Batayang gabay ng pagbubuo ng mumunting kristiyanong kapitbahayan
Download
1 / 33

BATAYANG GABAY NG PAGBUBUO NG MUMUNTING KRISTIYANONG KAPITBAHAYAN - PowerPoint PPT Presentation


 • 391 Views
 • Uploaded on

BATAYANG GABAY NG PAGBUBUO NG MUMUNTING KRISTIYANONG KAPITBAHAYAN. MGA LAYUNIN. Sa pagtatapos ng modyul na ito , ang mga kalahok ay inaasahan na magkakaroon ng : Kakayahang ipaliwanag ang kahalagahan ng pagbubuo ng BEC bilang pastoral na direksyon ng pinagbagong Simbahan ;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'BATAYANG GABAY NG PAGBUBUO NG MUMUNTING KRISTIYANONG KAPITBAHAYAN' - gale


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Batayang gabay ng pagbubuo ng mumunting kristiyanong kapitbahayan

BATAYANG GABAY NG PAGBUBUO NGMUMUNTING KRISTIYANONG KAPITBAHAYAN


Mga layunin
MGA LAYUNIN

Sa pagtataposngmodyulnaito, angmgakalahok ay inaasahannamagkakaroonng:

 • KakayahangipaliwanagangkahalagahanngpagbubuongBEC bilang pastoral nadireksyonngpinagbagongSimbahan;

 • Malalimnapag-unawasakahalagahanngpapelngtagapagbuo o tagapag-organisa;

 • Kaalamansaiba'tibangpamamaraan at batayanggabaysapagbubuongBEC;

 • Sigasig at komitmentsapagsasagawang BEC organizing sapamayanan.


Panimula
Panimula

 • InihayagngVatican II naang BEC angpahiwatigngpinagbagongSimbahan.

 • Ayonsa PCP II , angBEC ay ang pastoral nadireksyonngSimbahanngPilipinas.

 • Samakatuwid, angpagbubuo BEC ay sinimulannasabuongbansa.

 • Angiba ay nagpapatuloy, samantalangangibanaman ay nawala.

 • Sa atingparokya, ang BEC ay nagsisimula pa lamang. Ngunitkailangannatinna mag-organisang mas maraming BEC at tulungansapagpapalakasangmga BEC nana-organisana.


Anoangpagsasaayosng BEC?

SambayananngmgaAlagad

Angpagsasaayosng BEC ay:

 • isangprosesongpaghuhubogngmgatao (malay)

 • pangangasiwangpalagianggawain(pagkilos)

 • at pagtatayongmgaistrakturanasiyangmagpapadaloysapagbubuklodngpagkakaisa (buklod)

 • bilang “SambayananngmgaAlagad” at “SimbahanngmgaDukha” tungosapagbabagongSimbahan at sakabuuangpag-unladngtao (pang-ekonomiya, pangpulitika, pangsosyo-kultural, pang-espirituwal).

Nagkakaisa

Mala-propeta

(namamahayag)

Mala-pari

(nananalangin)

Mala-hari

(naglilingkod)

SimbahanngVatican II at PCP II

Iglesyang Maralita


 • Ang BEC, bilang “bagongparaanngpagigingSimbahan,” ay nagsisikapna:

  • baguhinangtao

  • mapapalalimangpakikipag-ugnayan

  • at mabagoang pang-araw-arawnarealidadngkomunidad

  • Angpag-oorganisang BEC ay walangkatapusangproseso.

  • Tuloy-tuloynaprosesongng:

   • Paghuhubog (pinagbagongkamalayan)

   • Pagbubuongkomunidad (pinagbagongpagbubuklod)

   • Pagkilos at pakikilahok (pinagbagongpagkilos)


MgaTagapagsulongng BEC

SambayananngmgaAlagad

Nagkakaisa

Mala-propeta

(namamahayag)

Mala-pari

(nananalangin)

Mala-hari

(naglilingkod)

Iglesyang Maralita


Dinamikong ugnayan ng bec parokya at ng mga pinunong lingkod
DinamikongUgnayanngBEC, Parokya at ngmgaPinunong-Lingkod

MINISTRIES

(Ministry Teams)

Community

of Disciples

DIRECTION

PARISH

COMMUNITY BUILDING

(BEC Pastoral Team)

PPC

BEC

(Small Church at the base)

LEADERSHIP

LOMAs

(Task Forces)

Church of the Poor

Locus: Arena for Service

The Pastoral Agents: Team of Servant Leaders


Mga katangian at kakayahan na kailangang linangin ng mga tagapagsulong ng bec
MgaKatangian at KakayahannaKailanganglinanginngmgatagapagsulongng BEC:

Pakikinig(Listening)

 • Interesadosa kung anoangsinasabi at hindisinasabingmgatao; nagtatanong; maingatnanakikinighindilamangsapaggamitngtainga, kundisamgamata at puso.

  Nagsasakapangyarihan(Empowering)

 • Tinitingnanangmgapangangailanganngiba at tinutulungannamakahanapngmgaparaannatumugonsakanilangmgapangangailangan; isangkotangibasapagpaplano, pagpapatupad at pagtatasa; tumutulongsaibanatuklasinangkanilangkakayahan at linanginangkanilangkakayahansapamumuno.


Masipag(Hardworking)

 • Kumakatoksabawatpintuanupanganyayahanangmgataonamakilahoksagawainkahitangpaanyaya ay minsantinanggihan; walangpagodnanagsusumikapsagawainsapaghubogngmgatao at sapagsisimulangmgagawainpangkomunidad.

  Malikhain(Creative)

 • Nakikibagaysamgapagbabagongmgabagaysanakalipas; hindinatatakotsamgabagongideya; may pagtitiwalanamaghain at sumubokngbagongideyakahitangmgaito ay maaringbatikusin.

  May Sakripisyo(Sacrifice)

 • Handangmaglaanngpanahon at kakayahanparasasambayanan, kahit pa man ito ay minsannangangahuluganngpag-iwanngsarilingpamilya; kayangisukoangpansarilingpangangailanganparasa mas higitnamabuti.


Pitong pundasyon ng bec bec culture
PitongPundasyonng BEC (BEC Culture)

May tatak BEC ka Ba?

 • PanibagongBuhay (metanoia)

 • Pakikipag-ugnay at pakikipagka-isa (communio)

 • SalitangDiyos (kyregma)

 • Pagdarasal at pagdiriwang (leitorgia)

 • Sama-samangpagkilos at pagsilbi (koinonia)

 • Angpagigingparasamahirap (anawim)

 • Namumunongnaninilbihan, mgakasapinamasigasignanakikilahok (servant leadership, participative members)


Apat 4 na karaniwang pamamaraan sa pagsasaayos ng bec
Apat(4) nakaraniwangpamamaraansapagsasaayosng BEC:

 • MulasaSentrotungosaGilid-gilid(Sweeping Organizing)

 • MulasaGilid-gilidtungosaSentro(Solid Organizing)

 • Sentroat Gilid-gilid(Integrated Approach)

 • PaghahalongmgaPamamaraan(Eclectic Approach)


Mula sa sentro tungo sa gilid gilid sweeping organizing
MulasaSentrotungosaGilid-gilid(Sweeping Organizing)


 • MulasaGilid-gilidtungosaSentro(Solid Organizing)


Pinagsama-samangPamamaraanIntegrated Approach


Pinaghalo-halongPamamaraan(Eclectic Approach)


Limang antas ng pagbubuo ng bec integrated approach
LimangAntasngPagbubuongBEC (Integrated Approach)


I paghahanda preparatory phase
I. Paghahanda(Preparatory Phase)

 • PagkabuuangoryentasyonngSangguniang Pastoral ngParokya (PPC) at nglahatngmgapunonglingkodngsamahangpangsimbahan (Lay Organizations, Movements and Associations – LOMA’s) at pamayananukolsaano at bakitng BEC.

 • Pagbubuo at pagsasanayngmgaanimator, formator at organizer ngBEC (Parish BEC Pastoral Team o PBPT) na may 8-12 katao.

 • MagsagawangPaunangImbestigasyongPanlipunan(Preliminary Social Investigation o PSI), pagsusuringkapaligiran (environmental scanning) upangmakabuong parish profile (Sumanggunisa Parish Profile Guide)

 • Pagpipilingunangkomunidad (pilot area) upangorganisahin (bataysaPSI)

 • Magplano at pagtibayinangplanosapagkilos para sapagsimula.

“A journey of a thousand miles begins with a single step.”


Ii pagsisimula starting phase
II. Pagsisimula(Starting Phase)

 • Community entry.Pormalnapagpasoksanapilingkomunidad (pilot are) at pagpapakilalasamgaliderngsimbahansakomunidad.

 • Community Integration.Pagbabad atpakikipamuhay. Pagbibisitasabawatbahay at pakikilahoksakanilang pang-araw-arawnagawain.

 • MalalimangImbestigasyongPanlipunan (Deep Social Investigation - DSI) – pagtibayinangmganaunangnakuhangdatos (Sumanggunisa Community Profile Guide).

 • Awareness raising. Tuloy-tuloynapagmumulathinggilsakahalagahanngpagbubuong BEC bilangpinagbagonganyongSimbahanayonsapanawaganng Vatican II at PCP II, sapamamagitanpamamagitannghomily, seminars, fellowship, etc.


II. Pagsisimula (Starting Phase)

 • Contact building. Paghahanapngmagigingkontaknatao at mgapotensyalnapinuno (spotting of potential leaders – SPL) narespetado at may integridad, bukassabagongpamamaraanngpagigingbagongsimbahan, pumapayagnamagsanay at may panahon.

 • Initial Formation and awareness raising.Maglunsadngmgamaliitangsesyonsabatayangpagmumulat o oryentasyong seminar (pamilya, dignidadngtao, Diyos, simbahan, BEC, mgasakramento, Bibliya, atbp.)Iii pag oorganisa organizing phase
III. Pag-oorganisa(Organizing Phase)

 • Cell Organizing.Pagtatayongunangselulang BEC (Bukluran o MKK) samagkapitbahayan (bataysamapa) na may lingguhangpagbabahaginanngSalitangDiyos (Angideyalnabilangngpamilyasabawatbukluran ay 8-12.)

 • Tasking/ Delegating.Pag-oorganisangmga pang-liturhiya at iba pang mgagawain (misa, para-liturgy, nobena, Flores de Mayo, pista, lent, adbento, atbp. ganundinangmgapagpupulong, pagsasama-sama, palaro, atbp.)

 • Strengthening and Expansion.Pagpapalakasat pagpapalawakngmgabukluran.


 • Pagbuongasembliyangkomunidadupangpagsasamahinangmgabukluransaisangpangkalahatangestraktura (Kawan o Chapel Pastoral Council) na may mgainihalalnapinuno at tagapag-ugnaysamga ministry (FLYWEST)

 • PanimulangPaghuhubogsaPamumunongmgalider at tagapag-ugnay

 • “Mission-sending” ngmgabagonginihalalnamgapinuno at tagapag-ugnay

 • Pagbabalangkasngplanong pastoral ngkomunidad o Kawan


Iv pagpapalakas strengthening phase
IV. Pagpapalakas(Strengthening Phase)

 • Social Awareness. Tuloy-tuloynapaghuhubogngpamayanankasamaangoryentasyonsamgaisyungpanlipunan (ekonomiya, pulitikal, kultural, espirituwal)

 • Capacity building and leadership training.Tuloy-tuloynapagsasanay para samgapinunong Chapel Pastoral Council at mgaliderng BEC

 • Planning and evaluation. Regular napagpupulong para sapagpaplano at pagsusuri

 • Project making and implementation.Pagkakaroonngmgaproyektosapamayanantuladngkooperatiba, alternatibongpangkalusugangpangangalaga at iba pa bilangtugonsakagyatnapangangailanganngkomunidad.


V pagpapatatag consolidating phase
V. Pagpapatatag(Consolidating Phase)

 • Formation of Kawan/ Zone. Paglalagayngmgasona o pangdistritongestraktura (kinabilanganngmagkakalapitnapamayanannainoorganisa).

 • Strengthening of BEC Team. Pormalnapagtalaga at tuloy-tuloynapaghuhubog/pagsasanayng Parish BEC Team (na may full-time, part-time at boluntaryongorganisador) upangtumulongsapagtatag, pagpapalakas at pagpapatuloysa BEC at ngmgalidernito.


V pagpapatatag consolidating phase1
V. Pagpapatatag(Consolidating Phase)

 • Parish-wide Formation and leadership training. Pagkakaroonng pang-parokyangpaghuhubog at pagsasanay para samgaliderng BEC ayonsakanilangpartikularnatungkulin

 • Integrating BEC in the Parish Vision, Mission and Programs. Pagsasamang BEC sabisyon-misyon-layunin, mgaorganisasyunalnaestruktura at planongparokya

 • Orientation and Strengthening of Ministries in the Center.Pagpapalakasngmga ministry ngparokyanasumusuporta at nagpapalakasngmga BEC


 • Mga antas sa pagbubuo ng bec
  MgaAntassaPagbubuong BEC


  Mgakatangian at indikasyonnaangBEC ay patuloynalumalakas:

  1. NagpapalagosaSarili (Self-nourishing)

  - tuloy-tuloynamgaaktibidadbilangmakapari, makahari, at makapropetangpamayanan; tuloy-tuloynagawaingpangliturhiyatuladng Bible-sharing, liturgy of the Word, Banal naMisa, at iba pa; ministeryonanagbibigayng pastoral napagkalingasamgakasapi; patuloynapaghuhubogngpamayanan; patuloynapaghuhubog/pagsasanayngmgalider


  2. SarilingPamumuno (Self-governing)

  – gumagananaorganisasyunalnaestraktura at mgaministeryo; may kakayahansa “mature” namgadesisyon at pagpipilingmgamabutingpinuno; angmgapinuno ay may alamsa pastoral napagpaplano, pagsusuri, at pamamahala; palagiangpagpupulong at asembliya; koordinasyonsaibangmga BEC, pamayanan, parokya at mgapari


  3. NagpapalakassaSarili (Self-sustaining)

  – mahusaynapakikipag-ugnayansakapwa; mas higitnapartisipasyonsasimbahan at mgagawainsakomunidad; pagtutulungan at pagbibigayanngmgakasapian; kolektibongpagkilosupangtumugonsapanlipunangsuliranin at pangangailangan; may kakayahangmagpasulpotngpondoupangmapangalagaanangprioridadnapangangailanganngmga BEC


  4. Misyonero (Missionary)

  – nagpapalawakngkasapianlalonamulasamga “un-churched” sapamayanan; espesyalnapangangalagasamgamahihirap at samga mas higit pang nangangailangan; inaabotngmgakasapiangmgakalapitnabukluran at kawannanangangailanganngtulong; mgaliderna may kakayahan ay tumutulongsa Parish BEC Team at ibangpangparokyangmgagawain


  Mga hamon sa pagbubuo ng bec
  MgaHamonsaPagbubuong BEC

  • Angpag-oorganisangmga BEC ay kailanmanhindimadalinggawainlalonadahilangmgatao at pamayanan ay hindihandangmagbagongkanilang “lumangpamamaraan.” Ngunitito ay hindirinimposiblenggawin, lalona kung ito ay gustuhin.

  • Habanglumalagoangmga BEC, may mgabagongpangangailangannaumuusbong.


  • Sa makatuwid, angtungkulinngmgapinunong BEC at ngmgataga-organisa ay isangtuloy-tuloynagawainnakinakailanganhindilamangangkaalamanat kakayahan, kundiisangtawag(sense of being called)tungosapagbabagosasarili, sapakikipagkapwa at salipunanayonsapagpapahalagangebanghelyo.

  • Upangmapalakas at mapagpatuloyangmga BEC, angisangbuhaynapagtutulunganngmgapinuno, taga-organisa at mgapari ay kailangang-kailangan.


  MgaKatanungan?