Download
1 / 16

Velkommen! - PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on

Velkommen!. Hvorfor trenger Norge et Faglig råd for PP-tjenesten?. Situasjonen for PP-tjenesten i dagens Norge. Sakkyndig tjeneste – men uten formelle kompetansekrav Mange til dels små kontorer med få fagpersoner

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Velkommen!' - ganit


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Hvorfor trenger norge et faglig r d for pp tjenesten
Hvorfortrenger Norge et Fagligråd for PP-tjenesten?


Situasjonen for pp tjenesten i dagens norge
Situasjonen for PP-tjenesten i dagens Norge

 • Sakkyndigtjeneste – men utenformellekompetansekrav

 • Mange tildelssmåkontorer med fåfagpersoner

 • Store variasjoneriandel barn/ungesomfårvedtak om spesialpedagogiskhjelpellerspesialundervisningi de ulikekommunene

 • Fylkeskommunaleledernettverki de flestefylker, men ingenstruktursommuliggjørsamhandling og kommunikasjonpånasjonaltnivå


 • Deteringenoverordnetenhetsomkangifagligveiledning/ føringer

 • Ingenbemanningsnormellerorganiseringsføringer

 • Ingennasjonalfagstatistisk base – har GSI påantall timer, ikkehvorfor

 • PP-tjenesten ernærmestblitt «den usynligetjenesten»

 • Dagenssituasjon, forts.


PP-tjenesten –

Den siste

hemmelige tjenesten!


HVORFOR TRENGER NORGE ET FAGLIG RÅD FOR PP-TJENESTEN?

 • PP-tjenestenmåblisynligogfronte sin egensak

 • Fordi PP-tjenestener en avgjørendeviktigaktørfor sine brukere

 • Konklusjon


 • Demokratiskvalgterepresentanter; hvertfylkesnettverkvelger en delegat med vara

 • Sikregeografiskrepresentasjonvednominasjonavrepresentantertilstyret

 • Ha en kommunikasjonsstruktursomivaretar at innspillflyterfrittmellomstyretiFagligråd og de enkelte PP-tjenesteneilandet

 • Medlemskontingent (kontorene)

 • HvordanskalFagligrådorganiseres?


 • Valg- og kommunikasjonsprosessen


 • Stortingsmelding 18 (2012-2011) girtydeligeforventninger om at PPT skalvri sine tjenester mot mersystemrettet og forebyggendearbeid

 • På mange måterkan man si at PPT befinnersegi et paradigmeskifte

 • Deteridettelandskapet PP-ansatte over helelandetønskerseg en sammenslutning; en organisasjon der sentraletema for vårtjeneste- og kompetanseutviklingkansettespådagsorden!

 • Nasjonaleføringerogveienvidere


 • Ønskerstyrket dialog og samhandlingmellom PPT og sentraleaktørerinnenopplæring

 • Søker å giinspirasjon, utveksleerfaringer og bidratiløktkompetanse- og organisasjonsutvikling

 • Ønsker å skape en merenhetligforståelseivurdering og tilråingslik at likeverdighetsprinsippetivaretas

 • Vilfremme god kvalitet og utviklingavprofesjonsutøvelsen

 • Vilvære en høringsinstansiforholdsomomhandler PP-tjenesten og andresentralebeslutningeninnenforopplæringssektoren

 • Formål for Fagligråd for PP-tjenesten


 • Innledning og presentasjonavrepresentantene/ blikjent

 • Gjennomgang og godkjenningavvedtekter

 • Valgavrepresentantertilstyret og valgkomitè

 • Lunsj (vi ernåfelles med de andrepåkonferansenutdagen)

 • Oppsummeringi plenum avformiddagensparallellsesjoner

 • Presentasjonavdetnyvalgtestyretiplenumssalen

 • Plan for stiftelsesmøtetimorgen


FØR LUNSJ: PARALLELLSESJONER

 • Hvordanskal vi definereosssomtjeneste?Hvordan lever vi opptilvåreføringerogvårtlovgrunnlag?v/Tore Gunnar Sandve, Sandnes PPT

 • Hvordanivaretalikhetsprinsippet?v/Julie Ek Holst-Jæger, Bærum PPT

 • Hvordanivaretadettodeltemandatet?v/Ann Kristin Imenes, Nøtterøy PPT

  ETTER LUNSJ

 • Allefelles, oppsummeringi plenum

 • Detnyestyretpresenteres

 • Program i morgen - for alleandre


 • Svaret er: «Barnehage og skole» – Spørsmålet er: «Hvor skal vi sette inn innsatsen hvis vi vil ha et psykisk friskere folk?»V/Arne Holte, assisterende direktør ved Folkehelseinstituttet, og professor i helsepsykologi ved Universitetet i Oslo

 • PP-rådgiversmulighettil å skapeendringiskoler og barnehagerv/Stein Jonny Valstad, konsulentvedSenter for ledelse og førsteamanuensisvedHøgskoleni Nord-Trøndelagavdeling for økonomi, organisasjonogledelse

 • Middag og sosialt samvær

 • Programfor dagen


 • I «Hvor skal vi sette inn innsatsen hvis vi vil ha et psykisk friskere folk?»mappen; spørreskjematilallesom jobber i PPT

 • Frivillig, men veldigviktig at deresvarer!

 • Dataeneskalutfylleforskningeni Speed- prosjektet(The function of special education) v/HiHm + HiVo

 • Benyttmulighetentil å la dinstemmehøres

 • Spørreundersøkelse