บทที่ 2
Download
1 / 17

????? 2 - PowerPoint PPT Presentation


  • 170 Views
  • Uploaded on

บทที่ 2. อุปสงค์ อุปทาน และภาวะดุลยภาพ. อุปสงค์ อุปทาน และภาวะดุลภาพ/ความหมายอุปสงค์. หนังสือหน้า 13. เลขหน้า 2/2. อุปสงค์ (demand). 2.1 ความหมายของอุปสงค์

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '????? 2' - galvin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
2

บทที่ 2

อุปสงค์อุปทาน

และภาวะดุลยภาพ


Demand

อุปสงค์ อุปทาน และภาวะดุลภาพ/ความหมายอุปสงค์

หนังสือหน้า

13

เลขหน้า

2/2

อุปสงค์(demand)

2.1 ความหมายของอุปสงค์

“จำนวนสินค้าและบริการชนิดใดชนิดหนึ่งที่ผู้บริโภคต้องการซื้อภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ ณ ระดับราคาต่าง ๆ กันของสินค้าชนิดนั้น หรือ ณ ระดับรายได้ต่าง ๆ กันของผู้บริโภค หรือ ณ ระดับราคาต่าง ๆ กันของสินค้าชนิดอื่นที่เกี่ยวข้อง”


2 3 demand determinants and demand function

อุปสงค์ อุปทาน และภาวะดุลภาพ/ปัจจัยตัวกำหนดอุปสงค์

หนังสือหน้า

13

เลขหน้า

2/4

2.3 ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดอุปสงค์และฟังก์ชันอุปสงค์ (demand determinants and demand function)

2.3.1 ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดอุปสงค์

1) ระดับราคาสินค้าชนิดนั้น ๆ ในตลาด (price : Px) ด้วยเหตุที่ ผู้บริโภคมีรายได้จำกัด การที่ราคาสินค้าชนิดหนึ่งสูงขึ้นจะทำให้ผู้บริโภคบางคนใช้สินค้าชนิดอื่นซึ่งราคายังคงที่ทดแทนจำนวนซื้อสินค้าและบริการชนิดนั้นก็จะลดลง ในทางตรงข้ามถ้าราคาสินค้าและบริการชนิดหนึ่งลดลง ผู้บริโภคก็จะซื้อสินค้าและบริการชนิดนั้นมากขึ้น


2

อุปสงค์ อุปทาน และภาวะดุลภาพ/ปัจจัยตัวกำหนดอุปสงค์

หนังสือหน้า

14

เลขหน้า

2/5

2) ระดับรายได้เฉลี่ยของผู้บริโภค (Income : I) โดยทั่วไปเมื่อรายได้เฉลี่ยของผู้บริโภคสูงขึ้น ทำให้การซื้อสินค้าและบริการชนิดหนึ่ง ๆ เปลี่ยนแปลงไป โดยจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน ในกรณีที่เป็นสินค้าปกติ (normal goods) และสินค้าฟุ่มเฟือย (luxury goods) แต่จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันข้ามกันในกรณีที่เป็นสินค้าด้อยคุณภาพ (inferior goods)


2

อุปสงค์ อุปทาน และภาวะดุลภาพ/ปัจจัยตัวกำหนดอุปสงค์

หนังสือหน้า

14

เลขหน้า

2/6

3) การเปลี่ยนแปลงระดับราคาสินค้าและบริการชนิดอื่นที่เกี่ยวข้อง

(1) สินค้าที่ใช้ทดแทนกัน (substitute) การเปลี่ยนแปลงของ ระดับราคาสินค้าประเภทนี้จะทำให้จำนวนซื้อสินค้าเดิม (Qx) เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน

(2) สินค้าที่ใช้ประกอบกัน (complement) การเปลี่ยนแปลงของ ระดับราคาสินค้าประเภทนี้ย่อมทำให้จำนวนซื้อสินค้าเดิม (Qx) เปลี่ยนแปลงไปในทางตรงกันข้าม

4) ขนาดของประชากรทั้งหมด (population size : Pz)

เมื่อประชากรเพิ่มขึ้นความต้องการสินค้าและบริการจะสูงขึ้น ด้วย


2

5) การกระจายรายได้ระหว่างครัวเรือน (income distribution between household : Di) ประเทศที่มีการกระจายได้ที่เลว (มี ความเหลื่อมล้ำกันมาก) จำนวนซื้อสินค้าและบริการบางชนิด (สินค้าสำหรับผู้ที่มีรายได้สูง) จะสูงขึ้น ในขณะที่จำนวนซื้อ สินค้าและบริการบางชนิด (สินค้าสำหรับผู้ที่มีรายได้ต่ำ) จะ ลดลง

6) รสนิยมหรือความพอใจของผู้บริโภค (taste : T)

7)ดินฟ้าอากาศหรือฤดูกาล (seasonal: S)

อุปสงค์ อุปทาน และภาวะดุลภาพ/ปัจจัยตัวกำหนดอุปสงค์

หนังสือหน้า

14

เลขหน้า

2/7


2 3 2 demand function

อุปสงค์ อุปทาน และภาวะดุลภาพ/ฟังก์ชันอุปสงค์

หนังสือหน้า

15

เลขหน้า

2/8

2.3.2 ฟังก์ชันอุปสงค์ (demand function)

ฟังก์ชันอุปสงค์ข้างต้น แปลความหมายได้ว่า จำนวนซื้อสินค้า ขึ้นอยู่กับราคาของสินค้า X(Px) ระดับรายได้เฉลี่ยของผู้บริโภค (I) ระดับราคาสินค้าและบริการชนิดอื่นที่เกี่ยวข้องกัน (Py) ขนาดของประชากรทั้งหมด (Pz) การกระจายรายได้ของครัวเรือน (Di) รสนิยมหรือความพอใจของผู้บริโภค (T) และดินฟ้าอากาศหรือฤดูกาล (S)


2 4 law of demand

อุปสงค์ อุปทาน และภาวะดุลภาพ/กฎของอุปสงค์

หนังสือหน้า

15

เลขหน้า

2/10

2.4 กฎของอุปสงค์ (law of demand)

“ถ้าสิ่งอื่น ๆ อยู่คงที่ จำนวนซื้อสินค้าและบริการชนิดใดชนิดหนึ่งย่อมเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงกันข้ามกับราคาของสินค้าและบริการชนิดนั้นเสมอ ” คำกล่าวนี้คือ “ กฎอุปสงค์”(low of demand)


2

อุปสงค์ อุปทาน และภาวะดุลภาพ/ตารางอุปสงค์

หนังสือหน้า

16

เลขหน้า

2/12

2.5 ตารางอุปสงค์และเส้นอุปสงค์

(demand schedule and demand curve)

ตารางอุปสงค์ มีอยู่ 2 ประเภท คือ

1) ตารางอุปสงค์เฉพาะบุคคล (individual demand schedule) เป็นชุดตัวเลขที่แสดงให้ทราบถึงจำนวนซื้อสินค้าและบริการชนิดใดชนิดหนึ่งของคนใดคนหนึ่ง ณ ระดับราคาต่าง ๆ กันในระยะเวลาที่กำหนดให้


2

อุปสงค์ อุปทาน และภาวะดุลภาพ/ตารางอุปสงค์

หนังสือหน้า

17

เลขหน้า

2/15

2) ตารางอุปสงค์รวมหรือตารางอุปสงค์ของตลาด

(total demand schedule or market demand schedule)

เป็นชุดของตัวเลขที่แสดงให้ทราบถึงจำนวนซื้อสินค้าและบริการของตลาด ณ ระดับราคาต่าง ๆ กัน ในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง การหาจำนวนซื้อของตลาดทำได้โดยรวมจำนวนซื้อของบุคคลทั้งหมดในตลาด ณ ระดับราคาต่าง ๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนดให้


2

อุปสงค์ อุปทาน และภาวะดุลภาพ/ความแตกต่าง

หนังสือหน้า

19

เลขหน้า

2/18

2.6 ความแตกต่างระหว่างการเปลี่ยนแปลง จำนวนซื้อและการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์

2.6.1 การเปลี่ยนแปลงจำนวนซื้อ (change in the quantity demanded) หมายถึง จำนวนซื้อสินค้าและบริการชนิด ใดชนิดหนึ่งเปลี่ยนไปเนื่องจากราคาของสินค้าชนิดนั้นเปลี่ยนแปลงโดยที่ปัจจัยกำหนดอุปสงค์อื่นทั้ง 6 ตัว อยู่คงที่ ในกรณีเช่นนี้เส้นอุปสงค์จะไม่เปลี่ยนแปลงแต่ เป็นเพียงเคลื่อนย้ายไปตามเส้นอุปสงค์ (move along curve) เส้นเดิม นั่นคือ


2

อุปสงค์ อุปทาน และภาวะดุลภาพ/ความแตกต่าง

หนังสือหน้า

19

เลขหน้า

2/19

ราคาสูงขึ้นทำให้จำนวนซื้อ

ลดลงโดยมีการย้ายจุดบน

เส้น DD (จาก A ไป B)

ราคาลดลงทำให้จำนวนซื้อ

เพิ่มขึ้น โดยมีการย้ายจุด

บนเส้น DD (จาก Aไป C)

การเพิ่มขึ้นของจำนวนซื้อจะหมายถึงการเคลื่อนย้ายลงมาตามเส้นอุปสงค์อันเนื่องมาจากราคาลดลง ในทางตรงกันข้าม การลดลงของจำนวนซื้อจะหมายถึงการเคลื่อนย้ายขึ้นไปตามเส้นอุปสงค์อันเนื่องจากราคาสูงขึ้น


2

อุปสงค์ อุปทาน และภาวะดุลภาพ/ความแตกต่าง

หนังสือหน้า

19

เลขหน้า

2/20

2.6.2 การเปลี่ยนแปลงอุปสงค์ (change in demand) หมายถึง การที่ปัจจัยกำหนดอุปสงค์อื่นๆ เช่น ระดับรายได้เฉลี่ยของ ครัวเรือน การเปลี่ยนแปลงระดับราคาสินค้าและบริการชนิดอื่นที่เกี่ยวข้องกัน ขนาดของประชากรทั้งหมด การกระจายรายได้ ความนิยมของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าและบริการนั้นและฤดูกาลหรือเทศกาลที่ต้องการใช้สินค้าและบริการนั้น ๆ ตัวใดตัวหนึ่งหรือหลายตัวในจำนวนนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปและมีผลให้จำนวนซื้อเพิ่มขึ้นหรือลดลง ทั้ง ๆ ที่ระดับราคาสินค้ายังคงเดิม


2

อุปสงค์ อุปทาน และภาวะดุลภาพ/ความแตกต่าง

หนังสือหน้า

19

เลขหน้า

2/21

ในกรณีเช่นนี้จะทำให้มีการเคลื่อนย้ายของเส้นอุปสงค์ทั้งเส้น (shift in demand curve) ซึ่งแตกต่างจากการเปลี่ยนแปลงจำนวนซื้อ เพราะนั่นเป็นเพียงการเคลื่อนย้ายไปตามเส้น อุปสงค์เส้นเดิม(move along curve) หากปัจจัยอื่น ๆ (นอกจากราคาสินค้า) เปลี่ยนแปลงไป ที่มีผลให้จำนวนซื้อเพิ่มขึ้น เส้นอุปสงค์ก็จะเปลี่ยนแปลงไปทางขวามือ ในทางตรงกันข้าม ถ้าเปลี่ยนแปลงไปในทางที่มีผลให้จำนวนซื้อลดลง เส้นอุปสงค์ ก็จะเปลี่ยนแปลงไปทางซ้ายมือ


2

อุปสงค์ อุปทาน และภาวะดุลภาพ/ความแตกต่าง

หนังสือหน้า

20

เลขหน้า

2/22

ตารางที่ 2.3 การเปลี่ยนแปลงอุปสงค์สำหรับเสื้อกับระดับรายได้เฉลี่ยของนายดำ

1


2

อุปสงค์ อุปทาน และภาวะดุลภาพ/ความแตกต่าง

หนังสือหน้า

21

เลขหน้า

2/24

เส้นอุปสงค์DD จะเปลี่ยนไปทางขวามือ

เป็นเส้น D Dเมื่อ

•I • P (P  )• P 

• D ดีขึ้น • T • S (ในฤดูกาล)

1

1

s

c

z

i


2

อุปสงค์ อุปทาน และภาวะดุลภาพ/ความแตกต่าง

หนังสือหน้า

21

เลขหน้า

2/26

P

เส้นอุปสงค์DD จะเปลี่ยนไปทางซ้ายมือ

เป็นเส้น D Dเมื่อ

•I  • P (P  )• P 

• D เลวลง • T  • S (ในฤดูกาล)

2

2

s

c

z

i


ad