ast na bezpe nosti a ochran zdrav p i pr ci kampa zdrav pracovi t 2012 2013 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Účast na bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Kampaň Zdravé pracoviště 2012–2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Účast na bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Kampaň Zdravé pracoviště 2012–2013

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 20
Download Presentation

Účast na bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Kampaň Zdravé pracoviště 2012–2013 - PowerPoint PPT Presentation

galia
153 Views
Download Presentation

Účast na bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Kampaň Zdravé pracoviště 2012–2013

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Účast na bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Kampaň Zdravé pracoviště 2012–2013 Jméno a funkce přednášejícího Datum | Název akce Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu.

 2. Práva, povinnosti a plnění vaší úlohy • Stálý zaměstnanec, zaměstnanec agentury práce, smluvní zaměstnanec? • Musíte si být vědom(a) prvků, které ovlivňují vaši bezpečnost aochranu zdraví při práci: • odpovědnosti vašeho zaměstnavatele, • vaše práva a odpovědnosti, • jak přispět kbezpečné a zdraví nepoškozující práci.

 3. Na pracovištích skulturou bezpečnosti a ochrany zdraví • Existuje silné vůdcovství, přičemž vedení: • se prokazatelně zasazuje o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, • vytváří podmínky pro partnerský přístup. • Každý • se zapojuje vplné míře, • přijímá svá práva, úlohy a odpovědnosti ve vztahu kbezpečnosti aochraně zdraví, • spolupracuje scílem zabránit nemocem a úrazům.

 4. Proč se zapojit? • Protože bezpečné pracoviště chrání vaše zdraví. • Nikdo neví lépe než vy, jak svou práci provádíte a jak vás vaše práce ovlivňuje. • Jestliže každý přispěje svým malým dílem, věci se mohou skutečně změnit. • Pracoviště, na kterých jsou zaměstnanci aktivní voblasti bezpečnosti aochrany zdraví, vykazují často nižší úrazovost.

 5. Práva a odpovědnosti • Máte právo pracovat na místě, kde jsou rizika pro vaše zdraví abezpečnost řádně kontrolována. • Základní odpovědnost za zajištění tohoto úkolu nese váš zaměstnavatel, ale i vy máte povinnost pomáhat při prevenci nemocí a úrazů.

 6. Co musí váš zaměstnavatel učinit pro vaši bezpečnost a ochranu zdraví • Hodnotit rizika a zavádět preventivní opatření. • Informovat vás o rizicích a vyškolit vás. • Zajistit toalety, pitnou vodu, zařízení pro odpočinek a prostředky první pomoci a veškeré ochranné prostředky a oděvy. • Hlásit úrazy, nemoci a nebezpečné nehody. • Spolupracovat sostatními zaměstnavateli a smluvními zaměstnanci zapojenými do práce na pracovišti a agenturami pro zprostředkování dočasné práce. • Projednávat svámi a vašimi zástupci rizika a bezpečnostní opatření azapojovat vás do těchto opatření. • Vnitrostátní právní předpisy a zvyklosti se ve věci způsobu projednávání mohou lišit.

 7. Co musíte udělat vy Jako zaměstnanec máte zákonnou povinnost: • vykonávat svou práci bezpečně a tak, jak jste byli vyškoleni, používat správné bezpečnostní pomůcky, osobní ochranné prostředky atd., • spolupracovat se svým zaměstnavatelem voblasti bezpečnosti aochrany zdraví, • informovat svého zaměstnavatele, nadřízeného nebo zástupce zaměstnanců…, pokud se domníváte, že určitá práce nebo nedostatečná bezpečnostní opatření představují zdravotní riziko.

 8. Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví vyžaduje účast zaměstnanců Aby vás zapojil, měl by váš zaměstnavatel postupovat takto: • povzbuzovat vás kohlašování problémů voblasti bezpečnosti, • aktivně vás zapojovat do vyhledávání problémů, • požádat vás o náměty na zlepšení bezpečnostních opatření, • dát jasně najevo, že si vašich nápadů cení a bude se jimi vážně zabývat, • poskytnout vám za váš nápad uznání, • vysvětlit, které nápady použije a které nikoli a proč.

 9. Obousměrný proces Účast zaměstnanců je obousměrný proces, vněmž zaměstnavatelé a jejich zaměstnanci / zástupci zaměstnanců: • spolu hovořía naslouchají si, • formulují své obavy a společně řeší problémy, • hledají a sdílejí stanoviska a informace, • ve vhodnou dobu diskutují o sporných otázkách, • společně rozhodují.

 10. Zapojte se! Vy znáte rizika na svém pracovišti – zapojte se a pomozte tato rizika řídit a zlepšit úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví pro sebe i své spolupracovníky. • Buďte připraveni: • spolupracovat, • projevit svůj názor, • být asertivní, • dávat pozor, • přijímat zpětnou vazbu.

 11. Způsoby, jak se zapojit • Klást otázky, činit návrhy. • Hlásit veškeré úrazy a problémy voblasti bezpečnosti a ochrany zdraví. • Hovořit se svým zástupcem zaměstnanců. • Účastnit se všech činností určených kzapojení zaměstnanců. • Informovat svéholékaře, pokud se domníváte, že jakékoli zdravotní obtíže mohou mít souvislost sprací.

 12. Mladý pracovník / nový zaměstnanec? Když začínáte vprvním zaměstnání, jste zvláště náchylní kúrazům. Vzájmu své ochrany: • ptejte se během školení, • nejste-li si sněčím jisti, promluvte o tom snadřízeným, • konzultujte zkušenější spolupracovníky, • hovořte o svých nápadech nebo zjištěních.

 13. Zjistěte více o své bezpečnost a ochraně zdraví při práci • Internetové stránky agentury EU-OSHA věnované účasti zaměstnanců • Internetová stránka kampaně agentury EU-OSHA • Informační listy agentury EU-OSHA ve 24 jazycích • Váš vnitrostátní orgán pro bezpečnost a ochranu zdraví • Odborové svazy a odborová sdružení • Organizace pro pojištění pracovních úrazů Pracoviště, kde mohou zaměstnavatelé a zaměstnanci spolupracovat voblasti BOZP, jsou bezpečnější pro všechny.

 14. Provádění kampaně za pomoci sítě Klíčová silná stránka: národní kontaktní místa a tripartitní sítě. Ale také… zapojení ostatních zúčastněných subjektů / partnerů • Oficiální partneři kampaně (celoevropské a mezinárodní organizace) včetně sociálních partnerů, nevládních organizací, odvětvových svazů a sítí, soukromých společností. • Orgány EU včetně Evropské komise a Evropského parlamentu, zastoupení EU, agentury EU, síť EnterpriseEurope Network.

 15. Jak se zapojit? Kampaň je otevřena všem jednotlivcům a organizacím. Můžete se zapojit těmito způsoby: • budete šířit a zveřejňovat informace a materiály o kampani, • připojíte se kjedné zmnoha akcí, konferencí, soutěží, reklamních kampaní, které budou během kampaně probíhat, • budete organizovat své vlastní aktivity.

 16. Nabídka partnerství vkampani Celoevropské organizace mohou také podat přihlášku scílem stát se partnery kampaně. Agentura nabízí: • osvědčení partnera, • uvítací balíček, • propagaci na úrovni EU a ve sdělovacích prostředcích, • on-line komunikační platformu, • oddíl internetových stránekvyhrazený partnerům.

 17. Evropské ceny za správnou praxi • Oceňují vynikající a inovativní příspěvky. • Povzbuzují manažery a zaměstnance ke spolupráci. • Zlepšují bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti. • Členské státy EU, EHP, země západního Balkánu a Turecko • Dvě kategorie: • pracoviště, která zaměstnávají méně než 100 osob, • pracoviště se 100 či více zaměstnanci. • Vítězové jsou vybíráni zpřihlášek předaných národními kontaktními místy • http://osha.europa.eu/en/about/competitions.

 18. Zdroje • Průvodce kampaní • Praktické průvodce pro zaměstnance a vedoucí pracovníky • Příklady správné praxe • Novinky o akcích vrámci kampaně • Prezentace a animované videoklipy • Vše dostupné ve 24 jazycích • www.healthy-workplaces.eu

 19. Hlavní data 19 • Zahájení kampaně 18. dubna 2012 • Evropské týdny bezpečnosti a ochrany zdraví při práci říjen 2012 a 2013 • Slavnostní vyhlášení soutěže Ceny za správnou praxi duben 2013 • Summit Zdravé pracoviště listopad 2013

 20. Další informace • Navštivte internetovou stránku kampaně • www.healthy-workplaces.eu • Chcete-li se dozvědět více o akcích a činnostech ve své zemi, obraťte se na národní kontaktní místo • www.healthy-workplaces.eu/fops