En forfatning for folkekirken? - PowerPoint PPT Presentation

ganit
en forfatning for folkekirken n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
En forfatning for folkekirken? PowerPoint Presentation
Download Presentation
En forfatning for folkekirken?

play fullscreen
1 / 18
Download Presentation
En forfatning for folkekirken?
95 Views
Download Presentation

En forfatning for folkekirken?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. En forfatning for folkekirken? Foredrag, Folkeuniversitetet Aalborg/Hasseris kirke lic@ruc.dk

 2. Oversigt • Forfatningsbegrebet • Hvilke problemer trænger sig på (opgaver, aktører) • Hvad sker der rundt om os • Minimums- eller maximums-model • Udenfor forfatningsdiskussionen - lic@ruc.dk

 3. 1. forfatningsbegrebet: grundloven Den evangelisk-lutherske kirke er (som den, hvortil folkeflertallet hører) den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten Folkekirkens forfatning ordnes ved lov De fra folkekirken afvigende trossamfunds forhold ordnes nærmere ved lov Borgerne har ret til at forsamle sig i samfund for at dyrke Gud på den måde der stemmer med deres overbevisning, dog at xxx lic@ruc.dk

 4. Forfatningsbegrebet: regeringsgrundlaget, regeringen Thorning-Schmidt 2011 En styringsreform af folkekirken, jf. grl § 66: • Sammenhængende • Moderne • Klar ansvarsfordeling for * økonomiske forhold * indholdsmæssige forhold Udvalg (kommissorium, medlemmer, formand) – betænkning - lovforslag lic@ruc.dk

 5. Sideløbende initiativer Selskab for Kirkeret: www.kirkeret.dk; kommende kirkeretsantologi Forskningsprojekter (f.eks. Teologi/KU med kommende bogudgivelse) Forum for Fri Folkekirke – Kirkeligt Centrum - … lic@ruc.dk

 6. 2. problemstillinger Tidssvarende og klart ansvar for moderne og sammenhængende opgaveløsning Tidssvarende og klart ansvar for moderne og sammenhængende økonomi Opgave- byrde- og organisationsreform? Skal fællesskabet om den enkelte kirke/sogn stadig ha betydning? lic@ruc.dk

 7. indholdsmæssige forhold • Hvem beslutter indhold i ritualer for gudstjenester og kirkelige handlinger, salmebog mv • Sammenhængende, klar og moderne fastlæggelse af folkekirkens lokale, regionale og landsdækkende opgaver vs • Den enkelte præst – det enkelte menighedsråd lic@ruc.dk

 8. Fra neden fra oven fra midten • Konfirmandarbejde • Minikonfirmander • Musikudvikling • Dåb og dåbsfamilier • Babysalmesang • Ægteskab , familie, vielse • Sygdom, ensomhed, sorg, død, forladthed • Ældres livsvilkår • Livet i byen – livet på landet • Soldat, udsendt eller udvandret eller indvandret og nye menigheder • Ind- og udmeldellser. Mission. lic@ruc.dk

 9. Budgetenheder, budgetkompetence – teknik eller politik? • Menighedsråd – Provsti – kommunalbestyrelse. Samspil eller opgaveflytning • (stift – stiftsråd – biskop) • Landskirkeskat, landsdækkende folkekirkelige institutioner, præstestillinger (60-70%) • Statens tilskud (bispeløn, 30-40% præsteløn, DSUK mv) lic@ruc.dk

 10. Ansættelsesforhold • Ansættelses- og afskedigelsesmyndighed for alt personale i folkekirken • Sikring af at den konkrete ansættelse sker inden for retlige og økonomiske rammer • Fastlæggelse af generelle arbejdsvilkår (overenskomst, tjenestemandssystemet) • Stillingtagen til generel og konkret normering • Konkret arbejdstilrettelæggelse – konkret ansvar for indhold lic@ruc.dk

 11. Ejerforhold – tilbage til en selvfinansierende folkekirke? • Kirkebygningen; Kirkegård og tilhørende jord og kapitaler; Præstegård og tilhørende jord: anlæg og drift – og nedlæggelse • Beslutningskompetence i forhold til anvendelse af fast ejendom • Beslutningskompetence i forhold til anvendelse af provenu lic@ruc.dk

 12. Hovedformål Fremme evangeliets frie løb Hæmme mismod (jf Niels-Henrik Arendt i Dansk Kirketidende) Men vel også sikre ansvar og ejerskab til de rette lic@ruc.dk

 13. 3. Parallelle modeller (klar sammenhængende moderne): • Særforsorgen før udlægningen fra staten • Folkeskolen – universiteterne – sundhedsvæsenet • Den kollektive trafik • Hjemmepleje - ?? lic@ruc.dk

 14. Norden: Island: en indholdsmæssig fri kirke med egne ansatte, men økonomisk forsørget af staten (biskop og bispekontor + menigheder) Norge: en fri kirke kirke med statens ansatte og forsørget af kommuner/stat (jf trossamfund) Sverige: en helt fri kirke med egne ansatte finansieret af medlemmer + statskontrakt om begravelsesvæsenet Finland: en statslig organisation med indre styringsfrihed, statsligt ansatte og kirkeskat lic@ruc.dk

 15. Europæiske hovedmodeller Kirken = et internationalt organiseret embedshierarki + parallelt klosterhierarki Kirken = et internt organiseret embedshierarki med egne styringsregler men legitimeret af staten Kirken = kronens liturgi, nationale embedshierarkier sammensluttet i bønsfællesskab, selvejende kirker, kirkelige handlinger for alle Kirken = vi, brødrene/de hellige (lokalt, landsdækkende, internationalt) lic@ruc.dk

 16. Hvem er det folkekirkelige ’vi’ eller ’de’ ”Det må folkekirken selv afklare” (tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen om spørgsmålet om homoseksuelle vielser) Biskopperne (den enkelte biskop) – Den enkelte præst (præsterne) Menighedsrådet – men landsplan? Medlemmerne – 80 – 40 – 20 – 10 – 2 % lic@ruc.dk

 17. 4. modeller A: minimum: luk hullerne = landsmenighedsråd til landskirkeskatten; biskopperne eller mindst en biskop skriver ritual som kirkeministeren/regenten indstiller; sogne nedlægges af stiftet/biskoppen B: maximum: landskirkemøde, landskirkeråd, kirkeministeriet som sekretariat, internt afskedigelsesnævn forfatningslov, domstole lic@ruc.dk

 18. 5. Udenfor forfatningsdiskussion – inden el uden for religionsfrihed? • Skal Obama’s sundhedsreform også omfatte pligt for arbejdsgiverne til at betale sundhedsforsikring til prævention? Også religiøse arbejdsgivere? • Er det udtryk for religionsfrihed når ortodokse kvinder i Israel frivilligt påtager sig at sidde bagerst i bussen, være klædt i Niqab, ikke gå ud uden mandligt følgeskab eller lommer af mormoner accepterer polygam praksis? lic@ruc.dk