A biol gia tan t s nak elm lete i
Download
1 / 103

- PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on

A biológia tanításának elmélete I. előadás, 1 + 0 óra. Tematika. 1. előadás (II. 11.): A biológia tantárgy tervezése. A tankönyvek helye a tervezési folyamatban. 2. előadás (II. 18.): A tankönyv fogalma, fajtái, elemzése. A tankönyvek és segédkönyvek használata.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - gannon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Tematika

Tematika

1. előadás (II. 11.): A biológia tantárgy tervezése. A tankönyvek helye a tervezési folyamatban.

2. előadás (II. 18.): A tankönyv fogalma, fajtái, elemzése. A tankönyvek és segédkönyvek

használata.

3. előadás (II. 25): Órajellegek, óratípusok. Az ellenőrzés és értékelés fogalma, fajtái, jellemzői

és tervezése.

4. előadás (III.4.): Az írásbeli ellenőrzés.

5. előadás (III. 11.): A szóbeli ellenőrzés.

6. előadás (III. 18.): Szervezeti formák: frontális és nem frontális oktatás.


A tanterv
A tanterv

 • Az a pedagógiai dokumentum, amely szűkebb vagy tágabb közmegegyezés alapján az iskolai tanítást-tanulást meghatározó értékrendet, cél- és követelményrendszert és műveltségi tartalmakat, azok elrendezését írja elő. Ennek keretében hagyományosan meghatározza a tanítandó tantárgyakat, azok követelményrendszerét, óraszámait, évfolyamok közötti elrendezését iskolatípusok szerint.


A tantervek r vid t rt nete magyarorsz gon
A tantervek rövid története Magyarországon

 • Középkor: iskolai ill. tanári szinten történik

 • XVIII. sz.: az állam igényt kezd formálni a az iskolákban folyó oktatás meghatározására

 • 1777-1905: tananyagtervek („sillabuszok”) – a tanítandó tárgyak rendszere és tartalmuk

 • 1905: első népiskolai tanterv – már a nevelési kérdésekkel is foglalkozik (nevelési-oktatási terv)

 • 1978: folyamatterv (curriculum) – részletes utasítások módszerekre, ellenőrzésre vonatkozóan is

 • 1995: Nemzeti alaptanterv (keretjellegű) + helyi tantervek

 • 2001: Kerettanterv (kevésbé keretjellegű!)

 • 2003 Kerettantervek (minisztériumi és egyedileg akkreditált)

 • 2013 Központi adagoló tantervek (amelyeket továbbra is kerettantervnek neveznek)


A tantervek feloszt sa
A tantervek felosztása

 • Műfaj szerint:

  – adagoló: tananyagterv, nevelési-oktatási terv, folyamatterv (curriculum)

  – keretjellegű

 • Típus szerint:központi – helyi

 • Szerkezet szerint:

  koncentrikus – lineáris – spirális

 • Megvalósulás szerint:

  deklarált – értelmezett – megvalósított – rejtettNAT: rendszerében

1995-ös: bevezetve 1998-tól

Probléma: tananyag 50-70 %-át szabta meg a

6., 8., 10 és 12. évfolyam kimeneti követelményeivel

2003-as: felmenő rendszerben lépett életbe

2004. szeptember 1-jétől az 1. évfolyamon

- laza keretszabályozó, már csak kulcskompetenciákat határoz meg

- 2007-től EU kulcskompetenciákkal egészült ki


NAT rendszerében

 • 2012: új NAT (újra hangsúlyt kapnak a konkrét tartalmi elemek)


Nat 2012 id zet

NAT 2012 idézet: rendszerében


Kulcskompetenci k eu aj nl s alapj n 2007 t l a 2012 es v ltozat is tveszi
Kulcskompetenciák (EU ajánlás alapján 2007-től, a 2012-es változat is átveszi)

Anyanyelvi kommunikáció

Idegen nyelvi kommunikáció

Matematikai kompetencia

Természettudományos kompetencia

Digitális kompetencia

A hatékony, önálló tanulás

Szociális és állampolgári kompetencia

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség
A kerettantervek 2013 t l
A kerettantervek 2013-tól részlet)

Bővebben: kerettanterv.ofi.hu

Általános iskola 5-8. A, B

Gimnázium 9-12. A, B és Emelt

(Gimnázium 7-12 A, B és Emelt)

(Gimnázium 5-12 A, B és Emelt) – az előzőekből állnak össze, eltérés csak az emelt 7-8. tananyaga

Szakközépiskola

Szakiskola


Az om kerettantervben javasolt rasz mok biol gi b l 2013 ig
Az OM kerettantervben javasolt óraszámok biológiából (2013-ig)

2004-től az egészségtan modul megszűnt, tartalmilag a biológiába integrálódott. A tárgy neve innentől „Biológia és egészségtan”.
Gimn. 11-12. (2013-ig)

Sejtjeinkben élünk ‑ A sejt felépítése és működése

Ételek és életek – A táplálkozás

Jó a levegő? – A légzés

Szívből szívbe – nedvkeringés, belső környezet

Erő és ügyesség ‑ mozgás és testalkat

Elválaszt és összeköt ‑ A bőr

Védelmi vonalaink ‑ Az immunrendszer

A vérünkben van? – Ahormonális szabályozás

Harcolj vagy fuss! ‑ Az idegrendszer

Nemzedékről nemzedékre - Az öröklődés törvényei

Megfejthető üzenetek ‑ Molekuláris genetika

Új kezdetek ‑ Szaporodás, szexualitás

Az élet lehetőségei,Kibontakozás ‑ a biológiai evolúció

Az ember egyéni és társas viselkedése

Gazdálkodás és fenntarthatóság


A kerettanterv (2013-ig)

2013-ig aszakközépiskolákban mindegyik szakirány esetén kell biológiát tanulni a diákoknak, a 9-10. évfolyamon összesen legalább 74 órában (Ez vagy heti 2 órát jelent 1 éven át, vagy heti 1-1 órát 2 éven keresztül.)

A 11-12. évfolyamokon a szakközépiskola dönthette el, hogy a fizika, kémia, biológia, földrajz vagy informatika tárgyak melyikét tanítja tovább, a többi nem kötelező.

2013-tól: 10-11. évfolyamon heti 2, 12. évfolyamon heti 1 órában írja elő a kerettanterv a tárgyat


A kerettanterv
A kerettanterv (2013-ig)

2013-ig aszakiskolákban az iskola profiljának megfelelően :

– a „természetismeret és egészségtan” nevű integrált tantárgyat tanítják a 9-10. évfolyamon heti 3-3 órában,

- vagy választhatják a különálló tantárgyak rendszerét. Ez utóbbi esetben a „biológia és egészségtan” a 9. évfolyamon 1,5, a 10. évfolyamon pedig 1 órát kap hetente (amennyiben egyenlő arányban osztják szét a természettudományos órák között a rendelkezésre álló időkeretet).

2013-tól a 9-11. évfolyamon heti 1-1 óra „Természetismeret” tantárgy az előírás


ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNYEK: (2013-ig) 2005-től közép és emelt szinten (ld. a Biológia tanításának elmélete II. kurzus anyagában ill. www.oktatas.hu)


A helyi tanterv meghat rozza
A helyi tanterv (2013-ig)meghatározza:

 • az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyakat, a kötelező és választható tanórai foglalkozásokat és azok óraszámait, az előírt tananyagot és követelményeit,

 • az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elveit,

 • az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételeit,

 • az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményeit és formáit, a tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követelményeit, továbbá - jogszabály keretei között - a tanuló teljesítménye, magatartása és szorgalma értékelésének, minősítésének formáját,


 • moduláris oktatás esetén az egyes modulok értékelését és minősítését, valamint beszámítását az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe,

 • a középszintű érettségi vizsga témaköreit,

 • a tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszereket,

 • az iskolai írásbeli beszámoltatások formáit, rendjét, korlátait, a tanulók tudásának értékelésében betöltött szerepét, súlyát,

 • az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elveit és korlátait is.


A tanmenet minta
A tanmenet (minta) és minősítését, valamint beszámítását az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe,


A tanmenetek k sz t s nek elvei
A tanmenetek készítésének elvei és minősítését, valamint beszámítását az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe,

 • Évi összóraszám (elvi) : a tárgy heti óraszáma x 37

 • Évi összóraszám (gyakorlati) : az elvi óraszám max. 90%-a

 • Ajánlott arányok: 2/3 új anyag feldolgozás 1/3 gyakorlás, összefoglalás, ellenőrzés

 • Ajánlott témazárók száma: a tárgy heti óraszáma /félév


Az ratervezet minta r szletesen ld a gyakorlatokon
Az óratervezet (minta) és minősítését, valamint beszámítását az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe,részletesen ld. a gyakorlatokon


A tank nyvek

A TANKÖNYVEK és minősítését, valamint beszámítását az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe,

1. Történeti visszatekintés


Comenius 1592 1671 orbis sensualium pictus
Comenius (1592-1671): és minősítését, valamint beszámítását az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe,Orbis sensualium pictus

 • „Oda kell hatnunk, hogy a tudást ne könyvekből, hanem az égboltozatról, a termőföldről, a tölgyekről, a bükkről nyerjék szemlélés útján tanulóink… csak bőséges szemlélet szül helyes képzeteket és fogalmakat, mert különben visszaesünk a régmúlt tévedéseibe.”


Ratio educationis 1777
Ratio Educationis (1777) és minősítését, valamint beszámítását az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe,

 • “Annak érdekében, hogy a tanításnak és tanulásnak (…) a rendje mindenütt megvalósítható legyen, s hogy ne keletkezzék zavar az oktatás különbözőségéből, ki kell jelölni azokat a könyveket, amelyeket a tanítóknak használniuk kell a tananyag feldolgozása során (…) amelyeket úgy kell megszerkeszteni, hogy ne legyen se túl bő, se hiányos, hanem az előadások számára kiszabott idő alatt kellően elvégezhető legyen, hogy rend uralkodjék mind általában az egész műben, mind pedig az egyes részekben.”


2 a tank nyvek fogalma fajt i

2. A tankönyvek fogalma, fajtái és minősítését, valamint beszámítását az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe,


Jogi és minősítését, valamint beszámítását az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe, értelemben tankönyv az a szerzői jogvédelem alá eső alkotás, amelyet az adott országban (régióban) az illetékes minisztérium (bizottság) tankönyvként jóváhagy.


Pedagógiai-didaktikai és minősítését, valamint beszámítását az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe, szempontból tankönyv az az ismerethordozó, amely oktatási intézmények és tantárgyak tantervében meghatározott tananyagot közvetít didaktikus feldolgozásban, a tanulók fejlettségi szintjének megfelelő kommunikációval, az ismeretátadás mellett készségeket, képességeket is fejlesztve.


A tank nyvek t pusai formai kivitelez si szempontb l

A tankönyvek típusai formai-kivitelezési szempontból és minősítését, valamint beszámítását az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe,

1.analóg

(nyomtatott könyv, könyvsorozat, füzet),

2. elektronikus

(film,videofilm,hangszalag),

3. digitalizált

(CD vagy Internet alapú)


A tank nyvek t pusai funkcion lis feloszt s szerint
A tankönyvek típusai funkcionális felosztás szerint és minősítését, valamint beszámítását az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe,


3 a tank nyvv laszt sr l ltal ban

3. A tankönyvválasztásról általában és minősítését, valamint beszámítását az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe,


A tank nyvv laszt s jogi alapja

A tankönyvválasztás jogi alapja és minősítését, valamint beszámítását az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe,

“19.§ (1) A pedagógust munkakörével összefüggésben megilleti az a jog, hogy (…) a helyi tanterv alapján a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével megválassza az alkalmazott tankönyveket, tanulmányi segédleteket, taneszközöket, ruházati és más felszereléseket.”


4 a biol giatan r tank nyvv laszt s r l

4. A biológiatanár tankönyvválasztásáról és minősítését, valamint beszámítását az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe,


A tank nyvelemz s szempontjai
A tankönyvelemzés szempontjai és minősítését, valamint beszámítását az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe,

 • I. TARTALMI SZEMPONTOK

  • Didaktikai-szakdidaktikai

  • Pedagógiai-nevelési

  • Szakmai-tudományos

  • Nyelvi-stiláris

 • II. FORMAI SZEMPONTOK


I tartalmi szempontok
I. TARTALMI SZEMPONTOK és minősítését, valamint beszámítását az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe,

 • Didaktikai-szakdidaktikai szempontok

 • 1. Taníthatóság

 • 2. Tanulhatóság

 • 3. Tantervi egyezőség

 • 4. Szakmódszertani kimunkáltság

 • 5. Logikai-rendszerszemléleti

 • megfelelőség


Pedag giai nevel si szempontok
Pedagógiai-nevelési szempontok és minősítését, valamint beszámítását az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe,

 • 6. Gyermeklélektani szempontok

 • 7. Motiválás

 • 8. Nevelőerő


Szakmai tudom nyos szempontok
Szakmai-tudományos szempontok és minősítését, valamint beszámítását az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe,

 • 9. Szakmai megbízhatóság

 • 10. Szakmai újszerűség


Nyelvi stil ris szempontok
Nyelvi-stiláris szempontok és minősítését, valamint beszámítását az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe,

 • 11. Nyelvi és vizuális kommunikációs

 • követelmények

 • 12. Műfaji kritériumok

 • 13. Újszerűség, eredetiség

 • 14. Életszerűség


Ii formai szempontok
II. FORMAI SZEMPONTOK és minősítését, valamint beszámítását az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe,

 • 15. Ábrák, szemléltetés

 • 16. Esztétikum

 • 17. Egészségügyi szempontok

 • 18. Könyvészeti szempontok


1 a tan that s g

1. A taníthatóság és minősítését, valamint beszámítását az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe,

Alkalmas-e a tankönyv – a mennyiség és minőség tekintetében egyaránt – az adott iskolában, az adott tanulócsoportban a biológia tantárgy egy tanévre szóló tananyagának megtanítására?


2 a tanulhat s g

2. A tanulhatóság és minősítését, valamint beszámítását az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe,

Alkalmas-e a könyv egyéni, önálló tanulásra: milyen a tagolása, alkalmaz-e kiemeléseket, elkülönülnek-e benne a minimum- és a többletkövetelmények?


3 a tantervi egyez s g

3. A tantervi egyezőség és minősítését, valamint beszámítását az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe,

Megfelel-e a tankönyv a az adott iskola(típus) tantervi, helyi tantervi előírásainak, figyelembe veszi-e az érettségi követelményeket?


4 szakm dszertani kimunk lts g

4. Szakmódszertani kimunkáltság és minősítését, valamint beszámítását az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe,

Kellően magyarázza, szemlélteti-e az anyagot?

Magyarázatot kapnak-e a tanulók az új fogalmakról, általuk ismeretlen kifejezésekről?


5 logikai rendszerszeml leti szempontok

5. Logikai-rendszerszemléleti szempontok és minősítését, valamint beszámítását az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe,

Megfelelő-e a fogalomrendszere, logikus struktúrában tartalmazza-e az egyes tananyagrészeket, egyenletesek, arányosak-e a fejezetek?


6 gyermekl lektani szempontok

6. Gyermeklélektani szempontok és minősítését, valamint beszámítását az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe,

Megfelel-e az adott életkorú gyermek átlagos fejlettségi szintjének, teherbírásának?


7 motiv l s

7. Motiválás és minősítését, valamint beszámítását az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe,

Felkelti-e az érdeklődést, szövegei, ábrái kedvet ébresztenek-e a tanuláshoz?


8 nevel er

8. Nevelőerő és minősítését, valamint beszámítását az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe,

Kihasználja-e teljes körűen a biológiatanításban rejlő nevelési lehetőségeket (a környezettudatos viselkedés kialakítása, a globális és nemzeti természeti értékek ismerete, óvása, a biológiai sokféleség jelentősége, a bioetika, egészség-megóvási, életviteli stratégiák, fogyasztáskritika stb)?


9 szakmai megb zhat s g

9. Szakmai megbízhatóság és minősítését, valamint beszámítását az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe,

Ismeretanyaga kellően kiérlelt és pontos-e?


10 szakmai jszer s g

10. Szakmai újszerűség és minősítését, valamint beszámítását az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe,

Követi-e, beépíti-e az újabb tudományos eredményeket?


11 nyelvi s vizu lis kommunik ci s k vetelm nyek

11. Nyelvi és vizuális kommunikációs követelmények és minősítését, valamint beszámítását az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe,

Érthető-e a szöveg és az ábraanyag? Összhangban vannak-e egymással? Megfelelőek-e a tanulóknak szóló utasítások?

Előfordulnak-e benne helyesírási és nyelvhelyességi hibák?


12 m faji krit riumok

12. Műfaji kritériumok és minősítését, valamint beszámítását az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe,

A könyv megfelel-e a tankönyv műfaji követelményeinek? Melyik tankönyvtípusba tartozik és mennyire tudja annak előnyeit kihasználni? Van-e előzménye, lesz-e folytatása? Szükség van-e hozzá más tanítási segédletre (munkafüzet, feladatgyűjtemény, praktikum)? Ez javítja vagy rontja felhasználhatóságát?


13 jszer s g eredetis g

13. Újszerűség, eredetiség és minősítését, valamint beszámítását az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe,

Eltér-e az eddig használt tankönyvektől?

Ad-e többet, jobbat, mást?


14 letszer s g

14. Életszerűség és minősítését, valamint beszámítását az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe,

Utal-e a tananyag gyakorlati hasznára, a mindennapi élettel való kapcsolatára?


15 br k szeml ltet s

15. Ábrák, szemléltetés és minősítését, valamint beszámítását az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe,

Megfelelő-e az ábrák, képek, rajzok száma, mérete, kidolgozottsága, színalkalmazása?


16 eszt tikum

16. Esztétikum és minősítését, valamint beszámítását az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe,

Milyen a külső megjelenése és a belső elrendezése?


17 eg szs g gyi k vetelm nyek

17. Egészségügyi követelmények és minősítését, valamint beszámítását az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe,

Tekintettel van-e az olvasáshigiéniai szempontokra (betűtípus, betűméret)?


18 k nyv szeti szempontok

18. Könyvészeti szempontok és minősítését, valamint beszámítását az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe,

Milyen a formátuma, vastagsága, a borító keménysége illetve a fűzési vagy kötési eljárás?


4 a tank nyvek haszn lata

4. A tankönyvek használata és minősítését, valamint beszámítását az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe,


A tank nyvhaszn lat indokai
A tankönyvhasználat indokai és minősítését, valamint beszámítását az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe,

 • Tankönyvhasználat nélkül a kompetenciáknak csak egy szűkebb köre fejleszthető, és bizonyosan háttérbe szorulnak az alábbi területek:

 • Írott szöveg olvasása, értelmezése.

 • Olvasott szöveg ismétlése, reprodukálása, tömörítése.

 • Szóelemzés, szómagyarázat, szóelrendezés.

 • Az írott szöveg (és ábra) melletti alternatív megoldások megfogalmazása, bizonyítása.

 • Ábrák, diagramok értelmezése, szöveggel való egyeztetése, elemzése.

 • Szövegkritika, szövegkorrekció.


A tank nyvhaszn lat hib i
A tankönyvhasználat hibái és minősítését, valamint beszámítását az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe,

 • „bifláztatás”

 • felolvasás, felolvastatás

 • feladni a könyvet, miután az óra mással telt

 • Ezek a módszerek azért nem célravezetők, mert a tanulókat „magukra hagyják” a tankönyvvel. A sikeres tankönyvhasználat elsajátíttatása mindig tanári támogatást, követést, irányítást igényel!


Tank nyvhaszn lati m dszerek
Tankönyvhasználati módszerek és minősítését, valamint beszámítását az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe,

 • „rávezető” módszerek: széljegyzetek, tételmondat keresés és reflektálás.

 • vázlat/ágrajz/táblázat/fürtábra kitöltése szöveg alapján

 • Tömörítési/bővítési feladat

 • kérdések a szöveg elolvasása előtt

 • kérdések megfogalmaztatása a tankönyvi szöveghez

 • intenzív tanítási-tanulási módszer (Demeter-Lénárd)