konferencja dla nauczycieli j zyk w obcych szk podstawowych wrzesie 2014 wodn w sieradzu n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Konferencja dla nauczycieli języków obcych szkół podstawowych, wrzesień 2014 WODN w Sieradzu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Konferencja dla nauczycieli języków obcych szkół podstawowych, wrzesień 2014 WODN w Sieradzu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 46

Konferencja dla nauczycieli języków obcych szkół podstawowych, wrzesień 2014 WODN w Sieradzu - PowerPoint PPT Presentation


 • 195 Views
 • Uploaded on

Konferencja dla nauczycieli języków obcych szkół podstawowych, wrzesień 2014 WODN w Sieradzu. Wczesnoszkolne nauczanie języków obcych. Kierunki polityki oświatowej państwa. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego Bezpieczeństwo i profilaktyka agresji w szkołach

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Konferencja dla nauczycieli języków obcych szkół podstawowych, wrzesień 2014 WODN w Sieradzu' - gabriel-merritt


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
konferencja dla nauczycieli j zyk w obcych szk podstawowych wrzesie 2014 wodn w sieradzu
Konferencja dla nauczycieli języków obcych szkół podstawowych, wrzesień 2014WODN w Sieradzu

Wczesnoszkolne nauczanie języków obcych

kierunki polityki o wiatowej pa stwa
Kierunki polityki oświatowej państwa
 • Wspieranie rozwoju dziecka młodszego
 • Bezpieczeństwo i profilaktyka agresji w szkołach
 • Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych
 • Jakość kształcenia ponadgimnazjalnego
wczesnoszkolne nauczanie j zyk w obcych 1 psychorozwojowe uwarunkowania wczesnej edukacji j zykowej
Wczesnoszkolne nauczanie języków obcych1. Psychorozwojowe uwarunkowania wczesnej edukacji językowej
fazy wczesnego okresu szkolnego
* Fazy wczesnego okresu szkolnego
 • Faza 1:
 • Faza operacji konkretnych
 • Rozwój podstawowych funkcji intelektualnych: analiza i synteza wzrokowa, słuchowa i kinestetyczno-ruchowa
 • Adaptacja w nowym środowisku
 • Okres rozwoju społecznego dziecka
fazy wczesnego okresu szkolnego1
* Fazy wczesnego okresu szkolnego
 • Faza 2:
 • Wzmożony rozwój operacji konkretnych – odwracalność operacji myślowych, rozwój myślenia przyczynowo – skutkowego
 • Sprawne posługiwanie się językiem ojczystym
 • Opanowanie umiejętności pisania i czytania
 • Wzrost aktywności społecznej i rozwój umiejętności współżycia w grupie
rozw j poznawczy

** Rozwój poznawczy

Procesy poznawcze rozwijają się głównie dzięki aktywności sensomotorycznej dziecka

Postrzeganie wzrokowe – ok. 75% zdobytej przez dziecko wiedzy

Rozwój uwagi dowolnej

Przejście od pamięci mechanicznej do logicznej

Stopniowe przechodzenie z fazy pamięci mimowolnej do fazy pamięci dowolnej

rozw j osobowo ci

*** Rozwój osobowości

Rozwój składników osobowości: emocji, motywacji, potrzeb i zainteresowań.

Kształtowanie się modeli postępowania w zachowaniach społecznych (istotna rola szkoły).

Faza 1: reakcje emocjonalne (ekspresja behawioralna)

Faza 2: kontrola emocjonalna (ekspresja werbalna).

rozw j osobowo ci1

*** Rozwój osobowości

Procesy emocjonalne maja wpływ zarówno na przebieg czynności poznawczych, jak i sprawność działania.

Sprawność działania jest zależna od rodzaju pobudzenia emocjonalnego – emocje pozytywne polepszają sprawność działania.

rozw j osobowo ci2

*** Rozwój osobowości

Procesy emocjonalne są bezpośrednio związane z potrzebami jednostki.

Podstawowe potrzeby dziecka w okresie wczesnoszkolnym:

wzmożona aktywność i ruchliwość

osiągnięcie wymiernego sukcesu (dla dziecka sukcesem jest akceptacja jego dokonań)

nagroda (zaraz po wykonaniu zadania)

motywacja

zasady nauczania j zyka obcego

**** Zasady nauczania języka obcego

Systematyczne rozwijanie umiejętności postrzegania

wykorzystanie mediów, zabawy językowe, drama, majsterkowanie, rysowanie, wycinanie, klejenie

zasady nauczania j zyka obcego1

**** Zasady nauczania języka obcego

Wykorzystanie jak największej liczby zmysłów

Prezentowanie treści przy użyciu bodźców wzrokowych, słuchowych, kinestetyczno-ruchowych, dotykowych i smakowych (np.:TPR)

zasady nauczania j zyka obcego2

**** Zasady nauczania języka obcego

Poglądowość

Proces nauczania powinien być oparty na konkretnych, połączonych z doświadczeniem uczniów treściach, skierowanych na przedmioty, a nie na ich słowne symbole.

zasady nauczania j zyka obcego3

**** Zasady nauczania języka obcego

Częsta zmiana aktywności i form pracy

Zaleca się zaplanowanie 12 różnych aktywności (na 45minutową lekcję).

zasady nauczania j zyka obcego4

**** Zasady nauczania języka obcego

Częste powtarzanie ćwiczonego materiału językowego

Proponuje się połączenie mimowolnego zapamiętywania struktur obcojęzycznych z uświadamianiem dziecku ich użycia.

Nauka powinna przebiegać w określonym kontekście sytuacyjnym.

j zykowa kompetencja komunikacyjna
*Językowa kompetencja komunikacyjna

Podstawą językowej kompetencji komunikacyjnej jest zdobywanie przez dziecko wiedzy o świecie, rozwijanie umiejętności praktycznych i ciekawości poznawczej.

kompetencje wed ug esokj
Kompetencje (według ESOKJ)

Kompetencje ogólne

Językowa kompetencja komunikacyjna

Wiedza dotycząca języka obcego

Kompetencje socjolingwistyczne

Kompetencje pragmatyczne

 • Wiedza o świecie
 • Umiejętność stosowania wiedzy
 • Osobowość, postawa, motywacja
 • Umiejętność uczenia się
postawa ciekawo ci poznawczej
**Postawa ciekawości poznawczej
 • Na pierwszym etapie edukacyjnym nadrzędnym celem jest zainteresowanie ucznia nauką języka obcego.
 • Lekcje języka obcego powinny dostarczyć dziecku radości płynącej z rozumienia innego języka.
wiedza i sprawno ci j zykowe
***Wiedza i sprawności językowe
 • Na etapie wczesnoszkolnym zakres niezbędnej wiedzy językowej obejmuje nazywanie i rozumienie pojedynczych słów i wyrażeń dotyczących osoby dziecka, jego najbliższego otoczenia oraz życia codziennego.
wiedza i sprawno ci j zykowe1
***Wiedza i sprawności językowe
 • Poziom opanowania sprawności językowych jest uzależniony od tempa rozwoju dziecka, jego potrzeb i zainteresowań.
 • W niższych klasach pierwszego etapu kształcenia celem nadrzędnym jest:
 • - rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu
 • - wypracowanie gotowości do rozpoczęcia nauki

czytania i pisania

 • - rozwijanie umiejętności komunikacji na

poziomie wyrazu i prostego zdania

umiej tno ci interpersonalne
****Umiejętności interpersonalne

Warunkiem powodzenia zajęć wykorzystujących różne formy interakcji jest systematyczna praca nad rozwojem zachowań społecznych uczniów.

umiej tno uczenia si
*****Umiejętność uczenia się

Od pierwszych klas w nauczaniu języka obcego wprowadzane są zadania poświęcone rozwijaniu efektywnych strategii uczenia się

(„learning to learn”/”studyskills”)

umiej tno uczenia si1
*****Umiejętność uczenia się

Możliwe osiągnięcia uczniów na etapie edukacji wczesnoszkolnej:

uczeń rozumie cel zadań i potrzebę uczenia się języka obcego

potrafi skupić uwagę na wykonywanych zadaniach

jest wrażliwy na brzmienie języka

potrafi pracować ze słowniczkiem obrazkowym

potrafi ocenić swoje postępy

sam podejmuje próby rozwiązywania zadań, wykonuje zadania dodatkowe

potrafi poradzić sobie z niepowodzeniem

wra liwo interkulturowa
******Wrażliwość interkulturowa

Uczeń jest zainteresowany informacjami na temat dzieci z innych krajów, przyjmuje otwartą postawę wobec różności, rozumie, że wartość człowieka nie zależy od koloru skóry czy tez języka, którym mówi.

potrzeby dzieci
*Potrzeby dzieci
 • Techniki wykorzystywane w nauczaniu dzieci powinny uwzględniać ich potrzeby:
 • potrzebę poczucia bezpieczeństwa
 • akceptacji
 • potrzebę poczucia własnej wartości
 • potrzebę ruchu i zabawy
 • potrzebę odkrywania świata
potrzeby dzieci1
*Potrzeby dzieci
 • Nauczyciel powinien brać pod uwagę cechy osobowościowe swoich uczniów :
 • ich inteligencję
 • motywację
 • rozwój biologiczny, społeczny, poznawczy

i emocjonalny

 • dojrzałość szkolną
inteligencje

**Inteligencje

Według teorii Howarda Gardnera obecnie wyróżnić można 8 typów inteligencji; mamy różne profile inteligencji, rozwinięte w odmienny sposób.

wielorakie

inteligencje1

**Inteligencje

inteligencję językową

inteligencję matematyczno – logiczną

inteligencję muzyczną

inteligencję przestrzenną

inteligencję cielesno-kinestetyczną

inteligencję interpersonalną

inteligencję intrapersonalną

inteligencję przyrodniczą

wielorakie

inteligencje2

**Inteligencje

Według H, Gardnera, teoria inteligencji wielorakich powinna być rozumiana jako narzędzie edukacyjne, nie cel. Nauczyciel podchodząc do realizacji tematu na wiele sposobów, aktywizuje różne rodzaje inteligencji swoich wychowanków.

wielorakie

nauczanie wielozmys owe

***Nauczanie wielozmysłowe

Metody wielozmysłowe VAK (patrzenie – słuchanie – działanie) początkowo wykorzystywane były do pracy z dziećmi, dla których konwencjonalne metody nauczania nie były efektywne oraz w pracy z dziećmi z dysleksją. Obecnie stosowane są w nauczaniu wczesnoszkolnym jako czynnik wspomagający proces uczenia się.

nauczanie wielozmys owe1

***Nauczanie wielozmysłowe

„ Im większą ilością różnych kanałów nowa informacja dociera do kory mózgowej, tym więcej będzie śladów neuronowych w korze mózgowej i tym trwalsze one będą”.

(M. Jacenko, 2008)

nauczanie wielozmys owe2

***Nauczanie wielozmysłowe

Kluczem do sukcesu w nauczaniu wielozmysłowym jest różnorodność ćwiczeń i form oraz częste powtarzanie.

Można uniknąć monotonii stosując:

podejście spiralne, angażując równomiernie wszystkie zmysły, aktywizując obie półkule mózgu, przeplatając materiał litrowy i nieliterowy, zmieniając grupy i miejsca pracy.

nauczanie wielozmys owe3

***Nauczanie wielozmysłowe

Podejście spiralne pozwala powracać do poznanych już rzeczy w trakcie uczenia się nowych.

nauczanie wielozmys owe4

***Nauczanie wielozmysłowe

Równomierne angażowanie wszystkich zmysłów VAKOG

V wzrok (visual)

A słuch (auditory)

K ruch (kinaesthetic)

O/G węch/smak (olfactory/gustatory)

nauczanie wielozmys owe5

***Nauczanie wielozmysłowe

Równomierne angażowanie wszystkich zmysłów VAKOG

Wzrok

Ponieważ bodźce wizualne cały czas nam towarzyszą, postarajmy się również wykorzystać je jak najlepiej w procesie nauczania.

nauczanie wielozmys owe6

***Nauczanie wielozmysłowe

Równomierne angażowanie wszystkich zmysłów VAKOG

Słuch

Staramy sięwprowadzić jak najwięcej elementów muzycznych i melodycznych, np. „wyśpiewujmy” materiał lekcyjny.

nauczanie wielozmys owe7

***Nauczanie wielozmysłowe

Równomierne angażowanie wszystkich zmysłów VAKOG

Ruch

Ruch sprzyja odreagowaniu napięc emocjonalnych, ułatwia uczenie się i koncentrację, poprawia także koordynację całego ciała.

Słyszę – ZAPOMINAM

Widzę – ZAPAMIĘTUJĘ

Wykonuję - ROZUMIEM

nauczanie wielozmys owe8

***Nauczanie wielozmysłowe

Aktywizowanie obu półkul mózgu

Równomierne angażowanie wszystkich zmysłów i aktywizacja różnych typów inteligencji pozwala na równomierne aktywizowanie obu półkul mózgu.

slide41

LEWA półkula:język, szczegół, logika, technika, kolejność działania, informacje cyfrowe, ukierunkowanie na strukturę (reguły), pamięć operacyjna, myślenie przyczynowe, analiza, przyszłość

slide42

PRAWA półkula:obraz, malowanie, język niewerbalny, intuicja, sztuka, działania spontaniczne, porównywanie, wyobrażanie, ukierunkowanie na ludzi, pamięć długotrwała, myślenie równoczesne, synteza, teraźniejszość

nauczanie wielozmys owe9

***Nauczanie wielozmysłowe

Przeplatanie materiału literowego

i nieliterowego

Postuluje się opóźnienie nauki pisania w języku obcym do klas II, III.

(Dzieci przyzwyczajone są do polegania na języku mówionym)

nauczanie wielozmys owe10

***Nauczanie wielozmysłowe

Przeplatanie materiału literowego

i nieliterowego

Technika Grace M. Fernald jest jednym z wielozmysłowych sposobów wprowadzania tekstu pisanego.

Kroki techniki Grace M. Fernald:

nauczanie wielozmys owe11

***Nauczanie wielozmysłowe

Przeplatanie materiału literowego

i nieliterowego

*Dzieci piszą słowo na kartce i wymawiają je

(np. pisanie po śladzie)

* Śledzą litery palcem wskazującym dominującej ręki, wymawiając kilkakrotnie słowo

* Wstają i piszą to słowo w powietrzu, wymawiając je

* Dzieci piszą słowo na plecach kolegi

* Piszą słowo na papierze, patrząc na wzór

* Piszą słowo nie patrząc na wzór, sprawdzają się nawzajem

slide46

Prezentację przygotowałam korzystając z pozycjiDoroty Sikora – Banasik pt. „Wczesnoszkolne nauczanie języków. Zarys teorii i praktyki”.CODN Warszawa, 2009. Dziękuję za uwagę Krystyna Juźwicka