slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
แนวทาง การจัดทำงานรายงานการควบคุมภายใน ระดับส่วนงานย่อยและระดับหน่วยรับตรวจ PowerPoint Presentation
Download Presentation
แนวทาง การจัดทำงานรายงานการควบคุมภายใน ระดับส่วนงานย่อยและระดับหน่วยรับตรวจ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 53

แนวทาง การจัดทำงานรายงานการควบคุมภายใน ระดับส่วนงานย่อยและระดับหน่วยรับตรวจ - PowerPoint PPT Presentation


 • 170 Views
 • Uploaded on

แนวทาง การจัดทำงานรายงานการควบคุมภายใน ระดับส่วนงานย่อยและระดับหน่วยรับตรวจ. โดย สมพิศ จันทรเมฆินทร์ นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 7. เนื้อหาการนำเสนอ. การปรับปรุงแบบการรายงาน แนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน การจัดส่งรายงานให้ สตง. รูปแบบรายงาน.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'แนวทาง การจัดทำงานรายงานการควบคุมภายใน ระดับส่วนงานย่อยและระดับหน่วยรับตรวจ' - ganit


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

แนวทางการจัดทำงานรายงานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อยและระดับหน่วยรับตรวจแนวทางการจัดทำงานรายงานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อยและระดับหน่วยรับตรวจ

โดย สมพิศ จันทรเมฆินทร์

นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 7

slide2
เนื้อหาการนำเสนอ
 • การปรับปรุงแบบการรายงาน
 • แนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน
 • การจัดส่งรายงานให้ สตง.
 • รูปแบบรายงาน
slide3

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544

ข้อ 5 - ให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายในให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่ระเบียบใช้บังคับ (27 ต.ค. 2544)

- รายงานความคืบหน้าทุก 60 วัน

ข้อ 6 - ประเมินการควบคุมภายในและรายงานผลการประเมินอย่างน้อยปีละ หนึ่งครั้ง

- ภายใน 90 วัน จากวันสิ้นปีงบประมาณ หรือปีปฏิทิน

slide4

การปรับปรุง

1. ปรับลดแบบฟอร์มและรูปแบบการรายงานตามระเบียบฯ ข้อ 6

slide7

การปรับปรุง (ต่อ)

2. การรายงานตามระเบียบ ข้อ 5

slide8
การปรับปรุง (ต่อ)

3. ปรับเนื้อหาและรูปเล่มให้มีความกะทัดรัดขึ้น รวมทั้งปรับหนังสือรับรองฯ ให้มีความกระชับมากขึ้น

4. เปิดให้หน่วยที่มีการประเมินผลการควบคุมภายในของตนเองใช้ สามารถประเมินผลการควบคุมภายในตามที่ปฏิบัติ และทำหนังสือรับรองการประเมินฯ ส่งฉบับเดียว

5. หน่วยงานย่อยภายใต้สังกัดที่มีโครงสร้างการบริหารเป็นอิสระจากหน่วยต้นสังกัด การจัดทำรายงานถือเสมือนเป็นหน่วยรับตรวจ

slide9
การประเมินผลการควบคุมภายในหน่วยรับตรวจ ตามแนวทางของ สตง.
 • ประเมินผลระดับส่วนงานย่อย

ประเมินผลกิจกรรม พิจารณาห้าองค์ประกอบ ของการควบคุมภายใน

 • ประเมินผลระดับหน่วยรับตรวจ

ใช้ผลการประเมินส่วนงานย่อย และประเมินเพิ่มเติม

เพื่อสรุปภาพรวมหน่วยงาน

slide10
การดำเนินการประเมินผลการควบคุมภายในการดำเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน

1. กำหนดผู้รับผิดชอบ

2. กำหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์การประเมิน

3. ศึกษา ทำความเข้าใจโครงสร้างการควบคุมภายใน

4. จัดทำแผนการประเมิน

5. ดำเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน

6. สรุปผล และจัดทำรายงานการประเมิน

slide11
1. กำหนดผู้รับผิดชอบ
 • เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสหรือคณะทำงาน
 • ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติระดับส่วนงานย่อย
 • ผู้ตรวจสอบภายใน
slide13
2. กำหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์การประเมิน
 • ประเมินทั้งระบบ/บางส่วน/งานที่มีความ เสี่ยงสูง
 • ประเมินเพื่อต้องการทราบสิ่งใด

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการดำเนินงาน

 ความถูกต้อง น่าเชื่อถือของรายงานการเงิน

การปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ฯลฯ

slide14
ศึกษาทำความเข้าใจโครงสร้างการควบคุมภายในศึกษาทำความเข้าใจโครงสร้างการควบคุมภายใน

รูปแบบระบบการควบคุมภายในตามที่ออกแบบไว้

ทำงานจริง ทำอย่างไร

สอบถาม / สัมภาษณ์ / ศึกษาเอกสาร

สรุปผลการศึกษา

slide15
4. จัดทำแผนการประเมิน

 เรื่องที่จะประเมิน

 วัตถุประสงค์การประเมิน

 ขอบเขต

 ผู้ประเมิน

 ระยะเวลา

 วิธีประเมิน

 เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้

slide16
5. ดำเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน

โดยการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (CSA)

 • ลักษณะการประเมินที่ทำร่วมกันระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในสายงานนั้น
slide17
5.ดำเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน (ต่อ)
 • CSA เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ
 • รูปแบบ CSA มีหลายรูปแบบ เช่น แบบประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การออกแบบสอบถาม และแบบสำรวจการควบคุมภายใน (การสำรวจข้อมูล)
 • โดยทั่วไปอาจใช้หลายรูปแบบผสมกันตามที่เห็นสมควร
slide18
6. สรุปผลและจัดทำเอกสารการประเมิน

ส่วนงานย่อย

 • วิเคราะห์ ความมีอยู่ ความเพียงพอ ประสิทธิผล การควบคุมจากผลการประเมิน
 • เสนอวิธีการปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่อง จุดอ่อน
 • จัดทำรายงาน ส่ง เจ้าหน้าที่อาวุโส/คณะทำงาน

1. รายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน – ปย.1

2. รายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน – ปย.2

slide19
6. สรุปผลและจัดทำเอกสารการประเมิน (ต่อ)

หน่วยรับตรวจ

 รวมผลสรุปส่วนงานย่อยผลการประเมินเพิ่มเติม

 ผลการประเมินอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน

 วิเคราะห์ เปรียบเทียบ สรุปภาพรวม

 จัดทำรายงาน

1. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน – ปอ.1

2. รายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน – ปอ.2

3. รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน – ปอ.3

slide20
การจัดส่งรายงานให้ สตง.
 • หนังสือรับรองการประเมินผล การควบคุม ฉบับเดียว
 • รายงานอื่นเก็บไว้ที่หน่วยรับตรวจ
slide21
หน่วยรับตรวจที่มีหน่วยงานย่อยภายใต้สังกัดหน่วยรับตรวจที่มีหน่วยงานย่อยภายใต้สังกัด

เช่นโรงเรียน โรงพยาบาล สังกัดกระทรวงศึกษาฯ สาธารณสุข

หน่วยงานย่อยทุกแห่งจัดทำรายงาน รวมมาเป็นชั้นๆ เป็นภาพรวมหน่วยงาน

แก้ปัญหาโดยให้พิจารณาโครงสร้างการ

บริหาร ถ้ามีอิสระจากหน่วยต้นสังกัด รายงานโดยถือเป็นหน่วยรับตรวจ

ไม่ต้องส่งมารวมกับหน่วยต้นสังกัด

คำแนะนำฉบับเดิม

แนวทางฉบับใหม่

slide22
รูปแบบรายงาน
 • ระดับหน่วยรับตรวจ

แบบ ปอ. ประเมินองค์กร

 • ระดับส่วนงานย่อย

แบบ ปย. ประเมินส่วนงานย่อย

 • ผู้ตรวจสอบภายใน

แบบ ปส. ประเมินโดยผู้ตรวจสอบภายใน

slide23
รูปแบบรายงานระดับหน่วยรับตรวจ –ปอ.

มี 3 แบบ

1. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน – ปอ.1

2. รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน – ปอ.2

3. รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน – ปอ.3

slide24

ปอ.1 แบบรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน................

....(ชื่อหน่วยรับตรวจ)......ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่.....เดือน.......พ.ศ.......ด้วยวิธีการที่ ....(ชื่อหน่วยรับตรวจ)......กำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้าน.................

...................................................................................................................ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของ....................สำหรับปีสิ้นสุดวันที่.....................เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก

__________________

__________________

__________________

เป็นหนังสือรับรองที่หน่วยรับตรวจรับรองตนเองเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

slide25

ปอ.1 แบบรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ต่อ)

คตง./ ผู้กำกับดูแล/ คณะกรรมการตรวจสอบ

- ระบุชื่อหน่วยงานและงวดเวลาการประเมิน

- ขอบเขตการประเมินตามที่หน่วยงานกำหนด

สรุปผลการประเมิน เป็นไปตามที่หน่วยงานกำหนด มีความเพียงพอ และบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมหรือไม่ เพียงใด

หัวหน้าหน่วยรับตรวจ วันที่รายงาน

 ผู้รับรายงาน 

 วรรคแรก 

 วรรคสอง

 ผู้รายงาน

slide26

ปอ.2 แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

............................

................................

.......................................

ส่วนหัวรายงาน

ผลการประเมิน .................................................................

.......................................................................................... ชื่อผู้รายงาน

ตำแหน่ง

วัน เดือน พ.ศ.

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน

(1)

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม

.......................................

2. การประเมินความเสี่ยง

.......................................

3. กิจกรรมการควบคุม

.......................................

4. สารสนเทศและการสื่อสาร

.......................................

5. การติดตามประเมินผล

.......................................

ผลการประเมิน/ ข้อสรุป

(2)

slide27

ปอ.2แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ต่อ)

ชื่อหน่วยรับตรวจ

ชื่อรายงานอะไร

งวดการรายงาน

เป็นการระบุข้อมูลสรุปการควบคุมแต่ละองค์ประกอบ

ผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบ

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบโดยรวม

ผู้ประเมิน ตำแหน่ง วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน

ส่วนหัวรายงาน

คอลัมน์ (1)

คอลัมน์ (2)

ด้านล่างแบบ

slide28

ปอ.2แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ต่อ)

ข้อมูลที่รายงานได้มาจาก

1. สรุปผลจากแบบ ปย.1 ของส่วนงานย่อยต่างๆ (รูปแบบเดียวกันกับ ปอ.2 แต่เป็นการประเมินระดับส่วนงานย่อย)

2. การประเมินเพิ่มเติมในระดับองค์กร

slide29

แบบสอบถามองค์ประกอบของการควบคุมภายในแบบสอบถามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

 ผู้ประเมินสามารถนำแบบสอบถามองค์ประกอบของการควบคุมภายในมาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในได้ (ภาคผนวก ก หน้า 85 – 96)

 เป็นกลุ่มชุดคำถามแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายใน เพื่อนำไปใช้ในการประเมินการควบคุมภายใน

 จัดเตรียมไว้ล่วงหน้า

 คำถามตั้งขึ้นตามมาตรฐานของหลักการควบคุมตามแนวคิดว่า เป็นการควบคุมที่ดีและเหมาะสมในองค์ประกอบนั้นๆ

slide30

ปอ.3แบบรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในปอ.3แบบรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

.............................

.................................

........................................

มี 6 คอลัมน์

ส่วนหัวรายงาน

slide31

ปอ.3แบบรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ต่อ)

ส่วนหัวรายงาน

คอลัมน์ (1)

คอลัมน์ (2)

คอลัมน์ (3)

ชื่อหน่วยรับตรวจ

ชื่อรายงานอะไร

งวดการรายงาน

ระบุงาน / กิจกรรมหลักที่ประเมินฯพร้อมวัตถุประสงค์

ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ สรุปมาจาก ปย.2 คอลัมน์(4) (แบบประเมินตนเองของส่วนงานย่อย) เฉพาะความเสี่ยงที่สำคัญ และในส่วนที่พบจากการประเมินเพิ่มเติมระดับองค์กร

งวด / เวลาที่พบความเสี่ยงหรือจุดอ่อน

slide32

ปอ.3แบบรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ต่อ)

ชื่อผู้รายงาน

ตำแหน่ง

วัน.......เดือน..........พ.ศ.........

slide33

ปอ.3แบบรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ต่อ)

รายการปรับปรุงการควบคุมโดยสรุปมาจาก ปย.2

คอลัมน์ (5) เฉพาะที่จะลดความเสี่ยงที่สำคัญที่ระบุไว้ในคอลัมน์ (2) ของแบบ ปอ.3

ผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปรับปรุงและวันที่ดำเนินการเสร็จ

ข้อมูลอื่นที่ต้องการแจ้ง

ชื่อหัวหน้าหน่วยรับตรวจ ตำแหน่ง วันที่รายงาน

คอลัมน์ (4)

คอลัมน์ (5)

คอลัมน์ (6)

ด้านล่างแบบ

slide34

รูปแบบรายงานระดับส่วนงานย่อย –ปย.

มี 2 แบบ

1. รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน - ปย.1

2. รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน - ปย.2

slide35

ปย.1แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในปย.1แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

รูปแบบเดียวกันกับ ปอ.2

ข้อมูลที่รายงาน

- จากการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ส่วนงานย่อยนั้นๆ

slide36

ปย.2แบบประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายในปย.2แบบประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน

.............................

.................................

........................................

มี 7 คอลัมน์

ส่วนหัวรายงาน

slide37

ปย.2 แบบประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน(ต่อ)

ชื่อส่วนงานย่อย

ชื่อรายงานอะไร

งวดการรายงาน

ระบุงาน / กิจกรรมที่ประเมินพร้อมวัตถุประสงค์

กิจกรรมการควบคุมต่างๆ ที่มีอยู่สำหรับเรื่องที่ประเมินในช่องแรก

ประเมินกิจกรรมการควบคุมที่มีตามคอลัมน์ (2) เพียงพอในการบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่

หากกิจกรรมควบคุมไม่เพียงพอ/ มีประสิทธิผล ยังมีความเสี่ยงอะไร

ส่วนหัวรายงาน

คอลัมน์ (1)

คอลัมน์ (2)

คอลัมน์ (3)

คอลัมน์ (4)

slide38

ปย.2 แบบประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน(ต่อ)

ชื่อผู้รายงาน

ตำแหน่ง

วัน.......เดือน..........พ.ศ.........

slide39

ปย.2 แบบประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน(ต่อ)

การควบคุมที่ต้องปรับปรุงหรือเพิ่มเติมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง

ผู้รับผิดชอบ พร้อมวันที่ปรับปรุงเสร็จ

ข้อมูลอื่นที่ต้องการแจ้ง

ชื่อหัวหน้าส่วนงานย่อย ตำแหน่ง วันที่รายงาน

คอลัมน์ (5)

คอลัมน์ (6)

คอลัมน์ (7)

ด้านล่างแบบ

slide40

แบบสอบถามเกี่ยวกับการควบคุมภายใน(Internal Control Questionnaires : ICQ)

 ใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินโดยประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม (ภาคผนวก ข)

กลุ่มชุดคำถามเกี่ยวกับการควบคุมภายในเฉพาะเรื่อง/ กิจกรรม

จัดเตรียมไว้ล่วงหน้า

กำหนดขึ้นตามมาตรฐานของหลักการควบคุมภายในตามแนวคิดว่าเป็นการควบคุมภายในที่ดีและเหมาะสมสำหรับเรื่องหรือกิจกรรมนั้น

slide41

รูปแบบรายงานของผู้ตรวจสอบภายใน –ปส.

 รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

slide42

ปส.แบบรายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในปส.แบบรายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน

เป็นการประเมินการควบคุมอย่างอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน

เพื่อรายงานผู้บริหารถึงผลการสอบทานการประเมินของหน่วยงานและส่วนงานย่อย เป็นไปตามที่องค์กรกำหนดหรือไม่เพียงใด

slide43

รายงาน............................................รายงาน............................................

เรียน (หัวหน้าหน่วยรับตรวจ/ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยรับตรวจ) 

 ข้าพเจ้าได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ (ชื่อหน่วยรับตรวจ).......สำหรับปีสิ้นสุดวันที่........เดือน...........พ.ศ.........การสอบทาน.................................................

..................................................................................................................................................

....................................................................ภายใน

 ชื่อผู้รายงาน

ตำแหน่ง

วันที่.....เดือน............พ.ศ.........

ปส.แบบรายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ต่อ)

slide44

ปส.แบบรายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ต่อ)

“รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน”

- หัวหน้าหน่วยรับตรวจ

- ระบุงวดเวลาการประเมินผลการควบคุมภายในงวดปีใด

- ขอบเขตการสอบทาน ปฏิบัติอย่างสมเหตุสมผล ระมัดระวังอย่างรอบคอบ

- ผลการสอบทาน

- หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน วันที่รายงาน

 ชื่อรายงาน 

 ผู้รับรายงาน 

 วรรครายงาน

ผู้รายงาน 

slide45

การจัดทำและจัดส่งรายงานการจัดทำและจัดส่งรายงาน

สรุปรายงานที่หน่วยรับตรวจต้องจัดทำ และจัดส่ง สตง.

slide46

ตัวอย่างรายงาน

ประกอบด้วยตัวอย่างรายงานระดับหน่วยรับตรวจ ระดับส่วนงานย่อย และผู้ตรวจสอบภายใน

กิจกรรมด้าน “ทรัพยากรบุคคล” เหตุผลที่ใช้กิจกรรมนี้เพราะทุกหน่วยงานต้องมี

เพื่อให้ผู้ใช้แนวทางฯ ใช้ศึกษา ทำความเข้าใจ ประกอบการจัดทำรายงาน

slide47

ตัวอย่างแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในและแบบสอบถามการควบคุมภายในตัวอย่างแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในและแบบสอบถามการควบคุมภายใน

วัตถุประสงค์การจัดทำ

เพื่อเป็นแนวทางในการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในและประเมินการควบคุมภายในตามกิจกรรมแต่ละด้าน

เพื่อให้ทราบความเสี่ยงทั่วไปที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน

เพื่อให้ทราบความเพียงพอของการควบคุมภายใน

เพื่อใช้ประโยชน์ในการแก้ไข ปรับปรุงการควบคุมภายในต่อไป

slide48

ตัวอย่างแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในภาคผนวก

แบ่งเป็น 5 องค์ประกอบ

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม

2. การประเมินความเสี่ยง

3. กิจกรรมการควบคุม

4. สารสนเทศและการสื่อสาร

5. การติดตามประเมินผล

 แต่ละองค์ประกอบแยกเป็น หัวข้อหลักและหัวข้อย่อยที่เกี่ยวเนื่องกับหัวข้อหลัก

 การนำไปใช้ควรปรับแต่งให้เหมาะสม สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและความเสี่ยงของหน่วยงานที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

slide49

ตัวอย่างแบบสอบถามการควบคุมภายในภาคผนวก

มี 4 ชุด

ชุดที่ 1แบบสอบถามด้านการบริหารประกอบด้วย

 • ภารกิจ
 • กระบวนการปฏิบัติงาน
 • การใช้ทรัพยากร
 • สภาพแวดล้อมของการดำเนินงาน
slide50

ตัวอย่างแบบสอบถามการควบคุมภายในภาคผนวก ข (ต่อ)

มี 4 ชุด

ชุดที่ 2แบบสอบถามด้านการเงินประกอบด้วย

 • เงินสดและเงินฝากธนาคาร
 • ทรัพย์สิน
 • รายงานการเงิน
slide51

ตัวอย่างแบบสอบถามการควบคุมภายในภาคผนวก ข (ต่อ)

มี 4 ชุด

ชุดที่ 3แบบสอบถามด้านการผลิตประกอบด้วย

 • การวางแผนการผลิต
 • การดำเนินการผลิต
 • การบริหารคลังสินค้า

ชุดที่ 4แบบสอบถามด้านอื่นๆประกอบด้วย

 • การบริหารบุคลากร
 • ระบบสารสนเทศ
 • การบริหารพัสดุ
slide52

ตัวอย่างแบบสอบถามการควบคุมภายในภาคผนวก ข (ต่อ)

วิธีการใช้

1. ผู้ประเมินเป็นผู้ถามตามคำถามในแบบ

- มีการปฏิบัติตาม ใส่เครื่องหมาย “” ในช่อง “มี/ใช่”

- ไม่มีการปฏิบัติตาม ใส่เครื่องหมาย “” ในช่อง “ไม่มี/ไม่ใช่”

2. ผู้ประเมินทดสอบคำตอบโดย การสอบถาม การสังเกตการณ์ การปฏิบัติงานจริง หรือวิเคราะห์จากเอกสารหลักฐานแล้วสรุป ในช่อง “คำอธิบาย/ คำตอบ”

3. พิจารณาประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในกิจกรรมนั้น

slide53

การสร้างระบบต้องคำนึงถึง “คน”เป็นอันดับแรก

 • คนสร้างวัฒนธรรมให้กับองค์กร
 • คนดีทำระบบเลวให้ดีขึ้นได้
 • คนเลวทำระบบดีให้เลวลงได้
 • ดังนั้น “คน”คือหัวใจสำคัญที่จะผลักดันให้ระบบการควบคุมภายในที่ดีเกิดขึ้นได้ และประสบความสำเร็จ
 • สวัสดีค่ะ