Egzamin maturalny w 2011 roku
Download
1 / 25

Egzamin maturalny w 2011 roku - PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

Egzamin maturalny w 2011 roku. Poziom egzaminu. Maturzysta zdaje : przedmioty obowiązkowe na poziomie podstawowym przedmioty dodatkowe na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Struktura egzaminu maturalnego od 2010 r. Przedmioty obowiązkowe zdawane na poziomie podstawowym.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Egzamin maturalny w 2011 roku' - gail


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Egzamin maturalny w 2011 roku

Egzamin maturalny w 2011roku


Poziom egzaminu
Poziom egzaminu

 • Maturzysta zdaje :

 • przedmioty obowiązkowena poziomie

 • podstawowym

 • przedmioty dodatkowe na poziomie

 • podstawowym lub rozszerzonym.


Struktura egzaminu maturalnego od 2010 r
Struktura egzaminu maturalnego od 2010 r.

Przedmioty obowiązkowe zdawanena poziomie podstawowym

Język

mniejszości

narodowej

Język polski

Język polski

Język obcy

nowożytny

Język obcy

nowożytny

Część

ustna

Język

mniejszości

narodowej

Język polski

Język polski

Język obcy

nowożytny

Język obcy

nowożytny

Matematyka

Wybrany

przedmiot

Część

pisemna

Przedmioty dodatkowe zdawanena poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym

Wybrany

Przedmiot

1

Wybrany

Przedmiot

2

Wybrany

Przedmiot

3

Wybrany

Przedmiot

4

Wybrany

Przedmiot

5

Wybrany

Przedmiot

6


Przedmioty obowi zkowe
Przedmioty obowiązkowe

Egzaminy ustne

 • język polski – poziom nieustalony

 • język obcy nowożytny do wybory spośród:

  angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski

  3.język mniejszości narodowej

poziom podstawowy


Przedmioty obowi zkowe1
Przedmioty obowiązkowe

poziom podstawowy

Egzaminy pisemne

 • Język polski

 • Język obcy nowożytny – ten sam co w części ustnej

 • Matematyka

 • (język mniejszości narodowej)


Warunki zdania egzaminu
Warunki zdania egzaminu

 • Aby zdać egzamin i otrzymać świadectwo dojrzałości, trzeba uzyskać:

W części ustnej

– co najmniej

30% punktów możliwych do zdobycia z każdego ze zdawanych przedmiotówobowiązkowych.

W części pisemnej – co najmniej

30% punktów możliwych do zdobycia z każdego ze zdawanych przedmiotówobowiązkowych.


Przedmioty dodatkowe
Przedmioty dodatkowe

poziom podstawowy lub rozszerzony

 • 0 – 6 przedmiotów wybranych z listy

 • egzaminy pisemne (tylko j. obcy: ustny i pisemny)


Przedmioty do wyboru
Przedmioty do wyboru

 • biologia, chemia, fizyka i astronomia

 • geografia, historia, wos

 • historia muzyki, historia sztuki

 • informatyka, filozofia, wiedza o tańcu

 • język łaciński i kultura antyczna

poziom podstawowy lub rozszerzony


Przedmioty do wyboru1
Przedmioty do wyboru

 • język polski - tylko poziom rozszerzony

 • język obcy nowożytny (ten sam co w części obowiązkowej) – tylko poziom rozszerzony

 • język obcy (inny niż obowiązkowy)- poziom podstawowy lub rozszerzony

 • matematyka – tylko poziom rozszerzony


Kto mo e by zwolniony z matury
Kto może być zwolniony z matury?

 • Z egzaminu maturalnegoz danego przedmiotu mogą być zwolnieni laureaci i finaliści

  olimpiad przedmiotowych,

 • także wtedy, gdy przedmiot nie był objęty planem nauczania w danej szkole.


Wykaz olimpiad zwalniaj cych z matury
Wykaz olimpiad zwalniających z matury

Laureaci lub finaliści Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka lub Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej

zachowują prawo do zwolnienia z egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie wmaju 2011 r.


Deklaracja maturalna
Deklaracja maturalna

 • wstępna: do 30 września 2010 r.

 • ostateczna: do 7 lutego 2011 r.


Wz r deklaracji maturalnej
Wzór deklaracji maturalnej

326101-16105

www.liceumdubois.pl/matura


Egzamin maturalny w 2011 roku

Wniosek o dostosowanie egzaminu

www.liceumdubois.pl/matura


Sk adanie wniosk w o dostosowanie egzaminu
Składanie wniosków o dostosowanie egzaminu

Wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi dysfunkcję,uczeń składa z deklaracją zgłoszenia do egzaminu maturalnegonie później niż do

7 lutego roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, z wyjątkiem wypadków losowych.


Dostosowanie warunk w i formy egzaminu
Dostosowanie warunków i formy egzaminu

 • Dysleksja i dysgrafia

  szczególne kryteria oceniania arkuszy z j.polskiego, j.obego, j.łacińskiego

 • Czasowa niepełnosprawność kończyn górnych

  wydłużenie czasu egzaminu pisemnego


Inne dysfunkcje uprawniaj ce do dostosowania egzaminu
Inne dysfunkcje uprawniające do dostosowania egzaminu

Uczniowie:

z niepełnosprawnością rąk

z czasową niepełnosprawnością rąk

z zaburzeniami w komunikacji językowej

z dziecięcym porażeniem mózgowym, spastycznym porażeniem czterokończynowym oraz znacznie obniżoną sprawnością narządu artykulacyjnego

z chorobami przewlekłymi

chorzy czasowo

niewidomi i słabo widzący

niesłyszący i słabo słyszący


Opinia poradni psychologiczno pedagogicznej
Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej

dotyczy dysleksji i dysgrafii

Opinia powinna być wydana nie później niż 30 września 2010 r. i nie wcześniej niż

4 maja 2007 r.


Egzamin ustny j zyk polski
egzamin ustny: język polski

Listę tematów z języka polskiego

przygotowują nauczyciele

języka polskiego

- Listadostępna u nauczycieli j. polskiego, wychowawców oraz w bibliotece


Czas trwania egzaminu pisemnego
Czas trwania egzaminupisemnego

Poziom podstawowy

Poziom rozszerzony

język polski

matematyka – 170 min

język obcy, historia,

WOS, geografia, biologia,

chemia, fizyka,

matematyka – 120 min

język polski – 180 min

matematyka – 180 min

język obcy – 190 min

historia, WOS, – 180 min

geografia – 150 min

biologia, chemia, fizyka

– 150 min

informatyka – 240 min


Termin dodatkowy
Termin dodatkowy

pisemny 6 – 21 czerwca 2011

ustny 6 – 17 czerwca

W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie zgodnie z harmonogramem do części ustnej lub pisemnej egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów

- za zgodą Dyrektora OKE


Termin poprawkowy
Termin poprawkowy

 • Egzamin pisemny: 23 sierpnia

 • Egzamin ustny: 22 – 26 sierpnia

  dla zdających egzamin maturalny, którzy nie zdali egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej, a przystąpili do egzaminu ze wszystkich przedmiotówobowiązkowych.


Gdzie szuka informacji
Gdzie szukać informacji?

www.oke.poznan.pl.


Deklaracje wst pne
Deklaracje wstępne

Proszę przekazać wychowawcy

do 27 września (poniedziałek)