MIFO fas 1-inventering
Download
1 / 13

- PowerPoint PPT Presentation


  • 170 Views
  • Uploaded on

MIFO fas 1-inventering ”Företagets Namn” Bilden på fastigheten är hämtad från lantmäteriets 50-tals karta. Ev kan man här lägga in en bild kopplad till företaget. Syfte MIFO-metodiken Informationsinsamling Ex. på upplägg Planering och tidsplan. Genomgång.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - gala


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

MIFO fas 1-inventering”Företagets Namn” Bilden på fastigheten är hämtad från lantmäteriets 50-tals karta. Ev kan man här lägga in en bild kopplad till företaget.


Genomg ng

Syfte

MIFO-metodiken

Informationsinsamling

Ex. på upplägg

Planering och tidsplan

Genomgång


Syfte

Att veta vilka risker det finns för människan och miljön med föroreningar inom verksamheten och dess påverkansområde

Genomföra/komplettera MIFO fas 1-undersökning

Syfte


Definition

”Ett förorenat område är ett område, mark, grundvatten, ytvatten eller sediment som är så förorenat att halterna påtagligt överskrider lokal/regional bakgrundshalt”

Även byggnader ingår i begreppet

Definition


F rdelar med att ha god k nnedom om sina f roreningar

Bättre arbetsmiljö grundvatten, ytvatten eller sediment som är så förorenat att halterna påtagligt överskrider lokal/regional bakgrundshalt”

Fördel vid fastighetsförsäljning

Framförhållning vid ekonomisk planering

Effektivare åtgärder om man har koll på helheten

Smidigare tillståndsprövningar

Bra att veta vid myndighetskontakter

Möjlighet att ta eget initiativ

Bättre kunskap gör problemet mindre

Enligt lag och god redovisningssed skall miljöskulder redovisas

Fördelar med att ha god kännedom om sina föroreningar


Ekonomisk redovisning

”Företag som bedriver verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken skall alltid lämna upplysningar i förvaltningsberättelsen om verksamhetens påverkan på yttre miljön”.Årsredovisningslagen (1995:1554) 6 kap 1§

Exempel på upplysningar som företaget kan bli skyldig att lämna i förvaltningsberättelsen är ”exempelvis ändrade marknadsförutsättningar, betydande saneringsbehov eller överskridande av tillståndsvillkor”.Bokföringsnändens utlåtande (BFN U 98:2)

Sveriges finansanalytikers förening rekommenderar att företagen i årsredovisningen bör behandla miljörelaterade områden bl.a. framtida kostnader av icke oväsentlig betydelse för att åtgärda miljöskador, t.ex. mark- eller vattensanering. Prop. 1996/97:167, Miljöredovisning och miljöinformation i näringslivet.

Ekonomisk redovisning


Mifo metodiken

Föroreningars farlighet eller anmälningspliktig enligt miljöbalken skall alltid lämna upplysningar i förvaltningsberättelsen om verksamhetens påverkan på yttre miljön”.

vilka föroreningar? (vilka kemikalier/råvaror har använts?)

hur farliga är dessa för människa och miljö?

Föroreningsnivå

halter, mängd, volym?

läckage/spill eller olyckor?

hantering av processavloppsvatten/dagvatten?

avfall/deponier?

Spridningsförutsättningar

markförhållanden?

närrecepienter?

ledningsgravar/dagvattenbrunnar/avlopp?

Känslighet och skyddsvärde

tillgänglighet/närhet till bostadsbebyggelse?

dricksvattenbrunnar?

närhet till vattenskyddsområde/naturskyddsområde/rekreationsområde?

MIFO-metodiken


MIFO Fas 1 eller anmälningspliktig enligt miljöbalken skall alltid lämna upplysningar i förvaltningsberättelsen om verksamhetens påverkan på yttre miljön”.

Prioritering

MIFO Fas 2

Prioritering

Fördjupade undersökningar och

ev. efterbehandlingsåtgärder

Arbetsgång enligt MIFO


Mifo fas 1

Att samla och sammanställa historiskt material genom arkivstudier och intervjuer

Att sammanställa information om dagens verksamhet/produktion

Att bestämma/uppskatta:

- föroreningarnas farlighet

- föroreningsnivå

- spridningsförutsättningar

- känslighet och skyddsvärde

Att lämna förslag på riskklassning:

Klass 1- Mycket stor risk

Klass 2- Stor risk

Klass 3- Måttlig risk

Klass 4- Liten risk

MIFO fas 1


Informationsinsamling

Företagets information arkivstudier och intervjuer

Ex. tidigare anställda, rapporter, tidigare undersökningar, kartor, ritningar

Arkiv

Ex. Länsmuséet, Länsarvet, Arkivcentrum Örebro, hembygdsföreningar

Myndigheter

Ex. Tillstånd, anmälningar, olyckor, fakta, rapporter, kartmaterial

Branschorganisationer

Informationsinsamling


Viktigt att t nka p

Att försöka täcka hela verksamhetsperioden arkivstudier och intervjuer

Att koppla så mycket som möjligt av informationen geografiskt (använd gärna kartor)

Att ta hjälp av personer som har god kunskap om verksamhetsområdet

Vara observant vid händelser och förändringar (t.ex. olyckor, bränder, ombyggnationer, förändringar i produktion)

Viktigt att tänka på


Sammanst llning

Rapport inklusive historisk beskrivning, kartmaterial etc: arkivstudier och intervjuer

Bra att ha all information samlad på ett ställe, kan ge en bra överblick om man kan koppla informationen geografiskt.

MIFO-blanketterna och förslag till klassning:

Blanketterna fylls i och skickas som en bilaga till rapporten ett förslag till riskklassning görs

Sammanställning


Planering diskussion

Frågor arkivstudier och intervjuer

Planering?

Planering/Diskussion


ad