nadz r pedagogiczny kuratora o wiaty n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
NADZÓR PEDAGOGICZNY KURATORA OŚWIATY PowerPoint Presentation
Download Presentation
NADZÓR PEDAGOGICZNY KURATORA OŚWIATY

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

NADZÓR PEDAGOGICZNY KURATORA OŚWIATY - PowerPoint PPT Presentation


 • 134 Views
 • Uploaded on

NADZÓR PEDAGOGICZNY KURATORA OŚWIATY. FORMY SPRAWOWANIA NADZORU PEDAGOGICZNEGO - KONTROLA - EWALUACJA - WSPOMAGANIE. EWALUACJE Liczba przeprowadzonych ewaluacji 18 - całościowe - 3 - problemowe 15.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'NADZÓR PEDAGOGICZNY KURATORA OŚWIATY' - fynn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide4

przedszkola – 4szkoły podstawowe – 5gimnazja – 3licea ogólnokształcące – 2technika - 2zasadnicze szkoły zawodowe -1poradnie -1

slide6

1. Każda szkoła posiada koncepcję pracy znaną całej społeczności szkolnej.2.Przyjęte koncepcje pracy są konsekwentnie realizowane.3.Oferta programowa szkół obejmuje realizację podstawy programowej.

slide7

4. W szkołach dba się o kształtowanie prawidłowych postaw uczniów. Działania wychowawcze mają spójny charakter. Uczestniczą w nich kadra pedagogiczna, pracownicy niepedagogiczni, włączani są rodzice i uczniowie oraz społeczność lokalna.

slide9

1.Większość ankietowanych uczniów wskazuje na zmęczeniez powodu dużej liczby zajęć w szkole w ciągu jednego dnia.2. Nauczyciele, wystawiając ocenę, rzadko odnoszą się do wcześniejszych osiągnięć uczniów lub ich trudności.

slide10

3. Informacja o postępach w nauce otrzymana w wyniku oceniania nie zawsze pomaga uczniom uczyć się i planować proces uczenia.4. Nauczyciele, wypowiadając się na temat indywidualizacji procesu nauczania zwracają głównie uwagę na uczniów z trudnościami, w mniejszym stopniu na uczniów uzdolnionych.

slide11

5. Wśród wymienianych przez nauczycieli zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej znalazły się informacje, które nie są zalecanymi warunkami realizacji podstawy programowej.6. Nauczyciele rzadko uwzględniają opinie uczniów, o tym jak chcieliby się uczyć.

art 33 ust 1 pkt 2 ustawy o systemie o wiaty
Art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty

NADZÓR PEDAGOGICZNY POLEGA NA:

Analizowaniu i ocenianiu efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół, placówek i nauczycieli.

EWALUACJA

slide14

KRYTERIUM LEGALNOŚCIOCENA ZGODNOŚCI DZIAŁANIA Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEMI POSIADANIA DO TEGO DZIAŁANIA UMOCOWANIA W PRZEPISACH PRAWNYCH.

slide17

Prawidłowość wykonywania przez dyrektorów publicznych szkół i placówek zadań z zakresu planowania nadzoru pedagogicznego.

 • Prawidłowość dopuszczania do użytku programów wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi i innych formach wychowania przedszkolnego.
 • Prawidłowość dopuszczania do użytku w szkole programów nauczania w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach.
slide18

Zgodność organizacji indywidualnego nauczania na podstawie wydanych orzeczeń z obowiązującymi przepisami prawa.

 • Prawidłowość dopuszczania do użytku w publicznym technikum dla młodzieży i publicznej zasadniczej szkole zawodowej dla młodzieży programu nauczania dla zawodu.
 • Zgodność wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych zobowiązującymi przepisami prawa.
slide19

Realizacja prawa dziecka pięcioletniego do rocznego przygotowania przedszkolnego.

 • Prawidłowość nadzorowania realizacji przez dzieci sześcioletnie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.
slide20

Wydano 3 zalecenia dotyczące:

 • prawidłowego realizowania zapisów § 21 rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego;
 • prawidłowej realizacji nauczania indywidualnego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania (§ 5 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 18 września 2008r. w sprawie sposobu i trybu organizowania rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży).
slide23

Zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami.

 • Realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania.
 • Przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz prowadzenia egzaminów, a także przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
slide24

Przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia.

 • Przestrzeganie statutu szkoły lub placówki.
 • Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.
 • Przestrzeganie przez szkołę niepubliczną przepisów art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty.
slide25

Prawidłowość prowadzenia dokumentacji szkolnej i przebiegu nauczania oraz dokumentowania przez dyrektorów publicznych szkół i placówek zadań w zakresie planowania nadzoru pedagogicznego.

slide27

Prawidłowego planowania i realizowania zadań psychologa szkolnego.

 • Zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. nr 6, poz.69 ze zm.).
slide28

Prawidłowego prowadzenia dokumentacji szkolnej, m. in. księgi uczniów, arkuszy ocen, dzienników lekcyjnych.

 • Aktualizowania zapisów w statucie szkoły oraz w WSO zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym.
slide29

5. Przestrzegania, przez wszystkich nauczycieli, prawa szkolnego.

 • 6. Przestrzegania praw dziecka i ucznia.
 • 7.Przestrzegania procedur organizowania i przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych.
slide30

Przestrzegania kompetencji stanowiących i opiniujących Rady Pedagogicznej.

 • Przyjmowanie słuchaczy szkół dla dorosłych oraz dopuszczania do egzaminów semestralnych zgodnie z prawem oświatowym.
 • Awansu zawodowego nauczycieli.
 • Realizacji podstaw programowych.
art 33 ust 1 pkt 1 ustawy o systemie o wiaty
Art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie oświaty

NADZÓR PEDAGOGICZNY POLEGA NA:

ocenianiu stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół, placówek i nauczycieli.

KONTROLA

slide32

NADZOROWI PODLEGA :

 • zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami,
 • realizacja podstaw programowychi ramowych planów nauczania,
 • przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki,
slide33

NADZOROWI PODLEGA :

 • przestrzeganie statutu szkoły lub placówki,
 • przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia oraz upowszechnianie wiedzy o tych prawach,
 • zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunki.