Caùc baøi toaùn este - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Caùc baøi toaùn este PowerPoint Presentation
Download Presentation
Caùc baøi toaùn este

play fullscreen
1 / 20
Download Presentation
Caùc baøi toaùn este
166 Views
gale
Download Presentation

Caùc baøi toaùn este

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Baøi 9: Caùc baøi toaùn este GV. NGUYEÃN TAÁN TRUNG (Trung Taâm Luyeän Thi Chaát Löôïng Cao VÓNH VIEÃN)

 2. R C =O O Este Ñôn Chöùc Coù 3 CTTQ (coù theå gaëp): • CTTQ este maïch C hôû ( thöôøng gaëp) R-COO-R’ • CTTQ este maïch C Kín • CTTQ este cuûa phenol hay ñoàng ñaúng R-COO-R*

 3. to to to R-COO-Na R C =O + NaOH OH O R-COO-Na+R*ONa+H2O Caùc pöù xaø phoøng hoaù Este Ñôn • CTTQ este maïch C hôû R-COO-R’+NaOH R-COO-Na + R’OH • CTTQ este maïch C Kín • CTTQ este cuûa phenol hay ñoàng ñaúng R-COO-R*+NaOH

 4. Baøi toaùn 1:( ÑHSP TP.HCM - 2000) Moät este ñôn chöùc X( chöùa C, H, O) vaø khoâng coù nhoùm chöùc khaùc ). Tæ khoái hôi cuûa X so vôùi oxi baèng 3,125. Xaùc ñònh CTCT cuûa X trong moãi tröôøng hôïp sau: 1. Cho 20 gam X taùc duïng vôùi 300ml ddNaOH 1M.Coâ caïn dd sau pöù thu ñöôïc 23,2 gam baõ raén. 2. Cho 0,15mol X taùc duïng vöøa ñuû vôùi ddNaOH. Coâ caïn dd sau pöù thu ñöôïc 21 gam muoái khan( X coù maïch C Khoâng phaân nhaùnh)

 5. Toùm taét yù 1: 1)300ml dd NaOH 1M 23,2 gam baõ raén Este ñôn (X) 2) Coâ caïn 20 gam Töø tæ khoái hôi MA=100 ñvC PP Tìm CTPT Döïa treân pöù (X): ? B1.Ñaët CTTQ B2.Vieát pöù B3.Laäp pt (*) B4.Giaûi (*)

 6. 1)300ml dd NaOH 1M Este ñôn (X) 2) Coâ caïn 20 gam PP Tìm CTPT Döïa treân pöù (X): ? B1.Ñaët CTTQ B2.Vieát pöù B3.Laäp pt (*) B4.Giaûi (*) • Toùm taét yù 1: 23,2 gam baõ raén Töø tæ khoái hôi MA=100 ñvC Theo ñeà ta coù nAbñ =0,2 mol vaø nNaOHbñ =0,3 mol

 7. Toùm taét yù 1: 1) 0,3mol NaOH 23,2 gam baõ raén (mol) 0,2 0,3 0 2) Coâ caïn Este ñôn (X) MA=100 ñvC 0,2 mol O,2 to PP Tìm CTPT Döïa treân pöù (X): ? R-COO-R’+NaOH R-COO-Na + R’OH B1.Ñaët CTTQ B2.Vieát pöù Bñ: B3.Laäp pt (*) Pöù: B4.Giaûi (*) Sau: Theo ñeà ta ñaët (X):R-COO-R’ 0,2 0,2 (mol) 0 0,1 0,2 (mol)

 8. Yù 1: 1) 0,3mol NaOH 23,2 gam baõ raén 2) Coâ caïn (mol) 0,2 0,3 0 Este ñôn (X) MA=100 ñvC 0,2 mol O,2 to 0,2 0,2 (mol) 0 0,1 0,2 (mol) R-COO-R’+NaOH R-COO-Na + R’OH (1) Bñ: Pöù: Sau: Theo (1), ñeà coù: R =29 MA= R + 44 + R’ = 100  mraén= (R+67).0,2 + 40.0,1 =23,2 R’ =27

 9. Yù 1: 1) 0,3mol NaOH 23,2 gam baõ raén 2) Coâ caïn MA=100 ñvC Este ñôn (X) 0,2 mol to Ta coù: R’ : C2H3 R : C2H5 R =29 R’ =27 R-COO-R’+NaOH R-COO-Na + R’OH (1)  Vaäy (X) : C2H5-COO-CH=CH2

 10. dd NaOH Este ñôn (X) Vöøa ñuû 0,15mol PP Tìm CTPT Döïa treân pöù (X): ? B1.Ñaët CTTQ B2.Vieát pöù B3.Laäp pt (*) B4.Giaûi (*) • Toùm taét yù 2: 21 gam Muoái Töø tæ khoái hôi MA=100 ñvC

 11. Toùm taét yù 2: 21 gam Muoái dd NaOH Este ñôn (X) Vöøa ñuû Töø tæ khoái hôi MA=100 ñvC 0,15mol to PP Tìm CTPT Döïa treân pöù (X): ? R-COO-R’+NaOH R-COO-Na + R’OH B1.Ñaët CTTQ B2.Vieát pöù B3.Laäp pt (*) R =73 MA= R + 44 + R’ = 100 B4.Giaûi (*)  R’ < 0 mraén= (R+67).0,15 =21 Theo ñeà ta ñaët (X):R-COO-R’ 0,15 mol 0,15 mol Theo (1), ñeà coù:

 12. PP Ñoát 1 • Aùp duïng 2: (Theo ÑH K.Truùc HN – 2000) Ñoát chaùy hoaøn toaøn 4,6 gam moät röôïu (A); Caàn 5,6 gam O2; thu ñöôïc 6,6 gam CO2 Xaùc ñònh CTPT – CTCT (A) 4,6 gam moät röôïu (A) 5,6 gam O2 6,6 gam CO2

 13. CO2: Caàn 5,6 g oxi ñoát Röôïu (A) H2O: 4,6 gam PP Ñoát 1 (A): ? B1 • Toùm taét aùp duïng 2: 6,6 gam ? gam • Tính löôïng nöôùc( ñeå giaûi ñöôïc baèng pp ñoát I) -Theo ÑLBTKL ta deã daøngmnöôùc = 3,6 gam • Tìm (A) mC = 1,8 gam mH = 0,4 gam mO = 2,4 gam B2: Ñaët CTTQ (A) laø CxHyOz

 14. Toùm taét aùp duïng 2: 6,6 gam CO2: 5,6 gam oxi ñoát Röôïu (A) 3,6 gam H2O: 4,6 gam PP Ñoát 1 (A): ? Ñaët CTTQ (A) laø CxHyOz Deã daøng  x: y : z = 3: 8 : 3  CTNG(A): (C3H8O3)n ;n  Töø ñieàu kieän hoaù trò ta deã daøng  n = 1 (A): Glyxeârin

 15. PP Ñoát 1 • Aùp duïng 3: ( Theo Caâu IV- Boä ñeà TSÑH) Ñoát chaùy hoaøn toaøn 1,88 gam A(C,H,O) caàn 1,904 lit oxi (ñkc), thu ñöôïc CO2 vaø H2O vôùi tyû leä: V CO2 : V H2O (hôi) = 4 : 3 Xaùc ñònh CTPT X Bieát: MX < 200. 1,88 gam A(C,H,O) 1,904 lit oxi (ñkc) V CO2 : V H2O (hôi) = 4 : 3

 16. CO2 ñoát 1,904 lit oxi (ÑKC) Chaát höõu cô (A) H2O 1,88 gam MA<200 PP Ñoát 1 (A): ? • Toùm taét aùp duïng 3: V CO2: V H2O = 4:3 Löôïng CO2 , H2O • Tính löôïng CO2,H2O (ñeå giaûi ñöôïc baèng pp ñoát I) Goïi a, b (mol) laàn löôït laø soá mol CO2,H2O - Theo ÑLBTKL, ñeà ta coù: m (CO2,H2O) = 44.a + 18.b =4,6 a = 0,08 b = 0,06 Tæ leä mol CO2, H2O =x : y = 4: 3

 17. CO2: 0,08 mol ñoát Chaát höõu cô (A) H2O: 0,06 mol 1,88 gam MA<200 PP Ñoát 1 (A): ? • Khi tìm ñöôïc löôïng CO2,H2O , Ta coù: Giaûi gioáng aùp duïng 1 (A): C8H12O5

 18. Aùp duïng 4: (Theo ÑHSP HN – 2000) Ñoát chaùy hoaøn toaøn 1,7 gam moät este X caàn 2,52 lit oxi (ñkc), chæ sinh ra CO2 vaø H2O vôùi tyû leä: Soá mol CO2 : soá mol H2O = 2 Xaùc ñònh CTPT X Bieát: MX < 140. 1,7 gam moät este X 2,52 lit oxi (ñkc) Soá mol CO2 : soá mol H2O = 2 GIAÛI GIOÁNG AÙP DUÏNG 3 (X): C8H8O2

 19. Aùp duïng 5: ( Caâu IV- boä ñeà Tsñh) 5,8 gam chaát (A) Ñoát chaùy hoaøn toaøn 5,8 gam chaát (A); thu ñöôïc 2,65 gam Na2CO3, 2,25 gam H2O vaø 12,1 gam CO2 Xaùc ñònh CTPT (A) Bieát: Moät phaân töû (A) chæ chöùa moät nguyeân töû oxi. 2,65 gam Na2CO3 2,25 gam H2O 12,1 gam CO2 Tính mC caån thaän( deã sai !) (A): C6H5ONa

 20. Aùp duïng 6: (ÑHQG TP.HCM – 1997) Ñoát chaùy hoaøn toaøn 7,3 gam moät chaát höõu cô A (C,H,O); thu ñöôïc 35,4 gam hhG goàm: CO2 vaø H2O. Phaàn traêm theo khoái löônïg cuûa oxi trong hhG laø 76,84% Xaùc ñònh CTPT A Bieát: MX < 160 ñvC. 7,3 gam 35,4 gam hhG oxi trong hhG laø 76,84% Tính löôïng CO2,H2O roái giaûi gioáng aùp duïng 1 (A): C6H10O4