sou asn mo nosti l by karcinomu prostaty n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Současné možnosti léčby karcinomu prostaty PowerPoint Presentation
Download Presentation
Současné možnosti léčby karcinomu prostaty

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Současné možnosti léčby karcinomu prostaty - PowerPoint PPT Presentation


 • 174 Views
 • Uploaded on

Současné možnosti léčby karcinomu prostaty. V. Vít Urologická klinika FN Brno Lékařská fakulta MU Brno. Koho léčit? Jak léčit? Nemožnost odlišení KP signifikantních a nesignifikantních Individuální volba léčebné modality: - věk pacienta - celkový zdravotní stav

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Současné možnosti léčby karcinomu prostaty' - galia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sou asn mo nosti l by karcinomu prostaty
Současné možnosti léčby karcinomu prostaty

V. Vít

Urologická klinika FN Brno

Lékařská fakulta MU Brno

slide2
Koho léčit?

Jak léčit?

 • Nemožnost odlišení KP signifikantních a nesignifikantních
 • Individuální volba léčebné modality:

- věk pacienta

- celkový zdravotní stav

- stádium onemocnění

- komplikace a rizika jednotlivých modalit

- volba a přání informovaného pacienta

pe liv sledov n watchful waiting ww
Pečlivé sledování (WATCHFUL WAITING – WW)
 • muži s lokalizovaným, dobře diferencovaným KP, LE do 10 let, nemožnost kurativní léčby
 • Možnost zasáhnout při progresi nádoru ( cca 25% progrese bez elevace PSA), progrese nad 50%.
 • Metaanalýza (New England Journal of Medicine) pac. s GS 5-7

- 10 let – 40% mts ve skeletu

- 15 let – 70% mts ve skeletu

 • Volba WW – množství KP z biopsie(resekce), PSA, diferenciace (možnost změn), věk v době dg ( dg do 55 let – 100% úmrtí u neléčených mužů)
 • Výhoda WW – absence vedlejších účinků, ekonomické aspekty
radik ln prostatektomie rape
Radikální prostatektomie (RAPE)
 • Největší šance na trvalé vyléčení KP
 • Cíl – odstranění prostaty s nádorem, SV, obnovení kontinuity močových cest, zachování kontinence a erekce
 • 5.-6.decenium, LE 10-15 let, do T2c.
 • Výhody – možnost vyléčení, stanovení pT
 • Nevýhody – invazivita, rekonvalescence 6-8 týdnů
 • Retropubická RAPE – 85%
 • Perineální RAPE – nižší riziko krvácení, vyšší riziko pozitivních okrajů, nemožnost provedení lymfadenektomie, obtížné šetření n-c svazků, možnost inkontinence stolice, neuroapraxie nervů DKK
komplikace rape
Komplikace RAPE
 • Peroperační krvácení – nutnost dokonalé operační techniky
 • Pooperační trombembolie (cca 2%) – možnost náhlého úmrtí i týdny po operaci
 • Kontraktura anastomózy (1-12%) – nižší výskyt ve specializovaných centrech
 • Močová inkontinence – postupná obnova kontinence (93-95% plně kontinentních do roku), možnost obnovy kontinence až do dvou let po operaci, cca 2% trvalá inkontinence.
komplikace rape1
Komplikace RAPE
 • Erektilní dysfunkce – závislost na věku, erekci před RAPE, operační technice ( šetření n-c svazků), na rozsahu nádoru
 • 3 decenium – 100% erekce, 4.dec. – 88%, 5. dec – 90%, 6. dec 75% - posouzení nezávislou agenturou (Johns Hopkins, Baltimore)
 • „downstaging“, „downgrading“ – neoadj.HT

- snížení četnosti pozitivních okrajů, pokles PSA, pokles objemu prostaty

- bez vlivu na zlepšení přežití, bez vlivu na bioch.recidivu za 3 a 5 let po RAPE

 • Neoadjuvantní HT před RAPE se nedoporučuje
laparoskopick rape
Laparoskopická RAPE
 • Menší invazivita
 • Dlouhá doba učení, málo lékařů s dostatečnou praxí a zkušeností v laparoskopii – limitace využití

Robotická RAPE

 • Nejvíce zkušeností v urologii – RAPE ( USA, 2005, 16 000 výkonů)
 • Výhody – přesnost, bezpečnost,větší flexibilita ramen, 3D zobrazení operačního pole, snadnější adaptace z otevřených operací
 • Nejsou důkazy o výhodách laparo a robotické RAPE , není rozdíl v pooperační morbiditě a návratu k běžným aktivitám, možnost peroperačních komplikací a pozitivních okrajů, hlavní limitace - cena
rape a kontrola n doru
RAPE a kontrola nádoru
 • Pokles PSA na nedetekovatelné hodnoty bez HT
 • Kontrola PSA za 8-12 týdnů po RAPE
 • Detekce PSA – reziduální KP
 • PSA 1x ročně – trvale
 • Rizikové faktory progrese - PSA 2x ročně
 • Většina recidiv do 10 let po RAPE
 • Detekovatelný , progredující PSA po RAPE – jak dál?
 • Lokální recidiva? Diseminace?
 • Elevace PSA za 4 roky, GS do 7, negat. SV, LU – lokální recidiva – možnost RT
 • Elevace PSA do roku, GS 8, pozit. SV, LU – diseminace
 • Elevace PSA – diseminace (8 let) – exitus ( 5 let)
radioterapie rt
Radioterapie - RT
 • Alternativa kurativního řešení
 • Zevní radioterapie – „zlatý standard“, brachyterapie
 • Starší pacienti, kratší LE, lokálně pokročilé onemocnění, nemožnost / neochota podstoupit operační řešení
 • Efekt závisí na dávce ( až 80 Gy)

- 3D konformní RT

- IMRT (regulace intenzity ozáření jednotlivých tkání)

- protonová RT

rt komplikace
RT - komplikace
 • Týdny - měsíce po RT
 • Průjmy, tenesmy, enterorragie, strangurie, urgence – inkontinence, hematurie, striktury uretry, kontraktura hrdla měchýře ( pac. po TURP)
 • Sex. funkce (erekce) – věk, rozsah nádoru, stav sex.funkcí před RT
 • Androgenní neoadjuvance před RT - zmenšení prostaty (nádoru), zvýšení senzitivity k RT
 • Adjuvantní HT – snížení progrese onemocnění, prodloužení přežití u pac. s rizikovými faktory progrese ( cT2b, GS nad 7, PSA nad 10 ) - EPC
rt a kontrola n doru
RT a kontrola nádoru
 • PSA nadir – nejnižší hodnota po RT, za 2-3 roky
 • Relaps („bioch.selhání“) 3 po sobě narůstající hodnoty PSA po dosažení „nadir“ (ASTRO)
 • PSA á 3-4 měsíce – 2 roky

á 6 měsíců trvale

 • Pacienti s příznivými faktory (časné stádium, dobrá diferenciace)

– 91% kontrola nádoru za 5 let

interstici ln brachyterapie
Intersticiální brachyterapie
 • Lokalizovaný KP (T1-T2a), GS 2-6, PSA<10 ng/ml
 • Aplikace – TRUS, CT, NMR, skiaskopie
 • Anestézie – celková, svodná
 • ATB clona
 • Pd, I
 • Koncentrace vysoké dávky v prostatě, minimální ozáření okolí
 • Ambulantní aplikace
 • Není dlouhodobá analýza AE a QOL
komplikace brachyterapie
Komplikace brachyterapie
 • Mikční – urgence, striktury uretry, kontraktura hrdla měchýře, prostatitida

Močová retence - akutní po implantaci – 10-20%

- z 2-4 týdny – důsledek radiace Inkontinence - po TURP (5%)

 • Sex. funkce – poruchy erekce, bolestivá ejakulace, orchialgie, hemospermie – postupný vznik
 • GIT – průjmy, tenezmy, enterorragie (12-25%)
brachyterapie kontrola n doru
Brachyterapie – kontrola nádoru
 • Dlouhodobé výsledky - vysoce vyselektované skupiny pacientů – příznivé charakteristiky KP
 • U pacientů s podhodnoceným cT stádiem –brachyterapie bez úspěchu
 • Možnost kombinace se zevní RT
terapie pokro il ch kp
Terapie pokročilých KP
 • Většina KP – hormonálně dependentní (nutná přítomnost androgenů) => hlavní léčebné ovlivnění pokročilého KP – androgenní deprivace (AD)
 • Dobrý iniciální efekt – regrese prostaty, mts ložisek, zlepšení klinického stavu
 • Heterogenita KP – hormonálně independentní bb – progrese i při AD => selhání AD
 • AD – pouze paliativní léčba
androgenn deprivace
Androgenní deprivace
 • Chirurgická kastrace – rychlá, efektivní, levná, ireverzibilní. Pokles TST o 95% za 3 hodiny. Možnost lok.anestézie, minimum komplikací,
 • Medikamentózní kastrace – nemožnost, neochota k orchiektomii

- blokáda spojení hypothalamu a hypofýzy

- blokáda testikulární tvorby TST

- blokáda vlivu TST v prostatě

slide17
Estrogeny (DES) – blokáda LHRH v hypothalamu, reverzibilní pokles TST (10-14 dnů), kardiovaskulární komplikace
 • LHRH agonisté (leuprolid, goserelin), s.c.depo,1-3 měsíce, „flare“ efekt
 • LHRH antagonisté – pouze inhibice, bez „flare“ efektu, nedostupné v klinické praxi
 • Antiandrogeny (flutamid, bicalutamid) – periferně, kompetitivní inhibice TST, nezávisle na hladině TST cyproteron acetát – periferní i centrální účinek
slide18
Kombinovaná AD – blokáda i adrenálních androgenů (MAB), kastrace + antiandrogen není rozdíl v délce přežití (kastrace vs MAB) QOL horší u MAB
 • Intermitentní AD - experimentální postup
slide19
Jednoznačná indikace AD - metastatický KP s algickou symptomatologií - lokálně pokročilý KP s obstrukcí močových cest
 • Progrese PSA, asymptomatický pacient, bez mts – sporná indikace AD – nežádoucí účinky AD
 • Časná AD – není prodloužení přežití
ne douc inky ad
Nežádoucí účinky AD
 • Úbytek svalové hmoty
 • Osteoporóza
 • Anemie
 • Pokles libida (cca 10% erekce)
 • Zhoršení kognitivních funkcí
 • Gynekomastie
 • Návaly horka
 • Nárůst hmotnosti
 • Změny kožního turgoru
 • Předrážděnost
 • Pokles agresivity
ad kontrola n doru
AD – kontrola nádoru
 • 3-6 měsíců – klinický stav, DRV, PSA, kreatinin, zobrazovací metody - fakultativně
 • Progrese PSA – kontrola „kastrační“ hladiny TST, nasazení/vysazení antiandrogenu
 • Hormonálně independentní KP - omezené možnosti další terapie
chemoterapie cht
Chemoterapie - CHT
 • KP – malá citlivost k CHT, pac. s pokročilým nádorem, v celkově horším stavu => limitace podání dostatečných dávek (hepatotoxicita, nefrotoxicita)
 • Nové preparáty (taxany)– prodloužení TFI, zlepšení QOL – změna pohledu na CHT
 • Kritérium efektivity CHT – pokles PSA o 50%, ústup kostní algické symptomatologie
 • Docetaxel
 • EMP + docetaxel
z v r
Závěr
 • KP závažné onemocnění se stoupající incidencí
 • Včas detekovaný KP (lokalizovaný, asymptomatický) - možnost vyléčení s dobrou QOL
 • Cílená diagnostika u mužů s možným benefitem
 • Specialista
 • Praktický/rodinný lékař
 • Informovaná veřejnost s aktivním přístupem k péči o vlastní zdraví