Delovna skupina: ZAPOSLOVANJE IN BREZPOSELNOST MLADIH - PowerPoint PPT Presentation

ganesa
delovna skupina zaposlovanje in brezposelnost mladih n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Delovna skupina: ZAPOSLOVANJE IN BREZPOSELNOST MLADIH PowerPoint Presentation
Download Presentation
Delovna skupina: ZAPOSLOVANJE IN BREZPOSELNOST MLADIH

play fullscreen
1 / 14
Download Presentation
Delovna skupina: ZAPOSLOVANJE IN BREZPOSELNOST MLADIH
172 Views
Download Presentation

Delovna skupina: ZAPOSLOVANJE IN BREZPOSELNOST MLADIH

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Delovna skupina: ZAPOSLOVANJE IN BREZPOSELNOST MLADIH 17.11.09 Moderatorka: Vesna Miloševič

 2. Udeleženci • Zelo mešana in dobra skupina iz vseh sfer (ministrstva, sindikati, nacionalne mladinske organizacije, študentske organizacije, politični podmladki, nevladne organizacije, društva, mladinski centri & sveti, URSM, SURS, ZRSZ...) • Konstruktivna debata

 3. Dr. Miroljub Ignjatović (FDV) – “Zaposlovanje in brezposelnost mladih: aktivni, fleksibilni in prilagodljivi” • Ga. Damjana Košir (MDDSZ) – predstavitev ukrepov in dela Ministrstva za delo na področju zaposlovanja mladih

 4. Neusklajenost med izobraževalno sfero in trgom dela • spodbujanje ključnih kompetenc (timsko delo, komunikacija, IT, delo pod stresom, učenje učenja, reševanje problemov), s tem bomo povečali zaposljivost vseh mladih • (večja) povezava med NVO in šolstvom • okrepitev stika z delodajalci na celotni vertikali (z osnovnošolci, srednješolci, študenti) – odgovornost delodajcev in šolskega sistema • povečanje (samo)odgovornosti mladih in osveščanje mladih in njihovih staršev

 5. Nizka intenzivnost investiranja v delovna mesta • ustvarjanje novih delovnih mest • ustvarjanje UČNIH delovnih mest (za usposabljanje) – delodajalci morajo investirati v izobraževanje svojih potencialnih kadrov • kako spodbujat delodajalce za to: zakonodaja, olajšave, subvencije

 6. Pomanjkanje karierne orientacije in beleženja • ogrodje nacionalnih poklicnih kvalifikacij • beleženje za vse ravni izobraževanja (primarno, sekundarno, terciarno) in učenja (vseživljenjsko, v službi) • razvoj sistema karierne orientacije • poklicna vzgoja od OŠ naprej (pribljubljenost naravoslovja in tehnike) • povezati orodja, ki že obstajajo na nacionalni ravni (prepoznavanje s strani delodajalcev). Okrepiti primere dobre prakse (Nefiks...)

 7. Dvojnost položaja mladih na trgu dela • uveljavitev načela vsako delo šteje (MDDSZ) • spremembe na področjih delovnih razmerij / zakonodaje • prilagajanje bank na situacijo v državi • povečanje socialne varnosti • dejstvo: izobrazba, znanje in delovne izkušnje so pomembnejše kot oblika pogodbe (varnost = zaposljivost) • določene spremembe pri inštitutu dela za nedoločen čas (bolj privlačno za delodajalce) • medgeneracijska pogodba (dvig varnosti pogodbam za določen čas, znižanje varnosti pogodbenim razmerjim za nedoločen čas) • Pogajanja med delodajalci in sindikati na področju zaposlovanja mladih (ne le o plačah)

 8. Demografska struktura (pokojnine - vzdržnost sistema) • vključitev mladih v debate o pokojninah • prepričati mlade v zaupanje v pokojninski sistem in zagotovi, da bo država z reformami dosegla funkcioniranje sistema • postopno dvigovanje starostne meje za upokojitev • razvoj gospodarstva - povečanje dodane vrednosti • temeljni državljanski dohodek

 9. Neizraba nevladnega sektorja • okrepitev financiranja (olajšave za podjetja za vlaganje v nevladni sektor; • iz dohodnine: dvig iz 0,5 % na 1% - v sklad za NVO; možnost rešitve v davčni zakonodaji (davki bi se stekali v ta sektor – npr. igre na srečo, davčna olajšava; • država – več sredstev za zaposlitve v NVO, ne le za podporo za delovanje oz. projekte) • Zakon o mladini bo to izboljšal • izenačitev plačnih pogojev • zmanjšanje administrativnih ovir

 10. Vzgoja in izobraževanje v podjetnem duhu • vlaganje v znanje, ne v »papir/potrdilo« • uvajanje vzgoje podjetnosti že v primarno in sekundarno izobraževanje • uvajanje predmet v OŠ, kjer se mladi naučijo osnov ekonomije za vsakdanjo uporabo (kakšne vrste kreditov obstajajo, kako upravljat s svojimi financami) • projektno delo skozi katerega se naučiš duha podjetništva (vpliv in delo NVO - potencial) • Bela knjiga (MŠŠ) – več projektnega dela v formalno izobraževanje • Spodbujanje inovativnosti in ustvarjalnosti (in zagotoviti infrastrukturo)

 11. Priznavanje kompetenc pridobljenih z neformalnim učenjem • dobri ukrepi: Nefiks, certifikatni sistem za odrasle, priznavanje delovnih izkušenj (priznavanje ŠD) – ne le v teoriji, tudi v praksi • ovrednotenje neformalnih izkušenj (izven študijskih obveznosti) v sekundarnem in terciarnem izobraževanju (sistem je nastavljen, ni pa še implementiran) • dodatek k diplomi z opisom neformalno pridobljenih znanj • spodbujanje delodajalcev k upoštevanju pridobljenih znanj preko neformalnega dela (študentskega dela, mladinskega dela, seminarjev, tečajev...)

 12. TEME ZA NADALJNJO RAZPRAVO • metodologija: starostna definicija mladosti, uskladitev metodologije • spodbujanje ustvarjalnosti, podjetništva in inovativnosti • prekernost • mobilnost • študentsko delo • samozaposlovanje

 13. spodbudujanje mladih k aktivnosti in pridobivanju neformalnega znanja • upoštevanje koncepta zaposljivosti mladih pred uvajanjem reform in sprememb • bolonjska reforma: vprašanje zaposljivosti po 1. stopnji • država za zgled na vseh področjih (študentsko delo, priznavanje neformalnih delovnih izkušenj...) • poudarjanje lastne odgovornosti mladih • fleksibilne oblike zaposlovanja • individualizem vs. skupnost!

 14. Hvala za pozornost Marko. Irena. Tanja. Goran. Borut. Dimitrij. Katja. Franci. Damjana. Boštjan. Staša. Natalija. Nada. Aleš. Matevž. Aljaž. Karl. Miroljub. Primož. Andraž. Vesna.