slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Психологически бариери при употреба на компютърни технологии от здравни работници в практиката PowerPoint Presentation
Download Presentation
Психологически бариери при употреба на компютърни технологии от здравни работници в практиката

play fullscreen
1 / 10
Download Presentation

Психологически бариери при употреба на компютърни технологии от здравни работници в практиката - PowerPoint PPT Presentation

fritzi
149 Views
Download Presentation

Психологически бариери при употреба на компютърни технологии от здравни работници в практиката

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Психологически бариери при употреба на компютърни технологии от здравни работници в практиката Полина Михова, Маргарита Станкова, Живка Винарова1, 2,3Нов български университет, София, България1pmihova@nbu.bg, 2mstankova@nbu.bg, 3jvinarova@nbu.bg

  2. Информационни и комуникационни технологии Информационните технологии днес са компонент с решаващо значение за произвеждане, употреба, съхранение и разпространение на всички видове информационни продукти от техните медицински източници. Съществено е в състава на информационните технологии да се различава палитрата от възможности, които са предмет на отделни научни дисциплини и специалности : аудио-визуални технологии за възпроизвеждане на статично изображение; аудио-визуални технологии за динамично екранно изображение; технологии за текстообработка; технологии за създаване, използване и предаване различни формати на електронни записи; технологии за създаване, организация и управление на бази от данни; технологии за формиране и обработка на визуална информация. телекомуникационни технологии – мобилни приложения, факсимилна и компютърно-факсимилна технология; видеоконферентни и телевизионни технологии (кабелни, ефирни и сателитни); комплексни телекомуникационни технологии мултимедийни и хипермедийни технологии

  3. Хипотеза Условията за развитие и придобиване на ново познание за методи на работа от целия свят, иновативните техники и методологии са на един клик разстояние, но защо тогава голям процент от практикуващите медицина експерти са негативно настроение към компютърните приложения, особено, когато става въпрос за терапия и асистенция? Дали съвременната медицина не е позволила твърде много посредници, финансиране и технологии да застанат между пациенти и лекари? Не е ли твърде много време фокусирано върху генериране на приходи, а не на качество посредством нови технологични решения?

  4. Анкетно проучване • На територията на най-голямата болница в България – Военно медицинска академия (и като част от междууниверситетското сътрудничество ) провеждане на мащабно анкетно проучване в рамките на 1 месец: • Лекари и медицински експерти - 500 • Медицински сестри - 100 • Обучаващи се студенти във ВМА - 50

  5. Анкета №1 • Проучване общата ситуация като работна среда във ВМА, както и очаквания, препятствия, пречки и стимули относно внеряване и използване на информационни системи

  6. Анкета №2 Проучване компютърната грамотност на кадрите от ВМА

  7. Данните от Доклад за 2013 относно мобилните комуникации и технологии в медицинската практика* http://www.epocrates.com/oldsite/statistics/2013%20Epocrates%20Mobile%20Trends%20Report_FINAL.pdf

  8. Данните от Доклад за 2013 относно мобилните комуникации и технологии в медицинската практика* http://www.epocrates.com/oldsite/statistics/2013%20Epocrates%20Mobile%20Trends%20Report_FINAL.pdf

  9. Благодарим Ви за вниманието! • Адрес за кореспондеция: • Полина Михова Михова, гл.ас.д-р, департамент „Здравеопазване и социална работа”, НБУ, 1618, София, тел: 028110280, pmihova@nbu.bg • Маргарита Станкова-Стоянова, доц.д-р, департамент „Здравеопазване и социална работа”, Директор Център за терапия на комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения в детска възраст НБУ, 1618, София, тел: 0281102588, mstankova@nbu.bg • Живка Винарова, д.м.н, проф.д-р, департамент „Здравеопазване и социална работа”, НБУ, 1618, София, тел: 028110280, jvinarova@nbu.bg

  10. Източници • Винарова Ж., M.Вуков, Речник и Учебник по телемедицина, ISBN 954-535-269-8, изд. НБУ, София, 2002. • Autism Society of Canada. (2009).What is autism spectrum disorder? Retrieved from http://www.autismsocietycanada.ca/understanding_autism/overview/index_e.html • Alexicom Tech. (2009).How does this work? Retrieved February 26, 2010 from http://www.alexicomtech.com/HowDoesThisWork.htm • Burrell Autism Center. (2009).What are autism spectrum disorders? Retrieved February 25, 2010 from http://www.burrellautismcenter.com/resources/whatisautism.aspx#CommonChar • Collet-Klingenberg, L. (2008).Overview of computer-aided instruction. Retrieved February 25, 2010 from The National Professional Development Center on Autism Spectrum Disorders website: http://autismpdc.fpg.unc.edu/content/computer-aided-instruction • Emmons, J. (2008). Exploring the use of computer assisted instruction with autistic students. Retrieved March 1, 2010 from http://cnx.org/content/m16541/1.1/ • Goldsmith, T.& LeBlanc, L. (2004). Use of technology in interventions for children with autism. The Journal of Early and Intensive Behavioural Intervention,1(2),166-178. doi:10.1.1.95.4813. • Jessica Kingsley Publishers. (2010). MindReading-the interactive guide to emotions. Retrieved March 6, 2010 from http://www.jkp.com/mindreading/index.php • Marcus, A.& Wilder,D. (2007).A comparison of peer video modelling and self video modelling to teach responses in children with autism. Remedial and Special Education,28(1), 33-42. doi:10.1177/07419325070280010401 • https://www.apa.org/monitor/2010/03/telepsychology.aspx • http://www.psychologytoday.com/blog/media-spotlight/201302/is-telepsychology-in-your-future • http://www.nhif.bg/web/guest/home “ПСИХОЛОГИЯТА – ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ”, 9–10.11. 2013 г.Благоевград, Университетски център „Бачиново”, Катедра Психологияпри ЮЗУ „Неофит Рилски” и Аристотелов университет, Солун