Obrazy otrzymywane za pomocą zwierciadła wklęsłego - PowerPoint PPT Presentation

obrazy otrzymywane za pomoc zwierciad a wkl s ego n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Obrazy otrzymywane za pomocą zwierciadła wklęsłego PowerPoint Presentation
Download Presentation
Obrazy otrzymywane za pomocą zwierciadła wklęsłego

play fullscreen
1 / 16
Obrazy otrzymywane za pomocą zwierciadła wklęsłego
229 Views
Download Presentation
gad
Download Presentation

Obrazy otrzymywane za pomocą zwierciadła wklęsłego

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Obrazy otrzymywane za pomocą zwierciadła wklęsłego p < f – obraz pozorny, prosty, powiększony p = f – obraz nie pojawia się

 2. Obrazy otrzymywane za pomocą zwierciadła wklęsłego f < p < 2 f– obraz rzeczywisty, odwrócony, powiększony p > 2f– obraz rzeczywisty, od- wrócony, zmniejszony

 3. Soczewki Soczewka - przezroczysty obiekt o dwóch sferycznych powierzchniach załamujących światło. Kiedy soczewkę otacza ośrodek o innym współczynniku załamania, światło przechodząc z otoczenia do soczewki i z soczewki do otoczenia ulega dwukrotnemu załamaniu, co powoduje zmianę kierunku biegu promieni świetlnych. Dzięki odchylaniu promieni świetlnych soczewka może wytwarzać obrazy przedmiotów. Obrazy rzeczywiste wytwarzane są po przeciwnej stronie soczewki niż przedmiot, a obrazy pozorne znajdują się po tej samej stronie soczewki co przedmiot. Gdy przedmiot znajduje się przed wypukłą powierzchnią soczewki jej promień krzywizny jest dodatni, gdy przed powierzchnią wklęsłą jej promień krzywizny jest ujemny. odwrotnie niż w przypadku zwierciadeł sferycznych !

 4. Wzory dla cienkich soczewek

 5. Soczewka skupiająca Dwukrotne załamanie na obu powierzchniach soczewki kieruje promień w stronę osi optycznej. Promienie padające na soczewkę równolegle do jej osi są skupiane (ogniskowane) w ognisku rzeczywistym F2. f > 0, r1 > 0 , r2 < 0

 6. Soczewka rozpraszająca Dwukrotne załamanie na obu powierzchniach soczewki odchyla promień od osi optycznej. Promienie padające na soczewkę równolegle do jej osi po przejściu przez soczewkę stają się rozbieżne. Przedłużenia promieni przecinają się w ognisku pozornym F2. f < 0, r1 < 0 , r2 > 0

 7. Obrazy wytwarzane przez soczewkę skupiającą Gdy odległość przedmiotu jest większa niż ogniskowa soczewki (p > f) wytwarzany jest obraz rzeczywisty odwrócony, natomiast gdy odległość przedmiotu jest mniejsza od ogniskowej soczewki ( p < f) - powstaje obraz pozorny prosty.

 8. Obrazy wytwarzane przez soczewkę rozpraszającą Dla dowolnego położenia przedmiotu względem ogniskowej soczewki rozpraszającej wytwarzany jest obraz pozorny prosty ( o < 0 ).

 9. Zasada Huygensa Wszystkie punkty czoła fali zachowują się jak punktowe źródła elementarnych kulistych fal wtórnych. Po upływie czasu t położenie czoła fali jest wyznaczone przez powierzchnię styczną do powierzchni fal wtórnych. Rozprzestrzenianie się fali płaskiej w ośrodku jednorodnym

 10. Długość fali świetlnej w ośrodku materialnym zależy od współczynnika załamania n tego ośrodka (1) Częstość (barwa) światła w ośrodku materialnym jest taka sama jak w próżni (2) Różnica faz pomiędzy dwiema falami może ulec zmianie, jeżeli fale te rozchodzą się w dwóch ośrodkach o różnych współczynnikach załamania

 11. Dyfrakcja (ugięcie) fali płaskiej na pojedynczej szczelinie Dyfrakcja powoduje wyraźne efekty, gdy rozmiary szczeliny są rzędu długości fali. Im węższa szczelina, tym silniejsze ugięcie fali za przeszkodą

 12. Doświadczenie Younga z dwiema szczelinami

 13. Doświadczenie Younga określenie położenia prążków na ekranie - środek jasnego prążka - środek ciemnego prążka Różnica dróg DL przebytych przez fale składowe powoduje różnicę ich faz w punkcie P. Różnica faz fal składowych decyduje o natężeniu światła w punkcie P.

 14. Interferencja światła w cienkich warstwach Ciemny obszar AC, gdy gdzie m = 1, 2, 3 ... Jasny obszar AC, gdy gdzie m = 0, 1, 2 ...

 15. Siatka dyfrakcyjna Warunek wzmocnienia promieni wychodzących z 2 sąsiednich szczelin: gdzie m = 0, 1, 2, ... Położenie jasnej linii określa warunek: gdzie m = 0, 1, 2, ...

 16. Zdolność rozdzielcza siatki dyfrakcyjnej Położenie pierwszego minimum określa warunek: Szerokość połówkowa linii centralnej wynosi Szerokość połówkowa linii wyższego rzędu wynosi