kartell n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Kartell

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Kartell - PowerPoint PPT Presentation


 • 184 Views
 • Uploaded on

Kartell. Készítette: Fischer Bernadett. Tartalom Jelentése, Célja, Módszerei OPEC Szabályok alól való mentesség Hagyományos szóhasználat Közgazdaságtani háttér Szankciók Törvény Engedékenységi politika . Jelentése, Célja, Módszerei.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kartell' - frisco


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kartell
Kartell

Készítette: Fischer Bernadett

slide2
Tartalom
 • Jelentése, Célja, Módszerei
 • OPEC
 • Szabályok alól való mentesség
 • Hagyományos szóhasználat
 • Közgazdaságtani háttér
 • Szankciók
 • Törvény
 • Engedékenységi politika 
jelent se c lja m dszerei
Jelentése, Célja, Módszerei

- A kartell konkurens versenytárs vállalatok írásbeli vagy szóbeli megállapodása az egymás közti verseny korlátozására.

- A kartell létrehozásának célja, hogy még több profitot termeljen a vállalat az árak és a piacok mesterséges és versenyellenes szabályozásán keresztül. A kartell megállapodás történhet írásban és szóban is.

- Leggyakoribb módszerei az árak szabályozása, az eladandó mennyiség korlátozása, vagy a piac felosztása.

slide4
OPEC

- Az egyik leghíresebb, ma is nyíltan működő kartell az OPEC

- A OPEC az angol Organization of the Petroleum Exporting Countries név rövidítése, magyarul: Olajexportáló Országok Nemzetközi Szervezete. 1960-ban alapult meg a szervezet, központja Bécsben van. Évente kétszer ülésezik a döntéshozó szerve, a Konferencia, melynek tagjai a tagországok kormányainak képviselői.

szab lyok al l val mentess g
Szabályok alól való mentesség

A kormány öt rendeletben mentesíti különböző piaci szereplők megállapodásait a kartell-tilalom alól, a jogszabályok a legutóbbi Magyar Közlönyben jelentek meg.

 • első rendelet: szakosított megállapodásokat

- második rendelet: a múltbeli adatokból - közös adatbázisokat hozhatnak létre

 • harmadik rendelet : gépjármű utópiacot - az alkatrész- és szervizpiacot
 • negyedik rendelet: közös beszerzésre szövetkezett kiskereskedők
 • ötödik rendelet: kormány a kutatás-fejlesztési megállapodás

A rendeletek 2011 október 22-én lépnek hatályba.

hagyom nyos sz haszn lat
Hagyományos Szóhasználat

- Régebben valamennyi, vállalatok közötti  versenykorlátozó megállapodást kartell megállapodásnak nevezték, így beszéltek például vertikális kartellről is, amikor a termelési lánc különböző szintjein elhelyezkedő

- Példa: termelő és kereskedő kötött egymással megállapodást.

k zgazdas gtani h tt r
Közgazdaságtani Háttér

- Kartell:a közgazdaságtan szerint olyan szervezet, mely kettő vagy több, többnyire hasonló piacon tevékenykedő vállalat kartell megállapodásából jön létre

- Célja

- Ugyanakkor az egyes kartelltagok ösztönözve vannak arra, hogy míg a többi kartelltag visszafogja értékesítését, addig ők 'csaljanak' és kicsit több terméket vigyenek piacra.

szankci k
Szankciók

-Versenyhivatalok:Magyarországon a Gazdasági Versenyhivatal, illetve az Európai Bizottság Verseny Főigazgatósága - a kartellekkel szemben hivatalból fellépnek, a kartellező cégekkel szemben - az érintett cég előző évi nettó árbevételének 10%-ig terjedő - bírságot vethetnek ki.

t rv ny
Törvény

- A közbeszerzési törvény :61. § (1) bekezdés szerint a versenyeztetési eljárás során elkövetett versenyjogsértéssel öt évnél nem régebben jogerősen bírsággal marasztalt vállalkozás az ajánlati felhívásban kizárható az ajánlattevők illetve a 10% feletti alvállalkozók közül.

- Bűntető törvénykönyv:296/B. §- a szerint a közbeszerzési kartellért felelős vállalati tisztviselő öt évig terjedő szabadságvesztéssel sújtható.

- Polgári törvénykönyv:a jogszabályba ütköző szerződéseket, így a kartellszerződéseket a semmiség jogkövetkezményével sújtja.

- A kartellben résztvevő cégekkel szemben a kartell által megkárosított cégek, fogyasztók a bíróságon kártérítési pert indíthatnak.

enged kenys gi politika
Engedékenységi Politika

- Az ún. engedékenységi politikalényege annak a kilátásba helyezése, hogy amennyiben egy érintett részletes beismerő vallomást tesz, mentesülhet a kartellért járó szankciók (bírság, börtönbüntetés, közbeszerzésből való kizárás) alól. A beismeréssel mindenképpen meg kell előznie kartelltársait a vallomással.

-  fogyolydilemmamutatja, hogy a fenti lehetőség nem tartható fenn hosszú időn át.

tartalom
Tartalom

GVH Fogalma

GVH Tevékenysége

Szervezet és eljárás

Fogyasztóvédelem fogalma

Hatályos fogyasztóvédelmi jogszabályok

13

gazdas gi versenyhivatal fogalma
Gazdasági versenyhivatal fogalma
 • A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) központi költségvetési szerv, országos hatáskörrel és illetékességgel:

eljár minden olyan versenyfelügyeleti ügyben, amely nem tartozik a bíróság hatáskörébe,

elvégzi mindazokat a feladatokat, amelyeket az európai közösségi versenyszabályok a tagállami versenyhatóság hatáskörébe utalnak .

A GVH részére feladatot csak törvény írhat elő, a szerv a kormánytól független és az Országgyűlés ellenőrzése alatt áll .

14

ghv tev kenys ge
GHV Tevékenysége

A GVH azért dolgozik, hogy a piacok jól, vagyis versenyző módon és a fogyasztók hasznára működjenek.

Ennek biztosítására verseny felügyeleti eljárásokat folytat

versenyt pártol

Megvizsgálja, hogy konkrét esetekben történt-e versenyjogsértés: tisztességtelenül befolyásolták-e a fogyasztó döntését, megtévesztették-e a fogyasztót, hogy egy különlegesen jó piaci helyzetben lévő cég visszaélt-e erőfölényével és így megpróbálta-e kiszorítani versenytársait illetve kizsákmányolni vevőit, vagy hogy vállalkozások versenykorlátozó megállapodást kötöttek-e, kartelleztek-e vállalkozások - például megállapodtak-e versenytárs cégek az általuk alkalmazandó üzleti feltételekről, felosztották-e a piacot, közösen határoztak-e meg árat, illetve hogy a kereskedelemben valamely vállalkozás visszaélt-e piaci erejével a beszállítóival szemben.

15

ghv tev kenys ge1
GHV Tevékenysége

versenyt pártol

A verseny érdekében megpróbálja befolyásolni más állami szervek döntéseit, például a törvénytervezetek előkészítése során,

fejleszti a versenykultúrát

A versenyre és a versenypolitikával kapcsolatos információkat oszt meg a közvéleménnyel, a vállalkozásokkal, támogatja a verseny közgazdasági és jogi kérdéseivel foglalkozó szakmai közéletet.

16

szervezete s elj r sa
Szervezete és eljárása

A GVH élén az elnök áll, akinek munkáját két elnökhelyettes: a Versenytanács elnöke illetve a szakmai irodákat irányító elnökhelyettes segíti. Az elnököt a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki hat évre, az elnökhelyettesek személyére a GVH elnöke tesz javaslatot a miniszterelnöknek, aki – egyetértése esetén – hat évre szóló kinevezésre tesz előterjesztést a köztársasági elnöknek.

17

szervezete s elj r sa1
Szervezete és eljárása

A GVH- hoz érkezett panaszokat, bejelentéseket a szakmai irodák (például Fogyasztóvédelmi Iroda, Kartell Iroda) vizsgálják meg, és amennyiben indokolt, verseny felügyeleti eljárás keretében ők vizsgálják ki. Ebben más szervezeti egységek (Nemzetközi Iroda, Jogi Iroda, Versenypolitikai Iroda, Vezető Közgazdász) is segítik őket. A vizsgálat eredményét összefoglaló vizsgálati jelentés a Versenytanács elé kerül. A Versenytanács független bírói testület - melyet a GVH elnöke sem utasíthat - három illetve ötfős tanácsokban eljárva bírálja el az ügyet, az eljárás alá vont (megvizsgált) vállalkozásokat, szakértőket is bevonva. Döntésében például bírságot vethet ki, eltilthat a kérdéses magatartástól. Döntéseit a Fővárosi Bíróságon, illetve másodfokon a Fővárosi Ítélőtáblán lehet megfellebbezni.

18

fogyaszt v delem fogalma
Fogyasztóvédelem fogalma

A fogyasztó védelme, a fogyasztó életének, egészségének és biztonságának, valamint vagyoni érdekeinek védelme, a fogyasztó megfelelő tájékoztatása, oktatása, a fogyasztói jogok hatékony érvényesítése.

Cél: a forgalmazók, szolgáltatók, valamint a fogyasztók közötti egyensúlykülönbség kiegyenlítése a fogyasztói jogok érvényesítésének elősegítése útján

19

hat lyos fogyaszt v delmi jogszab lyok 1 t rv nyek
Hatályos fogyasztóvédelmi jogszabályok1. Törvények

A Magyar Köztársaság Alkotmánya

(1949. évi XX. törvény)

nem fogalmazza meg kifejezetten a fogyasztói alapjogokat, a közvetetten tartalmazza a az embert mint fogyasztót védő rendelkezéseket

az állampolgárok (fogyasztók) vagyoni és egyes személyi viszonyait szabályozza

20

hat lyos fogyaszt v delmi jogszab lyok 1 t rv nyek1
Hatályos fogyasztóvédelmi jogszabályok1. Törvények
 • jóhiszeműség, tisztesség követelményeinek megfelelő eljárás kötelezettsége
 • a fogyasztói szerződések, illetve az általános szerződési feltételek tisztességtelen kikötéseinek megtámadhatósága
 • „Tisztességtelen az általános szerződési feltétel, illetve a gazdálkodó szervezet és a fogyasztó közötti szerződés kikötése, ha a jóhiszeműség követelményének megsértésével a feleknek a szerződésből eredő jogosultságait és kötelezettségeit egyoldalúan

és indokolatlanul az egyik fél hátrányára állapítja meg.”

21

hat lyos fogyaszt v delmi jogszab lyok 1 t rv nyek2
Hatályos fogyasztóvédelmi jogszabályok1. Törvények

A Büntető Törvénykönyv – BTK. (1978. évi IV. törvény)

Bűncselekmény: az a szándékosan vagy — ha a törvény a gondatlan elkövetést is bünteti — gondatlanságból elkövetett cselekmény, amely veszélyes a társadalomra, és amelyre a törvény büntetés kiszabását rendeli

Társadalomra veszélyes cselekmény: az a tevékenység vagy mulasztás, amely a Magyar Köztársaság állami, társadalmi vagy gazdasági rendjét, az állampolgárok személyét vagy jogait sérti vagy veszélyezteti

22

hat lyos fogyaszt v delmi jogszab lyok 1 t rv nyek3
Hatályos fogyasztóvédelmi jogszabályok1. Törvények

nemzetközileg ellenőrzött termékek és technológiák

forgalmazására vonatkozó kötelezettség megszegése

rossz minőségű termék forgalomba hozatala

minőség hamis tanúsítása

áru hamis megjelölése

a fogyasztó megtévesztése

árdrágítás

vásárlók megkárosítása

23

hat lyos fogyaszt v delmi jogszab lyok 1 t rv nyek4
Hatályos fogyasztóvédelmi jogszabályok1. Törvények

A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. Törvény

Szabálysértés: az a jogellenes, tevékenységben vagy mulasztásban megnyilvánuló cselekmény, melyet törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati rendelet szabálysértésnek nyilvánít, s amelynek elkövetőit a törvényben meghatározott joghátrány fenyeget.

24

hat lyos fogyaszt v delmi jogszab lyok 1 t rv nyek5
Hatályos fogyasztóvédelmi jogszabályok1. Törvények

Egyéb törvények:

 • a belkereskedelemről szóló 1978. évi I. törvény
 • az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény
 • a termékfelelősségről szóló 1993. évi X. törvény
 • az élelmiszerekről szóló 1995. évi XC. törvény
 • A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás
 • tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény
 • a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény

25

hat lyos fogyaszt v delmi jogszab lyok 1 t rv nyek6
Hatályos fogyasztóvédelmi jogszabályok1. Törvények

A törvény fejezetei

a fogyasztók életének, egészségének és biztonságának védelme

a fogyasztók vagyoni érdekeinek védelme

a fogyasztók tájékoztatása

a fogyasztók oktatása

a fogyasztói jogok érvényesítése

a fogyasztóvédelem állami, önkormányzati és érdek-képviseleti

intézményrendszere

26