slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
iCON PowerPoint Presentation
Download Presentation
iCON

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

iCON

90 Views Download Presentation
Download Presentation

iCON

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. iCON WP št. 2 “Mreža institucij podpornega okolja” “Rete di istituzioni di supporto” Irena Cergol, RRC Koper Ministero dell'Economia e delle Finanze

  2. WP 2 Mreža institucij podpornega okolja Vsebina predstavitve: Vodja in so-vodja Cilji delovnega sklopa Pričakovani rezultati Upravljanje aktivnosti Prispevek partnerjev in finance Ministero dell'Economia e delle Finanze

  3. WP 2 Mreža institucij podpornega okolja 1. Vodja in so-vodja Vodja (SLO): Regionalni razvojni center Koper (RRC) So-vodja (IT): Slovensko deželno gospodarsko združenje (SDGZ – URES) Ministero dell'Economia e delle Finanze

  4. WP 2 Mreža institucij podpornega okolja 2. Cilji delovnega sklopa aktivnejše povezovanje podjetniških podpornih organizacij (PPI), njihovih storitev ter vzpostavitev novih povezav z drugimi organizacijami obmejnega in širšega evropskega prostora izboljšanje kvalitete in učinkovitosti storitev z usposabljanji in prenosom znanja med PPI skozi mreženje deležnikov se bodo oblikovale nove pobude, storitve in projekti, katerih glavni cilj bo pomoč MSPjem pri internacionalizaciji njihovega poslovanja ter vzpostavljanju razvojnih partnerstev celovita in individualizirana pomoč MSPjem Ministero dell'Economia e delle Finanze

  5. WP 2 Mreža institucij podpornega okolja 3. Pričakovani rezultati Ministero dell'Economia e delle Finanze

  6. WP 2 Mreža institucij podpornega okolja 4. Upravljanje aktivnosti delo v skupinah z moderatorjem (zunanjim strokovnjakom) svetovalne storitve - predvsem izraba notranjih človeških virov, tudi zunanji strokovnjaki mreženje institucij (preko usposabljanja, konference, študijske ekskurzije, srečanj) sodelovanje in povezovanje pri vsakodnevnem svetovalnem delu Ministero dell'Economia e delle Finanze

  7. WP 2 Mreža institucij podpornega okolja 5. Prispevek partnerjev sodelovanje pri analizi deležnikov in potreb po usposabljanjih udeležba na usposabljanju za svetovalce udeležba na študijski ekskurziji sodelovanje na konferenci s prispevki, dobrimi praksami, mreženje z PPI sodelovanje v strokovnih delovnih skupinah za podjetništvo, inovacije in internacionalizacijo vzpostavitev regionalnih svetovalnih pisarn (1. RRC Koper, 2. ROD Ajdovščina, 3. Informest, 4. CNA) Ministero dell'Economia e delle Finanze

  8. Finančni načrt WP 2 Ministero dell'Economia e delle Finanze

  9. Struktura stroškov WP 2 1. Stroški zaposlenih (vsi partnerji) 2. Potni stroški (vsi partnerji) 3. Nakup računalniške opreme za svetovalne pisarne (ROD, RRC, Informest, CNA – 4.000 EUR) 4. Zunanji strokovnjaki – moderatorji del.skupin (RRC -20.000 EUR) 5. Zunanji strokovnjaki za svetovalne storitve pisarn (ROD, RRC, Informest, CNA – 5.000 EUR) 6. Organizacija izobraževanja (RRC – 6.000 EUR) 7. Organizacija ekskurzije (RRC - 18.000 EUR) 8. Stroški konference in vseh srečanj (RRC - 11.100 EUR) Ministero dell'Economia e delle Finanze

  10. Hvala za pozornost! Kontaktna oseba RRC Koper: tina.matekovic@rrc-kp.si Kontakna oseba SDGZ: andrej.sik@servis.it Ministero dell'Economia e delle Finanze