workshops samenvatting en conclusies n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Workshops Samenvatting en conclusies PowerPoint Presentation
Download Presentation
Workshops Samenvatting en conclusies

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 23
gabe

Workshops Samenvatting en conclusies - PowerPoint PPT Presentation

110 Views
Download Presentation
Workshops Samenvatting en conclusies
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. WorkshopsSamenvatting en conclusies 15 juni 2006

 2. Workshop schadegevallen 15 juni 2006 Saskia Verriest

 3. Wat is schadegeval + aanpak • Schadegeval: onvoorziene gebeurtenis die aanleiding geeft tot bodemverontreiniging • Onderscheid melding - vaststelling • melding: vermoeden, onzekere gegevens • vaststelling: zekere gegevens over verontreiniging, alle administratieve gegevens zijn gekend Cel Datastromen

 4. Schadegeval  BSD • Schadegeval = nieuwe bodemverontreiniging • lange en kostelijke procedure • DUS • bronaanpak • snelle ontgraving + controlestaalname • beperkt BO door EBSD Conclusie: snel en efficiënt optreden bespaart kosten! Opm. OBO niet nodig (enkel bij Vlarebo) Cel Datastromen

 5. Rol gemeente - OVAM • Gemeente is zeer belangrijke bondgenoot voor de OVAM bij aanpak schadegevallen! • OVAM geeft maximale ondersteuning aan gemeenten • milieutechnisch advies • administratieve opvolging • samenwerkingsovereenkomst • Optreden gemeente op privé terrein toegestaan Cel Datastromen

 6. Aanpak - verzekering contacteren - opstarten schadeprocedure (art. 1382 Burgerlijk Wetboek) OPMERKING: Wanneer een terrein gelegen is in een waterwingebied dient zeer snel gereageerd te worden en dient de OVAM onmiddellijk verwittigd te worden. Cel Datastromen

 7. Niet alles is bodemverontreiniging Omvallen vat verf, emmer water met oliefilm: geen bodemverontreiniging, afschrapen toplaag • melding aan OVAM niet nodig • opstarten procedure BSD zinloos en niet nuttig Cel Datastromen

 8. Workshop schadegevallen: conclusies Saskia Verriest

 9. Inventaris verontreinigende activiteiten Uitwisseling heeft voor elke partij voordelen Cel Datastromen

 10. Situering Volgens Bodemsaneringsdecreet en Vlarebo: • tegen 2000 moet elke gemeente een IVA hebben. Bij opname in, wijziging aan of verwijdering uit de inventaris: OVAM verwittigen = > Probleem: manier waarop is niet bepaald. • 2001: IVA-programma: vrij weinig resultaat • 2005: IVA-webloket (http://services.ovam.be/ivaex): echte uitwisseling mogelijk, geen onnodig dubbel werk Cel Datastromen

 11. Stellingen “De milieuambtenaar heeft al zoveel werk, dit komt erbij” “Het zijn vooral (werk)kosten, geen baten,...” “Hoe kunnen de baten nog verhoogd worden?” Cel Datastromen

 12. IVA: conclusies Uitwisseling heeft voor elke partij voordelen Cel Datastromen

 13. Brownfields Initiatief in kader van de milieusamenwerkingsovereenkomst Cel Datastromen

 14. Inhoud • Definitie, knelpunten en potenties van brownfields • Ondersteunende overheidsinitiatieven • Samenwerkingsovereenkomst en brownfields • doelstelling • ondersteuning van projecten • lopende projecten Cel Datastromen

 15. Ondersteunende overheidsinitiatieven • Enkele bestaande initiatieven • subsidies voor afbraak via vernieuwingsfonds • subsidies (her)inrichting bedrijventerreinen • stadsvernieuwingsprojecten • ambtshalve tussenkomst in de bodemsanering (onschuldig bezitter) • gesubsidieerde (adm. Economie) studieprojecten in kader van herinrichting en vernieuwing van verouderde bedrijventerreinen • werkgroepen/initiatieven ad hoc (bijv. START), ... • ... • Nieuw initiatief • Voorontwerp van decreet betreffende de brownfield-convenanten (principiële goedkeuring Vl. Regering op 28/04/06) Cel Datastromen

 16. Samenwerkingsovereenkomst en brownfields • Samenwerkingsovereenkomst / Vlaams Gewest - Gemeenten • 'Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling.’ • (www.samenwerkingsovereenkomst.be) • Doelstelling: • Lokale overheid ondersteunen bij een geïntegreerde aanpak van lokale brownfield projecten • Bodemsanering integreren bij de herontwikkeling • Bodemsanering stimuleren door herontwikkeling Cel Datastromen

 17. Samenwerkingsovereenkomst en brownfields Ondersteuning van projecten: III I IV II Initiatiefase Conceptfase Planfase Realisatie 31.250 EUR 31.250 EUR Aanvraagdossier Conceptfase inclusief verkenningsnota Aanvraag Planfase Subsidie van OVAM voor 75% kosten met maximum van vermeld bedrag (Leidraad Brownfieldmanagement - www.ovam.be) Cel Datastromen

 18. Samenwerkingsovereenkomst en brownfields Ondersteuning van projecten: Verkenningsnota • inventarisatie objectieve gegevens • denkpistes voor de herontwikkeling • stakeholdersplan • eerste aanzet projectbeheer • verkenningsnota • overzicht van uit te voeren studies en te ondernemen acties tijdens conceptfase • timing en budgetraming conceptfase • engagement gemeente en evt. derden Aanvraagdossier Cel Datastromen

 19. Brownfields: conclusies Cel Datastromen

 20. Woonzones: samenvatting en conclusies 15 juni 2006 Tine Struyve

 21. Selectie en prioriteiten woonzoneprojecten Selectie: • Voor 2006 : lijst art. 46 als vertrekpunt • Vervolgens: gemeentelijke inventaris Prioriteiten binnen de lijst: • (Vermoedelijke) ernst bodemverontreiniging • Grootte van het project • Andere criteria, o.a. de mate waarin het project deel kan uitmaken van een groter gebiedsgericht project • Extra prioriteit: percelen met “onschuldig eigenaars” Daarnaast prioriteit aan projecten aangedragen tot gemeente Cel Datastromen

 22. Financiering Voormalige industrie, illegale stortplaatsen Gemeentelijke stortplaatsen Cel Datastromen

 23. Woonzones: conclusies 15 juni 2006 Tine Struyve