Download
z klady ekg n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Základy EKG PowerPoint Presentation
Download Presentation
Základy EKG

Základy EKG

275 Views Download Presentation
Download Presentation

Základy EKG

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Základy EKG Hodnocení EKG křivek v každodenní praxi

 2. Srdce a oběhový systém • Srdce je dutý svalový orgán uložený v hrudníku • Hmotnost srdce dospělého člověka je cca 300 g • Je tvořeno čtyřmi srdečními dutinami- levou a pravou síní , levou a pravou komorou . Mezi kterými jsou srdeční chlopně . • Celý život až do smrti se srdce pravidelně kontrahuje / stahuje / a vypuzuje krev do tělního oběhu . Funguje tedy jako „ pumpa“ • Pravidelné stahování / systola/ a uvolňování/ diastola / není na rozdíl např. od příčně pruhovaných svalů končetin závislé na lidské vůli

 3. Neokysličená krev z celého těla přitéká do pravé síně Z pravé síně do pravé komory Z pravé komory je krev vedena plicní tepnou do plic , kde se okysličí Z plic je okysličená krev odvedena plicními žílami do levé síně Z levé síně do levé komory Z levé komory vypuzena stahem svaloviny do aorty Aorta se větví na menší tepny a rozvede okysličenou krev po celém těle Tímto způsobem se vypudí do oběhu cca 70 ml krve Tělní oběh

 4. Co je to vlastně EKG ? • Každý stah srdečního svalu je vlastně až výsledkem změn na úrovni buněk srdečního svalu, kde dochází k přesunu iontů a tím k elektrickým změnám, které se projeví stažením / kontrakcí / srdečního svalu • EKG – ElektroKardioGram – je záznam změn elektrického napětí vyvolaných elektrickým polem srdce mezi dvěma místy tělesného povrchu • Jednodušeji : EKG zaznamenává elektrické změny, které se dějí při srdeční činnosti , při opakovaném stahování / systole/ a uvolňování/ diastola/ srdečního svalu

 5. EKG -svody • EKG většinou zaznamenáváme 12 základními svody – 6 končetinových svodů a 6 hrudních svodů • Umístění elektrod – červená – PHK, žlutá- LHK , zelená – LDK, černá – PDK hrudní svody – V1-6 • 12 různých „ pohledů“ na srdce

 6. Význam EKG • pomocná metoda , která nám umožní učinit některé /pouze některé !!!/ diagnosy • vždy musíme EKG hodnotit spolu se subjektivními obtížemi pacienta, jeho klinickým stavem a hodnotami dalších vyšetření – TK, teplota, lab. atd.

 7. Základy popisu EKG • V srdci rozlišujeme buňky takzvaného pracovního myokardu , které vykazují jak elektrickou tak mechanickou činnost • a daleko méně početné specializované buňky takzvaného převodního systému srdečního, které mají schopnost tvorby elektrických srdečních vzruchů a rozvádějí tyto vzruchy k jednotlivým pracovním / kontraktilním / buňkám • Rozlišujeme tyto základní části převodního systému – Sinoatriální /SA/ uzel, Atrioventrikulární / AV/ uzel, Hisův svazek , pravé a levé raménko , Purkyňova vlákna

 8. Základní hodnocení natočené křivky • Frekvence–nespoléhat se na vytištěný údaj ! Orientační hodnocení podle průměrné vzdálenosti jednotlivých komplexů / R-R interval / Při obvyklé rychlosti / 25 mm/s/ : R-R jsou vzdáleny 2 čtverce- fr. 150/min R-R 3 čtverce – fr. 100/min R-R 5 čtverců – fr. 60/min R-R 6 čtverců - fr. 50/min

 9. Rytmus • Přítomnost vlny P – sinusový rytmus – vzruch se šíří ze sinoatriálního uzlu – fyziologický / správný/ rytmus • Nepřítomnost vlny P – arytmie – například nejčastěji fibrilace síní • Pravidelnost vzdálenosti jednotlivých komplexů / R-R / - pravidelné intervaly – sinusový rytmus. Nepravidelné intervaly – např. fibrilace síní

 10. Hodnocení morfologie / tvaru / EKG křivky • Hodnocení zejména úseku ST a vlny T • Elevace / vzestup / ST úseku – může svědčit pro akutní infarkt • Deprese /pokles/ úseku ST může také svědčit pro infarkt nebo alespoň ischemii / nedokrvení / myokardu • Negativní vlna T – může svědčit také pro ischemii nebo infarkt myokardu

 11. Nejzávažnější arytmie • Takzvané maligní arytmie • Pacient ztrácí vědomí, nehmatný puls, zástava dechu a oběhu • Asystolie – „ rovná čára „ nebo ojedinělý komplex • Komorová tachykardie • Fibrilace komor

 12. Hodnocení EKG křivky na monitoru • Frekvence • Přítomnost vlny P • Pravidelnost x nepravidelnost • Většinou nelze hodnotit přítomnost ložiskových změn / např.infarktu/ z jednoho svodu

 13. Souhrn – 1. • Kdy natočit EKG ? – Pacient si stěžuje na a/ dušnost b/ bolesti na hrudi c/ palpitace – pocit nepravidelné či rychlé srdeční akce d/ kolaps

 14. Souhrn- 2. • Umět natočit EKG ! Svody ! Pokud jsou elektrody špatně připojeny , je záznam neinterpretovatelný ! • Natočenou křivku ihned označit jménem, ročníkem pacienta, číslem postele a pokoje, datumem, hodinou !

 15. Souhrn –3. • Prohlédnout si natočenou křivku a urgovat příchod lékaře v případě že a/ vzdálenost jednotlivých komplexů je v průměru menší než 2 čtverečky / frekvence přes 150/min/ b/ vzdálenost je v průměru větší než 6 čtverečků / frekvence pod 50/min/ c/ jsou přítomny výrazné nepravidelnosti ve vzdálenostech jednotlivých komplexů / R-R/ d/ jsou přítomny elevace ST úseků / „Hradčany“/ či negativní vlny T ve více svodech

 16. Souhrn - 4. • Je přítomna asystolie-„ rovná čára“ , komorová tachykardie či fibrilace komor- pacient ztrácí vědomí, většinou nehmatný puls, zástava dechu - zahájení KPR

 17. V případě akutních událostí na oddělení zachraňujete pacienty především Vy ! Vy jste na oddělení celý den. Vám si pacienti stěžují na své obtíže.Vy vidíte pacienty častěji než lékař.Na Vás záleží jestli se pacientovi dostane řádné péče .A dobré povědomí o tom kdy natočit EKG a kdy na základě znalosti základních EKG patologií urgovat příchod lékaře, může pacientovi zachránit život!