Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
tien treden terug PowerPoint Presentation
Download Presentation
tien treden terug

tien treden terug

122 Views Download Presentation
Download Presentation

tien treden terug

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. tien treden terug Jesaja38

 2. 1In die dagen werd Hizkia ten dode toe ziek. 2 Vijfentwintig jaar was hij oud, toen hij koning werd, en hij regeerde negenentwintig jaar te Jeruzalem. 2Koningen 18 = Hizkia is hier 39 jaar oud (40-ste levensjaar!)

 3. 1... Toen kwam de profeet Jesaja, de zoon van Amoz, tot hem en zeide tot hem: Zo zegt de HERE: tref beschikkingen voor uw huis, want gij zult sterven en niet herstellen.

 4. 2 Toen keerde Hizkia zijn gelaat naar de wand en bad tot de HERE

 5. 3 en zeide: Ach, HERE, gedenk toch, dat ik voor uw aangezicht in trouw en met een volkomen toegewijd hart gewandeld heb en gedaan heb wat goed is in uw ogen.

 6. 4 En Hizkia weende luid. Toen kwam het woord des HEREN tot Jesaja:

 7. 5Ga en zeg tot Hizkia: zo zegt de HERE, de God van uw vader David: Ik heb uw gebedgehoord... Hizkiaheeft op dit moment nog geen zoon...

 8. 11De HERE heeft David een dure eed gezworen, waarop Hij niet terugkomt: Een van uw lijfelijke zonen zal Ik op uw troon zetten. 12 ... voor immer... Psalm 132 (hammaaloth – lied van de treden!!)

 9. 5.... Ik heb uw tranen gezien; zie, Ik zal aan uw levensdagen vijftien jaar toevoegen, 5 .... Ik heb uw tranen gezien; zie, Ik zal u gezond maken, OP DE DERDE DAGzult gij opgaan naar het huis des HEREN. 2Koningen 20

 10. 6 en Ik zal u en deze stad uit de macht van de koning van Assur redden en deze stad beschutten. Niet slechts "de zoon van David" maar ook Jeruzalem wordt redding beloofd!

 11. 7 En dit zal u het teken zijn van des HEREN kant, dat de HERE ook doen zal wat Hij gesproken heeft: 22 En Hizkia had gezegd: Wat is het teken, dat ik zal opgaan naar het huis des HEREN?

 12. 8 zie, Ik doe de schaduw op de treden waarlangs zij door de zon op de trap van Achaz is afgedaald, weer tien treden teruggaan... St.Vert.... de schaduw der graden, die met de zon in de graden van Achaz' zonnewijzernederwaarts gegaan is...

 13. 4De mens is gelijk aan een ademtocht, zijn dagen zijn als een voorbijglijdende schaduw. Psalm 144

 14. 8... En de zon ging tien treden terug op de treden die zij gedaald was.

 15. 9Geschrift van Hizkia, de koning van Juda, toen hij ziek geweest en van zijn ziekte hersteldwas. Hizkia ='bekrachtigd door JAHWEH' lett. levend geworden

 16. 10 Ik zeide: In de bloei mijner dagen moet ik heengaan door de poorten van het dodenrijk, ik zal derven de rest mijner jaren.

 17. .... 17Zie, mijn bittere beproeving werd tot heil. Gij toch zijt het, die mijn leven gered hebt van de groeve der vernietiging, want Gij hebt al mijn zonden achter uw rug geworpen.

 18. 18 Want het dodenrijk looft U niet, de dood prijst U niet; wie in de groeve zijn neergedaald, hopen niet op uw trouw.

 19. 19 De levende, de levende, hij looft U, zoals ik heden doe; de vader maakt zijn zonen uw trouw bekend.

 20. 20 De HERE is gereed om mij te verlossen. Daarom doen wij hetMIJNsnarenspelklinken al de dagen van ons leven in het huis des HEREN.

 21. 15 psalmen "van DE treden""hammaaloth"> 15 jaren

 22. middelste van Salomo 7 psalmen 7 psalmen

 23. 10 anonieme psalmen > 10 treden • 5 anoniem • 5 anoniem

 24. 2x "van David" 2x "van David"

 25. 24 x JAHWEH 24x JAHWEH

 26. 21 Jesaja nu had gezegd: Men neme een vijgenkoek en legge die op de zweer, dan zal hij genezenlevend worden. embleem van vruchtbaarheid