Vegetasjon i hagen og boligmiljøet - PowerPoint PPT Presentation

vegetasjon i hagen og boligmilj et n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vegetasjon i hagen og boligmiljøet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vegetasjon i hagen og boligmiljøet

play fullscreen
1 / 15
Vegetasjon i hagen og boligmiljøet
112 Views
Download Presentation
garima
Download Presentation

Vegetasjon i hagen og boligmiljøet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Vegetasjon i hagen og boligmiljøet Del 1VEGETASJONSELEMENTENEav Edle Liebelandskapsarkitekt mnla

 2. Vegetasjonselementene

 3. ”Kunsten å trives” - Idekatalogen http:// idekatalogen.hageselskapet.no og www. hageselskapet.no Hageselskapet har utarbeidet Idekatalogen i samarbeid med A/L Norske boligbyggelags Landsforbund og Husbanken med formål å skape grønnere, frodigere og mer brukervennlige utearealer i borettslag. De fleste av bladene har fagstoff med like stor relevans for privathager.

 4. Denne presentasjonen er ment å inspirere til videre lesing av bladet:2:12 Vegetasjonselementenes betydning ”Kunsten å trives” - Idekatalogen

 5. Vegetasjonselementene • Hva menes med vegetasjonselement? • Hovedgruppene, beskrivelse • Hageplanlegging – gode råd

 6. Hva menes med vegetasjonselement? Vegetasjon ved boligen omfatter i store trekk trær, busker, gras og blomster. Med vegetasjonselement menes en bestanddel av hagen for eksempel bruksplen, rosebed, buskfelt eller frittstående trær. En bevisstgjøring av hvilke oppgaver hvert vegetasjonselement fyller gjør det lettere å foreta gode plantevalg når en hage skal opparbeides eller fornyes. Et buskfelt kan eksempelvis fylle flere funksjoner; skjerme mot vind, trafikk og mot innsyn fra naboer. Etter funksjon og formål kan en inndele vegetasjonen i boligmiljøet i fem hovedgrupper etter mønster fra Magne Bruun (professor ved UMB, Universitetet for miljø og biovitenskap.) Inndelingen omhandler et menneskeskapt miljø og tar ikke for seg naturmark. Vegetasjonselementene

 7. Flotte trær kan eksempelvis gi et viktig bidrag til en hages eller et grøntanleggs identitet samtidig som de danner en ramme om anlegget, skjermer mot vind, regulerer luftfuktigheten og gir nødvendig skygge. Vegetasjonselementene

 8. Hovedgruppene • Rammeplantninger • Frittstående trær • Lunder • Markdekke • Dekorasjons-plantninger

 9. Rammebeplantninger

 10. Rammeplantninger En rammeplantning er ensammenhengendebeplantning av buskerog/eller trær som skaper en ramme om hele eller deler av hagen eller etareal igrøntanlegget. De fungerer som ”vegger” i de ”rommene” man ønsker å etablere. Romavgrensning • Rammeplantningen skal væreromdannende dvs. sammenhengende med høyde over øyehøyde for voksne (ca. 1,7 m), ha levirkning og skjerme for innsyn og trafikk. • Blir høyden mer enn 3 m, får man gjerne problemer med skyggesoner i små hager.

 11. Rammeplantninger Buskbelter, frie og kliptehekker Viktige egenskaper: • Buskene må være ”tette” helt ned til bakken av hensyn til skjerming mot vind og kald trekk, ha sterk greinstruktur som holder seg opprett og kreve lite vedlikeholdsbeskjæring. • En rammeplantning skal fungere i mange år og må være hardfør. • Eksempler på hardføre hekker:Junisøtmispel, sibirertebusk, amerikahagtorn, sibirhagtorn, skjermleddved og småbladlind.

 12. Rammeplantninger Trerekker • Trerekker kan benyttes som rammeplantninger for større hager. • De er mest aktuelle på fellesarealer i boligområder f.eks. skjerming rundt en ballplass, en slette eller et større lekeareal. • Trerekker har også til oppgave å skape en rolig og helhetlig bakgrunn. Dersom trærne skal gi hel vegg-virkning og levirkning, må det plantes trær med greiner helt ned til bakken.

 13. Frittstående trær Frittstående trær Frittstående trær

 14. Frittstående trær Den estetiske verdien av frittstående trær er svært viktig. Trærne opptrer som kulisse eller skulptur, gir kontrast av natur mellom hus og kan i stor grad formidle opplevelse av årstidsvariasjoner. Trær kan danne ramme og bakgrunn om hus det vil si dempe dominerende fasader og knytte bygningsmiljøet til omkringliggende landskap. Ta vare på eksisterende trær! Nyplantninger vil sjelden få samme estetiske verdi som store, eksisterende trær.

 15. Frittstående trær Små trær Når man skal plante trær i en litenhage, måman tahensyntil plassenman har til rådighet. Avstand tilhusvegg, sol/ skygge, naboforhold, utsikt ogfremtidig behov forbeskjæring er viktig å tenke på. Sibirlønn, på bildet, er et tre/ storbusk som blir5-6 m og egner segsom et lite tuntre. Andre eksempler på små trær er arterav: Hagtorn, prydeple, syrin, rosemandel, einer,barlind og tuja.