atesteerimine mis ja kuidas n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Atesteerimine – mis ja kuidas? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Atesteerimine – mis ja kuidas?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Atesteerimine – mis ja kuidas? - PowerPoint PPT Presentation


 • 214 Views
 • Uploaded on

Atesteerimine – mis ja kuidas?. Taotluse kaust. Taotlus vastaval vormil Ametlikult kinnitatud ärakirjad haridust tõendavatest dokumentidest Ametlikult kinnitatud ärakiri viimase atesteerimise otsusest

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Atesteerimine – mis ja kuidas?' - gail


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
taotluse kaust
Taotluse kaust
 • Taotlus vastaval vormil
 • Ametlikult kinnitatud ärakirjad haridust tõendavatest dokumentidest
 • Ametlikult kinnitatud ärakiri viimase atesteerimise otsusest
 • Ametlikult kinnitatud ärakiri erialast töökogemust tõendavatest dokumentidest kutseõpetajatel (vähemalt 3 aastat)
taotluse kaust j tkub
Taotluse kaust (jätkub)
 • Atesteeritava koostatud oma töö analüüs, mis põhineb õpetaja pädevusnõuetel (Õpetajate koolituse raamnõuded, peatükid 5 ja 6)
 • Sisekontrolli eest vastutava isiku kirjalik hinnang atesteeritava tööle
 • Ametlikult kinnitatud ärakirjad täiendkoolitust tõendavatest dokumentidest (160 tunni ulatuses)
 • Ametlikult kinnitatud ärakirjad §4 nõuete täitmise kohta
4 n uded
§4 nõuded
 • Teadus- või kutsekraadi tunnistus (kui on kaitstud viimase viie aasta jooksul)
 • Õpetajakoolituse praktikantide või noorempedagoogide juhendamine (leping ülikooliga või ülikooli tõend)
 • Osalemine õppeasutuse arendustegevuses (tõendab õppeasutus)
4 n uded j tkub
§4 nõuded (jätkub)
 • Koostatud pedagoogilise uurimistöö või pedagoogilise uurimistöö retsenseerimise andmed
 • Lektoriks olemise tõendus (vanempedagoogil 40 tundi vähemalt maakondlikul tasandil, pedagoog-metoodikul 60 tundi üleriigilisel tasandil). Tõendab registreeritud koolitusorganisatsioon
4 n uded j tkub1
§4 nõuded (jätkub)
 • Õpilasürituste, õpilasvõistluste, õpilasnäituste korraldamine (tõendab ürituse läbiviija)
 • Võistlustel või näitustel käinud õpilaste juhendamine (tõendab kool)
 • Õppevara avaldamine või retsenseerimine (internetis avaldatud õppevara puhul internetiaadress, raamatutel-töövihikutel koopia tiitellehest või kirjastuse tõend. Retsenseerimise puhul kirjastuse tõend)
4 n uded j tkub2
§4 nõuded (jätkub)
 • Haridusüritustel, konverentsidel ja ajakirjanduses esinemine (toimumise aeg ja päevakava, ajakirjanduse puhul ajakirja või ajalehe nimi, ilmumise aeg ja artikli pealkiri)
 • Aine-, kutse- või pedagoogiliste ühenduste või töörühmade juhtimine(tõendab töörühma kokkupanija)
 • Noorteorganisatsiooni juhendamine
4 n uded j tkub3
§4 nõuded (jätkub)
 • Vanempedagoogiks atesteerimisel peab viimase viie aasta jooksul olema täitnud vähemalt kuus nõuet § 4 punktides 4–14 nimetatud nõuetest. Paragrahvi 4 punktides 8 ja 11–14 nimetatud nõuded peavad olema täidetud vähemalt maakondlikul tasandil, punktides 9 ja 10 esitatud nõuded vähemalt piirkondlikul tasandil.
4 n uded j tkub4
§4 nõuded (jätkub)
 • Pedagoog-metoodikuks atesteerimisel peab viimase viie aasta jooksul täitnud vähemalt kuus nõuet § 4 punktides 4–14 nimetatud nõuetest. Paragrahvi 4 punktides 8–14 nimetatud nõuded peavad olema täidetud üleriigilisel tasandil.  
taotluse kaust1
Taotluse kaust
 • Taotluse kaust esitatakse komisjonile sekretäri kaudu. Kaustal peab oleme näha märge, millal see “sissetulnud kirjade kaustast” läbi kanti.
kvalifikatsioonin uded
Kvalifikatsiooninõuded
 • Üldainete õpetaja
  • pedagoogilinekõrgharidus õpetatavas ainevaldkonnas või
  • muu kõrgharidus õpetatavas ainevaldkonnas ja läbitud 160-tunnine pedagoogika kursus

(Pedagoogide kvalifikatsiooninõuded §25)

kvalifikatsioonin uded1
Kvalifikatsiooninõuded
 • Kutseõpetaja
  • kutsepedagoogiline või muu pedagoogiline kõrgharidus õpetatavate õppekavade valdkonnas ja vähemalt kolmeaastane erialase töö staažõpetataval kutse-, eri- või ametialal või
  • kõrg- või keskeriharidus õpetatavate õppekavade valdkonnas, vähemalt kolmeaastane erialase töö staaž õpetataval kutse-, eri- või ametialal ja läbitud 320-tunnine kutsepedagoogika kursus või
  • kõrg- või keskeriharidus õpetatavate õppekavade valdkonnas, vähemalt kolmeaastane erialase töö staaž ja jätkuv erialane töö õpetataval kutse-, eri- või ametialal.

(Pedagoogide kvalifikatsiooninõuded §26)

ametij rgud
Ametijärgud
 • Õpetajale omistatakse järgmisi ametijärke:
  • noorempedagoog
  • pedagoog
  • vanempedagoog
  • pedagoog-metoodik
ametij rgud1
Ametijärgud
 • Kasvatajale ja huvijuhile omistatakse järgmisi ametijärke:
  • noorempedagoog
  • pedagoog
  • vanempedagoog
ametij rgud2
Ametijärgud
 • Ametijärk kehtib kõikides õppeasutustes, tingimusel, et atesteeritav vastab sealsel ametikohal töötamiseks esitatud kvalifikatsiooninõuetele.
taotlemise t htajad
Taotlemise tähtajad
 • Kooli komisjon (omistab vanempedagoogi ametijärku):
  • 01. augustist 30. novembrini laekunud taotlused vaadatakse läbi hiljemalt 31. detsembriks
  • 01. detsembrist 31. juulini laekunud taotlused vaadatakse läbi hiljemalt 01. septembriks
taotlemise t htajad1
Taotlemise tähtajad
 • Riiklik komisjon (omistab pedagoog-metoodiku ametijärku):
  • 01. novembrist 31. märtsini laekunud taotlused vaadatakse läbi hiljemalt 31. maiks
  • 01. aprillist 31. oktoobrini laekunud taotlused vaadatakse läbi hiljemalt 01. detsembriks
ametij rkude t htajad
Ametijärkude tähtajad
 • Noorempedagoogi ja pedagoogi ametijärk omistatakse tähtajatult
 • Vanempedagoogi ja pedagoog-metoodiku ametijärk omistatakse viieks aastaks
ametij rkude t htajad1
Ametijärkude tähtajad
 • Kui pedagoog, kellele on omistatud pedagoog-metoodiku ametijärk, ei taotle enne viie aasta möödumist ametijärgu omistamisest pedagoog-metoodiku või vanempedagoogi ametijärgu omistamist, loetakse ta pedagoog-metoodiku ametijärgu tähtaja lõppemisest alates kolmeks aastaks vastavaks vanempedagoogi ametijärgule.
 • Sama lähenemine kehtib ka pedagoog-metoodiku ametijärgu mitteomistamise korral.
ametij rkude t htajad j tkub
Ametijärkude tähtajad (jätkub)
 • Kui kolme aasta möödudes ei ole esitanud või ei omistata uuesti vanempedagoogi või pedagoog-metoodiku taotlust, loetakse pedagoogiks, sest pedagoogi ametijärk oli tähtajatu
 • NB! See ei tähenda, et tulebki nii kaua oodata. Taotlust võib uuesti esitada kohe, kui vajalikud tingimused on täidetud!
komisjoni t
Komisjoni töö
 • Atesteeritaval on õigus osaleda komisjoni istungil tema taotluse arutamise ajal
 • Atesteerimiskomisjon on otsustusvõimeline, kui istungist võtab osa vähemalt 2/3 atesteerimiskomisjoni liikmetest, sealhulgas esimees, tema äraolekul aseesimees
komisjoni t1
Komisjoni töö
 • Atesteerimiskomisjon võtab otsuse vastu salajase hääletamise teel. Häälte võrdse jagunemise korral tehakse atesteeritava jaoks positiivne otsus.
 • Salajane hääletus tähendab, et see on kirjalik
komisjoni t2
Komisjoni töö
 • Atesteerimiskomisjoni otsus vormistatakse eraldi iga atesteeritava kohta kahes eksemplaris, millest üks väljastatakse atesteeritavale allkirja vastu või posti teel tähitud kirjaga kümne päeva jooksul pärast otsuse tegemist.
 • Atesteerimiskomisjoni otsusele kirjutavad alla kõik kohalviibinud komisjoni liikmed.
luua metsanduskooli atesteerimiskomisjon
Luua Metsanduskooli atesteerimiskomisjon
 • Andres Talijärv – komisjoni esimees
 • Raivo Niidas
 • Tõnu Eller
 • Uuno Kask
 • Aino Mölder
 • Saima Ukrainski
 • Haana Zuba