Systemy informatyczne w administracji
Download
1 / 89

SYSTEMY INFORMATYCZNE W ADMINISTRACJI - PowerPoint PPT Presentation


  • 189 Views
  • Uploaded on

SYSTEMY INFORMATYCZNE W ADMINISTRACJI. dr Kamilla Kurczewska. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie Katedra Prawa Administracyjnego [email protected] Informacje nt. terminów egzaminów poprawkowych, wyników. CELE USTAWY O INFORMATYZACJI.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' SYSTEMY INFORMATYCZNE W ADMINISTRACJI' - garran


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Systemy informatyczne w administracji

SYSTEMY INFORMATYCZNE W ADMINISTRACJI

dr Kamilla Kurczewska

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Katedra Prawa Administracyjnego

[email protected]


Informacje nt termin w egzamin w poprawkowych wynik w
Informacje nt. terminów egzaminów poprawkowych, wyników

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie


Cele ustawy o informatyzacji
CELE USTAWY O INFORMATYZACJI

ustalenie zasad interoperacyjności w zakresie

wymiany informacji w formie elektronicznej

uzyskanie jawności i neutralności technologicznej interfejsów systemów teleinfoatycznych

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie


1 cel ustawy ustalenie zasad ustanawiania planu informatyzacji pa stwa
1 Cel ustawy – ustalenie zasad ustanawiania Planu Informatyzacji Państwa

Cel - ustanawianie Planu Informatyzacji Państwa oraz projektów informatycznych o publicznym zastosowaniu

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie


Plan informatyzacji pa stwa podstawa prawna
PLAN INFORMATYZACJI PAŃSTWA /podstawa prawna

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie


Ponadsektorowe projekty informatyczne harmonogam
PONADSEKTOROWE PROJEKTY INFORMATYCZNE harmonogam

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie


Sektorowe projekty informatyczne harmonogram
SEKTOROWE PROJEKTY INFORMATYCZNE – harmonogram

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie


2 cel ustawy ustalenie standard w informatycznych
2 Cel ustawy – ustalenie standardów informatycznych

Cel - ustalanie minimalnych, gwarantujących otwartość standardów informatycznych, wymagań dla systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych oraz dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej z podmiotami publicznymi

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie


Standardy informatyczne def
Standardy informatyczne /def/

DEFINICJA

minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych - zespół wymagań organizacyjnych i technicznych, których spełnienie przez system teleinformatyczny używany do realizacji zadań publicznych umożliwia wymianę danych z innymi systemami teleinformatycznymi używanymi do realizacji zadań publicznych oraz zapewnia dostęp do zasobów informacji udostępnianych za pomocą tych systemów

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie


3 cel ustawy dostosowanie system w teleinformatycznych
3 Cel ustawy – dostosowanie systemów teleinformatycznych

Cel - dostosowanie systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych do minimalnych, gwarantujących otwartość standardów informatycznych, wymagań dla systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie


4 cel ustawy dostosowania rejestr w publicznych i wymiany informacji
4 Cel ustawy – dostosowania rejestrów publicznych i wymiany informacji

Cel - dostosowania rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej z podmiotami publicznymi do minimalnych, gwarantujących otwartość standardów informatycznych, wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji z podmiotami publicznymi

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie


Minimalne wymagania dla rejestr w publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej def
minimalne wymagania dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej /def/

DEFINICJA

minimalne wymagania dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej - zespół cech informacyjnych, w tym identyfikatorów oraz odpowiadających im charakterystyk elementów strukturalnych przekazu informacji, takich jak zawartości pola danych, służących do zapewnienia spójności prowadzenia rejestrów publicznych oraz wymiany informacji w formie elektronicznej z podmiotami publicznymi

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie


Rejestr publiczny def
Rejestr publiczny / informacji w formie elektronicznej def/

DEFINICJA

rejestr publiczny - rejestr, ewidencję, wykaz, listę, spis albo inną formę ewidencji, służące do realizacji zadań publicznych, prowadzone przez podmiot publiczny na podstawie odrębnych przepisów ustawowych

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie


5 cel ustawy ustalenie zasad kontroli projekt w informatycznych o publicznym zastosowaniu
5 Cel ustawy – ustalenie zasad informacji w formie elektronicznej kontroli projektów informatycznych o publicznym zastosowaniu

Cel - ustalenie zasad kontroli projektów informatycznych o publicznym zastosowaniu, systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych, rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej z podmiotami publicznymi

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie


Kontrola projekt w informatycznych o publicznym zastosowaniu def
kontrola projektów informatycznych o publicznym zastosowaniu /def/

DEFINICJA

Kontrola projektów informatycznych o publicznym zastosowaniu obiektywne ustalenie stanu faktycznego oraz rzetelne jego udokumentowanie, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości - ustalenie ich przyczyn, zakresu i skutków oraz osób za nie odpowiedzialnych

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie


6 cel ustawy ustalenie zasad wymiany informacji drog elektroniczn
6 Cel ustawy – ustalenie zasad zastosowaniu wymiany informacji drogą elektroniczną

Cel - wymiana informacji drogą elektroniczną, w tym dokumentów elektronicznych, pomiędzy podmiotami publicznymi a podmiotami niebędącymi podmiotami publicznymi,

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie


Rodki komunikacji elektronicznej def
środki komunikacji elektronicznej zastosowaniu /def/

DEFINICJA

środki komunikacji elektronicznej - środki komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną; tj. rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie


7 cel ustawy ustalanie i publikacji specyfikacji rozwi za stosowanych w oprogramowaniu
7 Cel ustawy – zastosowaniu ustalanie i publikacji specyfikacji rozwiązań stosowanych w oprogramowaniu

Cel - ustalania i publikacji specyfikacji rozwiązań stosowanych w oprogramowaniu umożliwiającym łączenie i wymianę informacji, w tym przesłanie dokumentów elektronicznych, pomiędzy systemami teleinformatycznymi podmiotów publicznych a systemami podmiotów niebędącymi podmiotami publicznymi

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie


8 Cel ustawy – zapewnienie zastosowaniu funkcjonowania elektronicznej platformy usług administracji publicznej, zwanej dalej "ePUAP"

platformą, na której za pomocą określonych podstawowych elementów (usług wspólnych platformy), instytucje publiczne udostępniają usługi oparte na elektronicznych kanałach komunikacji ze swoim otoczeniem poprzez pojedynczy punkt dostępowy w Internecie

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie


9 Cel ustawy – zapewnienie funkcjonowania centralnego repozytorium wzorów pism w postaci dokumentów elektronicznych

W centralnym repozytorium umieszcza się, przechowuje i udostępnia wzory pism, które uwzględniają niezbędne elementy struktury dokumentów elektronicznych określone w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 2a ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673, z późn. zm.).

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie


10 Cel ustawy – repozytorium wzorów pism w postaci dokumentów elektronicznychrealizacja zadań wynikających ze Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej "Strategią", - w celu ochrony interesu publicznego, w tym zachowania przez Państwo możliwości swobody wyboru technologii w procesach informatyzacji realizacji zadań publicznych

1. Główne kierunki, cele i zadania na rzecz budowy społeczeństwa informacyjnego określa Strategia.

2. Strategia przyjmowana jest w drodze uchwały przez Radę Ministrów.

3. Odpowiedzialny za opracowanie i realizację Strategii jest minister właściwy do spraw informatyzacji.

4. Strategia podlega procesom ewaluacji, nie częściej jednak niż raz w roku.

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie


R d o informacji
ŹRÓDŁO INFORMACJI repozytorium wzorów pism w postaci dokumentów elektronicznych

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie


Podstawowe zagadnienia
Podstawowe zagadnienia repozytorium wzorów pism w postaci dokumentów elektronicznych

System informacyjny

Komputeryzacja systemów informacyjnych

System informatyczny

Standardy systemów informatycznych dla administracji


System informacyjny
System informacyjny repozytorium wzorów pism w postaci dokumentów elektronicznych

DEFINICJA

System informacyjny

System informacyjny - posiadająca wiele poziomów struktura pozwalająca użytkownikowi na przetwarzanie, za pomocą procedur i modeli, informacji wejściowych w wyjściowe


System informatyczny
system informatyczny repozytorium wzorów pism w postaci dokumentów elektronicznych

DEFINICJA

System informatyczny

system informatyczny jest wydzieloną, skomputeryzowaną, częścią systemu informacyjnego

system informatyczny umożliwia formalizację struktury organizacyjnej, zwiększenie rozpiętości kierowania, automatyzację zadań, dostarcza niezwłocznie informacji, ułatwia pracę grupową w organizacjach rozproszonych terytorialnie


Komputeryzacja system w informacyjnych
Komputeryzacja systemów informacyjnych repozytorium wzorów pism w postaci dokumentów elektronicznych

DEFINICJA

Komputeryzacja systemów informacyjnych tj. tworzenie systemów komputerowych (mająca na celu zwiększenie sprawności działania systemów zarządzania)


System komputerowy
System komputerowy repozytorium wzorów pism w postaci dokumentów elektronicznych

DEFINICJA

System komputerowy – układ współdziałania dwóch składowych: sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, działających coraz częściej również w ramach sieci komputerowej. Można mówić o następujących poziomach takiego systemu: sprzęt komputerowy, system operacyjny (oprogramowanie systemowe), oprogramowanie użytkowe (aplikacje).


Struktura systemu komputerowego
Struktura systemu komputerowego repozytorium wzorów pism w postaci dokumentów elektronicznych

Struktura systemu komputerowego składa się z pięciu zasadniczych warstw tj. warstwa sprzętowa, system operacyjny, programy narzędziowe, programy użytkowe i użytkownicy.

Sprzęt – zapewnia podstawowe możliwości obliczeniowe (procesor, pamięć, urządzenia wejścia/wyjścia) – podstawowe zasoby systemu komputerowego.

Oprogramowanie systemowe– kontroluje i koordynuje działanie zasobów sprzętowych przez zastosowanie różnych programów użytkowych dla różnych użytkowników. Warstwa tworzona przez twórców systemu operacyjnego

Oprogramowanie narzędziowe– dogodne interfejsy użytkowe wspomagające zarządzanie zasobami sprzętowymi oraz usprawniające, modyfikujące oprogramowanie systemowe, pisane przez programistów, którzy mają na celu usprawnienia wykonywania programów

Oprogramowanie użytkowe – określają sposoby użycia zasobów systemowych do rozwiązywania problemów obliczeniowych zadanych przez użytkownika (systemy baz danych, oprogramowanie biurowe), tworzone przez programistów.

Użytkownicy – ludzie, maszyny, inne komputery, mający bezpośredni kontakt z oprogramowaniem użytkowym.


Oprogramowanie
Oprogramowanie repozytorium wzorów pism w postaci dokumentów elektronicznych

DEFINICJA

Oprogramowanie – całość informacji w postaci zestawu instrukcji, zaimplementowanych interfejsów i zintegrowanych danych przeznaczonych dla komputera do realizacji wyznaczonych celów. Celem oprogramowania jest przetwarzanie danych w określonym przez twórcę zakresie.


Standaryzacja
Standaryzacja repozytorium wzorów pism w postaci dokumentów elektronicznych

stworzenie spójnych standardów informatycznych, zapewniających interoperacyjność systemów wykorzystywanych w administracji zapewniają regulacje prawne ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2005 Nr 64, poz. 565)

Rozdział 3 ustawy przewiduje stworzenie mechanizmów prawotwórczych, które mają zapewnić interoperacyjność na trzech płaszczyznach:

stosowania systemu teleinformatycznego,

prowadzenie rejestrów publicznych oraz

prowadzenie wymiany dokumentów w formie elektronicznej.


Krajowe ramy interoperacyjnosci
Krajowe Ramy repozytorium wzorów pism w postaci dokumentów elektronicznychInteroperacyjnosci

Krajowe Ramy Interoperacyjności – zestaw wymagań semantycznych, organizacyjnych oraz technologicznych dotyczących interoperacyjności systemów teleinformatycznych i rejestrów publicznych

§ 4. 1. Interoperacyjność osiąga się przez:

1) ujednolicenie, rozumiane jako zastosowanie kompatybilnych norm, standardów i procedur przez różne podmioty realizujące

zadania publiczne, lub

2) wymienność, rozumianą jako możliwość zastąpienia produktu, procesu lub usługi bez jednoczesnego zakłócenia wymiany

informacji pomiędzy podmiotami realizującymi zadania publiczne lub pomiędzy tymi podmiotami a ich klientami, przy

jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymagań funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych współpracujących systemów, lub

3) zgodność, rozumianą jako przydatność produktów, procesów lub usług przeznaczonych do wspólnego użytkowania, pod

specyficznymi warunkami zapewniającymi spełnienie istotnych wymagań i przy braku niepożądanych oddziaływań


Podstawa standaryzacji
Podstawa standaryzacji repozytorium wzorów pism w postaci dokumentów elektronicznych

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych


Interoperacyjno na poziomie organizacyjnym
Interoperacyjność repozytorium wzorów pism w postaci dokumentów elektronicznych na poziomie organizacyjnym

Interoperacyjność na poziomie organizacyjnym osiągana jest przez:

1) informowanie przez podmioty realizujące zadania publiczne, w sposób umożliwiający skuteczne zapoznanie się, o sposobie

dostępu oraz zakresie użytkowym serwisów dla usług realizowanych

przez te podmioty;

2) wskazanie przez ministra właściwego do spraw informatyzacji miejsca przeznaczonego do publikacji informacji, o których

mowa w pkt 1;

3) standaryzację i ujednolicenie procedur z uwzględnieniem konieczności zapewnienia poprawnej współpracy podmiotów

realizujących zadania publiczne;

4) publikowanie i uaktualnianie w Biuletynie Informacji Publicznej przez podmiot realizujący zadania publiczne opisów

procedur obowiązujących przy załatwianiu spraw z zakresu jego właściwości drogą elektroniczną.


Interoperacyjno na poziomie semantycznym
Interoperacyjność repozytorium wzorów pism w postaci dokumentów elektronicznych na poziomie semantycznym

Interoperacyjność na poziomie semantycznym osiągana jest przez:

1) stosowanie struktur danych i znaczenia danych zawartych w tych strukturach, określonych w niniejszym rozporządzeniu;

2) stosowanie struktur danych i znaczenia danych zawartych w tych strukturach publikowanych w repozytorium interoperacyjności

3) stosowanie w rejestrach prowadzonych przez podmioty publiczne odwołań do rejestrów zawierających dane referencyjne

w zakresie niezbędnym do realizacji zadań


Interoperacyjno na poziomie technologicznym
Interoperacyjność repozytorium wzorów pism w postaci dokumentów elektronicznych na poziomie technologicznym

Interoperacyjność na poziomie technologicznym osiągana jest przez:

1) stosowanie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, określonych w rozdziale IV;

2) stosowanie regulacji zawartych w przepisach odrębnych, a w przypadku ich braku uwzględnienia postanowień odpowiednich

Polskich Norm, norm międzynarodowych lub standardów uznanych w drodze dobrej praktyki przez organizacje międzynarodowe.


Systemy opracowywane przez Centrum Projektów Informatycznych podległe Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji

Lista systemów informacyjnych prowadzonych przez poszczególne urzędy oraz jednostki podległe, podporządkowane i nadzorowane, ujętych w projekcie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012 oraz innych systemów, nieujętych w programie badań na rok 2012

www.stat.gov.pl/.../BIP_wykaz_systemow_informacyjnych_administracji_publicznej.rtf


Zadania ustawy 1
Zadania ustawy /1/ Informatycznych podległe Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji

Ustalenie zasad ustalania minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych oraz dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej z podmiotami publicznymi oraz ustalania Krajowych Ram Interoperacyjności systemów teleinformatycznych w sposób gwarantujący neutralność technologiczną i jawność używa-nych standardów i specyfikacji


Zadania ustawy 2
Zadania ustawy /2/ Informatycznych podległe Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji

Ustalenie zasad dostosowania systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych do minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych oraz do Krajowych Ram Intero-peracyjności systemów teleinformatycznych w sposób gwarantujący neu-tralność technologiczną i jawność używanych standardów i specyfikacji

system teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie, przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.2


Zadania ustawy 3
Zadania ustawy /3/ Informatycznych podległe Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji

Ustalenie zasad dostosowania rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej z podmiotami publicznymi do minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji z podmiotami publicznymi oraz do Krajowych Ram Interoperacyjności systemów teleinformatycznych w sposób gwarantujący neutralność technologiczną i jawność używanych standardów i specyfikacji

rejestr publiczny - rejestr, ewidencję, wykaz, listę, spis albo inną formę ewidencji, służące do realizacji zadań publicznych, prowadzone przez podmiot publiczny na podstawie odrębnych przepisów ustawowych


Zadania ustawy 5
Zadania ustawy /5/ Informatycznych podległe Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji

Ustalenie zasad ustalania i publikacji specyfikacji rozwiązań stosowanych w oprogramowaniu umożliwiającym łączenie i wymianę informacji, w tym przesłanie dokumentów elektronicznych, pomiędzy systemami teleinformatycznymi podmiotów publicznych a systemami podmiotów niebędącymi podmiotami publicznymi,

środki komunikacji elektronicznej - środki komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną


Stan zaawansowania projekt w
Stan zaawansowania projektów Informatycznych podległe Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji

Projekty zrealizowane

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie


Informatyzacja ksi g wieczystych
INFORMATYZACJA KSIĄG WIECZYSTYCH Informatycznych podległe Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji

Nowa Księga Wieczysta (NKW) umożliwia:

- zakładanie i prowadzenie ksiąg wieczystych w systemie informatycznym,

- przenoszenie treści ksiąg wieczystych prowadzonych w dotychczasowej postaci do systemu informatycznego,

- bezpośredni wgląd do ksiąg wieczystych,

- wspomaganie prac biurowych w wydziałach ksiąg wieczystych.

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie


Platforma lokalizacyjno informacyjna z centeralna baza danych
PLATFORMA LOKALIZACYJNO-INFORMACYJNA Z CENTERALNA BAZA DANYCH

Pełna funkcjonalność

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie


Og lnopolska siec teleinformatyczna obs ugi telefonu alarmowego 112
OGÓLNOPOLSKA SIEC TELEINFORMATYCZNA OBSŁUGI TELEFONU ALARMOWEGO 112

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie


Zintegrowana wielous ugowa platforma komunikacyjna policji z funkcja e us ug dla obywateli
ZINTEGROWANA WIELOUSŁUGOWA PLATFORMA KOMUNIKACYJNA Policji z funkcja e-usług dla obywateli

CBA

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie


Stan zaawansowania projekt w1
Stan zaawansowania projektów z funkcja e-usług dla obywateli

Projekty realizowane zgodnie z harmonogramem

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie


System informacyjny statystyki publicznej 31 12 13
System informacyjny statystyki publicznej z funkcja e-usług dla obywateli31 12 13

http://form.stat.gov.pl/formularze/formularze.htm

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie


Platforma us ug elektronicznych dla klient w zus 31 12 12
Platforma usług elektronicznych dla klientów ZUS z funkcja e-usług dla obywateli31 12 12

platforma kierowania ruchem

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie


Rozw j systemu informatycznego zus wspomagajacego udostepnianie e us ug 31 12 12
Rozwój systemu informatycznego ZUS z funkcja e-usług dla obywateliwspomagajacegoudostepnianie e-usług31 12 12

Infrastruktura techniczno-systemowa

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie


Emp@tia platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia spo ecznego 31 12 13
[email protected] z funkcja e-usług dla obywateli – platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego31 12 13

platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie


Georeferencyjna baza danych obiekt w topograficznych 31 12 13
Georeferencyjna z funkcja e-usług dla obywateli Baza Danych Obiektów Topograficznych31 12 13

Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych wraz z krajowym systemem zarządzania

Udostepniona m.in. Na geoportalu

http://www.geoportal.gov.pl/

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie


Teryt2 krajowy rejestr urz dowy podzia u terytorialnego kraju 30 06 12
Teryt2 - krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju30 06 12

Celem projektu jest budowa nowego rejestru TERYT2, integrującego i harmonizującego istniejące już bazy:

- Ewidencji Gruntów i Budynków,

- Państwowego Rejestru Nazw  Geograficznych,

- Państwowego Rejestru Granic.

Rozszerza on dotychczasowe bazy danych opisowych o dane geometryczne obejmujące:

- jednostki administracyjne,

- miejscowości,

- ulice,

- punkty adresowe.

D r Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie


Infrastruktura e us ug resortu finans w 31 12 13
Infrastruktura e-Usług Resortu Finansów kraju31 12 13

Usługi sieciowe 100/450/730

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie


System informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal polska szerokopasmowa 28 02 13
System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej i portal „Polska szerokopasmowa”28 02 13

SIIS i Portal

http://www.polskaszerokopasmowa.pl/

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie


Stan zaawansowania projekt w2
Stan zaawansowania projektów portal „Polska szerokopasmowa”

Projekty wymagające optymalizacji

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie


Centralna informacja o dzia alno ci gospodarczej 31 03 13
CENTRALNA INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ portal „Polska szerokopasmowa”31 03 13

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie


Stan zaawansowania projekt w3
Stan zaawansowania projektów portal „Polska szerokopasmowa”

Projekty wymagające korekt założeń projektowych i organizacyjnych

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie


Informatyczny system os ony kraju przed nadzwyczajnymi zagro eniami 31 12 13
Informatyczny System Osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami31 12 13

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie


Geoportal 2 31 12 13
Geoportal zagrożeniami 231 12 13

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie


Pl id
pl.id zagrożeniami???

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie


Budowa i wyposa enie centr w powiadamiania ratunkowego 31 12 2013
Budowa i wyposażenie Centrów powiadamiania ratunkowego zagrożeniami31 12 2013

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie


Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych 30 09 2014

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie


Platforma udostępnienia online przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych31 12 13

http://www.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/aktualnosci

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie


Budowa systemu us ug elektronicznych ministerstwa sprawiedliwosci 31 08 12
Budowa systemu usług elektronicznych Ministerstwa zasobów cyfrowych rejestrów medycznychSprawiedliwosci31 08 12

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie


E deklaracje ii 31 03 2015
E-DEKLARACJE II zasobów cyfrowych rejestrów medycznych31 03 2015

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie


E podatki 31 03 15
E-PODATKI zasobów cyfrowych rejestrów medycznych31 03 15

Usprawnienie wymiany informacji

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie


E rejestracje 31 12 13
E-rejestracje zasobów cyfrowych rejestrów medycznych31 12 13

Usprawnienie wymiany informacji

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie


E c o 31 12 13
E-cło zasobów cyfrowych rejestrów medycznych31 12 13

Usprawnienie wymiany informacji

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie


E konsolidacja i centralizacja system w celnych i podatkowych 31 12 13
E-konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych31 12 13

Usprawnienie wymiany informacji

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie


E puap2 31 12 13
e-PUAP2 podatkowych31 12 13

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie


INTEROPERACYJNOSĆ SYSTEMÓW podatkowychhttp://www.kic.gov.pl/pl/documents/1067672/1067782/Zal_1_mapa_planowane_zrealizowane_mf.pdf

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie


Epuap podstawa prawna
ePUAP podatkowychpodstawa prawna

Podstawę prawną funkcjonowania elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, stanowi ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.)

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie


Instalatory us ug na epuap
Instalatory usług na ePUAP podatkowych

Na ePUAP udostępniane są usługi, które umożliwiają instytucjom publicznym instalowanie wybranych usług i udostępnianie ich w Katalogu Usług.

Instalator Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Instalator usług gminnych

Instalator usług powiatowych

Instalator usług wojewódzkich

Instalator usługi Dopisanie do spisu wyborców

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie


Instalator us ugi elektroniczna skrzynka podawcza
Instalator usługi podatkowychelektroniczna skrzynka podawcza

Zgodnie z przepisami prawa z dniem 1 maja 2008 r. organy władzy publicznej są zobowiązane do przyjmowania dokumentów w postaci elektronicznej (wnoszenia podań i wniosków oraz innych czynności w postaci elektronicznej). Platforma ePUAP umożliwia instytucjom publicznym spełnienie tego wymogu poprzez bezpłatne udostępnienie Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) - jest środkiem komunikacji elektronicznej, który  służy przekazywaniu informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformacyjnej.

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie


Regulacje ustawowe elektroniczna skrzynka podawcza funkcjonalnosci 1 2
Regulacje ustawowe podatkowychelektroniczna skrzynka podawczafunkcjonalnosci 1/2

Elektroniczna Skrzynka podawcza ePUAP oferuje instytucjom publicznym szereg możliwości:

generowanie Urzędowego Poświadczenie Odbioru (zgodnego z przepisami prawa),

archiwizowanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru,

udostępnianie usługobiorcy (osoby składającej dokument w skrzynce) wglądu przez internet,

przyjmowanie dokumentów zgodnie z określonym, przez instytucję publiczną, będącą właścicielem skrzynki, wzorem dokumentu, 

formularz do wypełnienia standardowego wzoru dokumentu,

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie


Regulacje ustawowe elektroniczna skrzynka podawcza funkcjonalnosci 2 2
Regulacje ustawowe podatkowychelektroniczna skrzynka podawczafunkcjonalnosci 2/2

skonfigurowanie przez instytucję publiczną własnego, dedykowanego formularza do wypełniania własnego dokumentu,

przekazanie gotowego dokumentu w postaci XML,

obsługa przez instytucję publiczną skrzynki podawczej przy użyciu przeglądarki WWW (przeglądanie i pobieranie dokumentów),

automatyczne przekazywanie dokumentów z ePUAP do systemów instytucji publicznej za pośrednictwem Web Services (działanie w trybie synchronicznym wymaga od instytucji publicznej zapewnienia wysokiej dostępności własnych systemów),

bezpieczne połączenie z użytkownikiem (HTTPS).

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie


Regulacje ustawowe elektroniczna skrzynka podawcza instalacja
Regulacje ustawowe podatkowychelektroniczna skrzynka podawczainstalacja

Skrzynka podawcza może być konfigurowana samodzielnie przez jej właściciela. Konfiguracja możliwa jest w dwóch trybach: podstawowy (wykorzystanie jednego z dostępnych szablonów) i zaawansowany (samodzielna konfiguracja wszystkich opcji szczegółowych).

Instalator Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ver. 2)

Podręcznik instalacji Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie


Instalatory us ug na epuap instalator us ug wojew dzkich
Instalatory usług na ePUAP podatkowychinstalator usług wojewódzkich

„Aplikacje wojewódzkie” mogą być świadczone przez każdy urząd wojewódzki, który chciałby umożliwić obywatelowi załatwienie spraw urzędowych  bez konieczności wychodzenia z domu za pośrednictwem  internetu.  W tym celu zostały udostępnione dwa pakiety aplikacji, które mogą zostać „zainstalowane” na koncie danego urzędu za  pomocą instalatora. (jednocześnie)

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie


Instalatory us ug na epuap instalator us ug wojew dzkich pakiet pierwszy
Instalatory usług na ePUAP podatkowychinstalator usług wojewódzkichpakiet pierwszy

W ramach pierwszego instalatora usług udostępniono następujące formularze:

1. Decyzja administracyjna na podstawie wzoru z CRD (2009/10/28/197),2. Pismo ogólne na podstawie wzoru z CRD (2009/10/28/198),3. Składanie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji, postanowienia w przedmiocie - ewidencji gruntów i budynków, klasyfikacji gruntów,4. Składanie wniosku o wznowienie postępowania administracyjnego w przedmiocie - ewidencji gruntów i budynków, klasyfikacji gruntów,5. Składanie wniosku o udostępnienie danych z państwowego rejestru granic,6. Składanie oświadczenie wnioskodawcy o dotychczasowym stanie realizacji uprawnień,7. Składanie oświadczenie wnioskodawcy o miejscach zamieszkania na obecnym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,8. Wpis placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego do prowadzonego przez Wojewodę rejestru,9. Wpis ośrodków adopcyjno - opiekuńczych do prowadzonego przez Wojewodę rejestru,10. Umarzanie, odraczanie lub rozkładanie na raty grzywny, z tytułu należności mandatu karnego kredytowanego,11. Składanie wniosku o  zbadanie zasadności odmowy włączenia do Powiatowego/Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie


Instalatory us ug na epuap instalator us ug wojew dzkich pakiet drugi
Instalatory usług na ePUAP podatkowychinstalator usług wojewódzkichpakiet drugi

W drugim pakiecie usług  znajdują się następujące formularze:

1. Opiniowanie wniosku jednostki samorządu terytorialnego o dotację z budżetu państwa do zadań związanych z usuwaniem skutków klęski żywiołowej,2. Umarzanie, odraczanie lub rozkładanie na raty należności budżetowych,3. Prośba o udostępnienie informacji publicznej,4. Uzyskanie patronatu lub członkostwa w komitecie honorowym,5. Przyjęcie obywateli w sprawach skarg i wniosków,6. Składanie wniosków o wydanie kopii dokumentów z archiwum zakładowego,7. Uzgadnianie czasu i trasy przemarszu pielgrzymki na terenie województwa,8. Organizacja przyjmowania, rejestrowania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Wojewódzkim,9. Pismo ogólne na podstawie wzoru z CRD (2009/10/28/198)

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie


Instalatory us ug na epuap instalator us ug wojew dzkich spos b instalacji
Instalatory usług na ePUAP podatkowychinstalator usług wojewódzkichsposób instalacji

instalacja wymienionych aplikacji należy  skorzystać z następującej instrukcji instalacji:

Instrukcja instalacji aplikacji

Instalator aplikacji

Wybór opisu usługi i dodanie formularza - usługi wojewódzkie I

instalacja formularzy z drugiego pakietu aplikacji należy skorzystać z poniższej instrukcji instalacji:

Instrukcja instalacji aplikacji

Instalator aplikacji

Wybór opisu usługi i dodanie formularza - usługi wojewódzkie II

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie


Instalatory us ug na epuap instalator us ug powiatowych us uga nr 1
Instalatory usług na ePUAP podatkowychinstalator usług powiatowychusługa nr 1

Aplikacja powiatowa - wydanie prawa jazdy

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 24, poz. 215 z późn. zm.), organy właściwe do spraw wydawania praw jazdy są zobowiązane do przyjmowania wniosków elektronicznych.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji udostępniło aplikację, dzięki której właściwe organy mogą udostępnić swoim obywatelom elektroniczny wniosek o wydanie prawa jazdy. Aby skorzystać z tej możłiwości, zainteresowane jednostki muszą posiadać konto na platformie ePUAP z uprawnieniami Instytucji Publicznej, a nastepnie zainstalować i skonfigurowac ww. aplikację.

Instalacja usługi:

Instrukcja instalacji aplikacji

Instalator usługi (aktualizacja z dnia 2010-05-21)

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie


Instalatory us ug na epuap instalator us ug gminnych pakiet us ug
Instalatory usług na ePUAP podatkowychinstalator usług gminnychpakiet usług

W dniu 9 czerwca 2010 r. został udostępniony pakiet usług przeznaczony dla jednostek samorządowych. W pakiecie tym znajdują się formularze dla następujących usług:

1. Przyjęcie zawiadomienia o przypadkowym znalezieniu przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem archeologicznym       2. Przyjęcie zawiadomienia o odkryciu w trakcie robót budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem archeologicznym       3. Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzonego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego       4. Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego       5. Przyjmowanie zgłoszeń od wykonawców prac geologicznych zamierzających przystąpić do wykonywania robót geologicznych

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie


Instalatory us ug na epuap instalator us ug gminnych pakiet us ug1
Instalatory usług na ePUAP podatkowychinstalator usług gminnychpakiet usług

       6. Wniosek o przeprowadzenie egzaminu w zakresie transportu drogowego taksówką

       7. Wniosek o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

       8. Zgłoszenie eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko – przydomowa oczyszczalnia ścieków

       9. Wydanie decyzji wyrażającej zgodę na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części

      10. Wydanie decyzji o bonifikacie od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy oraz Skarbu Państwa, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie


Instalatory us ug na epuap instalator us ug gminnych pakiet us ug2
Instalatory usług na ePUAP podatkowychinstalator usług gminnychpakiet usług

      11. Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

      12. Wpis do rejestru posiadaczy odpadów prowadzących działalność w zakresie zbierania odpadów lub prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów, którzy są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie ww. działalności

      13. Przyjmowanie zawiadomień o organizacji zgromadzenia publicznego

      14. Objęcie patronatem imprez o charakterze lokalnym i ponadlokalnym

      15. Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie


Instalatory us ug na epuap instalator us ug gminnych pakiet us ug3
Instalatory usług na ePUAP podatkowychinstalator usług gminnychpakiet usług

      16. Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym mieszkańców

      17. Wycinka drzew i krzewów – zezwolenia

      18. Uzyskanie zgody na używanie herbu

      19. Wpis (skreślenie wpisu), zmiana danych w rejestrze zwierząt podlegających ograniczeniom przewożenia przez granicę państwa na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej

      20. Zgłoszenie pracy geodezyjnej, kartograficznej  

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie


Instalatory us ug na epuap instalator us ug gminnych
Instalatory usług na ePUAP podatkowychinstalator usług gminnych

instalacja formularzy:

Instrukcja instalacji  (2012-03-09)

Instalator usług (2010-06-09)

Wybór opisu usługi i dodanie formularza - usługi samorządowe

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie


Zak adanie konta na epuap dla podmiotu publicznego
Zakładanie konta na podatkowychePUAPdla podmiotu publicznego

Etap I – Założenie konta dla Podmiotu Publicznego (PP) na platformie ePUAP;

Etap II – Złożenie wniosku do MAiC o nadanie uprawnień Podmiotowi Publicznemu do świadczenia usług na platformie ePUAP;

Etap III – Nadanie uprawnienia przez MAiC Podmiotowi Publicznemu do świadczenia usług na platformie ePUAP i przesłanie informacji zwrotnej;

Etap IV – Konfiguracja elektronicznej skrzynki podawczej przez Podmiot Publiczny (uruchomienie instalatora).

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie


Dziękuję za uwagę podatkowych

Dr Kamilla Kurczewska, Katedra Prawa WSIiZ w Rzeszowie


ad