1 / 20

Lektion 7: Avlsværdivurdering

Lektion 7: Avlsværdivurdering. Avlsværdivurdering Sikkerhed Formler Eksempler Genmarkører BLUP. Avlsværdivurdering. Formål: Udvælge de bedste dyr Rangering efter genetisk overlegenhed Sikkerhed. Sikkerhed ved avlsværdivurderingen. Statistisk model Data.

gabe
Download Presentation

Lektion 7: Avlsværdivurdering

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Lektion 7: Avlsværdivurdering • Avlsværdivurdering • Sikkerhed • Formler • Eksempler • Genmarkører • BLUP

 2. Avlsværdivurdering • Formål: Udvælge de bedste dyr • Rangering efter genetisk overlegenhed • Sikkerhed

 3. Sikkerhed ved avlsværdivurderingen • Statistisk model • Data

 4. Beregning af indeks (I) for avlsværdi • I = bA/I(`Pg -`Ppop) • bA/I = (na’h2)/(1+(n-1)t) • t = ah2+c2

 5. Sikkerhed ved avlsværdi indekset • rIA: Sikkerhed • rIA = (a’bA/I)½ • r2IA = a’bA/I

 6. Eksempel på beregning af avlsværdi udfra døtregruppe

 7. Specialtilfælde med ensartede slægtskabsforhold

 8. Specialtilfælde med ensartede slægtskabsforhold Halv og helsøskende til estimering af avlsværdi relevante slægtskabskoeficienter

 9. Sikkerhed: I forhold til antal målinger og heritabilitet

 10. Sikkerhed: I forhold til slægtskab og heritabilitet • Genetisk slægtskab • Connectedness (sammenflettethed) • Registrering under kontrollerede og ensartede miljøforhold Heritabilitet størrelse Eksempler Høj Større end 45 %, Fedtaflejring, fedtprocent i mælk Lav Mindre end 10 %, Reproduktions egenskaber Middel 15-40 %, Tilvækst

 11. Stamtavleoplysninger -de to forældres indeks I = (Ifar+ Imor)/2r2IA = (rIA,far2 + rIA,mor2 )/4

 12. Nye informationskilder: Genmarkører • Fænotypemålinger (med alle beslægtede) • Andre målinger end Fænotypemålinger - bl.a. genmarkører

 13. Formler vedr. genmarkører h2: Samlet heritabiliteth12 : Heritabilitet af genmarkørenM: MarkøreffektP: Fænotypeværdi. I = Ppop+ [(1-h2) / (1-h12)] [M-Ppop] + [(h2-h12)/(1-h12)] [P-Ppop]r2AI = [(h12/h2)+h2-2h12]/(1-h12)

 14. Heritabilitet og brug af gen-markør Lav h2 brug af markør giver stor effekt på sikkerheden

 15. Direkte opdatering af avlsværdi skøn De to forældre I1 = I - Apop r2AI,1Egen præstation I2 = I - Apop r2AI,2Afkom I3 = I - Apop r2AI,3

 16. Direkte opdatering (DOA) Beregning af et nyt indeks, Ic, udfra Ix og Iy Ic = bxIx + byIy x = 1,2,3 eller c y = 1,2,3 eller c

 17. Vægtfaktorene (b’er)og sikkerhed bx = 1-r2AIy/(1-r2Ix,Iy)by = 1-r2AIx/(1-r2Ix,Iy)r2IA,c = (r2AIx+ r2AIy-2r2Ix,Iy)/(1-r2IxIy)r2Ix,Iy = r2AIx  r2AIy

 18. Eksempel på DOA for mælkeydelse På grundlag af fars afkom, mors og egen ydelser

 19. BLUP, Animal Model • Best: Minimere var[I- E(I)] • Linear: Linearitet mellem modellens parametre • Unbiased: E(I) = sande avlsværdi • Prediction:Skøn

 20. Standardisering af indeks • Absolut værdi: Iabs = fra alle nævnte beregninger • Relativ værdi: Irel = Iabs - Ppop • Standardiseret værdi: Istand = (Iabs-`Ppop)/P ~ N(0,1)

More Related