KHẢO SÁT HÀM HỮU TỶ (1 – 1 , 2 – 1) - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KHẢO SÁT HÀM HỮU TỶ (1 – 1 , 2 – 1) PowerPoint Presentation
Download Presentation
KHẢO SÁT HÀM HỮU TỶ (1 – 1 , 2 – 1)

play fullscreen
1 / 8
KHẢO SÁT HÀM HỮU TỶ (1 – 1 , 2 – 1)
194 Views
Download Presentation
gabriel-barry
Download Presentation

KHẢO SÁT HÀM HỮU TỶ (1 – 1 , 2 – 1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. KHẢO SÁT HÀM HỮU TỶ (1 – 1 , 2 – 1) Nhóm 4 – Toán 2A

  2. KHẢO SÁT HÀM NHẤT BIẾN • Nhập: • > KSHSNhatBien • Với a, b, c, d là các giá trị tương ứng với hàm số. • Xuất: • Phương trình hàm số nhất biến 1 - 1. • Tập xác định. • Xét sự biến thiên (đồng biến và nghịch biến) với đạo hàm . • Đường tiệm cận ( Tiệm cận đứng và Tiệm cận ngang) và giao điểm của chúng. • Giao điểm của hàm số với hai trục tọa độ. • Phương pháp đổi trục tọa độ từ Oxy sang IXY với I là giao điểm hai tiệm cận. • Vẽ đồ thị trên hệ tọa độ Oxy cùng với hai tiệm cận của nó.

  3. KHẢO SÁT HÀM 2 – 1 • Nhập: • > KSHSHuuTi • Với a, b, c, d, e là các giá trị tương ứng với hàm số. • Xuất: • Phương trình hàm hữu tỷ 2 - 1. • Tập xác định. • Xét sự biến thiên (đồng biến và nghịch biến) với đạo hàm . • Cựu trị (Cực đại và Cực tiểu) • Đường tiệm cận và giao điểm của chúng. • Giao điểm của hàm số với hai trục tọa độ Ox, Oy. • Phương pháp đổi trục tọa độ từ Oxy sang IXY với I là giao điểm hai tiệm cận. • Vẽ đồ thị trên hệ tọa độ Oxy cùng với hai tiệm cận của nó.

  4. VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA 1 ĐIỂM VÀ HÀM • Nhập: • > diemNhatBien • Với là tọa độ điểm cần xét và a, b, c, d là các giá trị tương ứng với hàm số. • Xuất: Vị trí của điểm M và vẽ đồ thị hàm số trên hệ tọa độ Oxy.

  5. VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA ĐƯỜNG THẲNG VÀ HÀM • Nhập: • > tgdtNhatBien • Với là hệ số của đường thẳng và a, b, c, d là các giá trị tương ứng với hàm số. • Xuất: Vẽ đồ thị hàm số trên hệ tọa độ Oxy cùng với vị trí của đường thẳng cần xét.

  6. PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN TẠI 1 ĐIỂM CHO TRƯỚC • Nhập: • Với hàm • > tieptuyendiemNhatBien • Với hàm • > ttdHuuTi • Với là tọa độ điểm cần xét. • Xuất: Phương trình tiếp tuyến qua M (nếu có) • Vẽ đồ thị trên hệ Oxy cùng với phương trình tiếp tuyến.

  7. PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN VỚI HỆ SỐ GÓC K CHO TRƯỚC • Nhập: • Với hàm • > tieptuyenphuongNhatBien • Với hàm • > tieptuyenphuongHuuTi • Với klà hệ số góc cho trước. • Xuất: Phương trình tiếp tuyến với hệ số góc k (nếu có). • Vẽ đồ thị trên hệ Oxy cùng với phương trình tiếp tuyến.

  8. Nhóm 4 – Toán 2A 1. Nguyễn NôBen. 2. Lư Tấn Cường. 3. Phan Thi Chiên. 4. Lê Khắc Hiếu. 5. Huỳnh Phương Nam. 6. Phạm Đình Khôi.