Download
de samfunds konomiske konsekvenser ved behandling af slidgift i danmark n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
De samfundsøkonomiske konsekvenser ved behandling af slidgift i Danmark PowerPoint Presentation
Download Presentation
De samfundsøkonomiske konsekvenser ved behandling af slidgift i Danmark

De samfundsøkonomiske konsekvenser ved behandling af slidgift i Danmark

96 Views Download Presentation
Download Presentation

De samfundsøkonomiske konsekvenser ved behandling af slidgift i Danmark

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. De samfundsøkonomiske konsekvenser ved behandling af slidgift i Danmark Udarbejdet for Gigtforeningen i Danmark af DSI, 2003

  2. Slidgigt behandles med smertestillende medicin, varme, massage mv. (s. 7) • I 2001 var der 219.000 patienter med slid-gigt som kontakter sundhedsvæsenet (s.9) • DSI foretager en Cost-of-Illness (COI) analyse: Hvad er de samfundsøkonomiske meromkostninger ved slidgigt i Danmark? - ved sammenligning med (køns og aldersstandardiseret) kontrolgruppe uden slidgigt (attributable cost-metoden s. 11). • excl. omkostninger til hjemmehjælp, forbrug af alternativ behandling, ressourceforbrug i social og plejesektoren, patienternes egenbetaling og produktionstab ved sygefravær (ingen data). • Analysen kan ikke bruges til prioritering (s. 9), men alene til at sætte fokus på slidgigt, bl.a. fordi intet alternativ til den eksisterende behandling vurderes.

  3. Cost-of-Illness (COI-) analysen: De samfundsøkonomiske omkostninger år 2001 = • direkte: patienters ressourceforbrug i 2001 i den primære sundhedssektor + hospital + medicin i + 2) indirekte: produktionstab ved førtidspension (opgjort som værdi vha. HC-metoden hhv. Friktionsmetoden) i 2001 = Nutidsværdien af det fremtidige produktions-tab for personer tilkendt førtidspension i 2001 med diskonteringsfaktor (1+r) = 1,03 (Finansministeriet (1999) anvendte 1,06 – 1,07)

  4. Resultat: COI af (SQ) slidgigt behandling = COI slidgigt – COI kontrolgruppe = 1) - direkte meromkostninger 2,3 mia. - indirekte meromkost. (1) HC 0,8 mia. I alt 3,1 mia. eller 2) - direkte meromkostninger 2,31 mia - indirekte (2) Friktionsmetoden 0,03 - I alt 2,33 mia