slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Year 9 Progression Evening Zebranie wyjaśniające wybór opcji 9 Luty 2011 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Year 9 Progression Evening Zebranie wyjaśniające wybór opcji 9 Luty 2011

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 29
gannon-potter

Year 9 Progression Evening Zebranie wyjaśniające wybór opcji 9 Luty 2011 - PowerPoint PPT Presentation

115 Views
Download Presentation
Year 9 Progression Evening Zebranie wyjaśniające wybór opcji 9 Luty 2011
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. „Cokolwiek potrafisz zrobić lub marzysz, że potrafisz zrobić - rozpocznij to. Śmiałość ma w sobie geniusz, moc i energię.”Goethe

 2. GCSE Functional Skills BTEC Young Apprenticeship ALAN Diploma OCR National NVQ Year 9 Progression EveningZebranie wyjaśniające wybór opcji9 Luty 2011 Ms Haynes Wice dyrektor do sprawprogramu nauczania POLISH VERSION

 3. Content Zawartość • Short -Term/Long-Term GoalsKrótko i długo terminowe cele • Qualifications Kwalifikacje • Pathways Ścieżki • Choosing Options Wybór opcji • Do's and Don'ts Nakazy i zakazy • Where to get advice Gdzie uzyskać poradę • Next Steps Następne kroki

 4. 2018

 5. 2015

 6. 2013

 7. 2011

 8. Year 9 Progression TimelineLinia czasowa 7th February - Y9 Progression Assembly 7 lutego Apel na temat Dalszej Nauki 7th - 18th February - Y9 Taster sessions 7-18 lutego Zajęcia prezentujące opcje 9th February - Y9 Progression Evening 9 lutego Spotkanie z rodzicami prezentujące opcje March - Y9 Pathway Interviews with Ms Haynes Marzec- Rozmowy przeprowadzane przez p. Haynes z uczennicami klas 9 w związku wyboru opcji 6th April - Y9 Parents Evening 6 kwietnia Zebranie z rodzicami 7th April - Deadline for student selection 7 kwietnia termin, do którego uczennice maja wybrać opcje 9th May – Confirmation letter, finalised lists 9 maja list potwierdzający opcje, listy opcji zamknięte

 9. 14 - 19 EducationKształcenie dla przedziału wiekowego 14-19

 10. A* - G 1 GCSE Some ModularNiektóre podzielone na części Opportunity to do retakesMożliwość powtórnego zdawania egz Exams Egzaminy Controlled TestKontrolowane testy Practical Exams Egzaminy praktyczne Prescribed AssessmentZ góry ustalone zadania Art and Design Sztuka I projektowanie Drama Teatr French Francuski Geography Geografia History Historia Physical EducationWychowanie fizyczne Media StudiesMedioznawstwo Music Muzyka Spanish Hiszpański Triple Science GCSEs

 11. A* - C Pass, Merit, DistinctionTrzy oceny: Zdane, dobrze, wyróżnienie 100% Portfolio Practical Praktyczne Vocationally relatedZwiązane z zawodem Flexible assessmentElastyczna ocena 2 to 4 GCSEs equivalentOdpowiadają 2 do 4 GCSE Applied ScienceNauki ściśle stosowane Business Sport (Exercise & Fitness) Dance Taniec Travel & Tourism Podróże i Turystyka BTECs/OCR Nationals

 12. NVQs (Level 1) 3 x D - Gs Occupational QualificationsKwalifikacje zawodowe CompetenciesKompetencje Practically relatedPraktyczne Skills for employment and progressionUmiejętności do zawodu Apprenticeships on the job training (Level 1& 2)Nauka rzemiosła NVQ Level 1 Beauty TherapyTerapia Kosmetyczna NVQ level 1 in HairdressingFryzjerstwo Level 1 Foundation Award ChildcareOpieka nad dziećmi Young Apprenticeship Business & AdminSzkolenie w biznesie i administracji College Courses

 13. Pathways Ścieżki Additional Science, Triple Science, 2 Languages, Humanities,3 Option Choices GCSE Courses only Dodatkowe Nauki Ściśle, Potrójne Nauki Ściśle, 2 języki, Przedmioty humanistyczne, Wybór 3 Opcji tylko Kursy GCSE Plus One Pathway oraz jedna z poniższych ścieżek CORE -Compulsory Podstawa obowiązkowa English, Maths, Science, Religious Education, PSHCE, PE, Technology or ICTangielski, matematyka, nauki ścisłe, religia, WOS, WF, technologia lub informatyka 2 or 3 Option Choices GCSE and Vocational Courses –Business, Health & Social Care, Sport, Dance, Media Studies, Travel & TourismWybór 2 lub 3 GCSE i kursów zawodowych: biznesu, zdrowia i Opieki Społecznej, Sport, Taniec, Medioznawstwo, Podróże i Turystyka Or College Courses one option only Kurs z koledzu, jedna opcja Or Personalised Course students selected by teachers only kursu indywidualny: tylko uczniowie wybrani przez nauczycieli Or

 14. Core – Compulsory Podstawa obowiązkowa • English Language & Literature Jezyk angielski I literatura • Maths Matematyka • Science Nauki Scisle • Technology – Product Design, Graphics, TextilesTechnologia: Projektowanie produktow, Grafika, Tekstylia • ICT informatyka • RE Religia • PSHCE WOS • Functional Skills Umiejetnosci funkcjonalne • PE WF • Work Experience Praktyki You have to do these subjects. There is no choice (Statutory Curriculum) Musisz uczyc sie tych przedmiotow. Nie ma wyboru (Ustawowy Program Nauczania)

 15. Pathways Ścieżki A E B

 16. Option A • Around 50% of Year Group. Około 50% uczniów z tej grupy wiekowej • Pupils who wish to go one to complete the IB in the 6th Form leading to University entrance.Uczniowie, którzy chcą w przyszłości podjąć naukę na kursach IB (International Baccalaureate- miedzynarodowa matura), która prowadzi do studiów uniwersyteckich. • Mainly consisting of GCSE courses. Składa sie głównie z kursów GCSE • Opportunity to do Triple Award Science.Możliwość wybrania Potrójnych NaukŚcisłych. • Choose from 3 Option Groups. Wybierz z 3 opcje z tej grupy.

 17. Art and Design Sztuka i projektowanie Drama Teatr French Francuski Geography Geografia Health and Social CareZdrowie I Opieka History Historia ICT INFORMATYKA Physical Education WF Media Studies Medioznawstwo Music Muzyka Sociology Socjologia Spanish Hiszpański Triple Science Potrójne nauki ściśle A – Additional A dodatkowa

 18. New Government MeasureNowa miara rzadu • EBACC – English Baccalaureate Angielska Matura • a new measure of achievement called the ‘English Baccalaureate’. It is to be awarded to any pupil who secures good GCSE or iGCSE passes in all of the following: • nowy sposób mierzenia osiągnięć, który nazywa się „angielską matura". Ma być przyznana każdemu uczniowi, który uzyska dobre oceny w GCSE lub IGCSE we wszystkich poniższych przedmiotach: • English Angielski • Maths Matematyka • 2 Sciences Dwie nauki ściśle • A modern or ancient foreign language Nowożytny lub starożytny język obcych • A humanity: history or geographyprzedmioty humanistyczne: historia i geografia • at grades A*-C will entitle the student to a certificateoceny A *- C uprawnia ucznia do świadectwa

 19. New Government MeasureNowa miara rzadu • 5 GCSEs A* to C including English and Maths5 GCSE A * do C, włączając angielski i matematykę • 5 GCSEs A* to C • 2 Sciences – Additional Science or Triple Science2 Nauki Ścisłe - Dodatkowe lub Potrójne • Modern Foreign Language (MFL)Nowożytny język obcy • EBacc – English BaccalaureateEBacc - angielska matura

 20. Option B • Around 50% of Year Group około 50% uczennic. • Pupils who may wish to go onto a 6th Form/college programme and University.Uczniowie, którzy chcą iść do 6th Form/ College Uniwersytetu. • Combination of GCSE and BTEC courses. Połączenie kursów GCSE i BTEC. • Choose from 2 Option Groups. Wybierz 2 Opcje z poniższej Grupy.

 21. B – BTEC & GCSEs • Art and Design Sztuka i projektowanie • BTEC Business Biznes BTEC • BTEC Dance Taniec BTEC • Drama Teatr • French Francuski • Geography Geaografia • Health & Social Care Zdrowie I Opieka • ICT Informatyka • Music Muzyka • Spanish Hiszpański • BTEC Sport (Exercise & Fitness) Sport BTEC • BTEC Travel and Tourism Podróże i Turystyka BTEC

 22. NVQ Level 1 Beauty TherapyTerapia Kosmetyczna NVQ level 1 in HairdressingFryzjerstwo Level 1 Foundation Award ChildcareOpieka nad dziećmi Young Apprenticeship Business & AdminSzkolenie w biznesie i administracji College Courses Kursy w Koledzu Thursday at City & Islington College or ITEC 12 students only, selected by Ms Haynes. Zajęcia odbywają sie w czwartki w City & Islington College lub ITEC. Jedynie 12 uczennic wybranych przez p. Haynes

 23. Preparation for Work in LifePrzygotowanie do życia zawodowego Additional Maths & EnglishDodatkowa matematyka i angielskiego BTEC work SkillsUmiejętnościużyteczne w pracy BTEC Extended Work ExperiencePrzedłużone praktyki zawodowe Applied Science. Nauki ściśle stosowane. Art and Design Sztuka i Projektowanie BTEC Business Studies Nauki Przedsiębiorczości BTEC BTEC Dance Taniec BTEC Drama Sztuka BTEC Creative Media Studies Medioznastwo BTEC Music Muzyka Preparation for Work in Life Przygotowanie do życia zawodowego BTEC Sport (Exercise & Fitness)Sport (Siłownia i fitness) BTEC BTEC Travel and TourismPodróże i turystyka BTEC Personalised OptionsOpcje zindywidualizowane

 24. Choosing Your Options • What are your current levels of attainment?Jaki jest Twój obecny poziom osiągnięć? - E.g. You need level 6 or above to do Triple Science. Np. Musisz być na poziomie 6 lub wyższym aby wybrać potrójne nauki ścisłe • What are you good at? W czym jesteś dobra? • Do you complete your homework on time? Czy oddajesz pracę domową na czas? • What subject do you enjoy? Jaki przedmiot lubisz? • What career interests you? Jakie kariery Cie interesują? • What qualifications will you need for college or university?Jakie kwalifikacje są potrzebne do college'u lub na uniwersytecie? • Are you good at tests or projects?Czy jesteś dobra w testach czy też w projektach?

 25. Do’s Zrob: • Read Pathways Booklets carefully and discuss options availablePrzeczytaj uważnie Broszurę o ścieżkach i omów dostępne opcje • Speak to other students in Year 10 and Year11Porozmawiaj z innymi uczniami w klasie 10 i 11 • Ask questions and ask for further advice Zadawaj pytania i poproś o dalsze porady • Make decisions based on interest, strengths and enjoyment Podejmij decyzje w oparciu o zainteresowania, twoje mocne strony i zainteresowania • Research subjects, careers Poszukaj o informacji o przedmiotach I karierach • Continue to work hard in Year 9Kontynuuj prace w klasie 9 • Take your daughter’s views into consideration Weź pod uwagę poglądy córki.

 26. Don’ts Nie rob • Don’t choose a subject because you like the teacher.Nie wybieraj przedmiotu ponieważ lubisz nauczyciela. • Don’t choose a subject because your friends are.Nie wybieraj przedmiotu ponieważ wybrały go Twoje koleżanki. • Don’t choose a subject because it sounds good.Nie wybieraj przedmiotu poniewaz brzmi on dobrze. • Don’t choose a subject because you think it will be easy.Nie wybieraj przedmiotu ponieważ myślisz, iż będzie on łatwy.

 27. Information Advice & GuidanceInformacja, porada i zalecenia • Senior Staff Starsi Nauczyciele • Heads of Department Przewodniczący kolek zawodowych • Head of Years Opiekunowie Klas • Form Tutor Wychowawcy • Subject Teacher Nauczyciele Przedmiotowi • Support Staff Nauczyciele Pomocniczy • LRC Biblioteka • Career Adviser Doradca zawodowy • Internet

 28. Summary Podsumowanie • Further/Higher Education Dalsze kształcenie • Training/Employment/Career Praktyki/Zatrudnienie/Kariera • Qualifications – What do I need?Kwalifikacje, co potrzebuje • Strengths & Weakness V Likes & DislikesMocne i slabestrony versus upodobania i niechęci • Information and AdviceInformacja I porady • Making decisionsPodjecie decyzji • Interviews Rozmowy • Y9 Parents Evening 6th April 2011Zebranie z rodzicami, 6 kwietnia • 7th April 2011 7 kwietnia 2011

 29. GOOD LUCK!!Powodzenia!!