecapaciteit

 • Overstromingsgevoelig gebied

 • Verandering van grondwaterstromingspatroon

36Conclusies
Conclusies infiltratie,…

 • Aandacht voor het natuurlijk watersysteem:

  • Grondwaterstanden

  • Bodemkenmerken

  • Overstroombaarheid

  • Effecten op waterlopen

 • Vermijden, verminderen, herstellen of compenseren van schadelijke effecten op water

 • Vergunningsaanvraag: alle relevante elementen samenvatten om watertoets toe te laten

38


Decreetswijziging 2007
Decreetswijziging 2007 infiltratie,…

 • Adviesplicht i.p.v. adviesmogelijkheid

 • Ook voor stedenbouwkundige en planologische attesten

 • Rekening houden met relevante doelstellingen en beginselen in advies en in waterparagraaf i.p.v. alles toetsen

 • Positieve lijst vergunningen en plannen (deel 1)

39


Ontwerp aanpassing uitvoeringsbesluit afstemming met decreetswijziging 2007
Ontwerp aanpassing uitvoeringsbesluit (afstemming met decreetswijziging 2007)

 • Adviesplicht

 • Ook voor attesten

 • Rekening houden met relevante d&b

 • Verenigbaarheid alleen met de bindende bepalingen van de waterbeheerplannen

 • Technische correcties beoordelingschema’s

 • Correcties kaart overstromingsgevoelige gebieden

 • Positieve lijsten vergunningen en plannen (deel 2)

40


Vragen voor de toekomst
Vragen voor de toekomst decreetswijziging 2007)

 • Richtlijnen voor plannen en programma’s

 • Richtlijnen voor adviesverleners

 • Stedenbouwkundige verordening – afstemming buffervolumes en lozingsdebieten – link met infiltratievolumes/oppervlakken

 • Nieuwe versies kaarten

 • Tabel met afvoercoëfficiënten

41


42 decreetswijziging 2007)