1 / 11

XIII SEMINARI EN FINANCES

XIII SEMINARI EN FINANCES. Desafiaments actuals en Finances: sostenibilitat, risc operacional i valoració del dany. Sala Albert Biayna 12.03.2010 David Ceballos IAFI. Índex. Presentació 13ena edició del seminari Temàtica Proposta de programa

garfield
Download Presentation

XIII SEMINARI EN FINANCES

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. XIII SEMINARI EN FINANCES Desafiaments actuals en Finances:sostenibilitat, risc operacional i valoració del dany Sala Albert Biayna 12.03.2010 David Ceballos IAFI

 2. Índex Presentació 13ena edició del seminari Temàtica Proposta de programa Introducció als desafiaments actuals en finances: Sostenibilitat Risc operacional Valoració del dany Taula rodona al voltant dels nous riscos i novetats a les finances

 3. Presentació Temàtica: Discussió i anàlisi des d’una perspectiva teòrica i pràctica del risc i sostenibilitat del sistema financer. Especial èmfasi en els nous aspectes que s’introdueixen en els models de mesura i valoració: Sostenibilitat: compatibilitat amb el manteniment de la qualitat i sense efectes negatius o de deteriorament en l’entorn, és a dir, satisfer les necessitats actuals sense comprometre la satisfacció de les necessitats futures. Risc operacional: risc de pèrdua directa o indirecta resultant del mal, inadequat o fallit funcionament de sistemes, persones o processos interns o de successos externs. El risc operacional inclou el risc legal, però exclou expressament el risc estratègic (males decisions) i el de reputació (pèrdua de confiança). Valoració legal del dany: entra dins de l’anàlisi econòmica que inclou l’ús de conceptes econòmics per explicar l’efecte o l’eficiència de les lleis, amb l’objecte de determinar quines regles legals són econòmicament eficients, sigui segons un enfocament positiu (efectes objectius i quantitatius, per exemple de la responsabilitat) o normatiu (el canvi no perjudica a ningú (Pareto eficient) o els que guanyen poden compensar als que empitjoren amb el guany (eficiència de Kaldor-Hicks) d’una norma jurídica). Preguntes: Com és sostenible el sistema financer? El sistema financer pot ser un element d’un model de creixement econòmic equilibrat i sostenible? Quin impacte tenen el frau, el risc legal i l’anàlisi econòmica del dret en la sostenibilitat del sistema? Hi ha més riscs financers que els considerats per Basilea II?

 4. Presentació Programa: 12-març-2010. Sessió inaugural: taula rodona. Moderat per David Ceballos 19-març-2010. Manuel Miró i David Ceballos: Risc legal 26-març-2010. Samuel Mongrut: working capital management 9-abril-2010. Juan Antonio Astorga/Joaquim Perramon 16-abril Joaquim Perramon: “confusió i ignorància” / “risc de corrupció” 6-maig-2010 Manuel Miró: “Sobre valoració del dany” 13-maig-2010 Rafael Santander i Manuela Bosch: PENDENT 20-maig-2010 Walter Cuellar: PENDENT 27-maig-2010 Gilbert Peffer: PENDENT 4-juny-2010 Andreu Grau: PENDENT 11-juny-2010 Angel Samaniego: PENDENT 18-juny-2010 Cloenda: taula rodona de debat de conclusions

 5. Desafiaments actuals en finances Novetats i nous riscos: Crisi global: Contagi Interrelació de tot el sistema (comunicació en temps real) Baix marge de reacció sense previsió Canvis normatius: Basilea II: majors riscos considerats Reacció del Dret Llei d’Economia Sostenible Ajudes més immediates al capital monetari que a la resta de factors Coneixement: Major sofisticació de càlcul Menor control o enteniment sistema/operacions Canvi de la llei per la regla

 6. Desafiaments actuals en finances Temps: valor estratègic del temps En Finances: racionalització i descontextualització de la variable (Krónos) Moment d’operar, d’inici inversió... Durada: horitzó temporal, termini de recuperació, duració Ritme o seqüència: gestió intertemporal de gaps i desequilibris Oportunitat: canvis, moment favorable (Kairós) En Dret: pèrdua efecte reparador i rehabilitació (danys morals) Atenció: retard inici, dilació dels processos (risc d’execució i reputació) Temporalitat: manca d’estabilitat, motivació... Tecnologia: rapidesa d’accés, informació i execució... (tradició, manipulació) Mala planificació En mercat: Risc operacional: Legal: frau Equivocació: errades operatives, fallida del model... Valoració del dany: Responsabilitat: valoració monetària/objectiva Efecte: perjudicats i afavorits, manca de justícia? Sostenibilitat: Desequilibri: fluctuacions, canvis, consum-inversió Futur: relació passat-present-futur, canvis de valors i necessitats

 7. Desafiaments actuals en finances Risc operacional: Frau intern: apropiació d’actius, evasió fiscal, mala valoració intencionada de posicions, suborns i similars. Frau extern: robatori d’informació, pirateria (informàtica) amb dany o falsificació. Relacions laborals i seguretat en el lloc de treball: discriminació, compensació i incentius laborals, salut i seguretat laboral, i altres temes que tenen una regulació laboral. Pràctiques amb clients, productes i negocis: manipulació del mercat, conducte anticompetència, comerç no regular, productes defectuosos, abús de confiança, incompliment de contracte, incitació al delicte. Dany a actius materials: desastres naturals, terrorisme, vandalisme i similars. Incidències en el negoci i errades en els sistemes: errades de programari i equip informàtic, interrupcions i incidències en l’activitat, retards i similars. Gestió de processos, lliuraments i funcionament: errades en el lliurament de dades, equivocacions en l’execució d’una tasca, errades comptables, informes erronis, pèrdues negligents en les operacions del negoci o dels actius dels clients i similars.

 8. Desafiaments actuals en finances Risc operacional: Basilea II: introdueix el concepte i valoració d’aquest risc Basel Committee on Banking Supervision Results from the 2008 Loss Data Collection Exercise for Operational Risk July 2009

 9. Desafiaments actuals en finances EXEMPLE: innovació financera Definició: Una innovació es pot definir com a aquell producte, servei o procés, generalment fruit d’una recerca prèvia, que es percep com nou, en la seva tecnologia o en la seva entrada en el mercat, i que s’introdueix en el mercat amb el propòsit d’obtenir uns avantatges competitius estables per part de l’empresa. En el cas financer, tenen a veure amb el sistema, els productes o els agents financers. Causes: Pels canvis tecnològics i en les tecnologies (TIC): globalització i operativa en temps real Per la fluctuació dels tipus d’interès i l’aparició de nous riscos: sofisticació de l’estalvi i productes de cobertura Per la regulació i liberalització dels sistemes financers: competència, mobilitat capital Tipologia: Institucionals, afecten al sector financer com un tot i estan relacionades amb els canvis en les estructures de negoci, la creació de nous intermediaris financers o el canvi en marc legal: banca ètica, serveis financers minoristes, reducció de barreres d’accés, etc. (major mobilitat, dinamisme o control) De procés, solucions per captar més clients o disminuir els costes de transacció: internet, caixes automàtics… (major eficiència) De producte, se centren en el desenvolupament de nous productes o la seva recuperació actualitzada: parabancaris, derivats… (major competència) Efectes: Inestabilitat i autorregulació del sector financer

 10. Desafiaments actuals en finances EXEMPLE: innovació financera Classificació segons el risc legal: Risc d’ajust o reacció normativa perquè la normativa sempre va darrera de la realitat i les seves conseqüències Risc d‘autorregulació amb majors exigències tècniques internes o de manca de supervisió externa Risc d’inseguretat jurídica per actuació fraudulenta o canvi de normativa que penalitzi la innovació Risc de protecció per la dificultat d’imposar barreres d’entrada, registrar patents i la facilitat de compartir informació Risc (moral) de responsabilitat futura que la tècnica actual no detecti Risc de manca de cobertura o assegurança davant els efectes negatius d’una innovació

 11. Taula rodona Sostenibilitat Risc operacional Valoració del dany

More Related