drama tiang cengal dinding sayung n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
DRAMA TIANG CENGAL DINDING SAYUNG

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

DRAMA TIANG CENGAL DINDING SAYUNG - PowerPoint PPT Presentation


 • 236 Views
 • Uploaded on

DRAMA TIANG CENGAL DINDING SAYUNG. SINOPSIS.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'DRAMA TIANG CENGAL DINDING SAYUNG' - galeno


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide4

MakJimahisteri Pak Jumaatmenghadapikesedihanapabila Pak Jumaatdidapatihilangsemasakejadianombak tsunami di Kedah. Anak-anaknyaiaituSabri, Shahrul, SabariahdanSalmahmanakalaSanianakangkatnyacubamenenangkanperasaanJimah agar sabardengantakdirTuhanShahrulmemintatolongSani agar menyatakanhasratnyapulangke Kuala Lumpur keranacutisudahtamat.

Sabariah yang panasbaranbarubalikdari London menyalahkanbapaknya ( Jumaat ) keranateruskelautuntukmenangkapikan. Namunanak-anaknyaseringmengirimkanwangbulanansupayatidakperlubekerja. Sikapnyaditeguroleh Pak Man jirannyakeranatidakmemahamiJimah. SalmahmerupakananakJimah yang barubalikdenganberpakaianseksidimarahiolehSabariahsupayamenukarsebelumbertemuibunya.

Sikapmerekaditegurjugaoleh Pak Man. Sikapanak-anaknyamenyebabkanJimahmemulangkankembaliwang yang dikirimolehanak-anaknya. NamunSabariahmemarahiibunyakeranamasihmengharapkanbapanyaakanselamat. Dalamkekecohan, Wahid danSeninmengambilkesempatanmencuribaranganmangsa tsunami. Pak Jumaatakhirnyadijumpaidandikhabarkanoleh Man BengapsertamenyatakanSanisahajauntukmenemaniibunyakebalai. AtastolakansurSanimakamerekasama-samamenjemputJumaat.

Anak-anakJimah yang lain memohonmaafkepadaSani. Pak Man danMakJahterharudenganperistiwaitudanbersyukurmempunyai Man Bnegapwalaupunhanyacucuangkattetapidapatmenghiburkannyaterutamaketikasunyidanberduka. PemikiranKesetiaanisteridankasihsayangisteridananak-anakterhadapbapanyasertakepincangansikapanak-anakdalammenjalankantanggungjawabmerekasebagaianak-anak.

slide6
TEMA
 • Kesetiaanisteridankasihsayangdananak-anakterhadapketuakeluargasertakepincangansikapanak-anakdalammenjalankantanggungjawabmerekasebagaianak-anak
persoalan
PERSOALAN
 • Persoalankasihsayangisterikepadasuami tang tidakberbelahbagi
 • Persoalansikaphormatmenghormatiantaraahlikeluarga
 • Persoalansimpatiatasnasibmalang yang menimpaseseorang
 • Persoalanjujurdanamanahdalammenyampaikanmaklumat
 • Persoalansikapsabardantabahdalammenghadapidugaandancabaranhidup
latar
LATAR

LATAR MASA

 • Siang,tepipantaiberhampirandengansebuahperahu yang telahrosak
 • Pagi,semasa Man mencucikeretaAbangSabri
 • SenjadirumahJimah
latar tempat
LATAR TEMPAT
 • Di tepipantai,Jimahberdiridigigi air sambilmemandangketengahlaut
 • RumahJimahsemasasabariahmemarahisalmah
 • AnaktanggarumahJimahsemasasabariahduduktermenungmemikirkannasibemaknya
 • London.ipoh,kualalumpur
latar masyarakat
LATAR MASYARAKAT
 • Masyarakat yang prihatin
 • Masyarakat yang berpendidikan
 • Masyarakat yang mementingkankerjaya
 • Masyarakat yang menhormatiorang yang lebihtua
 • Masyarakat yang bekerjasebagainelayan
watak utama
WATAK UTAMA

Jimah

 • .isterikepadajumaat
 • .ibukandungkepadasabri,sabariah,salmah,danshahrul
 • .ibuangkatkepadasani
 • .seorang yang setiadanpenyayang
 • .seorang yang berjimatcermat
 • Seorang yang bertanggungjawabdanpemaaf
watak sampingan
WATAK SAMPINGAN

Sani

 • Merupakan anak angkat jimah dan dianggap sebagai anak bongsu kepada jimah
 • Berumur 28 tahun
 • Suami kepada wan malini
 • Bertugas sebai doktor
 • Anak yang taat
 • Seorang yang bertanggungjawab
sabri
Sabri
 • anaksulungJimah
 • penyabar.
 • Sabrimahusemuaadikberadiknyamemujukemaknyaselagimayatbapamerekabelumditemui
sabariah
sabariah
 • Graduanekonomibekerjadi London. Panasbaran, anakkeduadalamkeluarga. Diamenyalahkanbapanyakeranatidakberhentipergikelautwalaupunwangbelanjabulanandikirimsetiapbulan.• TidaksukakanSani. SabariahmemarahikepadaSanisupayatidakmemandai-mandaidanberdolakdaliktentangsoalkematian. DiajugamenginggatkanbahawaSanibukanlahahlikeluargamereka.
shahrul
shahrul
 • Anakketiga
 • Seorangakauntandi Kuala Lumpur
 • Mementingkankerjayanyadenganmemintauntukpulangsetelahwaktucutisudahhabis.
 • BerselisihanfahamdenganSani. ShahrulsukamenyindirSani.
salmah
salmah
 • Seorangperekafesyen
 • Seorang yang mengikutfesyenterkini. Salmahpulangdenganmemakai skirt
 • Lebihmementingkankerjayanya. Salmahlewatpulangke kampong atasurusanpekerjaan.
wan malini
Wan malini
 • IsteriSani
 • BanyakmenolongSanimenjagaJimah. DiaturutberjanjidenganJimahakanbersama-samamentuanyamenunggubapamentuanyasehinggapulang.
gaya bahasa
GAYA BAHASA
 • Bahasa Arab :Assalamualaikum,Insya-Allah
 • BahasaInggeris:businesswoman,manager
 • Simile: Lautibaratsebuahkilang
 • Peribahasa: sudahnaikangin, merendahdiri
nilai
NILAI
 • Nilaikasihsayangkepadasuami
 • Nilaikesetiaanseorangisterikepadasuami
 • Nilaihormatmenghormatiorang yang lebihtua
 • Nilainasihatmenasihati
 • Nilaitanggungjawabanak-anakkepadaibubapa
pengajaran
PENGAJARAN
 • Kita hendaklahmenjalankantanggungjawabdenganmemberikanpendidikankepadaanak-anak
 • Kita perlubersyukurdenganapa yang kitamiliki
 • Kita perluberjimatcermatdalamberbelanja
 • Kita mestilahmenghormatiorangtua
soalan pemahaman
SOALAN PEMAHAMAN
 • Berapalamakah Pak Jumaathilangdilaut?
 • Mengapakah Pak Man tidakkelautsemasaharikejadian tsunami?