1 / 27

Helligånden

Helligånden. Den glemte dimension i Gud. Trosbekendelsen.

galia
Download Presentation

Helligånden

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Helligånden Den glemte dimension i Gud

 2. Trosbekendelsen Vi tror på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber, og på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til Dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til Himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Vi tror på Helligånden, en hellig almindelig kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og et evigt liv.

 3. Helligånden er ofte blevet - Glemt og overset - Misforstået - Stået imod Vi har ikke verdens ånd, men Gud har givet os sin egen Ånd, for at vi kan forstå betydningen af alt det, han i sin nåde har givet os. 1. Korinterbrev 2:12

 4. Treenighedens spydspids? Jesus går bort, men vil sende Helligånden i stedetHvis I elsker mig, vil I gøre det, jeg beder jer om. Jeg vil bede Faderen om at sende jer en anden Vejleder, som altid skal være hos jer. Det er sandhedens Ånd, som denne verdens mennesker ikke er i stand til at tage imod, for de ser ham ikke, og de kender ham ikke. Men I skal lære ham at kende, for han skal bo i jer og blive hos jer. Jeg er nødt til at forlade jer, men jeg lader jer ikke i stikken - og jeg kommer tilbage til jer igen. Johannesevangeliet 14:15-18

 5. Helligånden som vejleder …det bliver Helligånden, den nye Vejleder, som Faderen vil sende til jer i mit sted, som skal vejlede jer i alle ting og minde jer om alt det, jeg har sagt til jer. Johannesevangeliet 14:26

 6. Den 3-foldige kunst at opleve Gud Hvordan er din personlige erfaring af Gud? Har du oplevet Helligånden? Hvordan?

 7. Ånden i Jesu liv Jesu fødsel, Luk 1,35 Jesu dåb, Luk 3,22 Jesu identitet, Luk 3,22 Jesus i ørkenen, Luk 4 Jesu liv og gerning, Luk 4,18-19 Jesu død, Hebr 9,14 Jesu opstandelse Rom 1,4 og 8,11

 8. Kan vi leve et liv i Ånden, som Jesus levede det? Hvad hindrer dette liv? Hvad fremmer dette liv?

 9. Ugens udfordring • ”Se hvad Faderen gør” og tage aktiv del i det du ”ser”. • Johannesevangeliet kapitel 5, 19

 10. Helligånden Den glemte dimension i Gud

 11. Ugens udfordring • ”Se hvad Faderen gør” og tage aktiv del i det du ”ser”. (se & lytte til Ånden) • Johannesevangeliet kapitel 5, 19 • Johannesevangeliet kapitel 15, 5

 12. Guds pinsepakke… Galaterbrevet 2,20

 13. Guds pinsepakke… Joh 12,44-45 Joh 2,23 1. Joh 5,12

 14. Lad jer fylde… Efeserbrevet 5, 18-21

 15. 3. aften

 16. Ånden i kirkens mission Et ministudie i Apostlenes Gerninger

 17. Åndeni kirkens mission … men I vil om ganske få dage blive døbt med Helligånden ApG 1, 5

 18. 5. Vi tror på frelse gennem troen på Kristus. Denne oplevelse er også kendt som den nye fødsel. Den sker ved Helligånden som følge af omvendelse og tro på Herren Jesus Kristus. Frelsen åbner døren for den troende til hellighed i livsførelsen i lydighed over for Guds ord og Guds Ånd. • 6. Vi tror på dåb ved fuld neddykkelse efter tro på Jesus Kristus som en markering af et nyt liv som efterfølger af Jesus og på nadveren som en markering af den fortsatte relation til ham.  • 7. Vi tror på dåben i Helligånden, som giver de troende kraft til at være vidner. Dåben i Helligånden følges af gaven til at tale på andre tungemål, alt efter hvad Ånden indgiver at tale, samt Åndens øvrige gaver. • 8. Vi tror at Jesu død og opstandelse har tilvejebragt mulighed for helbredelse og genoprettelse for hvert menneske og samfund.

 19. Åndens virke i mission: - - Frimodighed og modstand - Vækst og ekspansion - Overskride grænser - Profetisk vejledning - Udsendelse til tjeneste - Vigtige beslutninger

 20. Tilbage til Jesus… Kunne nogen af jer, som er forældre, finde på at give jeres børn en slange at spise, hvis de bad om en fisk? Ville I servere en skorpion for dem, hvis de bad om et æg? Når altså selv I, som er onde, kan finde ud af at give jeres børn det, som er godt, hvor meget mere skulle så ikke jeres himmelske Far give Helligånden til dem, der beder ham om det? Lukasevangeliet 11, 11-13

More Related