1 / 9

JEUGDWERKING

JEUGDWERKING. OPDRACHTEN VVB NAAR DE PROVINCIES. Vormen van provinciale selecties volgens bepaalde normen en deelname aan IPJOT’s Organiseren van clinics en symposia ism de trainersfederatie Organiseren en inrichten van een 2-2 competitie Inrichten van VOLTIS ifv de Volleybalschool

gaenor
Download Presentation

JEUGDWERKING

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. JEUGDWERKING

  2. OPDRACHTEN VVB NAAR DE PROVINCIES • Vormen van provinciale selecties volgens bepaalde normen en deelname aan IPJOT’s • Organiseren van clinics en symposia ism de trainersfederatie • Organiseren en inrichten van een 2-2 competitie • Inrichten van VOLTIS ifv de Volleybalschool • Inrichten van 4 VIS dagen

  3. WAT DOET AVF ? • DETECTEREN VAN ONZE TALENTEN DIE IN AANMERKING • KOMEN VOOR DEELNAME AAN DE PROVINCIALE SELECTIES • ORGANISEREN VAN DE NODIGE TRAININGEN VOOR DEZE SELECTIES • DEELNAME AAN IPJOT • ORGANISEREN VAN CLINICS EN BIJSCHOLINGEN ISM MET PROVANT • ORGANISEREN VAN VOLTIS ISM DE GEWESTEN EN DE UNIV

  4. HUIDIGE JEUGDWERKING GEWEST • Opdrachten vanuit AVF naar de gewesten • Organisatie 2-2 en 3-3 competitie • jaarlijkse jeugddag (vis) • medewerking aan de voltis testen WAT MISSEN WE HIER ??? DIRECTE ONDERSTEUNING BIJ DE CLUBS

  5. Vaak gehoorde opmerkingen • De provinciale selectie dient alleen om onze beste spelers weg te halen • De trainers van de provinciale selectie werken alleen voor hun eigen • club en spreken onze spelers aan • als er clinics georganiseerd worden moeten onze trainers zich nog eens • extra vrij maken en ze hebben nu al zo weinig tijd • onze kinderen zijn al zo zwaar belast en moeten zich dan nog eens • extra gaan verplaatsen om deel te nemen aan selectie of tornooi • Onze jeugdtrainers zijn meestal nog spelers, zij studeren nog en • fungeren eveneens als jeugdscheidsrechter binnen onze club. • Wij zijn al blij dat wij iemand vinden die bereid is om een jeugdploeg te • trainen

  6. NIEUW VOORSTEL • Absoluut te behouden (verplicht door avf/vvb) • - Deelname aan VIS • Organisatie 2-2 competitie • deelname aan provinciale selecties WAT WILLEN WIJ ALS GEWESTBESTUUR EXTRA DOEN ?

  7. OPLEIDING JEUGDTRAINERS BINNEN DE CLUB TRAIN THE TRAINER • Bijwonen van 8 trainingen van elk 2 uur gedurende een cyclus van 4 • weken van pré-miniem tot scholier. Tijdens deze trainingen zal de • begeleider jullie clubtrainers bijstaan, helpen, tips geven en desnoods een • demo training zelf geven. • Een intake gesprek van 2uur bij aanvang van de cyclus en een • eindevaluatie van 2 uur. • Per club betekent dit een begeleiding van 20 uren door een NIET • clubgebonden, gediplomeerde trainer. Deze zal gedurende deze • tijd de verschillende jeugdtrainers binnen een club volgen en bijsturen.

  8. Maximaal 6 clubs per seizoen • ONKOSTEN VAN DE LESGEVER TEN LASTE VAN HET GEWEST • AANWERVING EN OPVOLGING VAN DE LESGEVER DOOR • DE GEWESTELIJKE JEUGDVERANTWOORDELIJKE IN • OVERLEG MET DE DEELNEMENDE CLUBS EN DE ANDERE • LEDEN VAN HET GEWESTBESTUUR De toelagen aan de gewesten vanuit AVF zouden wij op deze manier willen besteden WAT VRAGEN WIJ VAN DE DEELNEMENDE CLUB ? • Goede ontvangst en medewerking voor de door ons gestuurde trainer • Open mind voor zijn raadgevingen • deelname van de club aan de gewestelijke activiteiten en competities

  9. Indien interesse of vragen neem contact met: Rik Cornelis Hendrik.cornelis3@telenet.be 0477-323647

More Related