inv area activ metode de g ndire critic i creativ n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
“ Invăţarea activă – metode de gândire critică şi creativă” PowerPoint Presentation
Download Presentation
“ Invăţarea activă – metode de gândire critică şi creativă”

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 46
gannon-black

“ Invăţarea activă – metode de gândire critică şi creativă” - PowerPoint PPT Presentation

117 Views
Download Presentation
“ Invăţarea activă – metode de gândire critică şi creativă”
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. “Invăţarea activă – metode de gândire critică şi creativă” “Active learning - critical thinking and creative methods “ Leahu Diamanda – Toni, C.C.D. IASI 09.02. – 13.02.2010

 2. Protocol • Fii punctual! • Respect reciproc • Fii un ascultător activ! Nu întrerupem vorbitorul! • Respectă timpul acordat intervenţiei/sarcinii! • Fiţi toleranţi! • Dacă aveţi o întrebare, puneţi-o! • Cereţi un exemplu dacă nu este clară o problemă! • Fiţi sceptici, nu acceptaţi toate lucrurile pe care le auziţi! • Critică ideea, nu vorbitorul! • Argumentează atunci când ai altă părere! Propune alternative! • Semnele convenite: mâna stângă – linişte; mâna dreaptă – cer cuvântul.

 3. Protocol • Be punctual! • Mutual respect • Be an active listener! Do not interrupt the speaker? • Respect the time for your intervention / task! • Be tolerant! • If you have a question, ask it! • Ask for an example if the task is not clear to you! • Be skeptical, do not accept everything you hear! • Criticize the idea, not the speaker! • Argue when you disagree! Propose alternatives! • Signs agreed: left hand - silence, right hand – ask the permission to speak

 4. GC (Bloom): implică – analiza, sinteza, evaluarea pe bază de criterii şi valori – asumate de individ şi practicate cu pricepere şi eficienţă. GC nu înseamnă „atac la persoană”. GC este un mod de a aborda şi rezolva problemele bazat pe argumente convingătoare, coerente-logic, raţionale. A gândi critic însă nu înseamnă neapărat a avea o poziţie negativistă, nerealistă, ineficientă! Critica poate fi: - constructivă, cu scop de fundamentare şi întemeiere a opiniilor, de argumentare raţională a acestora, de acceptare a lor în cunoştinţă de cauză. - distructivă, cu scop de demolare, o încercare de a justifica ceea ce nu este greu (sau aproape imposibil) de justificat şi acceptat (de către toţi).

 5. CT (Bloom): involves - analysis, synthesis, evaluation based on criteria and values - assumed by individuals and practiced with skill and efficiency. CT does not mean "attack the person”. CT is one way to address and solve problems based on convincing, coherent-logical, rational arguments. To think critically does not necessarily have a negative, impractical, ineffective position! Criticism can be:- constructive, with the aim of substantiation and foundation of opinion; of rational argumentation, of acceptance - destructive, with the purpose of demolition, an attempt to justify what is difficult (or nearly impossible) to be justified and accepted (by all).

 6. ROLURI ÎN ÎNVĂŢAREA PRIN COOPERARE • Cronometrorul are grijă ca grupul să se concentreze pe sarcină şi ca lucrul să se desfăşoare în limitele de timp stabilite • Ascultătorul activ extrage idei de la toţi membrii grupului şi repetă sau reformulează ce au spus alţii • Responsabilul cu materialele distribuie şi adună materialele necesare grupului • Cititorul citeşte materialele scrise pentru grup • Raportorul expune concluziile grupului în faţa întregii clase Elevii trebuie să schimbe rolurile la fiecare activitate

 7. Cooperative Learning Roles • The timer - ensures that the group focuses on the task and the work to be conducted within the time set • The active listener - gets ideas from all group members and repeats or reorders what the others have said • The person in charge with the materials –distributes and collects the necessary materials for thegroup • The reader -reads the materials for the group • The reporter - exhibits the conclusions in front of the class NOTE: The students should change roles during every activity

 8. Cadru de gândire şiînvăţare Evocarea Se cere elevilor săfacă brainstorming şi să alcătuiască liste cu ceea ce ştiu saucred că ştiu, ca punct de plecare (individual, alteori în perechi şi/sau îngrup). Cineva scrie ideile grupului pe tablă; se acceptă toate ideile Rolul profesorului este de a îndruma şi extrage ideile, precum şi de a-i asculta cu atenţie pe elevi. 1. Care este subiectul? (identificaţi-l) 2. Ce ştiţi deja despre el? (scrieţi pe tablă) 3. Ce aşteptaţi, vreţi să aflaţi despre el?(scrieţi pe tablă) 4. De ce trebuie să aflaţi aceste lucruri?

 9. Framework for thinking and learning Evocation • It requires studentsto brainstorm and compile lists ofwhat they know orbelieve thatthey know, as a starting point(individually, in pairs and / or group). - Someone writes the group ideas on the board, accepting them all The role of the teacher is to guide, underline the main ideas, andlisten carefully to the students. 1. What is the subject? (identify) 2. What you know about that? (write on the board) 3. What do you want to know about that? (write on the board) 4. Why do youfindthese informations?

 10. Realizarea sensului Fazade învăţare Elevulvine încontact cu noul conţinut (lectura unuitext, vizionarea unui film, ascultareaunei prelegeri) Realizarea sensului se face de către elev pe măsură ce caută informaţii care să-i confirme anticipările. Profesorul: nu influenţează elevii susţine eforturile elevilor în monitorizareapropriei înţelegeri

 11. Making sense Learning Phase The student comes into contact with a newcontent (reading of texts, watching a movie,listening to lectures) Grasping meaning is done by each student as they search for information that would confirmtheir predictions. Teacher:- doesn’t influence students - supports the efforts of the students in monitoring their understanding

 12. Reflecţia Elevii: - îşi consolidează cunoştinţele noi şi îşi restructureazăactiv schema pentru a include în ea noicunoştinţe; - îşi însuşesc cu adevărat cunoştinţele noi, are loc învăţarea durabilă. 1. Ce aţi aflat? (răspunsuri cât mai extinse) 2. Puneţi întrebări pentru a extrage informaţii importante care nu au fost menţionate în etapa de evocare. 3. Ca reacţie la răspunsurile lor, întrebaţi: "De ce credeţi asta?“

 13. ReflectionStudents:- are reinforcing their knowledge actively and restructure the scheme to includetheir new information;-by acquiring the real knowledge, sustainable learning takes place1. What did you learn? (largest possible answers) 2. Ask questions to extract important information not mentioned in the evocation stage. 3. In response to their answers, ask: "Why do you thinkthat?"

 14. Evocarea (pentru următorul segment de conţinut) Ce altceva credeţi că veţi afla? Ce n-aţi aflat încă din ceea ce aţi vrea să ştiţi? De ce este important acest lucru? De ce credeţi asta? (Amplificaţi discuţia şi adăugaţi informaţii la cele deja scrise pe tablă.)

 15. Evocation (for the next segment of content) What else do you think you will find out? What haven’t you find out from what you would like to know? Why is this important? Why do you think that? (Boost discussion and add information to the ones already writtenon the blackboard.)

 16. Brainstorming(metodă creativă de gândire) • Generează idei • Fără evaluare • Limită în timp • Citeşte ideile/cuvintele cheie cu voce tare • Clarificaţi ideile • Repetaţi procesul • Evaluaţi ideile (selectaţi pe cele mai bune)

 17. Brainstorming (a creative way of thinking) Generates ideasNo evaluationTime limitedRead ideas / keywords aloudClarify ideasRepeat the processEvaluate the ideas (select the best)

 18. Metoda: SINELGSistem Interactiv de Notare, pentru Eficientizarea Lecturii şi Gândirii Paşii metodei: • Notează tot ce ştii/crezi că ştii despre... (3-5 min) • Spune ce ştii despre... (se notează ideile) • Citeşte textul şi pune semne pe marginea articolului: “√” - dacă ceva din ce ai citit confirmă ceea ce ştiai/credeai că ştii “-” - dacă o informaţie pe care ai citit-o contrazice/diferă de ceea ce ştiai/credeai că ştii “+” - dacă o informaţie citită este nouă pentru tine “?” - dacă găseşti informaţii care ţi se par confuze sau dacă vrei să ştii mai mult despre un anumit lucru.

 19. Scurtă pauză (reflecţie 2-3 min) Reia lista cu lucrurile ştiute; discută înperechi despre cunoştinţele confirmate şi cele infirmate Alcătuieşte un tabel SINELG individual, apoi în perechi (15 min) Discuţii în clasă asupra ideilor nelămurite (10 min) La nevoie se indică alte surse pentru informare

 20. SINELG- Interactive Grading System for Streamlining Reading and Thinking Methodsteps : • Write everything you know/ you think you know about ... (3-5 min) • Say whatyou know about ... (write down ideas) • Readthe text andput signs on the article: “√” - if you read something that confirms what you knew / you thought you know “-” - if you read a piece ofinformation that contradicts / differs from what you knew / you thought you know “+” - if a read piece of information is new to you “?” - if you findinformationthat seem confusing to you or if you want to know more about this

 21. Short break (think 2-3 minutes)Resume the list of what you already know, discuss in pairs about knowledge confirmed and dispelledDraw up a table SINELG individually, then in pairs (15 min) Ideas in class discussion on questions (10 min)The need to indicate other sources of information

 22. ŞTIU/VREAU SĂ ŞTIU/AM ÎNVĂŢAT(Ogle, 1986) Evocare • Elevii formează perechi şi fac o listă cu tot ce ştiu despre tema nouă • Construiţi pe tablă (în caiete) un tabel şi se completează coloana 1 • Se formulează întrebări la care se aşteaptă aflarea răspunsului în lecţie (coloana 2) Realizarea sensului • Se citeşte textul/ se urmăreşte o prelegere/un film didactic Reflecţie • Se reia schema Ş/VŞ/AÎ şi elevii decid ce au învăţat completând coloana 3 • Unele întrebări pot rămâne fără răspuns sau să apară altele noi • Răspund elevii care ştiu, profesorul sau se indică bibliografie

 23. I KNOW/I WANT TO KNOW/I’VE LEARNT(Ogle, 1986) Evocation (Brain storm info) • The students work in pairs and make a list with everything they know about the new subject • Make up on the board/notebook a chart and you fill in column 1 • They make up questions to which the answers are going to be given in the lesson (column 2) Comprehension techniques • They read the text/ attend a lecture/ a didactic movie Reflection • The Ogle pattern is being repeated and the students decide what they have learnt by filling in column 3 • Some questions can have no answer or there may appear new ones • The students who know answer, the teacher or information sources are being given

 24. “CIORCHINELE” • Scrieţi un cuvânt sau o propoziţie – nucleu în mijlocul unei pagini • Începeţi să scrieţi cuvinte / sintagme care vă vin în minte legate de tema respectivă • Începeţi să trageţi linii între ideile care se leagă într-un fel • Scrieţi atâtea idei care vă vin în minte până expiră timpul sau nu mai aveţi altă idee REGULI (de bază): • Scrieţi tot ce vă trece prin minte • Nu faceţi judecăţi de valoare în legătură cu gândurile care vă vin, notaţi-le doar pe hârtie • Nu vă preocupaţi de ortografie, punctuaţie sau alte reguli ale textului scris • Nu vă opriţi din scris până nu a trecut destul timp • Dacă ideile refuză să vină, zăboviţi asupra hârtiei şi până la urmă vor apărea • Lăsaţi să apară mai multe conexiuni. Nu vă limitaţi numărul ideilor şi conexiunilor

 25. The method: „THE GRAPE” • Write a word or a keysentence in themiddle of a page • Start towritewords/expressionsthat come toyourmindrelatedtothegivensubject • Start todrawlinesbetweentheconnectingideas • Write as manyideasas come toyourminduntiltimeis off or youhavenothingelsetosay Basic rules • Writeeverythingthatcomestoyourmind • Don’t evaluate yourideas, just writethemdown • Don’tbotheraboutpunctuation,spelling or otherrules of thewritten text • Don’t stop writinguntilenoughtimehaspassed • Iftheideasrefuse o come, insist uponthepaperand in the end they’ll show up • Allowseveralconnectionsto come up. Don’tlimitthenumber of ideasandconnexions.

 26. “DIAGRAMA VENN” • Este formată din două cercuri mari care se suprapun parţial • Folosită pentru a arăta asemănările şi diferenţele între două idei, concepte/personaje • Dacă elevii compară expediţia lui Columb cu cea a lui Marco Polo,diagrama permite să evidenţierea diferenţelor dintre cele două expediţii,arătând în acelaşi timp elementele comune • Elevii completează, în perechi doar câte un cerc, care să se refere la unul din cei doi exploratori • Se pot grupa câte patru pentru a-şi compara cercurile, completândîmpreună zona de intersecţie a cercurilor cu elementele comune

 27. The method: „The Venn Diagram” • It is made up of two large circlespartiallyjuxtaposed • It isusedto show theresemblancesandthedifferencesbetweentwoideas, concepts or characters • Ifthestudents compare thejourney of Columbuswiththatof Marco Polo, thediagramallowstopoint out thedifferencesbetweenthetwoevents, showing at the same timethecommonelements • The studentsworking in pairsfillin just onecircle, whichreferstoone of thetwoexplorers • Theycan come in groups of fourto compare theircircles, filling in thecommonarea of thecircles.

 28. TURUL GALERIEI • În grupuri de trei sau patru, elevii lucrează întâi la o problemă care se poate materializa într-un produs (o diagramă, o schemă, un ciorchine) • Produsele sunt expuse pe pereţii clasei • La semnalul profesorului, grupurile se rotesc prin clasă, pentru a examina şi a discuta fiecare produs (10 min) • Îşi iau notiţe şi pot face comentarii pe hârtiile expuse • După turul galeriei, grupurile îşi reexaminează propriile produse prin comparaţie cu celelalte şi citesc comentariile făcute pe produsul lor (10 min)

 29. The method: „ The gallery tour’ • In groups of three or four, thestudentsfirstwork on a problem thatcanbecome a final product (a diagram, achart, a grape) • The products are beingexhibited on thewalls of theclassroom • At theteacher’ssign, thegroupsgoroundtheclassroomtoexamineanddiscusseach product • (10 minutes) • Theycantake notes andwritecomments on theexhibitedpapers • Afterthegallerytour, thegroupsreexaminetheirownproductsbycomparisonwiththeothersandreadthecommentswritten on their product (10 minutes)

 30. CVINTETUL Scopul: formarea capacităţii de a rezume informaţia, de a surprinde complexitatea ideilor, sentimentelor şi a convingerilor (înţelegerea nuanţată a sensurilor) Poezie cu 5 versuri, cu transpunere concisă a ideilor care exprimăreflecţii asupra subiectului Timp: 5 - 7 min Elevii realizează întâi varianta individuală, apoi în perechi se rescrieun cvintet final care se citeşte clasei Instrucţiuni: • Versul 1: un singur cuvânt- titlul (descrie subiectul)=substantiv • Versul 2: două cuvinte adjective (descriere) • Versul 3: trei verbe la gerunziu care exprimă acţiuni (acţiune) • Versul 4: patru cuvinte care exprimă sentimente faţă de subiect • Versul 5: un cuvânt care exprimă esenţa subiectului

 31. The method: „The quintet” The aim: to shape the ability of resuming the information, to grasp the complexity of ideas, feeling and convictions. • A five verse poem, with a clear presentation of the ideas which express opinions upon the given subject Time: 5-7 minutes • The students work first on the individual draft, then in pairs, they rewrite a final quintet which they read in the class Instructions • Line 1:one word-the title (describes the subject) • Line 2: two adjectives ( description) • Line 3: three gerund verbs which express actions ( action) • Line 4 : four words which express the feelings towards the subject • Line 5: a word which expresses the essence of the subject

 32. Autoevaluare pentru utilizarea activităţii dirijate de lectură şi gândire Totdeauna UneoriNiciodată 1. Fac predicţii pe baza titlurilor şi a ilustraţiilor 2. Ghicesc ce se va întâmpla pe baza genului sau a tipului de povestire citită 3. Când citesc mă gândesc la predicţiile mele 4. Sunt atent la detaliile care mă pot ajuta la noi predicţii 5. Şi când citesc altceva mă opresc şi mă întreb cât ştiu deja şi ce cred că va urma

 33. Selfevaluation in using the activity directed by reading and thought Always Sometimes Never I make predictions based on the titles and photos I guess what’s going to happen based on the type of the story 3. When I read I think at my predictions 4. I pay attention to the details that can help me to make new predictions 5. Even when I read something else I stop and wonder if I already know what’s going on next

 34. Autoevaluarea grupului pentru discuţii Aproape totdeauna Uneori Niciodată 1. Ne asigurăm că înţelegem ce avem de făcut înainte de a începe 2. Ne ţinem de ceea ce avem de făcut 3. Fiecare contribuie cu păreri 4. Fiecare ascultă până la capăt înainte de a răspunde 5. Lăsăm să se exprime mai multe păreri înainte de a ajunge la concluzii 6. La sfârşit ne recapitulăm concluziile 7. Unul dintre noi ia notiţe amănunţite despre discuţia noastră

 35. Group self-monitoring Group self-evaluation for discussions Almost always Sometimes Never 1. We check if we have understood very well what we have to do 2. We follow our tasks 3. Each of us contributes with opinions 4. Each of us listens to the end before answering 5. We express several opinions before reaching conclusions 6. In the end we round up our conclusions 7. One of us takes detailed notes of our discussion.

 36. PORTOFOLIUL • Un “pact”între elev şi profesorul care trebuie să-l ajute pe elev să se autoevalueze • Se discută la începutul perioadei ce trebuie să ştie/ce trebuie să facă elevul de-a lungul procesului de învăţare • Se realizează un diagnostic asupra nevoilor de învăţare ale elevilor pentru stabilirea obiectivelor şi criteriilor de evaluare; se discută cu elevii implicaţi în evaluare TIPURI DE PORTOFOLII: - de prezentare/ introductiv: selecţie a celor mai valoroase lucrări - de progres/de lucru:toate elementele desfăşurate în activitate - de evaluare: obiectivele, strategiile şi instrumentele evaluării, tabele cu rezultate

 37. The Portfolio • *A “pact” between the student and the teacher which should help the student in the process of self-evaluation • * At the beginning of the period we discuss what the student must know/ must do during the whole process of learning • * We diagnose the learning needs of the students in order to establish the evaluation objectives and their criteria; we discuss with the students involved in the evaluation process. • *The presentation/introductory one: the selection of the most valued products • *The progress/working one : all the elements on display in activity • *The evaluation one: the objectives, the strategies and the instruments of evaluation, the result charts.

 38. Structura portofoliului elevului- sumar- argument ( lucrările incluse, importanţa lor)- rezumate ale operelor literare studiate- eseuri cu tematică diversă, adaptată vârstei, interesului elevului, sugerată de profesor- articole, recenzii la diferite cărţi/articole critice- fişe individuale de studiu- proiecte individuale / de grup- temele curente- teste /lucrări semestriale- desene care ilustrează scene din opere literare sau ilustraţii posibile (elevi cu inteligenţă vizuală)- scheme/reprezentări grafice pentru relaţii între genuri, specii literare, opere curente/ mişcări literare, instanţe narative (elevi cu inteligenţă logico-matematică)- înregistrări, fotografii din activitatea individuală/de grup (vizite la muzee, case memoriale, excursii, ecranizări ale cărţilor valoroase, spectacole)- definiţii ale conceptelor operaţionale, din programele naţionale - interviuri cu diverse personalităţi culturale/literare- comentarii suplimentare/evaluări ale profesorului, colegi de grup

 39. The Structure of the Student’s Portfolio • The summary • The argument (the works included and their importance) • Summaries of the studied literary works • Essays on different topics suggested by the teacher, adapted to the age and the student’s interests • Articles, commentaries on different books/articles of criticism • Individual worksheets • Individual/group projects • Current home assignments • Term tests • Drawings which illustrate scenes from literature or just possible illustrations ( for students with visual abilities) • Charts/graphic representations for connections between genres ,literary species, current works/literary movements, narrative processes (for students with logical-mathematical intelligence) • Recordings, photos from individual/group activities (museum visits, memorial houses, trips, movies after famous books, shows) • Definitions of the operational concepts of the national programmes • Interviews with different personalities of the cultural/literary life • Supplementary commentaries/evaluations of the teacher or group colleagues.

 40. EVALUAREA PORTOFOLIULUI Criterii de apreciere şi indici Da Parţial Nu Observaţii 1. Prezentare - evoluţia evidenţiată faţă de prezentarea anterioară - dacă e complet - estetica generală 2. Rezumate: - calitatea referatelor - concordanţa cu temele date - cantitatea lucrărilor 3. Lucrările practice: - adecvarea la scop - eficienţa modului de lucru - lucru individual / de grup 4. Reflecţiile elevului pe diferite părţi ale portofoliului: - reflecţii asupra propriei munci - reflecţii asupra muncii în grup - aşteptările elevului de la activitatea desfăşurată

 41. The Portfolio Evaluation Evaluation criteria items Yes Partially No Observations 1. Presentation - a clear evolution in comparison with the previous presentation - completeness - general layout 2. Summaries - the quality of the paperwork - the coordination with the given subject - the quantity of the final products 3. Practical workshops -adequate target -the efficiency of the working method - individual/group work 4. The student’s opinions on different parts of the portfolio - reflections upon his own work - reflections upon group work - reflections upon group w - the student’s expectations from the ongoing activity.

 42. 5. Cronologie: - punerea în ordine cronologică a materialelor 6. Autoevaluarea: - autoevaluarea activităţilor desfăşurate - concordanţa scop – rezultat - progresul făcut - nota pe care crede că o merită 7. Alte materiale: - calitatea acestora - adecvarea la tema propusă - relevanţa pentru creşterea aprecierilor

 43. 5)Chronology - ordering the materials according to their chronological status 6) Self-evaluation - self-evaluation of the performed activities - the coordination between target and result - the registered progress - the grade he thinks he is entitled to 7) Other materials - their quality - their relevance to the proposed theme - their importance to raising appraisal

 44. PORTOFOLIUL DE GRUP • COPERTA (REFLECTĂ CREATIV PERSONALITATEA GRUPULUI) • Cuprinsul • Prezentarea grupului şi a membrilor săi • Introducerea şi argumentaţia asupra mostrelor alese • Mostre care au necesitat cooperarea membrilor grupului • Observaţii ale membrilor privind modul lor de interacţiune în timpul activităţilor în comun • Autoevaluări ale membrilor şi evaluarea grupului de către aceştia • Mostre individuale revizuite pe baza feedback-ului primit de la grup (compoziţii, produse) • Autoevaluări ale membrilor privind calităţile şi punctele slabe ale interacţiunii sociale • Modul în care au potenţat eficienţa grupului şi au ajutat alţi colegi să înveţe • Lista viitoarelor obiective de învăţare şi deprinderi sociale pe care şi le propun membrii grupului • Comentarii şi feedback din partea profesorilor, metodiştilor/altor grupe de studiu

 45. The Group Portfolio The Cover ( it reflects in a creative way the group’s personality) • The contents • The introduction of the group and its members • The introduction and the argumentation of the chosen samples • Samples which have required the joint effort of the group members • Observations of the group members according to the way they interacted during common activities • Self-evaluation of the members and their own group evaluation • Individual samples changed upon the received feed-back from the group ( essays, final products) • Self-evaluation of the members regarding the qualities and weak points of the social interaction • The way they have raised group awareness and helped other colleagues to learn • The list of the future learning targets and social behavior which the group members establish • Commentaries and feed-back from the teachers, Methodists and other study groups.

 46. SUCCES! GOOD LUCK!