A v lem nynyilv n t s szabads ga
Download
1 / 19

A véleménynyilvánítás szabadsága - PowerPoint PPT Presentation


 • 85 Views
 • Uploaded on

A véleménynyilvánítás szabadsága. Dr. Smuk Péter, egyetemi docens. Nem értek egyet azzal, amit mondasz, de életem végéig harcolni fogok azért, hogy mondhasd. Voltaire. Véleménynyilvánítás, szólás szabadsága. PPJE 19. cikk 1. Nézetei miatt senki sem zaklatható.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'A véleménynyilvánítás szabadsága' - fritz


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
A v lem nynyilv n t s szabads ga

A véleménynyilvánítás szabadsága

Dr. Smuk Péter,

egyetemi docens


Nem értek egyet azzal, amit mondasz, de életem végéig harcolni fogok azért, hogy mondhasd.

Voltaire


V lem nynyilv n t s sz l s szabads ga
Véleménynyilvánítás, szólás szabadsága harcolni fogok azért, hogy mondhasd.

 • PPJE 19. cikk

 • 1. Nézetei miatt senki sem zaklatható.

 • 2. Mindenkinek joga van szabad véleménynyilvánításra; ez a jog magában foglalja mindenfajta adat és gondolat határokra való tekintet nélküli -szóban, írásban, nyomtatásban, művészi formában vagy bármilyen más tetszése szerinti módon történő - keresésének, megismerésének és terjesztésének a szabadságát is.

 • 3. Az e cikk 2. bekezdésében meghatározott jogok gyakorlása különleges kötelességekkel és felelősséggel jár. Ennélfogva az bizonyos korlátozásoknak vethető alá, ezek azonban csak olyanok lehetnek, amelyeket a törvény kifejezetten megállapít és amelyek

  • a) mások jogainak vagy jóhírnevének tiszteletben tartása, illetőleg

  • b) az állambiztonság vagy a közrend, a közegészség vagy a közerkölcs védelme érdekében szükségesek.


V lem nynyilv n t s sz l s szabads ga1
Véleménynyilvánítás, szólás szabadsága harcolni fogok azért, hogy mondhasd.

 • EJEE 10. cikk

 • 1. Mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához. E jog magában foglalja a véleményalkotás szabadságát és az információk, eszmék megismerésének és átadásának szabadságát országhatárokra tekintet nélkül, és anélkül, hogy ebbe hatósági szervnek joga lenne beavatkozni. E cikk nem képezi akadályát annak, hogy az államok a rádió, mozgókép vagy televízióvállalatok működését engedélyezéshez kössék.

 • 2. E kötelezettségekkel és felelősséggel együttjáró szabadságok gyakorlása a törvényben meghatározott olyan alakszerűségeknek, feltételeknek, korlátozásoknak vagy szankcióknak vethető alá, amelyek szükséges intézkedéseknek minősülnek egy demokratikus társadalomban a nemzetbiztonság, a területi integritás, a közbiztonság, a zavargás vagy bűncselekmény megelőzése, a közegészség vagy az erkölcsök védelme, mások jó hírneve vagy jogai védelme, a bizalmas információ közlésének megakadályozása, a bíróságok tekintélyének és pártatlanságának fenntartása céljából.


V lem nynyilv n t s sz l s szabads ga2
Véleménynyilvánítás, szólás szabadsága harcolni fogok azért, hogy mondhasd.

 • Alapjogi Charta 11. cikk

 • A véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadsága

 • (1)   Mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához. Ez a jog magában foglalja a véleményalkotás szabadságát, valamint az információk és eszmék megismerésének és közlésének szabadságát anélkül, hogy ebbe hatósági szerv beavatkozhatna, továbbá országhatárokra való tekintet nélkül.

 • (2)   A tömegtájékoztatás szabadságát és sokszínűségét tiszteletben kell tartani.


V lem nynyilv n t s sz l s szabads ga3
Véleménynyilvánítás, szólás szabadsága harcolni fogok azért, hogy mondhasd.

 • Alk. 61. § 2010-ig

 • 61. § (1) A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a szabad véleménynyilvánításra, továbbá arra, hogy a közérdekű adatokat megismerje, illetőleg terjessze.

 • (2) A Magyar Köztársaság elismeri és védi a sajtó szabadságát.

 • (3) A közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény, valamint a sajtószabadságról szóló törvény elfogadásához ...[kis 2/3]

 • (4) A közszolgálati rádió, televízió és hírügynökség felügyeletéről, valamint vezetőinek kinevezéséről, továbbá a kereskedelmi rádió és televízió engedélyezéséről, illetőleg a tájékoztatási monopóliumok megakadályozásáról szóló törvény elfogadásához ...[kis 2/3]


V lem nynyilv n t s sz l s szabads ga4
Véleménynyilvánítás, szólás szabadsága harcolni fogok azért, hogy mondhasd.

 • Alk. 61. § 2010. július 7-től

 • 61. § (1) A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás és a szólás szabadságához, továbbá a közérdekű adatok megismeréséhez, valamint terjesztéséhez.

 • (2) A Magyar Köztársaság elismeri és védi a sajtó szabadságát és sokszínűségét.

 • (3) A demokratikus közvélemény kialakítása érdekében mindenkinek joga van a megfelelő tájékoztatáshoz a közügyek tekintetében.

 • (4) A Magyar Köztársaságban közszolgálati médiaszolgáltatás működik közre a nemzeti önazonosság és az európai identitás, a magyar, valamint a kisebbségi nyelvek és kultúra ápolásában, gazdagításában, a nemzeti összetartozás megerősítésében, illetőleg a nemzeti, etnikai, családi, vallási közösségek igényeinek kielégítésében. A közszolgálati médiaszolgáltatást az Országgyűlés által választott tagokkal működő autonóm közigazgatási hatóság és független tulajdonosi testület felügyeli, céljainak megvalósulása felett pedig az állampolgárok egyes, törvényben meghatározott közösségei őrködnek.

 • (5) A közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény, valamint a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól rendelkező törvény, továbbá a médiaszolgáltatások felügyeletéről szóló törvény elfogadásához … [kis 2/3]


V lem nynyilv n t s sz l s szabads ga5
Véleménynyilvánítás, szólás szabadsága harcolni fogok azért, hogy mondhasd.

 • Alaptv. IX. cikk

  • (1) Mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához.

  • (2) Magyarország elismeri és védi a sajtó szabadságát és sokszínűségét, biztosítja a demokratikus közvélemény kialakulásához szükséges szabad tájékoztatás feltételeit.

  • (3) A sajtószabadságra, valamint a médiaszolgáltatások, a sajtótermékek és a hírközlési piac felügyeletét ellátó szervre vonatkozó részletes szabályokat sarkalatos törvény határozza meg.


Kommunik ci s alapjogok
„Kommunikációs alapjogok” harcolni fogok azért, hogy mondhasd.

 • AB alaphatározat: 30/1992. (V. 26.) AB hat.

 • „Anyajog”: véleménynyilvánítás szabadsága

 • Kommunikációs alapjogok:

  • a szólás és a sajtószabadság,

  • az informáltsághoz való jog, az információk megszerzésének szabadsága,

  • a művészi, irodalmi alkotás szabadsága és a művészeti alkotás terjesztésének szabadsága,

  • a tudományos alkotás szabadsága és a tudományos ismeretek tanításának szabadsága

  • a lelkiismereti és vallásszabadság

  • a gyülekezési jog is

 • „Ez a jogegyüttes teszi lehetővé az egyén megalapozott részvételét a társadalmi és politikai folyamatokban.”


A kommunik ci s jogok anyajoga
A kommunikációs jogok anyajoga harcolni fogok azért, hogy mondhasd.

 • Szubjektív oldal, alanyi jogok

 • Objektív oldal, intézményvédelmi kötelezettség

  • a közvélemény, mint alapvető politikai intézmény garantálása

 • Korlátozás

  • „szabad véleménynyilvánításhoz való jognak valójában igen kevés joggal szemben kell csak engednie, azaz a véleményszabadságot korlátozó törvényeket megszorítóan kell értelmezni” (súlyosabb, ha a cél egy másik alapjog védelme, mint egy elvont értéké)

  • „… a véleményt annak érték és igazságtartalmára tekintet nélkül védi. A véle-ménynyilvánítás szabadságának külső korlátai vannak csak. …Az Alkotmány a szabad kommunikációt - az egyéni magatartást és a társadalmi folyamatot - biztosítja, s nem annak tartalmára vonatkozik a szabad vélemény-nyilvánítás alapjoga.”


Korl toz s szempontjai
Korlátozás szempontjai harcolni fogok azért, hogy mondhasd.

 • Külső korlátok

  • Mások jogai, egyéb érdekek (közerkölcs, ifjúság, közegészségügy,…)

 • Vélemény / tényállítás

  • tudatos vagy gondatlan hamis tényállítás nem védett

  • Közszereplők bírálhatósága (36/1994. (VI. 24.) AB hat.)

 • Alkotmányos értékek (nemzeti jelképek)

 • Sajátos történelmi körülmények

  • Önkényuralmi jelképek, holokauszt és kommunizmus bűneinek tagadása

 • Szükségesség-arányosság (ill. clear and present danger)


Gy l letbesz d i
Gyűlöletbeszéd I. harcolni fogok azért, hogy mondhasd.

 • 30/1992 (V. 26.) AB hat. – alaphatározat, a Btk. 269.§-ról

  • „(1) Aki nagy nyilvánosság előtt

   • a) a magyar nemzet vagy valamely nemzetiség,

   • b) valamely nép, felekezet vagy faj, továbbá a lakosság egyes csoportjai ellen

    gyűlöletre uszít,bűntettet követ el….

  • (2) Aki nagy nyilvánosság előtt a magyar nemzetet, valamely nemzetiséget, népet, felekezetet vagy fajt sértő vagy lealacsonyító kifejezést használ, vagy más ilyen cselekményt követ el, vétség miatt …”


Gy l letbesz d ii
Gyűlöletbeszéd II. harcolni fogok azért, hogy mondhasd.

 • 12/1999. (V. 21.) AB hat.

  • "…illetve gyűlölet keltésére alkalmas egyéb cselekményt követ el"

 • 18/2004. (V. 25.) AB hat.

  • gyűlöletre izgat, vagy erőszakos cselekmény elkövetésére hív fel … becsmérel vagy megaláz

 • 95/2008. (VII. 3.) AB hat.

  • olyan kifejezést használ, vagy híresztel, (olyan - különösen önkényuralmi rendszerre vagy eszmére emlékeztető vagy utaló - testmozdulatot tesz,) amely alkalmas arra, hogy a csoport tagjainak becsületét csorbítsa

 • 96/2008. (VII. 3.) AB hat.

  • „személyhez fűződő jog sérelmét jelenti különösen” (Ptk.!) – az egyénre „átsugárzó sérelem”


 • Gy l letbesz d iii
  Gyűlöletbeszéd III. harcolni fogok azért, hogy mondhasd.

  • Holokauszt és kommunizmus bűneinek tagadása (2010)

  • Btk. 269/C. § Aki nagy nyilvánosság előtt a nemzeti szocialista vagy kommunista rendszerek által elkövetett népirtás és más, emberiség elleni cselekmények tényét tagadja, kétségbe vonja vagy jelentéktelen színben tünteti fel, bűntettet követ el…


  Sajt s m dia helyzete
  Sajtó és média helyzete harcolni fogok azért, hogy mondhasd.

  • Korábbi szabályozás

   • 1986. II. tv. a sajtóról, 1996. évi I. tv. a rádióról és televízióról

  • AB alaphatározat 37/1992. (VI. 10.) AB hat.:

   • sajtószabadságot elsősorban az állam tartalmi be nem avatkozása biztosítja, pl. a cenzúra tilalma és a szabad lapalapítás lehetősége

   • tájékozódáshoz való jog, az információszabadság anyagi és eljárási garanciái

   • frekvenciák szűkössége

   • teljeskörű, kiegyensúlyozott arányú és valósághű (elfogulatlan) tájékoztatás

   • ki kell zárni, hogy állami szervek, vagy bármely társadalmi csoport a műsor tartalmát úgy befolyásolja, hogy a tájékoztatás elfogulatlansága megsérüljön


  Sajt s m dia jogi helyzete 2010 t l
  Sajtó és média jogi helyzete 2010-től harcolni fogok azért, hogy mondhasd.

  • Új szabályozás

   • Alk. új 61. § és 40/E. § (NMHH), Alaptv. IX. cikk

   • 2010. évi CIV. törvény a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól

   • 2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

    • 165/2011. (XII. 20.) AB határozat

 • XXI. századi kihívások

  • Internet, határon átívelő szolgáltatások

  • Digitális átállás


 • Sajt szabads g keretei
  Sajtószabadság keretei harcolni fogok azért, hogy mondhasd.

  • Területi, személyi hatály („letelepedett” szolgáltató, ill. blogok)

  • Hatósági nyilvántartásba vétel, pályázat, hatósági szerződés (NMHH)

  • Információforrás „jogai”

  • Közönség jogai

  • Sajtó-helyreigazítási jog

  • A sajtó kötelezettségei (tilos tartalmak)

  • Felelősségi kérdések


  K zszolg lati m diaszolg ltat s
  Közszolgálati médiaszolgáltatás harcolni fogok azért, hogy mondhasd.

  • Közszolgálati Közalapítvány

   • Kuratóriuma:

    • 6 tagot (paritás) az OGY 2/3, 9 évre; elnökét + 1 tagot a Médiatanács delegálja

    • Megválasztja a közszolg. Médiaszolgáltatók rt.-inek vezérigazgatóit, ellenőrzi a gazdálkodást, a közszolgálatiságot, tulajdonosi jogok, …

  • Közszolgálati Kódex (Médiatanács fogadja el)

  • Közszolgálati Testület (társadalmi kontroll)

  • MTV, Duna TV, MR, Nemzeti Hírügynökség


  M diaszolg ltat sok s a sajt term kek fel gyelete
  Médiaszolgáltatások és a sajtótermékek felügyelete harcolni fogok azért, hogy mondhasd.

  • Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

   • Autonóm államigazgatási szerv, szervei:

    • a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke (ME nevezi ki 9 évre) (rendeletalk!)

    • a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (volt ORTT)

     • Elnökét + 4 tagját listán, OGY, kis 2/3, 9 évre (súlyozott szavazású jelölőbizottság)

    • a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

  • Médiatanács feladatai:

   • ellenőrzi és biztosítja a sajtószabadság érvényesülését

   • frekvenciák pályáztatása

   • felügyeleti és ellenőrzési feladatok

   • műsorfigyelő és -elemző szolgálatot működtet, stb.