iv strateegiakoolitus strateegia teksti vormistamine kommunikatsiooniplaan k ivituskonverents n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Merle Adams Krista Habakukk Garri Raagmaa PowerPoint Presentation
Download Presentation
Merle Adams Krista Habakukk Garri Raagmaa

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

Merle Adams Krista Habakukk Garri Raagmaa - PowerPoint PPT Presentation


 • 372 Views
 • Uploaded on

IV STRATEEGIAKOOLITUS  strateegia (teksti) vormistamine  kommunikatsiooniplaan  käivituskonverents. Merle Adams Krista Habakukk Garri Raagmaa. KAVAS. Kodutööde ettekanded: Rahajaotus tegevussuundade vahel

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Merle Adams Krista Habakukk Garri Raagmaa' - garrison-burke


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
iv strateegiakoolitus strateegia teksti vormistamine kommunikatsiooniplaan k ivituskonverents

IV STRATEEGIAKOOLITUS strateegia (teksti) vormistamine  kommunikatsiooniplaan käivituskonverents

Merle Adams

Krista Habakukk

Garri Raagmaa

kavas
KAVAS
 • Kodutööde ettekanded:
  • Rahajaotus tegevussuundade vahel
  • Seosed teiste strateegiate ja arengukavadega – millised on väljastpoolt piirkonda kaasatavad finantsid?
  • Valdkondlike tegevuskavade tutvustus (võimalike projektide loetelu)
 • Teksti vormistamine
  • Sisukorra koostamine
  • Strateegia hindamiskriteeriumite arvestamine PÕM komisjonis
  • Strateegia lühiversioon (1 lk) seda tutvustav lühiettekanne
 • Üldise rakenduskava ja hindamiskriteeriumite koostamine
 • Ettevalmistus ametlikuks tutvustamiseks
  • Kommunikatsiooniplaani koostamine (20+30+10+10)
  • Lõpukonverentsi kavandamine (20+30+10+10)
3 kodut ca 2 kuud
3. kodutöö (ca 2 kuud)
 • Rakenduskava(de) koostamine
 • Kommunikatsiooniplaani rakendamine
  • Kommunikatsiooniplaani täpsustamine, partneritega kokkuleppimine ja selle rakendamine
 • III VERSTAPOST: strateegia käivituskonverents (tegevusgrupi üldkoosolek)
  • Strateegia heakskiitmine
  • Strateegia ja projektide hindamiskriteeriumite kinnitamine
  • Projektide hindamise töörühma koosseisu kinnitamine
 • Strateegia vormistus ja kaitsmine PõMs
  • strateegia esitamine hindamiseks
  • läbirääkimised PõMga
stiil
Stiil
 • Selges inimestele mõistetavas (mitte tehnilises) keeles
 • Hästi struktureeritud
 • Võimalikult lakooniliselt
 • Olulisemad kohad võiksid olla tekstist eraldi esile toodud ( lihtsustab lugemist)
 • Ära kasuta liiga palju erinevaid kirjastiile
sisukord
Sisukord
 • 1. Sissejuhatus ja lühikokkuvõte (~1/2 lk)
 • 2. Üldine osa (~1-2 lk)
 • 3. Hetkeolukorra analüüs (~5 lk)
 • 4. Arengu visioon ja eesmärgid (~4 lk)
 • 5. Strateegia tegevussuunad (kõigi viie tegevussuuna valiku puhul ~ 20 lk)
 • 6. Finantsplaan – protsentuaalne jaotus (%)
 • 7. Lisad
1 sissejuhatus ja l hikokkuv te
1. Sissejuhatus ja lühikokkuvõte
 • Lühidalt – millega on käesolevaga tegemist
 • “Asi”, mis sobib ka ministrile ja igale poole pista
 • 1 lõik osalistest
 • 2 lõik peamistest väljakutsetest (strateegilised probleemid ja lahendid)
 • Põhilõigud (suurem) valitud suundadest ja tegevustest – olulisuse järjekorras
 • Rakendussätted: millal midagi juhtuma hakkab?
kogemus kokkuv tte koostamisel
Kogemus kokkuvõtte koostamisel
 • Olgu arusaadav ja lühike
 • Vürtsi lisab kujundlik käsitlemine
  • Näiteks Jõemaa rohelised ringid ehk väravad. Seletab lahti strateegia rakendamise põhimõtte ja reeglid, on silmale haaratav, kujundlik – pildiline.
 • Visioonist kasuta ainult pealauset, eesmärkidest too välja ainult peamised eesmärgid, näita alaeesmärkide suunad
 • Tabel. Millal meetmed avanevad aastate lõikes, suhtearvud jms
 • Tihenda teksti: kirjuta 3 x läbi, iga kord teksti lühendades.
  • Kui arvad, et oled koostanud maksimaalselt lühida ja kokkuvõtliku teksti, siis tea – saab veel lühidamalt (ilma olulisi asju välja tõstmata).
2 ldine osa protsess ja partnerlus
2. Üldine osa: protsess ja partnerlus
 • Protsessi kirjeldus
 • Koostajate pädevuse tõestus: viited koosolekutele ja dokumentidele
 • Strateegia ettevalmistusetapi kokkuvõte ja tehtud uuringute loetelu
 • Seosed piirkonna kohta koostatud teiste arengukavade ja strateegiatega
 • Konkreetsed partnerlused, investorid
3 hetkeolukorra anal s
3. Hetkeolukorra analüüs
 • Lühiversioon piirkonna oludest
 • Baasstatistika
  • Liikmete majandustegevus
  • Piirkonna sotsiaal-majanduslik iseloomustus
  • Mahud
 • Peamised üldised väljakutsed: probleemid ja lahendid
 • Tegevussuundade SWOT-analüüside kokkuvõte
4 arengu visioon ja eesm rgid
4. Arengu visioon ja eesmärgid
 • Visioon, prioriteedid ja eesmärgid on tegevusgrupi otsustada ja lähtuvad piirkonna vajadustest
 • Üldised eesmärgid
 • Prioriteedid
 • Eesmärgid iga valitud tegevussuuna kohta eraldi peavad:
  • olema konkreetsed ehk sisaldama kvantitatiivset, kvalitatiivset ja ajalist mõõdet nende saavutamise hindamiseks
  • väljendama soovitavat lõpptulemust, st. mida tahetakse saavutada ja mis ajaks
5 strateegia tegevussuunad
5.Strateegia tegevussuunad
 • Hakatuseks elluviidavate tegevussuundade loetelu, nende rakendamise põhjendus ja täpsem kirjeldus ja tegevussuundade omavahelised seosed (täiendavus)
 • Iga tegevussuuna kohta esitatakse vajalikkuse põhjendus ja tegevussuuna täpsem kirjeldus koos viidetega hetkeolukorra analüüsile, eesmärkidele ja piirkonnas varem tehtud või strateegia väljatöötamise käigus tehtud uuringutele
5 1 s sadamad
5.1.s. Sadamad
 • Iga nimekirjas esitatud kalasadama ja lossimiskoha valiku põhjendus ja lühike kirjeldus, mis sisaldab:
  • olemasoleva infrastruktuuri kirjeldust strateegia esitamisel, sh
  • hoiustamis- ja töötlemisvõimaluste, juurdepääsuteede, töökorras seadmete, kaide, puurkaevude jms kirjeldust;
  • kalasadamat ja lossimiskohta kasutavate kutseliste kalurite arvu;
  • kalasadamat ja lossimiskohta kasutavate laevade ja kaluripaatide arvu;
  • looduslike tingimuste ja kasutusaktiivsuse, sh püügivõimaluste ja aastas püügiperioodi pikkuse kirjeldust;
  • asukoha kirjeldust katastriüksuse täpsusega ning andmete olemasolu korral andmeid territooriumi ja akvatooriumi suuruse ning kaideäärne sügavuse kohta;
  • mitte kalapüügiga seotud tegevuste ja lisatulu teenimise võimaluste kirjeldust;
  • andmeid omandivormi kohta.
5 1 t turism
5.1.t. Turism
 • Juhul kui strateegia tegevussuunaks valitakse kalandusega seotud turismi arendamine, esitatakse hetkeolukorra analüüsist lähtuvalt turismi ja puhkemajanduse ressursi ja pakkumise kirjeldus ning turustamise ja paketeerimise võimalused.
 • So. sisuliselt sihtkoha arenguplaan
5 3 projektitoetuse taotuste hindamine ja pro jektide paremusj rjestuse moodustamise kord
5.3. Projektitoetuse taotuste hindamine ja pro-jektide paremusjärjestuse moodustamise kord
 • Paremusjärjestuse moodustamise korras kirjeldatakse:
  • kui sageli võtab tegevusgrupi liige või palgaline töötaja vastu projekte ja kuidas teavitatakse võimalikke projektitoetuse taotlejaid vastuvõtuaegadest;
  • kui tihti projektide hindamise töörühm koos käib ja kui pikaks ajaks kinnitatakse töörühma koosseis;
  • kuidas on jaotatud ülesanded tegevjuhi ja projektide hindamise töörühma vahel;
  • kuidas viiakse läbi hindamine paremusjärjestuse moodustamiseks;
  • kuidas toimitakse, kui projektid saavad võrdse punktisumma.
 • Lisaks märgitakse ka minimaalne punktisumma, millest alates projekt lisatakse paremusjärjestusse, arvestades seejuures, et kõigi strateegia tegevussuundade puhul peab maksimaalne ja minimaalne hindamispunkide summa olema võrdne.
5 4 hindamiskriteeriumid iga valitud strateegia tegevussuuna kohta
5.4. Hindamiskriteeriumid iga valitud strateegia tegevussuuna kohta
 • Esitatakse iga valitud strateegia vähemalt viis kõige olulisemat hindamiskriteeriumi
 • Tegelikult tuleb kogu hindamissüsteem paika saada, so.
  • kriteeriumite proportsioonid
  • hindajad
   • Tegevussuundade lõikes
   • Institutsionaalselt
6 finantsplaan
6. Finantsplaan
 • Strateegia tegevussuunad kuni aastani 2013
 • Toetussumma protsentuaalne jaotus (%)
 • Taotlusvoorud (pole mõtet 1000 krooni kaupa jagada)
kogemus meetmete planeerimisel
Kogemus meetmete planeerimisel

Meetmed ettevõtlusele 50 %, MTÜ ja KOV 50 % vahenditest

Meede avatakse kui tagatakse piisav rahaline ressurss

Meetmete avamisel loogiline järjekord

Meetmete puhul suhtarvude (%) vahemik. Enda jaoks fikseeri ka soovitud täpne suhtearv.

Piisav töökoormus, tasub küsida eksperthinnangut

Meetmete avanemisega sõltuvuses on erinevate aastate nimetamine teemaaastateks

Meetmed avatakse korraga – üks konsulteerimine, hindamine, pärimine, komisjoni kokkukutsumine. Aasta II pool tegeleme arendustegevustega.

Strateegias üks vaadatumaid lehekülgi www.joemaa.ee peatükk nr.9, tabel meetmete rakendamise kohta.

7 lisad
7. Lisad
 • Strateegia koostamises, täiendamises, aruandluses jne osalevad isikud ja asutused
 • Strateegia kinnitamise protokolli koopia
  • Soovitavalt allkirjastatud “lepingulaadne” protokoll
 • Lisamaterjalid
  • Piirkonna profiil (statistiline kogumik)
  • Uuringute kokkuvõtted
  • Kõigi olulisemate kohtumiste protokollid
 • MTÜ liikmete nimekiri strateegia esitamisel
tegevusgrupi eelarve
Tegevusgrupi eelarve
 • 4. Teavitamine enne MTÜ üldkoosolekut strateegia rakenduskava vastuvõtmiseks
  • 4.1. Väljaande nimi ja ilmumise kuupäev
 • 5. Tegevusgrupi eelarve
  • Tegevusgrupi tegevused ja abikõlblik kulu
   • 1.1.1 Personalikulud
   • 1.1.2 Üldkulud
   • 1.1.3 Tegevusgrupi tööruumi kontoritehnika ja sisustus
   • 1.1.4 Veebilehe ja infomaterjalide kulud
   • 1.2.1 Eksperdi või väliseksperdi teenuse kulud sõlmitud lepingu kohaselt, sealhulgas eksperdi lähetuse; uuringu või eksperthinnangu tellimise kulud
   • 1.2.2 Koolituse, seminari ja infopäeva korraldamise kulud,
   • 1.3.1 Seminaril, konverentsil, messil või õppereisil osalemise kulud
tegevuste rakendamine
Tegevuste rakendamine
 • 6. Strateegia raames elluviidavad tegevussuunad
  • Strateegia raames elluviidavate tegevussuundade loetelu rakenduskava esitamise aastal
  • Projektikonkursi toimumise ligikaudne aeg
  • Ligikaudne eelarve (EEKi)
s num taotlejale meetmeleht
Sõnum taotlejale - MEETMELEHT
 • Meetme nimetus ja eesmärgid
 • Meetme rakendamise vajadus ja seosed teiste arengudokumentidega
 • Kirjeldus, milleks toetust saab
  • abikõlbulikud kulud ja soovitud tegevused (olulisem)
 • Milleks ei saa
  • mitteabikõlbulikud kulud ja tegevused
 • Kes saab? Kas on erisusi?
 • Kui palju saab? Miinimum ja maksimum, meetme maht
 • Nõutavad dokumendid (vormid)
 • Kuidas meetme rakendamise tulemusi hinnatakse, soovitud sihtasemed
kogemus taotleja seisukohast
Kogemus taotleja seisukohast
 • Sammud mida taotleja peab läbima olgu selgelt välja toodud
  • millest peab alustama, kuidas toimub hindamine, kuidas toimub elluviimine ja aruandlus jne)
 • Taotlejale peab olema arusaadav ja selge seos starteegia, meetmete/ taotlusplanketide ja hindamiskriteeriumite vahel.
  • kui annate 10 punkti millegi eest, peab olema arusaadav kus te seda taotleja käest küsite
 • Kust saab taotleja abi?
  • nõustajate võrgustik!
 • Soovitav on taotleja jaoks koostada abistav/ selgitav materjal
tegevusgrupi andmed
Tegevusgrupi andmed
 • 7. MTÜ liikmete nimekiri rakenduskava esitamise aastal
 • 8. Tegevusgrupi kirjeldus
   • Esitatakse vaid muudatused ja arengud võrreldes varem esitatud strateegia väljatöötamise tegevuskavaga või varem esitatud rakenduskavaga
  • Piirkonna kalandussektori suuruse analüüs ja kalandussektori ettevõtjate osalusprotsent tegevusgrupis tegevuskava esitamise aastal.
  • Tegevusgrupi haldamise funktsionaalsuse lühikirjeldus:
    • 1) palgaliste töötajate arv, nende töökoormus ja ülesanded;
    • 2) haldus- ja finantssuutlikkuse tagamine abi haldamiseks;
    • 3) kavandatavad või juba kasutusel olevad tööruumid ja nende omandivorm.
  • Tegevusgrupi juhtimisstruktuuri lühikirjeldus:
    • 1) töökorraldus, sh juhatuse töökorra kirjeldus;
    • 2) tegevusgrupi tegutsemise alused(koos viidetega põhikirja muudatusele;
    • 3) partnerluspõhimõtete tagamine.
kogemus
Kogemus
 • Kaasamine ja osaluse võimaldamine strateegia protsessis on omaette tegevus ja ei tule iseenesest
 • Loota, et kõik oma arvamust avaldavad ja pidevalt teile ettepanekuid teevad ei tasu
 • Inimesed oskavad kaasa rääkida nendel teemadel mida nad oskavad endaga seostada
ettevalmistus ametlikuks tutvustamiseks

Ettevalmistus ametlikuks tutvustamiseks

Kommunikatsiooniplaani koostamine

Lõpukonverentsi kavandamine

habermasi suhtlusteooria
Habermasi suhtlusteooria
 • Põhiterminiks on "elumaailm" ("lifeworld") meie elukogemusel põhinev maailmakäsitlus, sellest arusaamine ja olemine
 • Inimene kasutab oma tegevuses kolme tüüpi põhjendusi:
  • instrumentaal-tehnilist (teaduslik, traditsionaalne),
  • moraalset (väärtused ja eetika) ja
  • emotsionaal-esteetilist (emotsionaalne-kogemuslik).
 •  Me kasutame neid alati koos
 • Oluline mõiste on ka “intersubjektiivne teadvus” kollektiivne tegevus läbi interaktsiooni, mis peab vältima ühepoolsust
healey suhtlemise saladused
Healey suhtlemise “saladused”
 • Teadmine on sotsiaalselt loodud ja vajab praktilisi põhjendusi
 • Areng ja suhtlus võtab väga erinevaid vorme süsteemanalüüsist narratiivideni
 • Tänu sotsiaalsele keskkonnale vormuvad kodanike huvid mitte individuaalselt, vaid lähtudes suhtevõrgust
 • Inimestel on mitmekesised huvid ja ootused
 • Avalikult võimult ei oodata eelarve ümberjagamist, vaid konkreetsete probleemide lahendamist
 • Avaliku poliitika teostamine peab arvestama nii kaashuvide ja tegevustega ning olema osalistele arusaadav
 • Tegevus peab viima konsensuslikkuse suunas
 • Planeerimine on küll seotud päev-päevalt sotsiaalsete suhetega, kuid omab võimalust ja väljakutset neid omakorda muuta
kommunikatsiooniplaani koostamine
Kommunikatsiooniplaani koostamine
 • Lukkulöömine töörühmades ja juhatuses
 • Oluliste isikute ja partnerite teavitamine
  • LEADER grupid
  • Maavanem ja KOVid  sisend piirkondlikesse strateegiatesse
 • Tutvustus ja arutelud kohtadel
  • Tivolituur: selle ajastamine ja ülesehitus
 • Meedia kaasamine ja kasutus
kommunikatsioon on s numite jada
Kommunikatsioon on sõnumite jada
 • Lukku I osa – juhatus kinnitab eesmärgid
 • Lukku II osa – juhatus kinnitab meetmed
 • Ekspertgrupp – võtmeisikutele tutvustamine
 • Lukku III osa - juhatus kinnitab meetmelehed
 • Lukustamine annab tegijaile veendumuse, et töö on asjakohane ja läheb kasutusse.
 • Valmis hea strateegia – tegijad väärivad erilist lõppakordi (ühingu logoga tort, õhtupoolik koos sepaperega - hoburaua tagumine.
 • Strateegia testimine – noored, lapsed, inimesed väljast, teine kontekst
 • Tähtis on sisemine veendumus ja usk seatud sihtide õigsusse, positiivne sõnum, hoolimine inimestest, kõige tähtsamad on pisiasjad
j emaa kogemus
Jõemaa kogemus
 • Tee endale selgeks kuidas teie tegevusgrupis informatsioon tegelikult liigub
  • kõik ei ole meil internetiseerunud 
 • Teavitus peab olema järjepidev, anna tagasisidet ka väiksemate tegevuste kohta ära alahinda neid
 • Hoia ja taga osalus läbi teavituse. Anna ülevaade ka juhatuse tegevusest ja otsustest
 • Tutvusta strateegiat pidevalt ka väikeste lõikude kaupa
 • Kuidas seletad, mis on strateegia sisu – Jõemaa roheliste ringide ehk väravate kontseptsiooni näide - Soomaa lugu
 • Pressiteated, raadiosaated, e-meedia, kodulehekülg, ühingu trükistel kajastamine, sümboolika, suveniirid – sõnumitooja roll, tööjaotus
kommunikatsiooniplaani koostamine r hmat
Kommunikatsiooniplaani koostamine - RÜHMATÖÖ
 • Segarühmades – u 40 min
 • Sihtrühmad:
  • Asjalised, otsustajad, juhatus
  • Väliskommunikatsioon, ministeerium, teised rahastajad
 • Sõnumi tootmine (info kvantiteet)
  • Kes? Mis kujul? Kui tihti?
 • Toimivad narratiivid (info kvanliteet)
  • Mis lugusid sihtgruppides kuulatakse?
  • Mida te saate neile rääkida?
 • “Vahemehed/naised” – lugude edasirääkijad
  • Ajakirjanikud
  • Kõneisikud
 • Infokanalid - meediumid
 • Võrgustik
  • Tagasiside registreerimine ja arvestamine
l pukonverentsi kavandamine
Lõpukonverentsi kavandamine
 • Eesmärk – üldise heakskiidu saavutamine
 • Ettekanded
 • VIPide teavitamine ja kaasamine
 • Dokumendis minimaalsed muudatused-täpsustused - protseduurireeglid
 • Meedia kaasamine ja uudise disain
  • Keda ja kuidas kutsuda
  • Pressiteade
l pukonverentsi kavandamine r hmat
Lõpukonverentsi kavandamineRÜHMATÖÖ
 • Piirkondlikud rühmad, 30. min
 • Määra strateegia lõpukonverentsi
  • Eesmärk
  • Osalejad
  • Heakskiidetavad otsused - strateegia
  • Võtmeesinejad
 • Koosta päevakava ja stsenaarium
 • Leia pädev juhataja (moderaator)
 • Kuidas rahva kohale saad? Teavitamine
 • Kirjelda meediakatet