Spolek pro obnovu venkova ČR byl založen dne 1.června1993 a je registrován jako občanské sdružení - PowerPoint PPT Presentation

gage-gutierrez
spolek pro obnovu venkova r byl zalo en dne 1 ervna1993 a je registrov n jako ob ansk sdru en n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Spolek pro obnovu venkova ČR byl založen dne 1.června1993 a je registrován jako občanské sdružení PowerPoint Presentation
Download Presentation
Spolek pro obnovu venkova ČR byl založen dne 1.června1993 a je registrován jako občanské sdružení

play fullscreen
1 / 12
Download Presentation
Spolek pro obnovu venkova ČR byl založen dne 1.června1993 a je registrován jako občanské sdružení
149 Views
Download Presentation

Spolek pro obnovu venkova ČR byl založen dne 1.června1993 a je registrován jako občanské sdružení

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Spolek pro obnovu venkova ČRbyl založen dne 1.června1993 a je registrován jako občanské sdružení

 2. Spolek pro obnovu venkova České republiky je: pracovní a iniciativní skupina občanů ustavená na podporu a koordinaci prací při obnově a rozvoji venkova a posílení nástrojů umožňujících rozvoj venkovských komunit. Spolek sdružuje zástupce obcí, zemědělců, orgánů samosprávy, venkovských mikroregionů a skupin pro místní akce, dále pracovníky státní správy, odborných institucí, škol, projekčních pracovišť, peněžních ústavů a věci oddané jednotlivce, kteří mají společný cíl-rozvoj venkova. Vedení Spolku: Předseda: Mgr. Eduard Kavala – starosta obce Bělotín Místopředsedkyně: Ing.Václava Domšová – senátorka Místopředseda: JUDr. Radan Večerka - ředitel PA MŠTM

 3. Cíle Spolku pro obnovu venkova České republiky • Pečovat o prohloubení duchovního a společenského života na venkově. • Propagovat obnovu a rozvoj venkova a získávat jim vážnost ve společnosti. • Vytvářet podmínky pro spolupráci při obnově a rozvoji venkova. • Napomáhat vzniku a činnosti místních a regionálních sdružení a spolků ustavených k obnově a rozvoji venkova, a to dětí, mládeže i dospělých. • Účastnit se evropské spolupráce při obnově venkova. • Spolupracovat na realizaci a rozvoji vládního Programu obnovy venkova. • Pomáhat při vytváření a rozvíjení podpor venkovského života a hájení jeho základních principů. • Motivovat venkovské občany k dobrovolné aktivitě,podněcovat je k odhodlání podílet se na zdárném vývoji obce. • Překonávat úzce resortní přístupy v řešení venkova.

 4. Aktivity Spolku pro obnovu venkova ČR • Pracovní setkání v časové a věcné koordinaci potupu právnických a fyzických osob při obnově venkova a k vyhodnocování užitých metod přípravy, projekce, realizace a financování Programu obnovy venkova a dalších projektů dotýkajících se venkova. • Pořádání odborných přednášek, tématických exkurzí a seminářů k obnově venkova. • Vydávání odborných a osvětových publikací a informačních materiálů k obnově venkova. • Pravidelné vydávání měsíční přílohy Zpravodaje SPOV ČR ve Veřejné správě a spolupráce se sdělovacími prostředky. • Spolupráce a podpora občanských a podnikatelských aktivit směřujících k rozvoji a obnově venkova. • Spolupráce se senátory, poslanci, samosprávou a státní správou ve směru rozvoje a obnovy venkova. • Aktivní působení směřující k uznání trvale udržitelného venkovského způsobu života a obhajobě podmínek k životu venkovských komunit. • Aktivní realizace projektů k podpoře výše vytýčených cílů.

 5. Krajské organizace Spolku

 6. Soutěž Vesnice roku Cíl soutěže: Povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňování programů obnovy vesnic a upozornit na význam venkova Vyhlašovatelé soutěže v roce 2007: Spolek pro obnovu venkova ČR, Svaz měst a obcí ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo zemědělství ČR Spolupracující úřady: Kancelář prezidenta ČR, krajské úřady, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Ministerstvo životního prostředí ČR, Svaz knihovníků a informačních pracovníků, Ministerstvo kultury ČR, Folklorní sdružení ČR

 7. Petice proti diskriminaci obyvatel venkova Spolek zorganizoval a v červnu 2007předal Senátu Parlamentu ČR Petici , kterou požaduje, aby senátoři a poslanci • změnili „Zákon o rozpočtovém určení daní“ tak, aby nebyl venkov diskriminován vůči větším sídlům, • v  tomto smyslu tak naplnili závazky České republiky z Evropské charty místní samosprávy • přijali samostatný „Zákon o venkově České republiky“, který by kodifikoval pojem venkov a jasné odpovědnosti za jeho další rozvoj, • novelizovali „kompetenční zákon“ tak, aby zvýšili odpovědnost Ministerstva zemědělství za rozvoj venkova až po jeho přejmenování na Ministerstvo venkova

 8. Přehled k Petici

 9. Předání Petice v Senátu

 10. Prezentace SPOV,NOV a MAS

 11. Seminář Spolku

 12. Kontakty:Předseda Spolku Tajemnice SpolkuMgr.Eduard Kavala Ing. Marcela Harnová starosta obce Bělotín Slaměníkova č. 37753 53 Bělotín 151 751 11 Radslavice mobil 602514347 mobil 737520886 e-mail oubelotin@zealnet.czharnova.marcela@tiscali.czwww.spov.org Děkuji za pozornost.